X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30119
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Gimnazjum nr 2
im. Janusza Korczaka
w RumiRAPORT
Z
EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ


OBSZAR : II. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW,
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

WYMAGANIE: II.3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej


ROK SZKOLNY 2014/2015

koordynator – Violetta Gębacka

Zespół w składzie:
Beata Kędzierska
Elżbieta Miotke
Olga Eysymontt
Monika Polak
Grzegorz Grinholc

1. Wymaganie
1.2 . Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

2. Charakterystyka wymagania
na poziomie D:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe.
na poziomie B:
W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.

3. Cel ewaluacji
Zebranie informacji na temat czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności, czy w szkole diagnozuje i analizuje się osiągnięcia uczniów oraz czy wdrożone wnioski z analiz przyczyniają się do poprawy wyników w nauce.

4. Pytania kluczowe
1. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?
2. Czy diagnozując i analizując osiągnięcia uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe?
3. Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów?
4. Jakie działania są podejmowane w celu uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce?
5. Czy formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?

5. Metody badawcze
- analiza ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców
- analiza dokumentacji szkolnej (protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych,dzienniki lekcyjne)
- wywiad z pedagogiem i rozmowy z nauczycielami

6. Odbiorcy ewaluacji
- nauczyciele
- dyrekcja szkoły
- rodzice

7. Ramy czasowe
Przygotowanie planu zbierania informacji na temat funkcjonowania współpracy w zespołach.
Przygotowanie narzędzi - luty 2015
Badania – marzec 2015
Opracowanie – kwiecień 2015
Raport – maj 2015
Wdrożenie wniosków –kolejny rok szkolny
Wyniki ewaluacji wewnętrznej

Wyniki ewaluacji – analiza ilościowa

Analiza ilościowa ankiet skierowanych do nauczycieli (ankietowano 20 nauczycieli)

pytanie ilość osób %
Czy monitoruje Pan/Pani realizację podstawy programowej?
tak, na każdej lekcji 13 65%
tak, raz w semestrze 7 35%
tak, na koniec roku szkolnego 2 10%
nie monitoruję 0 0%
Czy dokonuje Pan/Pani diagnozy umiejętności i wiadomości oraz analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów?
tak 20 100%
nie 0 0%
W jaki sposób bada ( diagnozuje i analizuje) Pan/Pani osiągnięcia uczniów?
prace pisemne (testy, sprawdziany) 17 85%
kartkówki 14 70%
odpowiedź ustna 15 75%
praca domowa 10 50%
aktywność na lekcji 17 85%
obserwacja ucznia 19 95%
analiza wytworów ucznia ( np. prace plastyczne, multimedialne itp. ) 13 65%
inne: testy sprawnościowe, testy kompetencji próbne egzaminy gimnazjalne 3 15%
Czy przeprowadza Pan/ Pani wstępną diagnozę w klasach pierwszych? 13 65%
Pisemną 12 60%
Ustną 2 10%
testy sprawnościowe 5 25%
nie, nie przeprowadzam 4 20%
Czy badając osiągnięcia uczniów uwzględnia Pan/Pani ich możliwości rozwojowe?
tak 19 95%
nie 1 5%
Czy formułuje i wdraża Pan/Pani wnioski z analizy osiągnięć uczniów?
tak 17 85%
nie 3 15%
Czy wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów wykorzystuje Pan/Pani w doskonaleniu swojej pracy?
tak 17 85%
nie 3 15%
Jeżeli tak, to jakie działania Pan/Pani podejmuje?
modyfikuję własny plan wynikowy ( rozkład materiału) 14 70%
modyfikuję testy i sprawdziany 18 90%
częściej wykorzystuję metody aktywne 13 65%
stosuję indywidualizację nauczania 14 70%
organizuję dodatkowe zajęcia 11 55%
inne 1 5%
W jaki sposób motywuje Pan/Pani uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce?
poprzez rozmowę indywidualną z uczniem 17 85%
zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych 16 80%
zachęcając do udziału w konkursach 18 90%
wprowadzając zadania domowe dla chętnych 15 75%
dając szansę poprawy oceny 20 100%
stosując różnorodne metody pracy z uczniem 17 85%
wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę 15 75%
publiczne prezentując sukcesów ucznia 14 70%
kierując pochwały do rodziców 12 60%
inne : zachęcając do udziału w zawodach sportowych
0 0%


