X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32395

Plan rozwoju awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014

Izabela Łabuś
nauczyciel informatyki
w III Liceum Ogólnokształcącym
w Zespole Szkół im. dra Wł. Biegańskiego w Częstochowie

Plan oparty na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
opracowany według wymagań określonych w §7 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

Zatwierdzam do realizacji

data i podpis Dyrektora

§7 ust. 1.1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Lp. Cele i zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi
1. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
▪ aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej
▪ sporządzanie protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej wg harmono-gramu - potwierdzenia, księga protokołów Rady Pedagogicznej
2. Praca w komisjach, zespołach powołanych przez Dyrektora szkoły
▪ udział w pracach komisji przedmiotów ścisłych, ds. strony internetowej i promocji liceum wg harmono-gramu - potwierdzenia
3. Współpraca z Dyrektorem szkoły, Gronem Pedagogicznym oraz Pedagogiem Szkolnym ▪ konsultacje z Dyrektorem Szkoły, Gronem Pedagogicznym oraz Pedagogiem Szkolnym podczas rozwiązywania problemów wychowawczych na bieżąco - potwierdzenia
4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim ▪ współpraca podczas organizowania akademii szkolnych, dyskotek i innych uroczystości na bieżąco - potwierdzenia
5. Współpraca z Rodzicami ▪ współpraca z Rodzicami w ramach zebrań i spotkań indywidualnych na bieżąco - zapisy w dzienniku lekcyjnym

§7 ust. 1.2. Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
Lp. Cele i zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego
▪ udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje) w sferze zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej
▪ uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych na bieżąco - zaświadczenia, certyfikaty

- potwierdzenia
2. Samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychopedagogiki i dydaktyki ▪ studiowanie literatury z dziedzin psychologii, pedagogiki i metodyki
▪ korzystanie z biblioteki pedagogicznej, fachowych czasopism, portali internetowych na bieżąco - spis portali, wykaz literatury fachowej


§7 ust. 1.3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Cele i zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Analiza przepisów prawa oświatowego ▪ Karta Nauczyciela
▪ Ustawa o systemie oświaty
▪ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie:
- uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
- w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
- w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia 08.- 09.2014 i na bieżąco

- potwierdzenia opiekuna stażu o analizie dokumentów, notatki

2. Analiza wewnętrznej dokumentacji szkoły

▪ Statut szkoły
▪ Plan pracy i rozwoju szkoły
▪ Szkolny zestaw programów nauczania
▪ Program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki
▪ Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
▪ Regulamin pracy, przepisy bhp
▪ Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki, arkusze ocen, itp.) 08.- 09.2014
i na bieżąco

- potwierdzenia opiekuna stażu o analizie dokumentów, notatki

§7 ust. 2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Lp. Cele i zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi
1. Wstępna ocena własnych umiejętności i warsztatu pracy ▪ diagnoza własnych umiejętności, określenie mocnych i słabych stron - autoanaliza, autorefleksja 08.- 09.2014 - arkusz samooceny
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu ▪ spotkanie, rozmowa
▪ zawarcie kontraktu określającego zasady współpracy wrzesień 2014 - przejrzyste zasady współpracy
- kontrakt
3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami ▪ obserwacja i przygotowanie lekcji otwartych
▪ współpraca z nauczycielem informatyki
▪ dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na bieżąco - konspekty
- potwierdzenia
4. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym ▪ kursy
▪ szkolenia
▪ warsztaty
▪ konsultacje metodyczne na bieżąco - dyplomy
- zaświadczenia
- certyfikaty
5. Działania na rzecz szkoły; pełnienie funkcji dodatkowych ▪ opieka nad stroną internetową i sprawnością komputerów w szkole
▪ pomoc w organizacji uroczystości szkolnych
▪ udział w realizacji szkolnych projektów i programów edukacyjnych
▪ pełnienie funkcji członka komisji przedmiotów ścisłych, ds. strony internetowej i promocji liceum na bieżąco
wg harmono-gramu

- potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- publikacja scenariuszy
- scenariusze
- zdjęcia
- zaświadczenia
6. Przygotowanie środków pomiaru i innych materiałów dydaktycznych ▪ sprawdzian kompetencji w klasach pierwszych
▪ prace klasowe, testy, ćwiczenia
▪ rozkłady materiału prezentujące sposób realizacji treści programowych oraz dostosowane do poziomu klasy wrzesień 2014
i na bieżąco

- opracowania wyników pomiaru
- przykładowe testy
- rozkłady materiału
7. Dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie nauczania ▪ różnorodność form oceniania
▪ wykorzystanie technologii informatycznych w procesie nauczania
▪ wykorzystanie sprzętu: rzutnik multimedialny, tablica interaktywna
▪ stosowanie metod aktywizujących na bieżąco - dokumentacja w dzienniku
- przykładowe konspekty lekcji
8. Rozbudowanie własnego warsztatu pracy ▪ wzbogacanie własnej biblioteczki o najnowsze pozycje dotyczące zagadnień związanych z nauczaniem informatyki w szkole średniej
▪ wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej
▪ wyciąganie wniosków z przeczytanej literatury i ich stosowanie w pracy z młodzieżą na bieżąco - lista zgromadzonych pozycji
- przykładowe materiały
- notatki
9. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu / innych nauczycieli; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu ▪ hospitacje zgodnie z ustalonym planem - dokumentacja hospitacji
- konspekty lekcji
- potwierdzenie opiekuna stażu
10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju ▪ gromadzenie dokumentów: prac uczniowskich, zaświadczeń, planów, scenariuszy, zdjęć, analiz, itp. na bieżąco - załączniki do sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
11. Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności ▪ autorefleksja, ewaluacja
▪ określenie dalszej drogi rozwoju koniec roku szkolnego - wnioski
12. Przygotowanie projektu sprawozdania ▪ autorefleksja, autoanaliza
▪ opis realizacji planu rozwoju koniec stażu - sprawozdanie

§7 ust. 2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Lp. Cele i zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Określenie zadań nauczyciela wychowawcy oraz zapoznanie uczniów z programem wychowawczym klasy, tematyką godzin wychowawczych ▪ opracowanie i wdrożenie rocznego programu wychowawczego klasy pozostającego w związku z programem wychowawczym szkoły wrzesień 2014/15,
wrzesień 2015/16

- program wychowawczy klasy
2. Tworzenie dodatkowych możliwości rozwoju ucznia ▪ zajęcia fakultatywne dla maturzystów
▪ praca z uczniem zdolnym/ słabym
▪ przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach
▪ konsultacje indywidualne
▪ aktywizacja uczniów w dziedzinie technologii informacyjnej na bieżąco - zaświadczenia
- dziennik zajęć pozalekcyjnych
- przykładowe plany pracy
3. Promocja wartości zdrowia, humanizmu, pracy i własności ▪ realizacja szkolnego programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły
▪ promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów
▪ pełnienie funkcji organizatora/ opiekuna podczas wycieczek, dyskotek szkolnych
▪ organizowanie wyjść do teatru, kina, spotkań z ciekawymi ludźmi itp. na bieżąco - zaświadczenia
- wyróżnienia, dyplomy, nagrody
- sprawozdania z wycieczek

4. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów ▪ obserwacja własna, indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami, przeprowadzenie ankiet w celu poznania sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów cały okres trwania stażu - notatki
- zapisy w dziennik
- ankiety
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym ▪ udział w warsztatach, szkoleniach poświęconych problemom świata współczesnego
▪ przygotowanie lekcji wychowawczej w oparciu o treści dotyczące problemów społecznych i cywilizacyjnych, organizowanie pogadanek, prelekcji, projekcji filmowych
▪ udział w akcjach charytatywnych, akcjach prowadzonych przez Samorząd Uczniowski w szkole na bieżąco - zaświadczenia
- certyfikaty
- konspekty
- potwierdzenia
6. Uwzględnienie w nauczaniu treści ścieżek edukacyjnych ▪ lekcje informatyki na bieżąco - rozkłady materiału
- adnotacje w dzienniku

