X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32185

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr ..............................
nauczyciel ..................................

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
wynikające z Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli obejmują:

Zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.1.
Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Tworzenie na własny użytek zbioru tekstów prawnych dotyczących awansu zawodowego.
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu: napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.
Udział w kursie doskonalącym „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”.
Wrzesień 2013 r.
W ciągu stażu
Wrzesień 2013 r.
W okresie stażu
Notatki
Notatki
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
Zaświadczenie o ukończeniu kursu

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu, ustalenie zasad współpracy: opracowanie harmonogramu spotkań, zawarcie kontraktu.
Wrzesień 2013 r.
Kontrakt, harmonogram spotkań

3.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Obserwacja zajęć, omówienie scenariusza, analiza przebiegu zajęć.
Zgodnie z harmonogramem
Harmonogram obserwowanych zajęć.

4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariuszy zajęć, omówienie, analiza przebiegu zajęć.
Zgodnie z harmonogramem
Harmonogram obserwowanych zajęć

5.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Uczestnictwo w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, seminariach, konferencjach.

Uczestnictwo w spotkaniach Zespołów funkcjonujących w szkole, radach pedagogicznych.
Cały okres stażu
Zgodnie z harmonogramem
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów, notatki.
Protokoły.

6.Doskonalenie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań).
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

Budowanie własnego warsztatu pracy: gromadzenie gotowych materiałów, przygotowanie pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu
W okresie stażu
Zapis w dzienniku.
Pomoce dydaktyczne.

7.Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji.
Systematyczne prowadzenie i wypełnianie dokumentów obowiązujących w szkole.
Na bieżąco
Dziennik zajęć.

8.Dokonanie analizy oraz oceny własnych działań.
Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
Maj 2016 r.
Wnioski, autorefleksja.

9.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy.

Podsumowanie pracy w pisemnym sprawozdaniu
Cały okres stażu
Maj 2016 r.
Teczka z dokumentami.
Pisemne sprawozdanie z realizacji stażu.


Zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznanie środowiska rodzinnego uczniów
Prowadzenie obserwacji dzieci w sytuacjach szkolnych.

Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, wywiady środowiskowe, analiza dokumentów zgromadzonych w szkole: opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Zebrania z rodzicami.

Konsultacje indywidualne z rodzicami.

Pomoc dzieciom w poznawaniu samych siebie poprzez projektowanie różnego rodzaju zajęć dydaktycznych.
W okresie stażu
W okresie stażu
Według harmonogramu
Na bieżąco
W okresie stażu
Arkusz rozwoju dziecka
Arkusz wywiadu środowiskowego
Adnotacje w dzienniku
Adnotacje w dzienniku
Zapis w dzienniku

2.Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań uczniów
Indywidualizowanie pracy w zależności od możliwości i potrzeb dzieci.

Praca z dzieckiem stymulacyjna i kompensacyjna.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne
Wpisy w dzienniku

3.Uczestnictwo i współorganizacja imprez i uroczystości okolicznościowych, wyjazdów
Organizowanie imprez i uroczystości z udziałem rodziców i krewnych dzieci, włączanie ich w organizację.
Według harmonogramu imprez
Zdjęcia z uroczystości, scenariusze

4.Podejmowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci oraz dalszym środowiskiem lokalnym
Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach.
Organizowanie spotkań z osobami ze środowiska lokalnego oraz wycieczek do różnych miejsc i środowisk.

Współpraca z lokalną szkołą w celu organizowania wspólnych imprez szkolnych.
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
Podziękowania, dyplomy
Zdjęcia, karta wycieczki
Scenariusz uroczystości

5.Uwzględnienie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Propagowanie treści proekologicznych i prozdrowotnych na zajęciach dydaktycznych.

Udział w programach edukacyjnych dla przedszkoli.

Tworzenie tematycznych gazetek ściennych w sali.
Cały okres stażu
W okresie stażu
Na bieżąco
Zapisy w dzienniku
Zaświadczenie


Zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w przygotowaniu do zajęć i pracy pedagogicznej
Wykorzystanie programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych na zajęciach.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy.
Dokumentowanie przebiegu stażu.
W okresie stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Spis programów
Karty pracy, pomoce
Teczka z dokumentami

2.Wykorzystanie Internetu
w pracy dydaktyczno- wychowawczej
Wykorzystanie materiałów z Internetu do pracy na zajęciach.
Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Spis stron internetowych
Spis stron internetowych

3.
Publikacje w Internecie
Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczącej pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
W okresie stażu
Strona WWW.

4.Wykorzystanie Internetu w celach komunikacyjnych
Wymiana informacji z rodzicami oraz nauczycielami przy użyciu poczty internetowej.
Udostępnianie materiałów oraz pomocy dydaktycznych do pobrania na poczcie internetowej.
W okresie stażu
W okresie stażu
Materiały dostępne na poczcie


Zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1.Korzystanie z literatury psychologicznej, pedagogicznej, służącej pogłębianiu wiedzy na temat wybranych zagadnień
Lektura wybranych pozycji ze zbioru biblioteki pedagogicznej oraz gromadzenie własnej biblioteczki.
Cały okres stażu
Wykaz literatury

2.Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń z opiekunem stażu oraz nauczycielami.
W okresie stażu
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Notatki

3.Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami
Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych.
Rozmowy z psychologiem, pedagogiem, logopedą.
Pedagogizacja rodziców.
Organizowanie warsztatów dla rodziców, zachęcanie do udziału w szkoleniach.
Cały okres stażu
W zależności od potrzeb
W okresie stażu
Według harmonogramu
Notatki
Notatki
Referat
Harmonogram warsztatów

4.Aktywne realizowanie zadań edukacyjnych i wychowawczych
Bieżące rozwiązywanie problemów dydaktyczno - wychowawczych.
Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych dla uczniów.
Na bieżąco
W okresie stażu
Notatki,
adnotacje w dzienniku
Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne


Zgodnie z: § 7 ust.2 pkt.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Pogłębianie wiedzy z zakresu podstawowych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty:
Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, Karta Nauczyciela
Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach oświatowych.
Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Cały okres stażu
W okresie stażu
Zbiór aktów prawnych, wykaz dokumentów
Podstawa programowa w teczce

2.Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu
Prowadzenie dokumentacji.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Notatki
Teczka z dokumentami

3.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnych
Przeanalizowanie dokumentów szkoły: statutu, regulaminu, procedur.
Cały okres stażu
Notatki

4.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
Udział w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów, opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.
W okresie stażu
Zapisy w protokołach


Plan rozwoju zawodowego zgodny z:
Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 393);
Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (z późniejszymi zmianami).


Zatwierdzam do realizacji........................................ ........................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.