X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32279
Przesłano:

Plan rozoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Magdalena Paszek
Miejsce pracy: Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie
Nauczany przedmiot: zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Okres stażu: 1 września 2013r. – 31 maja 2016r.

CELE GŁÓWNE DO ZREALIZOWANIA W OKRESIE STAŻU:

1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
2. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy. Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
3. Uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
4. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
5. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, ściśle dostosowanie do nich zakresu działań rewalidacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.

Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Czynności organizacyjne

1. Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie wcześniejszych dokonań.
Podsumowanie dotychczasowej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy. Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły.
- notatki własne
2. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Analiza dokumentów prawnych dotyczących awansu zawodowego, śledzenie stron internetowych
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego, sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Zbieranie informacji o realizacji zadań. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
- Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego, wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, teczka „Awans zawodowy”, ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Prawidłowe wypełnienie wniosku
- Wniosek
5. Pogłębianie wiedzy dotyczącej procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
- Zaświadczenie o przebytym szkoleniu


Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.1).

1. Analizowanie planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Stałe uczestnictwo w pracach szkoły.
Zapoznanie z dokumentami szkoły: Statut, Plan Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyczny, regulaminy, kalendarz imprez, zasady BHP.
Bieżące uczestnictwo w pracach szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań (rady pedagogiczne, zespoły wychowawcze, zespoły zadaniowe konsultacje), ścisła współpraca z pozostałymi nauczycielami i specjalistami: logopedą, dogoterapeutą, pedagogiem, psychologiem szkoły
- Arkusz planu rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły. Wykaz zapoznanych dokumentów szkolnych, wpisy do księgi protokołów, zapisy w dzienniku i zeszytach obserwacyjnych uczniów, zaświadczenia, sprawozdania
2. Działanie w każdy inny sposób na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły. Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności jako nauczyciel pracujący w oddziałach rewalidacyjno – wychowawczych, służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.
Uczestniczenie w kursach, warsztatach szkoleniowych adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji z zakresu Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Wielowymiarowej terapii manualnej stóp, Terapii ręki, kinesiotapingu oraz metod pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi w tym metody Halliwick czyli pracy z dzieckiem w wodzie.
- Potwierdzenia, zaświadczenia, kopie dyplomów
Studiowanie literatury związanej z nauczanym przedmiotem
Poszukiwanie nowości wydawniczych z zakresu pedagogiki specjalnej, terapii z dzieckiem niepełnosprawnym, jego integracji w środowisku oraz
informacji dotyczących nowych metod pracy rewalidacyjnej i rehabilitacji.
- wykaz literatury
Stosowanie w pracy dydaktyczno – wychowawczej metod aktywizujących pracę dzieci.
Wprowadzenie ciekawych metod pracy z dzieckiem głęboko upośledzonym umysłowo: stymulacji polisensorycznej, „Porannego kręgu”, praca z żywiołami, Knillów, Affolter, terapii ręki, masaży w tym masaż Shantala, klasyczny, relaksu.
- scenariusze zajęć, referaty, zdjęcia
Wdrożenie do codziennej praktyki pedagogicznej kompetencji nabytych podczas kursów i warsztatów.
Wykorzystanie uzyskanych kwalifikacji oraz wiedzy zdobytej w toku kursów i szkoleń. Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem wyżej wymienionych metod.
- kopie dyplomów potwierdzających przygotowanie nauczyciela do stosowania danej metody
Prowadzenie lekcji w obecności dyrektora szkoły lub innego nauczyciela
