X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32347
Przesłano:

Ewaluacja wewnętrzna Przedszkola Publicznego - wymaganie 6: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

EWALUACJA WEWNĘTRZNA
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W KOŁBASKOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESPÓŁ EWALUACJI:
mgr Ewelina Ziemska - lider zespołu
mgr Beata Figurska
mgr Agnieszka Rejter
mgr Izabela Pisaruk


WYMAGANIE:

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Celem jest ukazanie różnorodności oddziaływań przedszkolnych służących wspomaganiu rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.


CELE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:
Określenie w jaki sposób przedszkole wspomaga rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji.
Analiza udziału dzieci w proponowanych formach aktywności na terenie przedszkola i poza nim.
Udział i sukcesy dzieci w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych.

KRYTERIA:
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci.
Działania wspierające są dostosowane do wieku i poziomu rozwoju dziecka.
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym

PYTANIE KLUCZOWE:
Czy przedszkole wszechstronnie wspomaga rozwój dzieci?
W jaki sposób przedszkole wspomaga rozwój dzieci?
W oparciu o jakie działania nauczyciel wspomaga rozwój dziecka?
Z jakimi instytucjami i organizacjami przedszkole współpracuje w ramach wspomagania rozwoju dzieci?
Jakie są efekty współpracy szkoły z organizacjami i instytucjami?

HARMONOGRAM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Lp.
Przebieg czynności / zadania
Czas wykonywania / termin realizacji
Osoby odpowiedzialne
Uwagi

1.
Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celów ewaluacji
17 września 2013r.
Ewelina Ziemska
Beata Figurska
Agnieszka Rejter
Izabela Pisaruk

2.
Dobór metod i próby badawczej - opracowanie narzędzi badawczych
31 października 2013
Ankieta dla rodziców - E. Ziemska,
B. Figurska
Ankieta dla nauczycieli - A. Rejter

3.
Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji
01 lutego 2014r. -
15 maja 2014r
Ankietowanie nauczycieli - A. Rejter
Ankietowanie rodziców - B. Figurska
Rozmowa z Dyrektorem i przedstawicielem wybranej instytucji - E.Ziemska
Analiza dokumentów - cały zespół ewaluacyjny.

4.
Analiza informacji, wyciąganie wniosków, pisanie raportu/ analiza wyników badań
15 maja 2014r. -
06 czerwca 2014r.
Cały zespół ewaluacyjny

5.
Przedstawienie wyników raportu Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej
17 czerwca2014r.
Lider zespołu ewaluacyjnego


Do gromadzenie danych zaangażowany został cały zespół tworząc trzy grupy robocze.

DOBÓR METOD I PRÓBY BADAWCZEJ ORAZ ŹRÓDŁA DANYCH

Lp.
Metoda
Źródło danych
Próba badawcza
Uwagi

1.
Analiza dokumentów
sprawozdania z przeprowadzonych konkursów i sukcesów dzieci biorących w nich udział
kronika przedszkolna
dzienniki wychowawcy grup
plany działań wspomagających i korygujących wszechstronny rozwój dziecka
dzienniki zajęć wspomagających i korygujących wszechstronny rozwój dziecka
Dokumentacja sprawozdań przeprowadzonych konkursów i ich laureatów, kronika szkolna, dzienniki wychowawców grup, dzienniki zajęć wspierających i korygujących wszechstronny rozwój dziecka

2.
Wywiad i rozmowa
Dyrektor
Przedstawiciel wybranej instytucji
Wywiad z dyrektorem w sytuacji napotykania na zagadnienia tego wymagające
Wykorzystać do wywiadu wybrane pytania kluczowe

3.
Ankietowanie
Nauczyciele
Rodzice
100% nauczycieli oraz rodzice wychowanków przedszkola


ANALIZA WYNIKÓW:

Dla uzyskania odpowiedzi na pytania kluczowe dokonano analizy następujących dokumentów:
Protokoły z zebrań z rodzicami
Wyniki ankiet z rodzicami oraz nauczycielami


ANKIETOWANIE RODZICÓW:

Badanie ankietowe wśród rodziców przeprowadzono w maju 2014 roku. Ankieta była anonimowa, składała się z siedmiu pytań. Rodzice zostali powiadomieni o celu przeprowadzenia badania. Otrzymaliśmy 62 ankiety.