8.1.2. Analiza ilościowa ankiet skierowanych do uczniów (ankietowano 49 uczniów)

pytanie ilość osób %
1. Czy zajęcia szkolne są dla Ciebie?
łatwe 14 29%
dostosowane do możliwości 29 59%
trudne 18 37%
2. Jakie, Twoim zdaniem, wyniki w nauce uzyskujesz w porównaniu
do roku poprzedniego?
lepsze 12 24%
podobne 33 67%
gorsze 12 24%
3. Czy w szkole dokonuje się analizy Twoich osiągnięć edukacyjnych?
tak 31 63%
nie 18 37%
4. Jakie formy oceniania (analizy) są stosowane w szkole?
prace pisemne (testy, sprawdziany) 46 94%
kartkówki 47 96%
odpowiedź ustna 38 78%
praca domowa 47 96%
aktywność na lekcji 42 86%
obserwacja pracy ucznia 22 45%
analiza wytworów ucznia ( np. prace plastyczne, multimedialne itp. ) 34 69%
inne 0 0%
5. Czy nauczyciele przedstawiają wyniki i wnioski z osiągnięć edukacyjnych Twojej klasy?
tak 38 78%
nie 11 22%
6. Jeżeli tak, to jakie działania, Twoim zdaniem, podejmują nauczyciele w celu uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce?
modyfikują własny plan nauczania 23 47%
modyfikują testy i sprawdziany 16 33%
częściej wykorzystują metody aktywizujące 15 31%
stosują indywidualizację nauczania 13 27%
organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne 38 78%
inne: 0 0%
7. W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce?
poprzez rozmowę indywidualną 25 51%
dając szansę poprawy oceny 45 92%
zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych 36 73%
zachęcając do udziału w konkursach 31 63%
wprowadzając zadania domowe dla chętnych 35 71%
stosując różnorodne metody pracy 35 71%
wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę 28 57%
publiczne prezentując sukcesy ucznia 18 37%
kierując pochwały do rodziców 21 43%
inne 0 0%

8.1.3. Analiza ilościowa ankiet skierowanych do rodziców ( ankietowano 60 rodziców)

pytanie ilość osób %
Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów?
tak 60 100%
nie 0 0%
Czy wymienione formy analizy osiągnięć edukacyjnych są stosowane w szkole?
prace pisemne (testy, sprawdziany) 60 100%
kartkówki 49 82%
odpowiedź ustna 43 72%
praca domowa 50 83%
aktywność na lekcji 54 90%
obserwacja ucznia 44 73%
analiza wytworów ucznia ( np. prace plastyczne, multimedialne itp. ) 46 77%
inne 0 0%
Czy analizując osiągnięcia edukacyjne nauczyciele uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów?
tak 53 88%
nie 7 12%
4. Czy znają Państwo wyniki i wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych danej klasy
tak 47 78%
nie 13 22%
5. Jeżeli tak, to jakie działania, Państwa zdaniem, podejmują nauczyciele w celu poprawienia osiągnięć uczniów?
modyfikują własny plan nauczania 50 83%
modyfikują testy i sprawdziany 39 65%
częściej wykorzystują metody aktywizujące 34 57%
stosują indywidualizację nauczania 23 38%
organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów, którzy mają przejściowe lub stałe trudności z opanowaniem wybranych wiadomości i umiejętności 43 72%
organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów, którzy chcą poszerzać swoje zainteresowania 39 65%
inne: dwupoziomowe nauczanie 0 0%
6. W jaki sposób, zdaniem Państwa, nauczyciele motywują uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce?
poprzez rozmowę indywidualną z uczniem 33 55%
zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych 50 83%
zachęcając do udziału w konkursach 43 72%
wprowadzając zadania domowe dla chętnych 38 63%
dając szansę poprawy oceny 50 83%
stosując różnorodne metody pracy z uczniem 35 58%
wyróżniając uczniów za osiągnięcia poprzez pochwałę 36 60%
publiczne prezentując sukcesów ucznia 26 43%
kierując pochwały do rodziców 25 42%
inne 0 0%


Wyniki ewaluacji – analiza jakościowa

1. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Rumi nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie .

Nauczyciele znają w stopniu bardzo dobrym podstawę programową z nauczanego przez siebie przedmiotu. Przy wyborze podręcznika kierują się przede wszystkim jego zgodnością z podstawą programową, przejrzystością w prezentowaniu materiału, różnorodnością ćwiczeń oraz obudową metodyczną proponowaną przez wydawnictwo.
Wszyscy nauczyciele potwierdzili realizację treści (wiadomości i umiejętności) określonych w podstawach programowych z poszczególnych przedmiotów. Pod koniec każdego semestru, nauczyciele przedkładają dyrekcji sprawozdania z realizacji treści programowych oraz sprawozdania z rytmiczności realizacji godzin wynikających z założonego rozkładu materiału (podstawy programowej). Ww. sprawozdania przedstawiane są na semestralnym i rocznym posiedzeniu rady pedagogicznej.
W badaniu ankietowym nauczyciele podali, że realizacja podstawy programowej jest systematycznie monitorowana (65% nauczycieli monitoruje realizację podstawy programowej na każdej lekcji; 35% nauczycieli raz w semestrze).
Realizacja podstawy programowej jest też systematycznie monitorowana przez dyrektora szkoły.
O nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności świadczą wysokie średnie ocen, jakie uczniowie uzyskują w toku swojej nauki. W roku szkolnym 2013/14 32 uczniów ukończyło Gimnazjum nr 2 w Rumi z wyróżnieniem.


Analizując dokumentację szkolną ustalono, że w szkole jest bardzo mały odsetek osób niepromowanych.

Tab.1. % uczniów niepromowanych
rok szkolny liczba uczniów klasyfikowanych liczba uczniów
promowanych lub tych, którzy ukończyli gimnazjum liczba uczniów, którym wyznaczono egzaminy poprawkowe liczba uczniów, którzy nie uzyskali promocji % uczniów niepromowanych
2012/2013 351 335 14 16 4,5%
2013/2014 351 340 9 11 2,5%

Analiza dzienników lekcyjnych wykazała, że uczniowie w większości uzyskują oceny pozytywne, co świadczy o opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Analizując dalsze losy 102 absolwentów gimnazjum (tych, którzy ukończyli Gimnazjum nr 2 w Rumi w 2014r.) ustalono, że większość absolwentów (82%) kontynuuje naukę w szkołach średnich, które dają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Tab. 2 . Wybór szkoły ponadgimnazjalnej
Szkoła ponadgimnazjalna Liczba absolwentów %
Liceum Ogólnokształcące 53 52%
Technikum 26 25%
Szkoła zawodowa 15 15%
Liceum profilowane 0 0%


2. Czy diagnozując i analizując osiągnięcia uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe?

W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów.

Potwierdzają to w ankiecie nauczyciele (w 100%), rodzice (w 100%) i uczniowie (w 63%).
Analiza obejmuje osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.
Na podstawie badania ankietowego ustalono, że nauczyciele stosują różnorodne sposoby diagnozy i analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. Największy procent nauczycieli stosuje obserwację ucznia (95%). W dalszej kolejności wymienia się: aktywność podczas lekcji (85%), prace pisemne w postaci testów (85%) odpowiedzi ustne (75%) prace pisemne w postaci kartkówek (70%) i prac domowych (50%).
Ponadto nauczyciele dokonują analizy wytworów ucznia, testów sprawnościowych, referatów, testów kompetencji z przedmiotów egzaminacyjnych w klasach pierwszych i drugich, próbnych egzaminów gimnazjalnych w klasach trzecich.
W szkole przeprowadzane są też pisemne diagnozy wstępne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (z języka angielskiego służą do poziomowania grup językowych). Ponadto, w szkole każdego roku dokonywana jest analiza wyników egzaminu gimnazjalnego (próbnego i właściwego) przez wyznaczonych do tego zadania nauczycieli.
Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że wychowawcy klas, dwa razy w roku szkolnym, dokonują analizy ocen zachowania, frekwencji i postępów w nauce swoich uczniów (analiza średnich ocen semestralnych i rocznych). Wychowawca każdej klasy raz w semestrze przygotowuje sprawozdanie wychowawcze, które przedstawia na posiedzeniu rady pedagogicznej. W sprawozdaniu zamieszczone są dane dotyczące realizacji programu wychowawczego, planu pracy wychowawczej oraz innych planów i zamierzeń wychowawczych, a także analiza mocnych strony klasy (sukcesy i osiągnięcia uczniów, udział uczniów w konkursach i wycieczkach, prace uczniów na rzecz klasy i szkoły), słabych strony klasy (problemy wychowawcze, sposoby i metody ich rozwiązywania ze zwróceniem uwagi na ich efektywność), współpraca z rodzicami i innymi instytucjami oraz wnioski do dalszej pracy.

