X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32188
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Larysa Gruszka
nauczyciel :wiedzy o kulturze i zajęć artystycznych
I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2013
Data zakończenia stażu – 31.05.2016


Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
(Tabela)

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. - Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej
- Udział w pracach zespołu wychowawczego.
- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.
- Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
-Organizacja konkursów artystycznych ( muzyczno-plastycznych, filmowych)
-Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
-Opracowanie programu dla zajęć artystycznych ewentualnie koła muzycznego.
cały okres stażu

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych. - Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły

- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, przeglądnie fachowych stron internetowych
-Udział w warsztatach, szkoleniach etc.
cały okres stażu

3. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym
-Tworzenie pomocy dydaktycznych
-Zakup literatury specjalistycznej i pomocy naukowych
- Praca z uczniem zdolnym.
- Praca z uczniem mającym problemy w nauce
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
cały okres stażu
zgodnie z planem konkursów


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

1. Stosowanie technologii komputerowej i Internetu w pracyw pracy pedagogicznej. - Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.

-Opracowywanie prezentacji multimedialnych.
- Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, uroczystości etc.
- Używanie projektora na zajęciach dydaktycznych przy korzystaniu z e-materiałów dydaktycznych
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych (podkładów muzycznych)
- Pisania nut w odpowiednich programach komputerowych
- Przekazywanie informacji uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń przez Internet
- Przekazywanie prac domowych za pośrednictwem Internetu
- Zakup pomocy dydaktycznych ( nuty, podkłady muzyczne ) za pośrednictwem Internetu
- Korzystanie z internetowych galerii dzieł sztuki i bibliotek muzycznych
- Korzystanie z kanału YOUTUBE w celu wyświetlenia fragmentu filmu przydatnego w realizacji lekcji
cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. - Prowadzenie lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
-Konsultacje z nauczycielami przedmiotów artystycznych
-Przekazywanie materiałów dydaktycznych
innym nauczycielom ( podkłady, prezentacje, scenariusze lekcji etc.)
-Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do akademii, konkursów, uroczystości szkolnych i innych imprez okolicznościowych
- Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym
cały okres stażu

2. Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy.
- Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych, etc.)
cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego. - Opracowanie, wdrożenie i realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego dla zespołu muzycznego.
2014/2015


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych. - Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach artystycznych ( plastycznych, muzycznych, filmowych )
-Opracowanie regulaminu i scenariuszy konkursów artystycznych ( muzyczno-plastycznych, filmowego)
cały okres stażu

4. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi.
Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów. -Organizowanie wyjazdów mających na celu zapoznanie z życiem kulturalnym i instytucjami promującymi kulturę i sztukę
- Udział w imprezach środowiskowych
- Zajęcia w galerii, muzeum
-Prowadzenie konsultacji muzycznych
-Indywidualna praca z uczniem przygotowującym się do konkursu

-Promowanie talentów uczniów na arenie szkolnej i pozaszkolnej
według potrzeb
cały staż


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawdodwej

1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. - Organizowanie uroczystości szkolnych
- Udział w akcjach charytatywnych
cały okres stażu
wg kalendarza uroczystości szkolnych

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych - kontakt z pedagogiem szkolnym, wychowawcą
-Wywiad środowiskowy
-Obserwacja
- Współpraca z rodzicami
cały okres staż

3. Rozwijanie własnych zdolności poza szkołą, wzbogacanie doświadczeń.
Samodoskonalenie w różnych artystycznych formach kształcenia wykraczających poza szkołę i obowiązki służbowe.
-Praca z różnymi zespołami, muzykami
-Praca jako nauczyciel w Społecznej Szkole Muzycznej
- Granie w różnych formacjach muzycznych
- Branie udział w sesjach wokalnych Podyplomowych Studiów Emisji Głosu w Bydgoszczy
według potrzeb


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
-Analiza efektywności różnych metod pracy na lekcjach stosowanych w nauce przedmiotu
- Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze cały okres stażu
według potrzeb


........................................
/imię i nazwisko nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.