X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34530
Przesłano:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - raport z ewaluacji wewnętrznej

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

„PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ”

ROK SZKOLNY 2015/2016

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach w roku szkolnym 2015/2016 był temat: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Z analizy protokołów Rady Pedagogicznej, dokumentacji zespołów przedmiotowych, dzienników zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, ankiety przeprowadzony wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, oraz na podstawie wywiadów z nauczycielami i dyrektorem szkoły wynika, że:

• Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.
• Na podstawie otrzymywanych ocen są informowani o postępach w nauce i motywowani do dalszej pracy. Z analizy ankiety przeprowadzonej wśród 37 uczniów klas IV – VI wynika, że 25 osób jest na bieżąco informowanych o uzyskanych ocenach, 10 ankietowanych odpowiedziało, że raczej tak, jeden uczeń odpowiedział „raczej nie”. Z analizy tej ankiety wynika, również, że 23 osoby ma możliwość poprawy oceny z wszystkich przedmiotów, natomiast 11 osób twierdzi, że z większości przedmiotów, 3 osoby uważa, że tylko z niektórych. Na podstawie analizy ankiet przeprowadzonej wśród 11 nauczycieli stwierdza, że wszyscy respondenci na bieżąco informują uczniów o uzyskanych ocenach i uzasadniają je. 6 nauczycieli na pytanie „czy uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny” odpowiedziało „zdecydowanie tak”, pięcioro „raczej tak”. Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że dziecko jest oceniane sprawiedliwie (26 osób na 30 badanych tak twierdzi), jedynie 2 osoby twierdzą, że nie jest. 1 osoba nie potrafiła się na ten temat wypowiedzieć.
• W szkole prowadzi się monitoring procesów edukacyjnych, mierzy się osiągnięcia uczniów na podstawie sprawdzianów, testów, dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Współpracuje się z rodzicami, rozmawia z uczniami i innymi nauczycielami. Prowadzona jest analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty i sprawdzianu kompetencji trzecioklasistów. Monitoring odbywa się także na spotkaniach zespołów przedmiotowych oraz na posiedzeniach rady pedagogicznej. Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych, oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce.
• Nauczyciele systematycznie wspierają i motywują uczniów w procesie uczenia się. Z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli wynika, że 6 ankietowanych zawsze rozmawia z uczniami na temat trudności w nauce, 4 osoby prawie zawsze rozmawiają, tylko jeden nauczyciel rzadko z nimi o tym rozmawia. 20 rodziców w ankietach stwierdziło, że dziecko jest zazwyczaj motywowane do nauki przez nauczycieli, 9 osobom trudno było się na ten temat wypowiedzieć, 1 osoba odpowiedziała, że dziecko nie jest motywowane do nauki.
• Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia i klasy. 24 rodziców odpowiedziało, że działania w szkole przyczyniają się do postępów dziecka w nauce, 6 osób się nie wypowiedziało na ten temat. 24 osoby twierdzą również, że szkoła zapewnia środki dydaktyczne, które pomagają w uczeniu się, 5 osób nie wypowiedziało się, 1 ankietowany odpowiedział, że raczej nie zapewnia.
• Uczniowie nie potrafią określić jednoznacznie, że mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Nie wszyscy uczniowie mają świadomość, że sami również w dużym stopniu ponoszą odpowiedzialność za własny rozwój oraz, że w szkole mogą uczyć się od siebie nawzajem. Pomimo tego 31 osób na 37 badanych uczęszcza na zajęcia dodatkowe organizowane w szkole, 6 osób nie uczęszcza. 20 ankietowanych zdecydowanie aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, natomiast 16 uczniów stwierdziło, że raczej aktywnie. 1 uczeń jest raczej nieaktywny podczas lekcji. 17 ankietowanych zawsze bierze udział w konkursach przedmiotowych, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. 15 respondentów raczej uczestniczy w ww. wydarzeniach. 2 opowiedziało się za tym, że raczej bierze udział i ta sama liczba zdecydowanie nie bierze udziału.
• W szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów między innymi wykorzystując tablicę interaktywną, jako narzędzie metody aktywizującej.
• Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają zapoznani z przedmiotowymi systemami oceniania. Nauczyciele systematycznie informują uczniów i rodziców o postępach w nauce. Ma to miejsce podczas wywiadówek i indywidualnych konsultacji.
• Na podstawie analizy dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ankiety dla nauczycieli stwierdza się, że nauczyciele w 100 % zapoznają się zaleceniami PPP, każdy nauczyciel uwzględniając zalecenia PPP i dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości uczniów.
Rekomendacje:
• Kształcić i doskonalić u dzieci umiejętność i sposoby uczenia się: wsparcie to powinno obejmować wiedzę o tym, jak się uczyć, pomoc w planowaniu i organizacji procesu uczenia się, udzielanie informacji zwrotnych oraz budowanie motywacji.
• Wypracować metody samopomocy koleżeńskiej
• Zwrócić szczególną uwagę na uczniów o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania, wzmacniając u nich wiarę w odniesienie sukcesu. Przeprowadzić rozmowy z poszczególnymi uczniami o przyczynach ich trudności w nauce i braku osiągnięcia powodzenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.