X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32295

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu 31.05.2017r.

Zastrzega się możliwość modyfikowania planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu za zgodą Dyrektora Szkoły. §4.1.pkt.3.

Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności zawodowych.
3. Podniesienie jakości swojego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.
4. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
5. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Czynności organizacyjne. Doskonalenie umiejętności planowania swojej pracy
1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Forma realizacji
- wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego- Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 01.03.2013 r.
Dowody realizacji- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
- korzystanie ze stron internetowych,
- udział w szkoleniach dla nauczycieli ,
- śledzenie aktów prawnych wnoszących ewentualne poprawki do ustawy. Termin: cały okres stażu
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Forma realizacji- gromadzenie materiałów i dokumentów
Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji- Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowania, dyplomy, inne
3. Przygotowanie projektu sprawozdania.
- autorefleksja- analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Termin: maj 2017. Dowody realizacji- opracowane sprawozdanie.

Wstępna ocena własnych umiejętności, poziomu dydaktycznego oraz intelektualnego

1. Analiza własnych kompetencji. Zaplanowanie zadań do realizacji. Złożenie podania o rozpoczęcie stażu.
- dobór zadań adekwatnych dla potrzeb szkoły oraz środowiska.
Termin: sierpień – wrzesień 2014. Dowody realizacji- Plan rozwoju zawodowego
- wniosek o rozpoczęcie stażu. Termin: wrzesień 2014. Dowody realizacji- wniosek

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
Forma realizacji
- aktywny udział w opracowaniu dokumentów szkolnych
- czynna współpraca z Samorządem Szkolnym
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich
- organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych i współorganizowanie konkursu wojewódzkiego
- udział w pracach zespołu wychowawczego.
Termin - cały okres stażu
Dowody realizacji- zaświadczenia, podziękowania, dyplomy, regulamin konkursu,


2. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
Forma realizacji
- aktywny udział we wdrażaniu zasad wewnątrzszkolnego oceniania
- opracowanie zasad przedmiotowego oceniania oraz rozkładów materiału
z nauczanych przedmiotów. Termin - cały okres stażu
Dowody realizacji- zasady przedmiotowego oceniania, rozkłady materiału
- przeprowadzenie testu z przedmiotów zawodowych gastronomicznych
w klasach trzecich szkoły zawodowej sprawdzającego wiadomości i umiejętności po trzech latach nauki i porównanie ich z wynikami
z lat poprzednich. Dowody realizacji- wyniki i ich analiza
- monitorowanie osiągnięć uczniów. Dowody realizacji- wyniki i ich analiza
Termin - Cały okres stażu
Dowody realizacji- wyniki i ich analiza


3. Doskonalenie kompetencji zawodowych
- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Termin - cały okres stażu. Dowody realizacji- zaświadczenia
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
- studiowanie literatury fachowej, poradników metodycznych,
- poszukiwanie nowości wydawniczych związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą i wykorzystanie Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów
- współpraca z doradcami metodycznymi
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
Termin - cały okres stażu
Dowody realizacji- notatki, wykaz bibliografii

5. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki oraz dydaktyki.
- studiowanie literatury fachowej. Dowody realizacji- notatki
- śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka.
- pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi.
Termin - Cały okres stażu. Dowody realizacji- protokoły, listy obecności


6. Organizacja wycieczek dydaktycznych i wyjść mających na celu wzbogacanie poznanej wiedzy oraz zapoznanie młodzieży z dziedzictwem kulturowym oraz integracja grupy
- organizowanie spotkań integracyjnych w klasie, wyjść lub wyjazdów do kina lub teatru. Termin - w zależności od potrzeb. Dowody realizacji- karty wycieczek, potwierdzenia
- organizowanie wycieczek dydaktycznych np. do zakładów gastronomicznych. Termin - w zależności od potrzeb. Dowody realizacji- Karty wycieczek, potwierdzenia

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt.2).
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji oraz narzędzi badawczych, a także pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.
- prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej
- przygotowanie prezentacji i filmów na potrzeby szkoły
- zamieszczanie zdjęć, ogłoszeń, wydarzeń na stronie szkoły
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką nauczanych przedmiotów
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych oraz multimedialnych.
- wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu uzupełnienia wiedzy z nauczania przedmiotów zawodowych.
- śledzenie aktualności na portalach internetowych
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej
- przygotowanie pomocy dydaktycznych z zakresu nauczania przedmiotów
zawodowych gastronomicznych
- przygotowywanie sprawdzianów, testów, konspektów, rozkładów materiału, sprawozdań za pomocą komputera
- wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania materiałów do zajęć dydaktycznych.
Termin - cały okres stażu
Dowody realizacji- przykładowe pomoce, notatki, wydruki, zestaw adresów stron internetowych

2. Wykorzystywanie techniki komputerowej w pracy wychowawcy
- prowadzenie dziennika elektronicznego,
- przygotowanie świadectw.
Termin - cały okres stażu. Dowody realizacji- dokumenty szkolne

-sporządzanie zestawień semestralnych i końcoworocznych
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zebrania z rodzicami
Termin - cały okres stażu. Dowody realizacji- prezentacje, lista obecności

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
(§ 8 ust.2 pkt.3)
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia komisji przedmiotowych. Termin - okres stażu. Dowody realizacji – zaświadczenia, referat
- konsultacje z nauczycielami uczącymi gastronomicznych przedmiotów zawodowych.- zaświadczenia
- uczestnictwo w szkolnym zespole przedmiotów zawodowych
- organizowanie spotkań zespołu klasowego, wspólne analizowanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych- protokoły spotkań, listy obecności
- opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
- opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów
- współpraca z pedagogiem szkolnym- zaświadczenie
Termin - okres stażu

2. Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy
- opublikowanie w portalu internetowym swojego planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji.
Termin - okres stażu
Dowody realizacji- Zaświadczenia, materiały

3. Współpraca z biblioteką szkolną w zakresie doradztwa i propozycji zakupów książek, gazet i innych pozycji zawodowych.
- stały kontakt z biblioteką szkolną
- zachęcanie młodzieży do korzystania z biblioteki i centrum multimedialnego
Termin - okres stażu. Dowody realizacji - zaświadczenia o współpracy

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt. 4a)
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasy zgodnego
z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktycznym. Dowód realizacji -plan pracy wychowawcy
- sporządzanie na koniec roku sprawozdań i analiz z realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego. Dowód realizacji - sprawozdania
Termin - okres stażu

2. Współpraca z rodzicami uczniów.
- pogadanki z rodzicami / opiekunami na tematy problemów wychowawczych, zachowania w szkole i poza szkołą
- rozmowy indywidualne.
Termin – cały okres stażu
Dowody realizacji- protokoły, listy obecności, dokumentacja szkolna
3. Praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne uczniów jak i nauczyciela.
- praca z uczniem zdolnym, rozbudzanie szerszych zainteresowań.
- praca z uczniem słabym, dostosowanie wymagań do możliwości ucznia.
Termin – cały okres stażu. Dowody realizacji- potwierdzenia
- przygotowanie uczniów do konkursów. Termin-wg potrzeb. potwierdzenia


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( § 8 ust.2 pkt. 4c)
1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
- organizowanie wyjść i wycieczek dydaktyczno-wychowawczych
- prowadzenie konsultacji
- angażowanie młodzieży do opracowywania materiałów do szkolnej gazetki, przygotowania prezentacji i filmów na stronie szkoły, przygotowanie ulotek z recepturami
- przygotowanie lekcji /warsztatów związanych z zainteresowaniami uczniów np. dekoracje stołu
- angażowanie młodzieży do udziału w różnych akcjach charytatywnych, promujących szkołę, warsztatach, cateringach.
Termin – cały okres stażu
Dowody realizacji- zaświadczenia, plany, listy obecności, materiały

2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów
- zdiagnozowanie potrzeb i trudności uczniów, opracowanie planu naprawczego
- zorganizowanie i prowadzenie konsultacji dla uczniów mających problemy w nauce
Termin – cały okres stażu, dowód realizacji- plan naprawczy, plan zajęć ,listy obecności
Dowody realizacji- plan naprawczy, plan zajęć, listy obecności

3. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych
- zorganizowanie konkursu kelnerskiego, opracowanie testów oraz regulaminów, zorganizowanie nagród. Termin – cały okres stażu
Dowody realizacji- pytania konkursowe, regulaminy, zaświadczenia
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach
- pomoc w przygotowaniu Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego
Termin – cały okres stażu
Dowody realizacji-zaświadczenie

4. Organizowanie uroczystości szkolnych.
- pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych
Termin – cały okres stażu. Dowody realizacji-zaświadczenia, zdjęcia
5. Promocja szkoły
- udział w Dniach Otwartych, Targach Pracy i Edukacji,
- włączanie uczniów w działania na rzecz szkoły i środowiska
- wykonywanie poczęstunków wykorzystywanego w celu promocji szkoły,
Termin – wg potrzeb
Dowody realizacji- zdjęcia , materiały
5. Włączanie uczniów w działania na rzecz szkoły i środowiska
- wykonywanie poczęstunku wykorzystywanego w celu promocji szkoły,
- przygotowanie cateringów
- organizowanie wigilii szkolnej dla nauczycieli
Termin – wg potrzeb
Dowody realizacji- zdjęcia, zaświadczenia
6.Promowanie zdrowego stylu życia.
- przeprowadzenie tematycznych pogadanek dotyczących anoreksji, bulimii, manii odchudzania u dziewcząt.
Termin – okres stażu. Dowody realizacji- materiały
7. Aktywny udział w procesie pedagogizacji rodziców.
- współpraca z rodzicami, przeprowadzenie ankiet, pogadanki
Termin – okres stażu. Dowody realizacji- ankieta, materiały, lista obecności

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( § 8 ust.2 pkt.4 e)

1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
- zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, przeprowadzenie ankiety wśród rodziców na zebraniu nt. sytuacji rodzinnej ucznia,
- integracja zespołu klasowego przez imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńską
Termin – okres stażu
Dowody realizacji- ankieta, zdjęcia, materiały, dokumentacja własna, lista obecności, karta wycieczki

2. Wzbogacenie i wyposażenie pracowni
- wzbogacanie pracowni w materiały dydaktyczne, instrukcje obsługi maszyn
i urządzeń
Termin –cały okres stażu. Dowody realizacji- materiały

3. Współpraca z pielęgniarką szkolną, pedagogiem oraz Poradnią Psychologiczno– Pedagogiczną
- współpraca z pedagogiem szkolnym, Termin –cały okres stażu

- współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Puławach. W miarę możliwości i potrzeb
- współpraca z pielęgniarką szkolną,
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zajęć tematycznych. Dowód realizacji- scenariusz zajęć
Termin – w miarę możliwości i potrzeb
Dowody realizacji- Zaświadczenia o współpracy

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony ( § 8 ust.2 pkt.5)
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
- podsumowanie i wnioski.
Termin – Cały okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
Dowody realizacji - Opisy przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.