Przeprowadzane w szkole diagnozy i analizy osiągnięć uczniów uwzględniają ich możliwości rozwojowe.

Potwierdzają to w badaniu ankietowym nauczyciele (w 95%) i rodzice (w 88%) a uczniowie podali, że zajęcia szkolne są dostosowane do ich możliwości (59%).
Wiedza na temat możliwości rozwojowych uczniów zdobywana jest przez nauczycieli poprzez obserwację ucznia (potwierdza to 95% nauczycieli w ankiecie), analizowanie diagnoz wstępnych oraz analizę opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Analizy te są dokonywane w celu podjęcia działań ukierunkowanych na ucznia wymagającego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego (ucznia słabego lub ucznia zdolnego). Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Z wywiadu z pedagogiem wynika, że analizuje się opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej celem dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy zapoznają się z dokumentacją dotyczącą uczniów danej klasy. Informacje o opinii poradni specjalistycznych są zaznaczane w dziennikach elektronicznych do wglądu przez wszystkich uczących. Każdy nauczyciel przygotowuje kryteria oceny uczniów ze specyficznymi problemami w nauce oraz dostosowanie form i metod pracy do specyfiki problemu ucznia. W szkole funkcjonuje zespół wychowawczy w ramach którego, w zależności od potrzeb powołuje się zespół ds. koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W zależności od potrzeb zbierają się nauczyciele pracujący z danym uczniem, którzy opracowują indywidualny program pomocy i wsparcia dla poszczególnych uczniów wymagających dostosowania wymagań edukacyjnych. Zespoły ds. koordynowania pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole opracowują Indywidualny Program Terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku szkolnym 2014/15 w gimnazjum funkcjonują zespoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 6 uczniów z dysfunkcjami wymagających głównie obniżenia lub odpowiedniego dostosowania wymagań edukacyjnych. Natomiast ok. 100 uczniów jest objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nie zaistniała potrzeba powołania zespołu wspomagającego ucznia zdolnego. Jednakże uczniowie szczególnie uzdolnieni obejmowani są równie zindywidualizowaną troską. Zachęca się ich do udziału w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów, do udziału w konkursach i dodatkowych działaniach edukacyjnych oraz motywuje do samodzielnego rozwoju. Osiągnięcia uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce są systematycznie monitorowane. Głównie poprzez kontrolę oceniania bieżącego, średnie ocen, wyniki testów kompetencji lub egzaminów oraz wyników uzyskiwanych w konkursach.
W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. Nauczyciele zachęcają uczniów do korzystania z różnorodnej oferty zajęć edukacyjnych. Uczniowie mający stałe lub przejściowe trudności w nauce mogą korzystać z dodatkowych zajęć o charakterze wyrównawczym. Budowane są podstawy sprzyjające nauce, służy temu indywidualizacja procesu edukacji poprzez diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów. Dostosowywanie metod i form pracy do ich możliwości oraz wprowadzenie punktowego systemu oceniania zachowania. Prowadzone są zajęcia: socjoterapeutyczne, reedukacyjne i graficzne dla uczniów z dysleksją, pomoc psychologiczna w formie rozmowy wspierającej, zajęcia rewalidacyjne, zawodoznawstwo ,edukacja teatralna i wokalna. Z badania ankietowego wynika, że w pracy z uczniem w czasie zajęć nauczyciele stosują indywidualizację nauczania (70% nauczycieli udzieliło odpowiedź twierdzącą). Zdanie to podziela 38% rodziców i 27% uczniów.

