X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32335

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Kopij (Oling)
Miejsce pracy: Gimnazjum nr 2; 67-200 Głogów; pl.Mieszka I nr 22
Wykształcenie: magister filologii angielskiej
Przedmiot nauczany: język angielski

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2016r

Opiekun stażu: mgr Iwona Patelska-Mazur, nauczyciel języka angielskiego i polskiego


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami,

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1

§7ust.1,pkt1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2.Współpraca z Dyrektorem, gronem pedagogicznym oraz Radą Rodziców.

3.Współpraca z rodzicami:
-zebrania
-rozmowy indywidualne
- kontakt telefoniczny
-kontakt przez dziennik elektroniczny

4.Współpraca z pedagogiem szkolnym (rozwiązywanie konfliktów, kierowanie na badania PPP).

5.Współpraca z biblioteką szkolną (korzystanie z księgozbioru – tematyka dydaktyczno wychowawcza).

6.Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizowania uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez (dyskoteki szkolne, akademie).


7. Współpraca z nauczycielami i uczniami przy organizacji uroczystości:
-rozpoczęcie roku szkolnego
-podsumowanie dorobku szkoły
-dni języków obcych
-dni nauki
-kolędowanie


8. Koordynowanie działań w ramach Szkoły Odkrywców Talentów. Działania podjęte, jako Lider Zdolności:
-przekazywanie nauczycielom informacji dotyczących działań prowadzonych w ramach programu
-zorganizowanie spotkania Szkolnego Zespołu Rozwoju i Wspierania Uzdolnień oraz współpracowanie Szkolnego Programu Rozwijania i Wspierania Uzdolnień, Pasji i Zainteresowań Uczniów

8.Pełnienie roli doradcy – wychowawcy w sytuacjach problemowych, konfliktach wśród wychowanków

9.Realizacja planu wychowawczego.

10.Integracja: uczeń/uczeń, uczeń/wychowawca poprzez wspólne działania:
-warsztaty integracyjne
- przygotowanie kontraktu klasowego
- dekorowanie sali lekcyjnej

- wycieczki

11.Pełnienie dyżurów w trakcie organizowanych imprez szkolnych – dyskotek oraz przerw - utrzymywanie porządku na terenie szkoły.

12.Uczestnictwo w pracach szkolnych komisji egzaminacyjnych.
-zgodnie z harmonogramem
-cały okres stażu


- dwa razy w semestrze
- według potrzeb
- według potrzeb


-cały okres stażu

-według potrzeb

-według terminarza

-według terminarza

-rok szkolny 2013/2014

-według potrzeb

-według potrzeb

-według planu

- wrzesień 2013
- wrzesień
- Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc
- raz w roku szkolnym

-według planu dyżurów

-według terminarza
-listy obecności, notatki własne
-potwierdzenia


- zapis w dzienniku
- zapis w dzienniku
- zapis w dzienniku


-zapis w dzienniku,
potwierdzenia

-potwierdzenia

-potwierdzenia

-potwierdzenia
-zdjęcia

-notatki
- Szkolny Program Rozwijania i Wspierania Uzdolnień, Pasji i Zainteresowań Uczniów

-zapis w dzienniku
notatki własne

- zapis w dzienniku


- zdjęcia
- zapis w dzienniku
- kontrakt klasowy
- dekoracje
- zdjęcia, karty wycieczek-potwierdzenia

2 §7ust.1,pkt2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego 1.Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN.

2.Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach i seminariach prowadzonych przez Centra Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, oraz inne placówki zajmujące się szkoleniami dla nauczycieli:
-„Awans na nauczyciela mianowanego krok po kroku”
-„Podstawa, program,plan, konspekt, podręcznik, lekcja, uczeń...czy odwrotnie?”
-„Jak sobie radzić z zachowaniami prowokacyjnymi uczniów-metody konstruktywnej konfrontacji.”
-„Poznać, zrozumieć, zaakceptować.”
-„Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy.”
-„Zdolne czy pracowite?- wspieranie rozwoju dziecka na każdym etapie edukacyjnym.”

3.Udział w konferencjach metodycznych dla nauczycieli j.angielskiego (organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne: Pearson Longman, Oxford University Press, Macmillan, Express Publishing).

4.Udział w pracach zespołu języków obcych.

4.Poszerzanie wiedzy z zakresu zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samodzielne studiowanie literatury fachowej) -według harmonogramu

-cały okres stażu


-sierpień/wrzesień 2013
-wrzesień 2013
-październik

-listopad/grudzień
-listopad/grudzień
-styczeń

-według terminarza nadesłanych ofert


-cały okres stażu

-cały okres stażu -listy obecności
notatki własne
-zaświadczenia
-zaświadczenia
-notatki
-potwierdzenia
-zaświadczenia

-notatki własne

-notatki własne

3
§7ust.1,pkt3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
1.Analiza dokumentacji:
-Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty
-Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. z 2013 r., poz. 393),
-Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 9dz. U. 2013 poz. 560)
-Zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (internet - portale edukacyjne, „Poradnik nauczyciela mianującego się” Wydawnictwo FORUM , prasa oświatowa).