Opracowanie scenariusza zajęć oraz karty ewaluacji, omówienie lekcji i dokonanie ewaluacji
- scenariusze zajęć
3. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy wychowawczej i opiekuńczej
Bieżące monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów za pomocą wywiadu środowiskowego dla rodziców uczniów z oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych. Opracowanie i dokonanie analizy ankiety pt. „Wspólna praca i wychowanie mojego dziecka” oraz kwestionariusza rozmowy z rodzicami ucznia z głęboką niepełnosprawnością - obie dla rodziców.
Organizacja wycieczek, wyjazdów do miejsc publicznych pomagających w przełamywaniu barier (architektonicznych i społecznych) przez uczniów i ich rodzin. Przygotowanie planu wycieczek. Przeprowadzanie wycieczek zgodnie z przepisami, wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu pt. ”Kierownik wycieczek”.
- Wywiady środowiskowe, zapisy w dzienniku lekcyjnym. Zapisy w karcie: kontakty
- Druk ankiety dla rodziców.
- Sprawozdania z wycieczek, scenariusze, zdjęcia, wpisy do kroniki klasowej.
- Plan wycieczek
- Kopia zaświadczenia o przebytym kursie: „kierownika wycieczek”
4. Współpraca z rodzicami.
Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami. Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców na korytarzu szkolnym oraz kroniki klasy. Systematyczne kontakty z rodzicami w formie: kontaktów telefonicznych, zeszytów korespondencji, indywidualnych konsultacji oraz zebrań grupowych. Konsultowanie problemów wychowawczych, udzielanie wskazówek do terapii z dzieckiem w domu (kontynuowanie zadań pracy rewalidacyjno – wychowawczej przez rodziców w domu) Angażowanie rodziców w akcje i działania na rzecz szkoły. Przygotowanie i prowadzenie imprez i uroczystości, sprzyjających integracji klasy, oraz angażowanie rodziców w przygotowania.
- Scenariusze, zdjęcia.
- Sprawozdanie ze współpracy z rodzicami.
- Lista obecności rodziców na zebraniu czy konsultacji
Wdrożenie ciekawych form współpracy z rodzicami.
Zajęcia otwarte dla rodziców z wykorzystaniem nowych metod terapeutycznych.
Prowadzenie spotkań z rodzicami na tematy dotyczące metod pracy z dzieckiem znacznie i głęboko upośledzonym, w tym wygłaszanie referatów, udzielania wsparcia i praktycznych wskazówek rodzicom i opiekunom uczniów. Prowadzenie pogadanek na tematy dotyczące radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, związanym z wychowania i pielęgnacji dziecka niepełnosprawnego, oraz profilaktyki i zapobieganiu bólom kręgosłupa. Opracowanie i przekazanie rodzicom materiałów edukacyjnych.
- Scenariusze, sprawozdania, zdjęcia, kopie referatów, zapisy w dzienniku
Udzielanie rodzicom uczniów wsparcia w ramach współpracy z rodzicami
Udzielanie wsparcia w pisaniu podań, wniosków do różnych instytucji np. PFRON, PCPR o dofinansowanie sprzętu ortopedycznego itd.
- Pisemne potwierdzenia rodziców
5. Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej, dobór pomocy terapeutycznych i rehabilitacyjnych, odpowiednie ich rozmieszczenie w sali, pomoc dyrektorowi szkoły w zaprojektowaniu i doborze sprzętu do sali integracji sensorycznej.
Gromadzenie pomocy do zajęć, współudział przy doborze sprzętu zakupionego przez dyrektora szkoły, pozyskiwanie nowych środków terapeutycznych poprzez uczestnictwo w projektach i szukanie sponsorów. Opracowywanie i przygotowanie scenariuszy
do zajęć, kart pracy i pomocy dydaktycznych.
- Sprawozdanie, dokumentacja fotograficzna
Wzbogacanie klasy i korytarza szkolnego poprzez przygotowanie dekoracji.
Wykonywanie cyklicznych dekoracji korytarza szkolnego wg własnego pomysłu w ramach zajęć integracyjnych uczniów z oddziałów rewalidacyjno - wychowawczych
- Konspekty zajęć integracyjnych uczniów z oddziałów rewalidacyjno - wychowawczych,
Sprawozdanie, fotorelacja z przygotowanej dekoracji i pomocy dydaktycznych
6. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu ds. badania osiągnięć edukacyjnych uczniów w oddziałach rewalidacyjno –wychowawczych
Opracowanie harmonogramu spotkań z nauczycielami i specjalistami oraz rocznych planów pracy zespołu i semestralnych sprawozdań z realizacji zadań. Opracowanie dokumentów w ramach pracy zespołu, omawianie bieżących spraw dotyczących poszczególnych uczniów, dyskusja na temat prowadzonej terapii i uzyskiwanie efektów w pracy z uczniem
- Notatki i sprawozdania ze spotkań, plan pracy zespołu, kopie opracowanych dokumentów i ich ewaluacja.