Szkoła daje uczniom możliwość realizacji w różnych dziedzinach, w których wykazują oni uzdolnienia np. udział w zawodach sportowych, w konkursach fotograficznych, recytatorskich, plastycznych, muzycznych. Swoje umiejętności mogą prezentować, m.in. podczas uroczystości szkolnych czy środowiskowych. Mają także szanse rozwijania swoich umiejętności społecznych uczestnicząc jako wolontariusze w akcjach na rzecz potrzebujących. Umiejętność pracy grupowej (umiejętność organizacji pracy, współpracy, odpowiedzialności za powierzone zadanie) uczniowie mogą kształtować również w czasie realizacji projektów edukacyjnych.
Możliwości rozwojowe uczniów są omawiane na posiedzeniach rad pedagogicznych, podczas prezentacji osiągnięć dydaktycznych.
Przy wystawianiu ocen zachowania (klasyfikacja śródroczna i roczna) oceniający biorą pod uwagę stosunek ucznia do nauki, czyli jakie wyniki uczeń uzyskuje w odniesieniu do swoich możliwości.

3. Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów?

Analiza osiągnięć uczniów stanowi podstawę do formułowania wniosków służących doskonaleniu pracy.

W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów.

Potwierdza to badanie ankietowe (nauczyciele potwierdzają w 85%, uczniowie i rodzice w 78%).
Wynika to także z analizy dokumentacji szkolnej. Nauczyciele przedstawiają wnioski w swoich sprawozdaniach z realizacji zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, w sprawozdaniach z realizacji zajęć pozalekcyjnych, z analizy wyników testów kompetencji, analizy wyników egzaminów gimnazjalnych próbnych i właściwych. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach rad pedagogicznych. Nauczyciele danego przedmiotu formułują wnioski o charakterze dydaktycznym a wychowawcy formułują wnioski dotyczące pracy z danym zespołem klasowym.
Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów nauczyciele wykorzystują w doskonaleniu swojej pracy. Potwierdza to 85% nauczycieli w badaniu ankietowym. Najczęściej podejmowanymi przez nauczycieli działaniami są: modyfikowanie testów i sprawdzianów (90%), modyfikowanie własnego planu nauczania (70%), stosowanie indywidualizacji nauczania (70%) i wykorzystywanie metod aktywnych (65%) . Natomiast uczniowie i rodzice zwrócili uwagę na fakt organizowania przez nauczycieli zajęć dodatkowych - uczniowie - 78% , rodzice - 83%.


4. Jakie działania są podejmowane w celu uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce?

Nauczyciele podejmują różnorodne działania aby uczniowie uzyskiwali lepsze wyniki w nauce (co wskazuje na to, że w szkole dostrzegane są możliwości uzyskiwania lepszych wyników) .

Nauczyciele w badaniu ankietowym podali , że motywują uczniów do uzyskiwania lepszych wyników przede wszystkim poprzez stosowanie różnych metod pracy z uczniem (85%), dając szansę poprawy oceny (100%), poprzez rozmowę indywidualną z uczniem (85%), zachęcając do udziału w zajęciach dodatkowych (80%) oraz wyróżniając uczniów poprzez pochwałę (75%).
Natomiast rodzice i uczniowie w badaniu ankietowym stwierdzili, że nauczyciele motywują uczniów do uzyskiwania lepszych wyników głównie poprzez możliwość poprawy oceny i zachęcanie do udziału w zajęciach dodatkowych.
Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej (sprawozdań z zajęć pozalekcyjnych oraz sprawozdań z realizacji dodatkowych zajęć w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela) stwierdzono, że szkoła proponuje dużą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W szkole funkcjonują liczne koła zainteresowań m. in. chór szkolny, koło informatyczne, zajęcia sportowe (SKS), koło turystyczne, zajęcia sportowo – rekreacyjne, koło biblijne „Barka“, socjoterapia, zajęcia turystyczno-fotograficzne, koło teatralno-artystyczne „TOLERARE“, szkolny klub wolontariatu, koło turystyczne „RAJDOMANI“, kółko plastyczne, kółko języka angielskiego, „Niemiecki z rowerem“ - zajęcia prowadzone w ramach innowacji pedagogicznej. . Szkoła oferuje także zajęcia o charakterze wyrównawczym, wspierające uczniów potrzebujących pomocy - zajęcia z języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, z matematyki, . Uczniom klas trzecich oferujemy repetytoria z przedmiotów egzaminacyjnych.
Z dokumentacji wynika, że w szkole istnieje także system motywacyjny taki jak: wyróżnienia i nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnienia i nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe i działania podejmowane przez uczniów na rzecz szkoły oraz listy gratulacyjne dla rodziców .
Uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie otrzymują stypendia pieniężne.
Sukcesy uczniów są upubliczniane w szkole na wiele sposobów, m. in. poprzez podanie informacji na apelu szkolnym,zamieszczenie zdjęć uczniów z podaniem informacji o miejscach, które zajęli w konkursach wiedzowych i sportowych w galerii „Nasze Osiągnięcia“ na holu szkolnym, eksponowanie zdobytych pucharów w gablocie, umieszczenie dyplomów na korytarzach, a także zamieszczenie informacji o sukcesach na stronie internetowej szkoły.