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

-cały okres stażu

-sierpień/wrzesień 2013

-cały okres stażu
-teksty rozporządzeń, notatki

-wniosek o rozpoczęcie stażu,
-opracowanie planu rozwoju zawodowego
- teksty rozporządzeń,
notatki
4
§7ust.2pkt1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 1. Współpraca z opiekunem stażu:
-przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-zawarcie kontraktu
-omówienie zasad współpracy (ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem)

2.Hospitacja lekcji (ze szczegółowym omówieniem):
-obserwowanie zająć prowadzonych przez opiekuna stażu
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

3.Autorefleksja – samoocena pracy i osiągnięć (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności).

4.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
-gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy lekcji itp)
-przygotowanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego
-przygotowanie końcowego sprawozdania z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
-złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym

5.Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
-dzienniki lekcyjne
-dzienniki pozalekcyjne
-dokumentacja sprawozdawcza
-arkusze ocen

6.Analiza wewnątrzszkolnego systemu oceniania i opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.

7.Stosowanie aktywnych metod nauczania oraz dobieranie zróżnicowanych metod sprawdzania opanowania wiedzy i oceniania.

8.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
-zapoznanie z nową podstawą programową z języka angielskiego
-analiza standardów egzaminacyjnych
-opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie, analiza, ewaluacja planów wynikowych i rozkładów materiału z języka angielskiego
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języków obcych
-tworzenie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych (używanych w procesie nauczania języka angielskiego)
-prowadzenie strony internetowej
-tworzenie własnej biblioteczki przedmiotowej
-opracowywanie testów, sprawdzianów
-przeprowadzenie testów diagnostycznych klas I
-przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego dla klas III
- przeprowadzenie i analiza próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego dla klas II
-przygotowywanie scenariuszy lekcji
-wrzesień 2013

-raz w semestrze

-dwa razy w roku szkolnym

-cały okres stażu

-raz w semestrze
-czerwiec 2016

-czerwiec 2016

-cały okres stażu

-wrzesień 2013

-cały okres stażu

-sierpień/wrzesień 2013
-sierpień/wrzesień 2013
-sierpień/wrzesień

-cały okres stażu
-cały okres stażu

-cały okres stażu
-cały okres stażu
-wrzesień
-według terminarza

-kwiecień 2014

-cały okres stażu
-plan rozwoju zawodowego, kontrakt, terminarz spotkań

-arkusze hospitacyjne, arkusze obserwacji, scenariusze lekcji

-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

-teczka dokumentów

-sprawozdania
-sprawozdanie

-wniosek

-dzienniki,
sprawozdania,
arkusze ocen

-przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego
-dziennik lekcyjny, scenariusze lekcji

-notatki, dokument
-notatki
- przygotowane materiały
-notatki
-plansze tematyczne, płyty CD, DVD itd.)
-zgromadzone książki
-strona www
-przygotowane testy
-testy,
-testy,

-testy, analiza

-scenariusze
5 §7ust.2pkt,2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych 1.Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów poprzez współpracę z wychowawcami i pedagogiem szkolnym (rozpoznanie problemów wychowawczo-opiekuńczych wśród uczniów).

2.Poznanie środowiska uczniowskiego wychowanków - diagnoza potrzeb, zainteresowań i oczekiwań, sytuacji rodzinnej i szkolnej.

3.Rozwiązywanie problemów natury wychowawczej.

4.Stały kontakt z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

5.Ocena możliwości uczniów – indywidualizacja nauczania (dostosowanie sposobu nauczania i wymagań do potrzeb i możliwości ucznia):
-praca z uczniem słabym (konsultacje, dodatkowa pomoc)
-praca z uczniem zdolnym (konsultacje, dodatkowe materiały, zachęcanie do udziału w konkursach, pomoc w przygotowywaniu się uczniów do konkursów)

6.Prowadzenie zajęć dodatkowych dla klas III przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego.

7.Współorganizowanie uroczystości szkolnych (dyskoteki, apele, gale).

8.Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek szkolnych (organizowanie wycieczek dla klasy dla której sprawuję funkcję wychowawcy oraz współudział w organizowaniu wycieczek przez innych nauczycieli – pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami).

9.Organizowanie, współorganizowanie lub koordynowanie konkursów z języka angielskiego. (np. Zdolny Ślązak z j. angielskiego, Dyktando z J. Angielskiego).


10.Wprowadzenie do programu nauczania języka angielskiego treści dydaktycznych dotyczących wybranych problemów środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych np. stres, zanieczyszczenie środowiska.

