X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32390

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Wioletta Kowalczyk
Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2018r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Sabina Diduch
Cel podstawowy podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.


Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

㤠7
1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, z
uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.”

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO OBEJMUJĄ:


§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych
działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego(Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) IX 2015r. - przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu. IX 2015r. - kontrakt
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) i innych nauczycieli,
- omówienie obserwowanych zajęć. cały okres stażu - wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. - przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (raz na dwa miesiące) ,
- omówienie obserwowanych zajęć w obecności opiekuna stażu. cały okres stażu - konspekty zajęć,
- wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
5. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej. - coroczna aktualizacja planów nauczania z matematyki;
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
- opracowanie pomocy dydaktycznych: gazetki, testy, pokazy multimedialne;
- udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;
- udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
- doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych (komputera, Internetu) – udział w szkoleniach z zakresu obsługi i poszerzenia wiadomości i umiejętności;
- przystąpienie do programu ”Diagnoza z Nowa Erą”;
- analiza sprawdzianu po szkole podstawowej;
w ciągu każdego roku szkolnego - zdjęcia
- zaświadczenia
- notatki
- konspekty zajęć
6. Publikacje własnych prac. - publikacja scenariuszy lekcji;
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego; w ciągu całego stażu - adresy stron internetowych publikacji;
8. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. - udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia),
- uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych,
- uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego,
cały okres stażu - zaświadczenia o
ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach,
- potwierdzenie udziałuw spotkaniach;
- notatka
9. Rozbudowa własnego warsztatu pracy. - gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki
przedmiotowej,
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych i materiałów wzbogacających pracownię matematyczną: plansze, testy, pomoce multimedialne i inne,
- opieka nad pracownią przedmiotową,
- opieka nad gazetką matematyczną,
- wykonywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
- nawiązanie współpracy z nauczycielami innych szkół. systematycznie w
okresie całego
stażu - zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć,
- notatka,

10. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. - przeprowadzenie lekcji otwartej,
- pedagogizacja rodziców (referaty), cały okres stażu - referaty
- potwierdzenia
11. Analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności. - ocena skuteczności własnych działań,
- dokonywanie w razie potrzeby modyfikacji, korekt planów i metod pracy. IX 2015r.
cały okres stażu - wnioski,
- korekty w programach nauczania.
12. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.),
- analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz stopnia zrealizowania wyznaczonych w Planie Rozwoju celów,
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym cały okres stażu
VI 2018r.

VI 2018rVI 2018r. - wpisy w dokumentacji
przebiegu stażu,
- potwierdzenie opiekuna stażu, o gromadzeniu
dokumentacji,
- treść sprawozdania,
- wniosek wraz z
dokumentacją formalną

§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów. - obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
- indywidualne rozmowy z uczniami;
- konsultacje z innymi nauczycielami;
- kontakty z rodzicami uczniów (indywidualne, zebrania);
- współpraca z pedagogiem szkolnym;
- zapoznanie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
- obserwacja i analiza możliwości uczniów cały okres stażu - potwierdzenie pedagoga szkolnego;
- bieżąca dokumentacja;
- notatki;
2. Realizacja potrzeb
rozwojowych uczniów
wynikających ze specyficznych
warunków środowiskowych - realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy,
- opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce,
- planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie,
- współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów
do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) cały okres stażu
(według potrzeb) notatki
3. Prowadzenie zajęć dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną - prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki;
- objęcie szczególną troską uczniów słabych poprzez rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskich, pomocy na przerwach; cały okres stażu - dzienniki zajęć pozalekcyjnych;