Pytanie 1. Czy Pani/Pana Dziecko chętnie chodzi do przedszkola?
60 osób udzieliło odpowiedzi twierdzącej, jedna osoba zaznaczyła dwie odpowiedzi (tak i nie), jedna udzieliła odpowiedzi „nie”.
Rozkład wyników przedstawia poniższy wykres:

Z analizy odpowiedzi wynika, że dzieci chętnie uczęszczają do naszego przedszkola.


Pytanie 2. Czy dziecko opowiada o swoim pobycie w przedszkolu? Odpowiedzi „tak” udzieliło 58 ankietowanych, czworo odpowiedziało „nie”.
Rozkład wyników przedstawia poniższy wykres:

Z analizy odpowiedzi wynika, że dzieci opowiadają rodzicom o swoim pobycie w przedszkolu.


Pytanie 3. Czy dziecko okazuje zadowolenie z zajęć, w których uczestniczyło w przedszkolu?
61 osób udzieliło odpowiedzi „tak” , nikt z ankietowanych nie udzielił odpowiedzi „nie”, jedna z ankietowanych osób nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi.


Jak można zaobserwować na podstawie analizy wykresu dzieci są zadowolone z zajęć w których uczestniczyły w przedszkolu.

Pytanie 4. Z których zajęć dziecko najczęściej jest zadowolone?
W tym pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź z następujących:
a) zajęcia i zabawy ruchowe
b) spacery, wycieczki, wyjścia do kina
c) zabawy i zajęcia matematyczne
d) zajęcia i zabawy rozwijające mowę (inscenizacje, teatrzyki, bajki, opowiadania)
e) zabawy i zajęcia tematyczne i doświadczalne
f) zajęcia i zabawy rozwijające związane z plastyką, muzyką, teatrem
g) inne- udzielono odpowiedzi „plac zabaw”
Rozkład ilościowy odpowiedzi przedstawia poniższy wykres:

Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że dzieci są najczęściej zadowolone z zajęć i zabaw ruchowych (58 odp.), spacerów, wycieczek, wyjść do kina lub teatru (46 odp.), zajęć i zabaw rozwijających związanych z plastyką, muzyką lub teatrem (39 odp.). zabaw i zajęć tematycznych i doświadczalnych (27 odp.), zabaw i zajęć rozwijających mowę (26 odp.). Tylko 12 ankietowanych wskazało, że dziecko jest zadowolone z zabaw i zajęć matematycznych. Jeden z ankietowanych wskazał plac zabaw, jako te zajęcia z których dziecko jest najbardziej zadowolone.


Pytanie 5. W jakich zajęciach dodatkowych dziecko uczestniczy w przedszkolu?
Rodzice mogli zaznaczyć więcej niż jedna odpowiedź z pośród następujących:
a) język angielski
b) rytmika
c) zajęcia logopedyczne
d) gimnastyka korekcyjna
e) religia
Rozkład ilościowy odpowiedzi przedstawia poniższy wykres:


Analizując wyniki wykresu obserwujemy, że według rodziców dzieci najliczniej uczestniczą w zajęciach dodatkowych języka angielskiego (53 odp.), w zajęciach rytmiki (44 odp.) i w zajęciach logopedycznych (38 odp.). 26 z ankietowanych wskazało na uczestnictwo dzieci w zajęciach religii, a 19 na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.


Pytanie 6. Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dziecka w zakresie edukacji, diety i problemów zdrowotnych?
Rodzice mogli określić poziom rozpoznawania potrzeb we wskazanych zakresach zakreślając jedną z odpowiedzi tak, nie, trudno powiedzieć.
Rozkład ilościowy odpowiedzi przedstawia poniższy wykres:

Analizując wyniki można powiedzieć, że prawie wszyscy rodzice (59 z 62 ankietowanych) uważają, że przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka w zakresie edukacji, tylko 3 wskazało na odpowiedź „trudno powiedzieć”.
W zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci co do diety 39 rodziców uważa, że te potrzeby są rozpoznawane, 16 nie ma zdania na ten temat, a 6 ankietowanych rodziców jest zdania, że przedszkole nie dostosowuje diety do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
37 z badanych rodziców jest zdania, że przedszkole rozpoznaje potrzeby dzieci w zakresie problemów zdrowotnych, 20 z nich udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”, a pięcioro uznało, że przedszkole nie rozpoznaje potrzeb dzieci w zakresie ich problemów zdrowotnych.