5. Czy formułowane i wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?

W celu sprawdzenia, jak kształtują się wyniki uzyskiwane przez uczniów szkoły przeprowadzono analizę średnich ocen uzyskiwanych przez szkołę w klasyfikacji rocznej w latach 2012/ 13 – 2013/14.

Tab. 3. Średnia ocen szkoły
rok szkolny średnia ocen szkoły (roczna)
2012/13 3,47
2013/14 3,54

Z analizy wynika, że roczna średnia ocen szkoły na przestrzeni lat 2012/13 i 2013/14 wzrosła o 0,07.
Wzięto także pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 . Wyniki z egzaminów próbnych i zewnętrznych kształtują się na podobnym poziomie.
Na posiedzeniu rady pedagogicznej (31 sierpnia 2014r.) przedstawiono wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2014r.

Tab. 4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2014
część egzaminu gimnazjalnego stanin
historia i wiedza o społeczeństwie 5 - średni
język polski 6 - wyżej średni
część przyrodnicza 5 - średni
matematyka 5 - średni
język angielski - poziom podstawowy 6 - wyżej średni
język angielski - poziom rozszerzony 5 - średni
język niemiecki - poziom podstawowy 5 - średni

Zaobserwowano, że w 9-stopniowej skali staninowej uczniowie Gimnazjum nr 2 w Rumi uzyskali wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. na poziomie średnim (stanin 5) dla egzaminu w części historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, część przyrodnicza, język angielski-część rozszerzona i język niemiecki część podstawowa i wyżej średnim (stanin 6) dla egzaminu w części język polski i język angielski-część podstawowa.

Szkoła organizuje konkursy i umożliwia uczniom udział w konkursach zewnętrznych. Uczniowie osiągają sukcesy w zawodach sportowych i w konkursach w ramach których prezentują swoje uzdolnienia i zainteresowania .
Uczniowie gimnazjum biorą także udział w konkursach wiedzy (kuratoryjne konkursy przedmiotowe).


Podsumowanie

Wnioski
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole prowadzony jest monitoring realizacji podstawy programowej.
Przeprowadza się diagnozę i analizę osiągnięć uczniów, która uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów.
Dużo uwagi poświęca się uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Nauczyciele podejmują działania motywujące uczniów do uzyskiwania lepszych wyników w nauce.
Formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów.


Rekomendacje

Kontynuować przeprowadzanie analiz, formułowanie oraz wdrażanie wniosków z tych analiz.
Mobilizować uczniów do systematycznej pracy i nauki.
Położyć nacisk na dobór metod i form nauczania, które ułatwią aktywizowanie uczniów do rozwiązywania problemów wymagających samodzielnego i twórczego myślenia.
Kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów.
Stosować indywidualizację pracy na lekcjach, wzmacniać pozytywne cechy ucznia poprzez podkreślanie jego osiągnięć.
Kontynuować współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Mobilizować rodziców do kontrolowania pracy uczniów w domu i czasu jaki uczniowie poświęcają na naukę w celu podniesienia efektów nauczania.

Zespół ds. ewaluacji:

Violetta Gębacka- koordynator ........................................

Beata Kędzierska ........................................

Elżbieta Miotke ........................................

Olga Eysymont ........................................

Monika Polak ........................................

Grzegorz Grinholc ........................................


Rumia, maj 2015 r.


(na raporcie w wersji papierowej znajdują się wszystkie podpisy członków zespołu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.