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Opracowanie niezbędnych materiałów związanych z pracą rewalidacyjno - wychowawczą,
Wykorzystanie edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia dokumentacji szkolnej, materiałów i pomocy wizualnych do zabaw i ćwiczeń w zespole rewalidacyjno-wychowawczym oraz do rozwijania sprawności grafomotorycznych, spostrzegawczości itp. Komputerowe opracowanie i wykonanie pomocy edukacyjnych, kart pracy, ankiet dla rodziców, planów pracy, sprawozdań, diagnoz, tekstów na tablicę informacyjną dla rodziców, scenariuszy zajęć, ocen opisowych. Opracowanie zaleceń dla rodziców, plakatów, zaproszeń, dyplomów, podziękowań. Wykorzystanie edytora Power Point do tworzenia prezentacji, opracowanie materiałów w ramach prowadzonych warsztatów dla rodziców.
- Przykładowe pomoce i karty pracy
- Przykładay opracowanych scenariuszy, referatów, kart pracy, dyplomów, podziękowań, zaproszeń, wzorów ankiet, pomocy dydaktycznych, wzory projektów
Opracowanie materiałów z okresu stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej
Wykorzystanie komputera do tworzenia dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego. Korzystanie z edytora tekstu Microsoft Word przy opracowywaniu planu rozwoju i dokumentów związanych ze stażem.
- sprawozdania, ankiety, wnioski, teczka „awans zawodowy”
2. Przygotowanie w edytorach tekstu dokumentacji Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.
Pełniąc funkcje wiceprezesa Stowarzyszenia opracowanie dokumentacji (pism, wniosków projektów, sprawozdań, dokumentacji fotograficznej itd.) Przesyłanie dokumentacji drogą internetową. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia na temat realizowanych projektów, sprawozdań, fotoreportaży itd.
- Dokumentacja Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, strona internetowa
3. Publikacja w Internecie
Udostępnienie planu rozwoju zawodowego. Udostępnienie innym zainteresowanym zgromadzonych materiałów, scenariuszy zajęć, referatów poprzez strony internetowe
- Zaświadczenia, adresy internetowy
4. Korzystanie z zasobów informacyjnych i możliwości komunikacyjnych sieci Internet do porozumiewania się z innymi nauczycielami, rodzicami i specjalistami.
Korzystanie z forów na portalach edukacyjnych celem wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Prenumerata biuletynów: Centrum Edukacji Szkolnej-newsletter@ces.edu.pl, Literka – newsletter@literka.pl, Profesor – newsletter@profesor.pl w celu zapoznania się na bieżąco z wszelkimi nowościami związanymi z edukacją i zmianami w prawie oświatowym.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia, psychologii i pedagogiki. Wyszukiwanie literatury pedagogicznej, korzystanie z encyklopedii multimedialnej. Wyszukiwanie nowinek dotyczących sprzętu rehabilitacyjnego i turnusów rehabilitacyjnej oraz opieki medycznej, dzielenie się tą wiedzą z rodzicami uczniów, wyszukiwanie informacji dotyczącej kursów, szkoleń z zakresu rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych, wysyłanie zgłoszeń.
Zakup sprzętu i pomocy do terapii za pomocą Internetu na rzecz Szkoły i Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.
Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela poprzez udział w kursie drogą e- learningu asynchronicznego-nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu organizowanego przez Instytut Kształcenia Nauczycieli (WWW.ikn.edu.pl.
- Zaświadczenia
Korzystanie z własnej skrzynki e mail oraz skrzynki Stowarzyszenia
Korzystanie z komunikatorów oraz poczty w sieci Internet. Elektroniczny kontakt z rodzicami, nauczycielami, dyrekcją szkoły.
5. Wykorzystywanie aparatu cyfrowego, drukarki i kserokopiarki oraz rzutnika. Komputerowe redagowanie najważniejszych wydarzeń z życia klasy. Wykorzystanie odtwarzacza MP3 i magnetofonu CD
Prezentacja rodzicom sukcesów ich dzieci podczas zajęć w szkole i poza szkołą.
Monitorowanie własnej pracy z uczniami, szukanie mocnych stron terapii, opracowanie tematów do kroniki klasowej i tablicy informacyjnej dla rodziców. Opracowanie najważniejszych wydarzeń z życia klasy. Wykorzystanie komputera do przygotowania kart, rysunków do wystroju klasy i dekoracji na uroczystości szkolne.
Używanie sprzętu grającego jako narzędzi pracy podczas zajęć z elementami muzykoterapii
- Zdjęcia, dokumenty ksero, scenariusze zajęć
6. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych oraz dostępnych programów edukacyjnych
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów edukacyjnych oraz laptopa, programu Boardmaker Speaker Dynamice z polską syntezą mowy do pracy z piktogramami oraz urządzeń do komunikacji alternatywnej
- Wykaz programów edukacyjnych, scenariusze zajęć