§7 ust. 2.3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Cele i zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej ▪ udział w kursach, szkoleniach dotyczących pogłębiania wiedzy z zakresu obsługi komputera, stosowania programów komputerowych i korzystania z zasobów Internetu cały okres trwania stażu - zaświadczenia
2. Wykorzystanie w pracy platformy SBS2003/IIS wraz z dołączonym pakietem oprogramowania ▪ wykorzystanie w pracy dydaktycznej dostępnych programów edukacyjnych i informacyjnych zgodnie z ofertą - przykładowe scenariusze

3. Przeprowadzanie testów opracowanych elektronicznie  elektroniczne opracowanie wyników testów na bieżąco - wybrany test wraz z opracowaniem
4. Opracowanie i uaktualnianie strony internetowej szkoły  instalacja, aktualizacja na bieżąco - witryna szkoły www.lo3msz.czest.pl
5. Wykorzystanie TI w procesie naboru do szkoły  praca w systemie Kseon Optivum zgodnie z postanowieniem Śl. KO
6. Praca z programem „Arkusz Optivum 5"  tworzenie arkusza organizacyjnego szkoły zgodnie z zaleceniami UM
7. Wykorzystanie Internetu w procesie edukacji

▪ lekcje informatyki z wykorzystaniem komputera i Internetu
▪ aktywizacja uczniów (portale edukacyjne, prezentacje multimedialne, projekty, ćwiczenia interaktywne) na bieżąco - dokumentacja w dzienniku

8. Wykorzystanie informacji internetowej ▪ korzystanie z portali edukacyjnych i stron informacyjnych dla nauczycieli informatyki
▪ wykorzystanie technologii informacyjnej do czynności związanych z odbywaniem stażu na bieżąco - wykaz stron internetowych wykorzystywanych w pracy pedagogicznej
- notatki, wydruki
9. Wykorzystanie technologii do komunikacji z uczniem i rodzicem ▪ udostępnienie adresu e-mail uczniom i rodzicom w celu korespondencji
▪ ogłoszenia online na bieżąco - szkolna strona internetowa
- zaświadczenie

§7 ust. 2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów
związanych z zakresem realizowanych zadań
Lp. Cele i zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki ▪ studiowanie opracowań, fachowych czasopism, publikacji internetowych
▪ kursy, szkolenia na bieżąco - lista pozycji; notatki
- zaświadczenia
2. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela informatyki ▪ współpraca z Pedagogiem Szkolnym
▪ stosowanie założeń programu wychowawczego szkoły
▪ aktywne uczestniczenie w pracy zespołu wychowawczego
▪ obserwacja i analiza postępów i możliwości ucznia
▪ motywowanie uczniów do nauki i do pracy nad własnym rozwojem na bieżąco - dokumentacja szkolna
- zaświadczenia
3. Współpraca z Rodzicami ▪ kontakty z rodzicami: indywidualne, zebrania klasowe
▪ pedagogizacja rodziców
▪ utrzymywanie kontaktów, wymiana informacji, angażowanie rodziców w życie szkoły, współpraca z trójką klasową
▪ poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
wg
harmonogramu

na bieżąco

- poświadczenia w dzielniku; notatki

§7 ust. 2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
Lp. Cele i zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury awansu zawodowego ▪ zapoznanie się z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami 08-09.2014
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- wszczęcie postępowania
- sporządzenie planu rozwoju, sprawozdania z realizacji stażu
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. ▪ udział w warsztatach, szkoleniach
▪ zapoznanie się i analiza podstawowych aktów prawnych i ich nowelizacji (w szczególności Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela)
▪ śledzenie zmian na bieżąco - zaświadczenia
- wypisy z obowiązujących aktów prawnych
3. Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań wynikających z funkcji szkoły ▪ udział w Radach Pedagogicznych i zebraniach zespołów przedmiotowych opracowujących i modyfikujących dokumentację wewnątrzszkolną
▪ udział w pracach komisji egzaminacyjnych wg
harmonogramu
- zapisy w protokołach
- dokumentacja szkolna
- zaświadczenia
▪ sporządzenie i dostosowanie rozkładów materiału do obowiązujących uregulowań prawnych; prowadzenie dokumentacji szkolnej
▪ przestrzeganie zasad statutu szkoły i WSO; realizacja programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki
▪ zapoznanie uczniów i rodziców z ww. dokumentami na bieżąco - rozkłady materiału
- plan wychowawczy
- dzienniki, arkusze ocen

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.