Pytanie 7. Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole umożliwia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień dziecka?
Odpowiedzi „tak” udzieliło 41 badanych rodziców, 17 z nich nie na zdania na ten temat, a 4 uważa, że przedszkole nie umożliwia rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień dziecka.
Rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres:

Z analizy odpowiedzi wynika, że według rodziców przedszkole raczej umożliwia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień dziecka.


WNIOSKI Z BADANIA:
dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, są zadowolone z zajęć, w których uczestniczą i opowiadają w domu o tym, co dzieje się w przedszkolu
dzieci najbardziej zadowolone są z zajęć i zabaw ruchowych, spacerów, wycieczek i wyjść do kina oraz z zajęć związanych z edukacją artystyczną, najrzadziej dzieci zadowolone są z zabaw i zajęć matematycznych
dzieci uczestniczą w przedszkolu w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, religii i zajęć logopedycznych
przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka w zakresie edukacji, więcej niż połowa badanych rodziców uważa, że w przedszkolu rozpoznaje się potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci związane z ich dietą i problemami zdrowotnymi
według 2/3 badanych rodziców przedszkole umożliwia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień dziecka

ANKIETOWANIE NAUCZYCIELI :

Badanie ankietowe wśród nauczycieli przeprowadzono w maju 2014 roku.
Ankieta była anonimowa , składała się z siedmiu pytań .Nauczyciele zostali powiadomieni o celu przeprowadzenia badania . Otrzymaliśmy dziewięć ankiet.

Pytanie 1. Czy dzieci w Pani grupie chętnie uczęszczają do przedszkola?
Dziewięć osób udzieliło odpowiedzi twierdzącej .

Rozkład wyników przedstawia poniższy wykres:

Z analizy odpowiedzi wynika, że dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola.


Pytanie 2. Czy podejmuje Pani działania służące wspomaganiu rozwoju dzieci?
Odpowiedzi „tak” udzieliło dziewięciu ankietowanych.
Rozkład wyników przedstawia poniższy wykres:

Z analizy odpowiedzi wynika, że nauczyciele podejmują działania służące wspomaganiu rozwoju dzieci.


Pytanie 3. Jak rozpoznaje Pani potrzeby rozwojowe podopiecznych?
W tym pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź z następujących:
a) obserwacja
b) rozmowa z rodzicami
c) rozmowa z pedagogiem
d) inne – udzielono odpowiedzi „logopeda”

Rozkład ilościowy odpowiedzi przedstawia poniższy wykres:

Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że nauczyciele rozpoznają potrzeby rozwojowe podopiecznych poprzez obserwację ( 9 odp.), rozmowy z rodzicami (6 odp.), rozmowy z pedagogiem (3 odp.), inne – rozmowy z logopedą ( 2 odp.).


Pytanie 4. Jakie działania podejmuje Pani, aby wspomagać rozwój dzieci z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz wszechstronnej aktywności?
Nauczyciele mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź z pośród następujących:
a) zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój
b) wyjazdy edukacyjne/wycieczki
c) udział w przedstawieniach edukacyjnych
d) różnicowanie stopnia trudności w czasie zajęć
e) inne

Rozkład ilościowy odpowiedzi przedstawia poniższy wykres:

Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika ,iż nauczyciele wspomagają rozwój dzieci z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz wszechstronnej aktywności poprzez zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój ( 7 odp.), wyjazdy edukacyjne( 7 odp.), udział w przedstawieniach teatralnych (6 odp.), różnicowanie stopnia trudności w czasie zajęć (6 odp.)