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust.2 pkt.3).

1. Czynny udział w WDN. Podniesienie poziomu umiejętności i różnorodności działań dydaktycznych
Wzbogacanie wiedzy pedagogicznej poprzez udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- Zgodnie z harmonogramem WDN
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Prowadzenie lekcji otwartych w ramach WDN. Prowadzenie lekcji pokazowych, wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi w oddziałach rewalidacyjno – wychowawczych.
Zaproszenie na zajęcia zainteresowanych nauczycieli i specjalistów prowadzonych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym, głębokim i niesprawnych ruchowo. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela, ciekawych scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych, narzędzi pracy badawczej oraz udostępnienie ich nauczycielom.
- Scenariusz zajęć, zdjęcia, potwierdzenie nauczycieli, podpisy, plan pracy zespołu i sprawozdania
3. Wymiana publikacji, dyskusje na temat nowości wydawniczych z innymi nauczycielami i terapeutami,
Dzielenie się swoją wiedzą w ramach pracy rewalidacyjno – wychowawczej.
Pedagogizacja opiekunek z oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych, zajmujących się uczniami w codziennych czynnościach samoobsługowych (prawidłowe pozycje do karmienia, przewijania, radzenie sobie podczas zachowań trudnych, ataków padaczki, umiejętność rozmawiania z rodzicem dziecka, współpraca z nauczycielem).
4. Współudział w projekcie pt. „ Podajmy sobie pomocną dłoń” skierowanego do rodziców, pedagogów i opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych oraz dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w dwóch edycjach przez Fundację Złote Psy
W I edycji projektu wygłoszenie referatu dotyczącego wykorzystania rehabilitacji w pracy z dzieckiem w warunkach domowych również dla rodziców uczniów naszej szkoły.
W II edycji projektu prowadzenie konsultacji fizjoterapeutycznych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo w tym także uczniów naszej szkoły. Prowadzenie szkoleń dla rodziców: „Działania profilaktyczne przeciw występowaniu bólom kręgosłupa”
„Niewidzialne mięśnie atrybutem kobiety” „ Metody pracy podczas usprawniania ruchowego dzieci niepełnosprawnych”. Wszystkie szkolenia oparte o prezentacje słowne i praktyczne. Prowadzenie zajęć grupowych dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych – cykl co tygodniowy. Realizacja projektu w siedzibie Fundacji Złote Psy.
- Zaświadczenia, zdjęcia, podziękowania


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4a).

