X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32178
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel odbywający staż: mgr Justyna Pilc
Opiekun stażu: mgr Lidia Nowak


Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie

Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2013
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016


POSIADANE KWALIFIKACJE:

•licencjat – pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
•magister – pedagogika ogólna
•studia podyplomowe – kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
•Kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika, surdopedagogika


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013
w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli


Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Zapoznanie się z zasadami i procedurami awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. - analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
o Rozporządzenie MEN z dnia 1.03.2013
o Karta Nauczyciela
o Ustawa o systemie oświaty
o Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego
- złożenie Dyrektorowi planu rozwoju zawodowego,
- sporządzenie sprawozdania i prezentacji dorobku zawodowego według potrzebIX 2013 V 2016 - gromadzenie aktów prawnych,
- zatwierdzony przez Dyrektora plan rozwoju zawodowego,
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


2. Nawiązanie i rozwijanie współpracy z opiekunem stażu. - rozmowa wstępna, zawarcie kontraktu,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- prowadzenie rozmów dotyczących doskonalenia warsztatu pracy,
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności IX 2013
dwa razy w semestrze
według potrzeb - kontrakt,
- konspekty,
- arkusze obserwacji,
- notatki własne


3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. - Rady Pedagogiczne, Szkoleniowe,
- warsztaty ,kursy z zakresu pedagogiki specjalnej w czasie trwania stażu
- zaświadczenia poświadczające uczestnictwo,


4.Planowanie pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej. - opracowanie, realizacja i ewaluacja wynikowych planów pracy ośrodków tematycznych,
- opracowanie, realizacja i ewaluacja planów wychowawczych, cały staż- plan pracy,§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Rozpoznawanie środowiska wychowanków i problemów w nim występujących.
Diagnoza potrzeb oraz obserwacja i analiza możliwości wychowanków.
Integracja wychowanków poprzez ich aktywizacje i uspołecznianie
- zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną w placówce (akta osobowe wychowanków),
- obserwacja zachowań wychowanków – zbieranie informacji poprzez codzienne kontakty z wychowankami w różnych sytuacjach, kontakty z nauczycielami i wychowawcami, pedagogiem, psychologiem,
- stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków,
- organizowanie i współorganizowanie imprez internackich, grupowych i szkolnych (Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Wigilia, Dzień Dziecka i inne), wycieczek, konkursów, spotkań z zaproszonymi gośćmi,
IX- X 2013w czasie trwania stażu
w czasie trwania stażu
- notatki własne
- adnotacje w dzienniku
- zeszyty kontaktowe
- konspekty, scenariusze zajęć
- zapis w dzienniku
- zdjęcia


2. Realizacja zadań wynikających ze statutu oraz specyfiki placówki
Budowanie poczucia własnej wartości wychowanków podczas pracy wychowawczej - uczestnictwo w tworzeniu i realizacji programu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej SOSW Sławno,
- współpraca z Dyrekcją Ośrodka oraz gronem pedagogicznym,
- realizacja zadań – opiekuńczo wychowawczych wynikających z programu wychowawczego Ośrodka (z ujęciem planu profilaktycznego):
o Dostarczanie wychowankom pozytywnych wzorców,
o prowadzenie zajęć ośrodka Praktyczny Pan,
o cykl zajęć „Ekologia na tak” (min. spotkanie z leśnikiem, konkurs plastyczny),1 rok stażu
o cykl zajęć „Stop agresji i przemocy” (min. konkurs plastyczny),2 rok stażu
o cykl zajęć „Używką mówię nie”,3 rok stażu
o edukowanie wychowanków aby kupowali zdrowe, wartościowe produkty żywnościowe,
o zachęcanie do spożywania owoców i warzyw

- organizowanie zajęć wyzwalających spontaniczną aktywność wychowanków
- eksponowanie prac i osiągnięć dzieci
w czasie trwania stażu - adnotacje w dziennikach
- scenariusze zajęć
- zdjęcia
- plakaty
- ulotki informacyjne
- zapis w dzienniku
- gazetka wychowawcza
- wystawka prac wychowanków


§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Nabywanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy. - korzystanie z publikacji i portali internetowych przydatnych w pracy wychowawcy, Według potrzeb - wydruki,


2. Korzystanie z technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- zgłębianie wiedzy dotyczącej awansu zawodowego przez Internet,
- wzbogacanie warsztatu pracy z wykorzystaniem Internetu,
- publikowanie tekstów na stronie internetowej Ośrodka
- opracowanie dokumentacji Ośrodka, pisanie konspektów, sprawozdań
- przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych
- wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
- korzystanie z poczty internetowej,
w czasie trwania stażu
- konspekty,
- plan rozwoju zawodowego,
- plany wynikowe,
- pomoce dydaktyczne,
- wpisy na stronie internetowej Ośrodka§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Samodzielne wzbogacanie, studiowanie i aktualizowanie wiedzy zawodowej związanej z pracą w placówce specjalnej
- pogłębianie wiedzy przez studiowanie literatury fachowej
- tworzenie własnego warsztatu pracy
- udział w kursach i warsztatach dotyczących pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli (np. z witrażu, z gliny)
w czasie trwania stażu
według harmonogramu CEN Koszalin i ODN Atena - notatki własne,
- zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów, warsztatów


2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego.
Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem - udział w szkoleniach WDN
- uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego
- prowadzenie zajęć otwartych dla grona pedagogicznego, rodziców/opiekunów prawnych w czasie trwania stażu
- adnotacje w dzienniku,
- scenariusze zajęć,
- zdjęcia
- pogadanki
- broszury informacyjne§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich. - analiza dokumentacji szkolnej – statut, regulamin, Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- analiza przepisów prawa oświatowego-Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia,
- udział w szkoleniu „Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego”,
„Jak zaprezentować dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego”
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne, cały staż
IX 2013, IX 2016, V 2016
- notatki własne
- plan rozwoju zawodowego
-wniosek


2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. - udział w Radach Pedagogicznych, modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne, według potrzeb
- zapisy w protokolarzu,


Plan Rozwoju Zawodowego realizowany od 1 września 2013 roku do 31 maja 2016 roku posiada formę otwartą na ewentualne zmiany pojawiające się podczas realizacji w obszarach moich działań.Opracowała: JUSTYNA PILC

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.