Pytanie 5. Jakie obserwuje Pani działania dzieci świadczące o ich wszechstronnej aktywności?
W tym pytaniu można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź z następujących:
a) biorą udział w zajęciach edukacyjnych
TAK - odpowiedziało 9 nauczycieli TRUDNO POWIEDZIEĆ NIE-0
b) biorą udział w formach teatralnych , konkursach
TAK – odpowiedziało 7 nauczycieli TRUDNO POWIEDZIEĆ NIE -0
c) samodzielnie organizują sobie zabawy
TAK -odpowiedziało 8 nauczycieli TRUDNO POWIEDZIEĆ NIE -0
d) zadają pytania
TAK -odpowiedziało 7 nauczycieli TRUDNO POWIEDZIEĆ- NIE -0 odpowiedziała 1 osoba
e) współdziałają z innymi dziećmi
TAK - odpowiedziało 8 nauczycieli TRUDNO POWIEDZIEĆ NIE -0
f) współpracują z nauczycielem
TAK- odpowiedziało 8 nauczycieli TRUDNO POWIEDZIEĆ NIE –0 odpowiedziała 1 osoba
g) samodzielnie wykonują działania
TAK – odpowiedziało 6 nauczycieli TRUDNO POWIEDZIEĆ NIE –0 odpowiedziały 2 osoby
h)pomagają sobie nawzajem
TAK- odpowiedziało 7 nauczycieli TRUDNO POWIEDZIEĆ
NIE-0 odpowiedziała 1 osoba

Rozkład ilościowy odpowiedzi przedstawia poniższy wykres:


Pytanie 6. Jakie metody i formy pracy z dziećmi są przez Panią preferowane?
W tym pytaniu również można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź z następujących :
a) metody podające
b) samodzielne doświadczenia
c) burza mózgu
d) pedagogika zabawy- Klanza
e) metoda dobrego startu
f) elementy kinezjologii edukacyjnej
g) zadania stawiane dzieciom
h) inne
i) metody aktywizujące

Rozkład ilościowy odpowiedzi przedstawia poniższy wykres:

Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika ,że najbardziej preferowana jest pedagogika zabawy –Klanza (9 odp.), później samodzielne doświadczenia (7 odp.), zadania stawiane dzieciom (7 odp.),metody aktywizujące (7odp.), metody podające (6 odp.), burza mózgu (5 odp.), metoda dobrego startu (5 odp.)


Pytanie 7. Z jakimi instytucjami i organizacjami współpracuje Pani w ramach wspomagania rozwoju dzieci?
Nauczyciele mieli możliwość wybrania czterech odpowiedzi:
a) poradnia psychologiczno- pedagogiczna
b) pedagog szkolny
c) logopeda
d) inne

Rozkład ilościowy odpowiedzi przedstawia poniższy wykres:

Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika ,że nauczyciele najczęściej współpracują z pedagogiem szkolnym i logopedą – (9 odp.), pięciu zaznaczyło poradnię psychologiczno- pedagogiczną.


WNIOSKI Z BADANIA:

nauczyciele są zdania, że dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola,
rozpoznają potrzeby rozwojowe podopiecznych,
przedszkole skutecznie wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,
nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności,
preferują w swojej pracy metody aktywizujące ,
współpracują z pedagogiem szkolnym i logopedą w ramach wspomagania rozwoju dzieci.

Uzyskane wyniki, pozwalają na sformułowanie poniższych wniosków – mocne strony i słabe strony.


PODSUMOWANIE:
Mocne strony:
1. Według rodziców i nauczycieli dzieci chętnie chodzą do przedszkola
2. Dzieci okazują zadowolenie z oferowanych w przedszkolu zadań i opowiadają w domu o tym, co dzieje się w przedszkolu
3. Dzięki sytuacjom stwarzanym przez nauczycieli dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola i aktywnie uczestniczą w zajęciach,
4. W przedszkolu podejmowane są różnego rodzaju działania mające na celu wspomóc rozwój dzieci, preferowaną formą pracy jest pedagogika zabawy- Klanza.
5. Prowadzona jest współpraca z pedagogiem szkolnym i logopedą, który wspiera nauczycieli w ich codziennej pracy

Słabe strony:
1. Tylko 1/3 ankietowanych wskazała na zadowolenie dzieci z zajęć i zabaw matematycznych
2. Nie wszyscy rodzice znają w pełni ofertę edukacyjną przedszkola
3. Część rodziców uważa, że nie w pełni przedszkole rozpoznaje potrzeby ich dzieci w zakresie problemów zdrowotnych i diety

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
W przyszłym roku szkolnym należy:
Kontynuować wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych
Zorganizować spotkanie z dietetykiem w celu określenia wspólnie z rodzicami potrzeb rozwojowych odnośnie diety
Zwrócić uwagę rodziców na potrzebę informowania nauczycieli o problemach zdrowotnych w celu podejmowania stosownych działań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.