1. Opracowanie planu pracy i rozkładu materiału z tematyką zajęć zgodny z programem wychowawczym szkoły oraz opracowanie dziennego program zajęć dla uczniów z I oddziału rewalidacyjno - wychowawczego
Praca podczas codziennych zajęć w oddziale rewalidacyjno – wychowawczym, dostosowanych do indywidualnych możliwości i funkcjonowania uczniów wg opracowanych Indywidualnych Programów Rewalidacyjno Wychowawczych.
- Plan pracy, rozkład materiału, dzienny program zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zatwierdzony przez dyrektora szkoły,
2. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów z I oddziału rewalidacyjno – wychowawczego
Opracowanie i ewaluacja przeprowadzonych działań terapeutycznych zawartych w programach dostosowanych do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów. Przy opracowaniu IPET konsultacja ze szkolnymi specjalistami oraz rodzicami uczniów.
- Opracowane programy oraz ich ewaluacja.
3. Opracowanie działań związanych ze Szkolnym Programem Promocji Zdrowia i Szkołą Promującą Zdrowie
Propozycja zorganizowania Szkolnych Dni Promocji Zdrowia. Opracowanie scenariusza i harmonogramu, przygotowywanie działań i włączenie do współpracy innych nauczycieli. Organizacja konkursu szkolnego o tematyce promocji zdrowia i aktywności ruchowej uczniów
- Sprawozdania i zamieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej
4. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań:
Realizacja własnego programu: „Rozwijanie somatognozji ciała oraz integracja zmysłów u uczniów z oddziałów rewalidacyjno - wychowawczych”.
Opracowanie i wdrożenie programu pod hasłem: „Rozwijanie somatognozji ciała oraz integracja zmysłów u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim ”
Wprowadzenie karty do badania i oceny zmysłów dziecka.
- Opracowany program zatwierdzony przez dyrektora, sprawozdanie
Realizacja własnego programu: „Gimnastyka korekcyjna i usprawnianie ruchowe uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.” W ramach programu zorganizowanie imprezy sportowej pt. „Integracyjny Tor Przeszkód”
Opracowanie i wdrożenie programu: „Gimnastyka korekcyjna i usprawnianie ruchowe uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.” Pozyskiwanie sponsorów na zakup nagród jak również przez branie udziału w konkursach organizowanych ze środków Starostwa powiatowego i PCPR w Wołowie i pisanie wniosków na pomoc materialną potrzebną do realizacji danego programu. Opracowanie scenariusza imprezy sportowej na hali sportowej OSIR w Wołowie, nawiązanie współpracy z Dyrektorem hali sportowej w celu udostępnienia obiektu na czas zawodów. Opracowanie scenariusza, zaproszenie innych organizacji działających na terenie powiatu wołowskiego na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Wzór karty do badania i oceny zmysłów, sprawozdanie, fotoreportaż


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4c).

1. Prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych z rehabilitacji ruchowej dla uczniów oraz grupowych zajęć ruchowych na basenie w ramach projektu pt.” Chcemy być aktywni”
Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej między Fundacją Złote Psy a Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Wołowie w ramach współpracy podczas realizacji danego projektu.
Pełnienie funkcji wolontariusza podczas jazdy uczniów na basen w ramach projektu.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć rehabilitacyjnych i ćwiczeń ruchowych na basenie. Właściwe wypełnienie wniosku projektu oraz przystąpienie do otwartego konkursu ofert realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wołowie. Opracowanie dokumentacji projektu. Pełnienie opieki nad uczniami w czasie jazdy na basen i zajęć na basenie. Opracowanie konspektów zajęć ruchowych na basenie i sali. Prowadzenie zajęć ruchowych na basenie w Brzegu Dolnym.
- scenariusze, program indywidualny dla każdego ucznia, przykładowe zalecenia, zdjęcia z prowadzonych zajęć, sprawozdanie z programu
2. Wspieranie realizacji zadań statutowych działalności szkoły
W ramach pełnienia funkcji wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Wołowie włączanie się w organizację spotkań i imprez szkolnych oraz wnioskowanie o przyznanie środków zewnętrznych na realizację projektów, zadań, zakupu sprzętu i materiałów jako wyposażania sal lekcyjnych, użytkowane na terenie szkoły, organizację zajęć dodatkowych z zakresu rewalidacji i rehabilitacji, dogoterapii dla uczniów
3. Praca z uczniem niepełnosprawnym ruchowo, z wadami postawy ciała w formie zajęć rehabilitacyjnych i gimnastyki korekcyjnej
Opracowanie ankiety dla rodzica dotyczącej rozwoju fizycznego dziecka oraz przebiegu dotychczasowego leczenia a także oczekiwań ze strony rodzica co do prowadzonych zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Przygotowanie planu nauczania gimnastyki korekcyjnej w ramach zajęć dodatkowych, dokonanie diagnozy rozwoju motorycznego uczniów za pomocą opracowanej „ karty oceny rozwoju sprawności fizycznej ucznia”, dokonanie kwalifikacji uczniów na zajęcia usprawniania ruchowego, systematyczna współpraca z rodzicami uczniów objętych rehabilitacją ruchową i gimnastyką korekcyjną w formie konsultacji, pokazów i zaleceń domowych. Opracowanie przykładowych zestawów ćwiczeń na daną wadę postawy lub deficyt rozwojowy występującą u ucznia. Współpraca z nauczycielem wychowania fizycznego w doborze prawidłowych ćwiczeń i pozycji oraz odpowiedniego sprzętu na lekcjach. Omawianie postępów uczniów z ich wychowawcami, podsuwanie zaleceń do codziennej terapii uczniów w szkole.
- Ankieta dla rodziców „karta oceny rozwoju i sprawności fizycznej”, plan nauczania do gimnastyki korekcyjnej, przykładowe zalecenia dla rodzica i wychowawcy, scenariusze zajęć.
-Zaświadczenie o współpracy, wpis do karty: kontakty
Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy terapeutycznej z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz rehabilitacji ruchowej.
Ciągłe doskonalenie swojej wiedzy i praktycznych umiejętności jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej oraz fizjoterapeuta na kursach i szkoleniach dotyczących głównie wad rozwojowych, zaburzeń związanych z motoryką dużą i małą.
Pomoc pielęgniarce szkolnej podczas prowadzenia badań przesiewowych uczniów klasy V szkoły podstawowej, w badaniu i ocenie postawy ciała u uczniów.
- kopie dyplomów, zaświadczenia, zaświadczenie pielęgniarki szkolnej