11. Wprowadzenie do programu nauczania języka angielskiego treści dydaktycznych dotyczących tradycji i kultury krajów anglojęzycznych w porównaniu z tradycjami lokalnymi (np. obchody Świąt Bożego Narodzenia –zorganizowanie koncertu kolęd). -wrzesień

-wrzesień 2013

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-rok szkolny 2013/2014

-cały okres stażu

-cały okres stażu


-cały okres stażu


-cały okres stażu

-według terminarza


-potwierdzenia np. opinia z PPP


-ankieta


-zapis w dzienniku, notatki
-zapis w dzienniku, notatki

-dzienniki zajęć

-notatki

-plan zajęć, dziennik zajęć

-potwierdzenia

-karty wycieczki, potwierdzenia, zdjęcia

-potwierdzenia

-scenariusze lekcji, zapis w dzienniku lekcyjnym


-scenariusze lekcji, zapis w dzienniku lekcyjnym

6 §7ust.2,pkt3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1.Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych.

2.Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy nauczyciela techniki komputerowej – udział w kursach internetowych, samodoskonalenie.

3.Opracowanie materiałów pomocniczych na zajęcia lekcyjne, narzędzi pomiaru dydaktycznego i kart pracy przy użyciu techniki komputerowej.

4.Użycie technologii komputerowej do prowadzenia dokumentacji szkolnej:
-przygotowanie scenariuszy lekcji
-przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań
-przygotowanie sprawozdań z postępu realizacji planu rozwoju zawodowego

5.Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej:
-wyszukiwanie różnego rodzaju materiałów pomocniczych, informacji; wykorzystanie Internetu jako źródła pomysłów w pracy nauczyciela
-wykorzystywanie TIK podczas lekcji (ciekawa lekcja(lekcja „na czasie”)=zainteresowani uczniowie=dobre wyniki nauczania).

-korzystanie z portali edukacyjnych (np. www.men.gov.pl, www.menis.pl, www.ceo.org.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.nauczyciel.pl, www.edukator.org.pl, www.edukadry.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.szkola.net/awans, itp.) – korzystanie z publikacji z zakresu metodyki i dydaktyki, przepisów dotyczących systemu oświaty i publikacji dotyczących awansu zawodowego.

6.Współpraca z nauczycielami języków obcych jako koordynator programu prowadzonego przez CEO na platformie Aktywna edukacja

7.Kontakt z wydawnictwami językowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej (informacje o szkoleniach, warsztatach, seminariach i nowościach wydawniczych).

7.Kontakt z innymi nauczycielami za pośrednictwem poczty elektronicznej (przekazywanie informacji, materiałów).

8.Publikacje w internecie –np. publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego www.edukacja.edux.pl.

-wrzesień 2013

-rok szkolny 2013/2014

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-cały okres stażu

-rok szkolny 2013/2014

-cały okres stażu


-rok szkolny 2013/2014

-zaświadczenia
-notatki własne

-zgromadzone materiały

-scenariusze, sprawozdania

-zgromadzone materiały

-sprawozdanie
-notatki

-maile


-maile


-publikacja w internecie

7 §7ust.2,pkt4
Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów z zakresu realizowanych przez nauczyciela zadań 1.Dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców – kształtowanie właściwych zachowań i postaw uczniów.

2.Aktywna praca nad samokształceniem – aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
-korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej
-korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej
-korzystanie z publikacji w Internecie
-gromadzenie literatury w podręcznej biblioteczce
-podnoszenie kwalifikacji – udział w kursach i szkoleniach

3.Praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy z zakresu dydaktyki języków obcych oraz pedagogiki i wychowania w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

4.Wykorzystanie wiedzy psychologiczno–pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. uczeń zdolny; uczeń o obniżonych możliwościach) oraz z uczniami zaniedbanymi środowiskowo.

5.Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii i prawa oświatowego do zdiagnozowania konieczności kierowania ucznia do PPP oraz dalszej pracy z tym uczniem. -cały okres stażu

-cały okres stażu

-rok szkolny 2013/2014

-cały okres stażu

-cały okres stażu


-według potrzeb


-notatki, kopie artykułów, wydruki z Internetu, zgromadzone pozycje w biblioteczce podręcznej

-potwierdzenia


-notatki

-notatki


-notatki, dokumentacja do PPP,
8 §7ust.2,pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel zdobywał staż 1.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
-Statut Szkoły
-Szkolny Program Wychowawczy
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
-Regulaminy szkolne

2.Wykazanie się w konkretnych sytuacjach i podejmowanych przez siebie działaniach znajomością przepisów np.:
-ewakuacja uczniów z sali lekcyjnej po usłyszeniu alarmu
-kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej
-właściwa pod względem prawnym organizacja wycieczek szkolnych i wyjść
-udział w pracach różnorodnych komisji szkolnych

3.Tworzenie planów wynikowych.

4.Tworzenie planu wychowawczego dla klasy objętej opieką wychowawczą.

5.Tworzenie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.

6.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i wychowawczej. -wrzesień 2013

-według potrzeb

-sierpień/wrzesień

-wrzesień 2013

-wrzesień 2013

-cały okres stażu -kopie artykułów, notatki

-potwierdzenia, zapisy w dzienniku lekcyjnym

-plany wynikowe

-plan wychowawczy

-przedmiotowy system oceniania
-dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne, teczka wychowawcy
........................................ ........................................
zatwierdzam/ nie zatwierdzam do realizacji data i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.