4. Prowadzenie zajęć dla uczniów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę matematyczną - udział w pracach kółka matematycznego;
- przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach matematycznych; cały okres stażu - notatka
5. Praca na rzecz środowiska
lokalnego, współpraca ze
strukturami samorządowymi - współpraca z różnego typu organizacjami,
- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę,
- współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym,
- rozmowy indywidualne z uczniami,
- organizowanie spotkań z pracownikami instytucji pozaszkolnych i wycieczek (Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska) cały okres stażu
(według potrzeb) - notatka;
- zdjęcia
6. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły - organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z rocznym harmonogramem pracy szkoły;
- przygotowanie ściennych gazetek klasowych o tematyce matematycznej;
- praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych cały okres stażu - notatka;
- scenariusze
- zdjęcia
7. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach - praca w zespole przedmiotowym, zespole ewaluacyjnym;
- udział w diagnozach zewnętrznych przygotowujących do Sprawdzianu Szóstoklasisty (Operon, Nowa Era i inne) cały okres stażu - protokoły spotkań członków zespołu przedmiotowego;
- arkusze testów, analiza wyników
8. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym
- coroczna ewaluacja planu wychowawczego szkoły;
- organizowanie i udział w wycieczkach szkolnych połączonych z profilaktyką;
- udział w społecznych akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski; cały okres stażu
(według potrzeb) - notatka;
- harmonogramy wycieczek
- zdjęcia
9. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów. - przygotowywanie uczniów i prowadzenie szkolnych etapów konkursów matematycznych,
- organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych,
- organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, itp.),
- udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach, projektach,
- przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych, cały okres stażu - sprawozdania,
- potwierdzenia,
- adnotacje w dzienniku
lekcyjnym lub
pozalekcyjnym,
- protokoły konkursu,
- karty wycieczek,
- fotografie,
- zaświadczenia,


st. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w praktyce
technologii komputerowej
i informacyjnej. - prowadzenie lekcji z wykorzystaniem urządzeń
multimedialnych (komputer, projektor),
- wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego;
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów, narzędzi pomiaru dydaktycznego, pokazów, prezentacji multimedialnych, animacji, ćwiczeń interaktywnych) przy użyciu komputera,
- wykorzystanie komputerowych programów
matematycznych podczas prowadzenia lekcji,
- opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów
wynikowych, planów pracy itp.),
- przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów,
- wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez
przekazywanie informacji drogą internetową,
- dokumentowanie przebiegu stażu, cały okres stażu - scenariusze, dyplomy,
- plany pracy,
- testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera,
- zapisy w dzienniku,
2. Publikacje w Internecie - umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy prowadzonych zajęć; rok szkolny 2015/2016 -strona internetowa

3. Korzystanie z edukacyjnych
serwerów internetowych - wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym,
- korzystanie z portali edukacyjnych cały okres stażu - wydruki


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozwijanie własnych
kompetencji pedagogicznych - udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych;
cały okres stażu - potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2. Pomoc uczniom w procesie kształtowania osobowości - stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: rajdy, wycieczki, imprezy szkolne;
- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wśród uczniów (rozmowa, kontrakt, zastosowanie nagród i kar)
- udział w warsztatach z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
- udział w warsztatach z zakresu przeciwdziałania agresji; cały okres stażu - notatki
- zdjęcia

- potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

3. Realizowanie zadań
wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym
programem wychowawczym - poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów
(wychowawczych lub dydaktycznych),
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze,
- objęcie szczególną troską uczniów słabych,
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, mającym trudności w nauce i indywidualna pomoc wychowankom,
- opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań,
- przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne ich rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych,
- podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia,
- działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej,
- uświadamianie wad i zalet oraz praca nad swoimi
słabościami; cały okres stażu dokumentowanie wszystkich zadań wychowawczych
4. Gromadzenie i studiowanie
literatury z wybranych
zagadnień psychologii,
pedagogiki i dydaktyki - studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki,
- sporządzanie notatek z przeczytanych książek,
- wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej, cały okres stażu (na bieżąco) - notatki;
- potwierdzenie opiekuna stażu;
5. Stosowanie na lekcjach matematyki zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniami. - zapoznanie się z dostosowaniami pracy z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną i stosowanie ich w pracy na lekcjach matematyki; cały okres stażu - notatki;
- potwierdzenie opiekuna stażu;


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej - aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego: Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
- analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno –pedagogicznej,
organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych,
- analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
statutu szkoły wraz z WSO,
programu naprawczego,
programu wychowawczego szkoły,
szkolnego programu profilaktycznego i innych, cały okres stażu - potwierdzenie opiekuna
stażu o analizie wymienionych
dokumentów,
- znajomość przepisów,
- dokumentacja szkolna
2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa
wewnątrzszkolnego - praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:
przedmiotowy zespół matematyczno – przyrodniczy,
komisje egzaminacyjne powoływane w szkole;
- aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej;
- współpraca z pedagogiem szkolnym;
- współpraca z Radą Rodziców;
cały okres stażu - potwierdzenie opiekuna
stażu o pracy w wymienionych komisjach i zespołach;
- znajomość przepisów,
- dokumentacja szkolna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.