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt.4e).

1. Systematyczna współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny
Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (GOPS, MOPS, PCPR, inne Stowarzyszenia i Fundacje
- sprawozdanie
2. Współpraca z PTTK w Brzegu Dolnym oraz organizacją Cichociemni
Zorganizowanie grupy uczniów na rajd pieszy po okolicach powiatu wołowskiego z młodzieżą z innych szkół celem integracji ze środowiskiem
- Scenariusz, sprawozdanie, zdjęcia
3. Nawiązanie współpracy z poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną.
Podjęcie współpracy z psychologiem poradni podczas badań okresowych uczniów z oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych. Opracowanie opini wychowawcy o poszczególnych uczniach. Praca z dziećmi pod kątem wskazówek poradni. Udział w organizowanych szkoleniach i forum nauczycieli i specjalistów
- potwierdzenia
4. Podjęcie współpracy jako wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Wołowie ze strukturami samorządowymi (starostwo powiatowe, PCPR)
Podejmowanie decyzji o wzięciu udziału w otwartych konkursach ofert na wsparcie przez Powiat Wołowski realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wypełnianie wniosków
- Wniosek do projektu, sprawozdania, umowy
5. Współpraca z prezes Fundacji Złote Psy w celu organizacji pikniku integracyjnego dla uczniów i rodziców nauczycieli z oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych
Opracowanie scenariusza zajęć, zakup napojów i przekąsek, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- Plan wycieczek klasowych, potwierdzenie zdjęcia
6. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym i korzystania z dóbr kultury. Przyzwyczajanie społeczeństwa do obcowania z ludźmi niepełnosprawnymi.
Organizowanie wyjść po centrum Wołowa i spaceru po okolicach Wołowa, wyjazdy do Parku miniatur, krainy dinozaurów, groty solnej i ZOO
- potwierdzenia sprawozdania
7. Współorganizowanie „Święta pieczonego ziemniaka”–impreza integracyjna uczniów ich rodziców i nauczycieli oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych w ośrodku hipoterapii w Lubiążu
Przygotowanie scenariusza przebiegu imprezy. Pieczenie ziemniaków na ognisku, konkursy, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, elementy hipoterapii
- Potwierdzenie, scenariusz zajęć, zdjęcia
8. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych na rzecz uczennicy z oddziału rewalidacyjno - wychowawczego.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Dolnobrzerzan w Brzegu Dolnym. Podjęcie współpracy z nauczycielami z innych szkół na terenie powiatu wołowskiego-przyłączenie się do zbiórki zabawek. Zorganizowanie i osobiste przygotowanie fantów na loterię fantową oraz tablicy informującej o prowadzonej terapii uczennicy.
Organizowanie zbiórki odzieży i zabawek dla najbiedniejszych i potrzebujących uczniów naszej szkoły
- Sprawozdanie, podziękowanie
9. Współpraca z właścicielami wołowskiej lodziarni
Umożliwienie dzieciom samodzielnego podejmowania decyzji w wyborze smaku lodów
Reagowanie na zachowania trudne u uczniów, właściwe zachowanie się w miejscu publicznym oraz w kontakcie z innymi osobami. Podjęcie prób integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym
- sprawozdanie z wyjścia
10. Współpraca z podmiotami gospodarczymi celem uzyskania wsparcia materialnego
Poszukiwanie sponsorów, podziękowania w formie kartek świątecznych.
Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie wpłat z tytułu 1 % na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Wołowie a tym samym wsparcie zadań szkoły. Przygotowanie ulotek na ten temat i rozpropagowanie ich na terenie Powiatu wołowskiego.
- Potwierdzenie na piśmie lub kopie pism
11. Podjęcie współpracy z przedstawicielem handlowym sprzętu ortopedycznego
Ustalenie terminu przyjazdu na spotkanie z rodzicami uczniów. Zorganizowania spotkania na terenie szkoły. Zachęcenie rodziców do wysłuchania pogadanki na temat nowości dotyczących sprzętu rehabilitacyjnego i zaopatrzenia ortopedycznego. Pomoc w jego zakupie
- zaświadczenia


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony(§ 8 ust.2 pkt.5).

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Praca z uczniami i ich rodzicami mająca na celu lepsze funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i domowym
Diagnozowanie środowiska rodzinnego i pomoc zgodnie z potrzebami. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez wizyty domowe, częste spotkania indywidualne z rodzicami.
Współpraca z psychologiem szkolnym: omawianie problemów wychowawczym poszczególnych uczniów. Współpraca z pracownikami GOPSu i MOPSu w celu omawiania sytuacji rodzinnej i finansowej uczniów oraz szukanie rozwiązań pomocy rodzinom potrzebującym. Ustalenie metod pracy i form pomocy, zastosowanie środków zaradczych. Analiza efektów podjętych działań.
- Arkusz wywiadu wstępnego rozmowy z rodzicami w celu uzyskania informacji potrzebnych do wstępnego poznania dziecka z głęboką niepełnosprawnością i opracowania programu zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, arkusz kwestionariusza rozmowy z rodzicami ucznia z głęboką niepełnosprawnością dla rodziców, notatki w dzienniku, dokumentacja szkolna, opis wykorzystywania wspólnych działań w pracy dydaktyczno- wychowawczej zapis wniosków,
2. Uzyskanie informacji dotyczących kształtowania umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych
Prowadzenie diagnoz wstępnych i końcowych uczniów z oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych oraz opracowanie kart diagnozy i przeprowadzenie innych typów diagnoz podczas pracy różnymi metodami z uczniem niepełnosprawnym umysłowo np. metodą Sherborne, stymulacji zmysłów, J.Carr
- Sprawozdania,
- Dokumenty: zmodyfikowane karty oceny rozwoju wg Kielina, arkusze oceny postępu w rozwoju społecznym PPAC Gunzburga, Karta modyfikacji zachowania,
3. Rozwiązywanie problemów z zachowaniami autoagresywnymi u uczniów
Ścisła współpraca ze specjalistami pracującymi w szkole, posługiwanie się fachową literaturą, poruszanie tematów na radach pedagogicznych i zespołach wychowawczych, Współpraca z nauczycielami przy rozwiązywaniu zaistniałych problemów. Współpraca z logopedą i dogoterapeutą:
- Podejmowanie wspólnych działań
- Opracowanie jednolitych form pracy z uczniami
Porady koleżeńskie, spotkania w zespołach
- Przykładowe zalecenia, scenariusze zajęć,
4. Opis i analiza przypadków identyfikacja problemu, wdrożenie rozwiązań.
Przeprowadzenie i opisanie diagnozy funkcjonalnej dwojga dzieci
1. Dziecko głęboko upośledzone umysłowo z cechami autyzmu
2. Dziecko głęboko upośledzone umysłowo z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Diagnozowanie problemu, współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Opis przypadku, diagnoza funkcjonalna, karty obserwacji, wnioskiPlan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji w zależności od dynamiki pojętej sytuacji szkolnej, w tym m.in. przydziału czynności realizującemu. Ewentualne zmiany w planie będę nanosić aneksem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.