X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32176
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Malina Górna
nauczyciel kontraktowy
Zespół Szkół
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach
nauczany przedmiot: Język polski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opiekun stażu - mgr Jolanta Piosik

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2015 r.

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2018 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Data zatwierdzenia planu do realizacji:

§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do
wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

1. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
- rozmowy z opiekunem stażu,
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- ustalenie terminów spotkań
z opiekunem,
- poznanie procedur awansu zawodowego
wrzesień 2015

zapis
w dokumentacji przebiegu stażu;

2. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy
pedagogicznej
- wybór programu nauczania w oparciu
o jego merytoryczne jego wartości,
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego,
- opracowanie planów pracy
z języka polskiego dla klas IV – VI szkoły podstawowej,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany, karty pracy
- dobieranie różnorodnych metod
i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów,

- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków;

- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy;

- aktywne uczestnictwo w WDN

- opracowywanie scenariuszy apeli
i akademii szkolnych;

wrzesień 2015

okres stażu

na bieżąco

na bieżąco

cały staż

wg harmonogramu imprez

kryteria oceniania,
plany pracy;

konspekty;
testy, sprawdziany, karty pracy,

analiza wyników sprawdzianu kl.VI,
podsumowanie,
badania wyników nauczania;

pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, imprez szkolnych;

protokoły,

scenariusze,

3. Publikowanie własnych prac.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego,
- publikacje scenariuszy, konspektów na stronach internetowych;
październik 2015

okres stażu
potwierdzenia;
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. - poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen; na bieżąco dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne

§ 7 ust.2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do
wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Poznanie środowiska lokalnego
i rodzinnego uczniów.
- diagnozowanie środowiska uczniów,
- otoczenie opieką uczniów z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo,
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką
i zachowaniem,
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o Program Profilaktyki i Program Wychowawczy szkoły, potrzeby rodziców.
okres stażu

wrzesień
wywiady

wpisy
w dzienniku;
plan wychowawczy;

2. Dostosowanie działań edukacyjnych
do potrzeb poszczególnych uczniów.
- wyrównywanie szans edukacyjnych,
- pomoc uczniom mającym trudności w czytaniu i pisaniu poprzez uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego;
- prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu zewnętrznego
wg potrzeb
plany pracy,
dzienniki zajęć pozalekcyjnych

5. Praca z uczniem zdolnym.
- przygotowanie uczniów do udziału
w przedmiotowym konkursie humanistycznym,
- przygotowanie uczniów do udziału w Gminnym Konkursie Ortograficznym i Konkursie Recytatorskim

na bieżąco potwierdzenia,
kserokopie dyplomów uczniów;
regulamin konkursu,
protokół


§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Doskonalenie umiejętności
korzystania
z komputera
i Internetu
- udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera,
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową,
- wykorzystanie Internetu i jego zasobów
w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego,
- sporządzanie testów, ankiet, ćwiczeń
na zajęcia lekcyjne przy użyciu komputera,

Okres stażu
testy, ankiety, dokumentacja przebiegu stażu wykonana
przy użyciu komputera;

2. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
na zajęciach lekcyjnych.
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej
- korzystanie z Internetu
wg potrzeb
konspekt lekcji;

§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do
wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy
z zakresu dydaktyki, psychologii
oraz pedagogiki
- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
na kursach, szkoleniach, warsztatach,
- udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
- aktywna praca nad samokształceniem,
-dzielenie się z rodzicami wiedzą pedagogiczną;
okres stażu
zaświadczenia;

potwierdzenia;

wpisy
w dzienniku;

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych
- organizowanie wycieczek oraz imprez klasowych i szkolnych,

- kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw wobec środowiska poprzez aktywne uczestnictwo w akcjach „Sprzątanie Świata”, dbałość o powierzone mienie,

- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych,
- aktywne pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
na bieżąco

wg
harmonogramu uroczystości
i imprez szkolnych

okres stażu
karty wycieczek;

wpisy
w dzienniku;

potwierdzenia;

§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Znajomość zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły.
- dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statutu, WZO, regulaminów, ustawy
o systemie oświaty, Karty Nauczyciela itp.,

- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole,
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne,
- sporządzenie planu wychowawczego
w oparciu o programy szkolne,
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego,
- opracowanie planów pracy
z języka polskiego w oparciu o program nauczania,
- opracowanie kryteriów oceniania z języka
polskiego dla klas IV-VI,
- przygotowanie planu pracy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego;
- udział w pracach różnych komisji szkolnych;
na bieżąco

teczka;

kserokopia wniosku;

plan wychowawczy;

potwierdzenia;

Podpis nauczyciela kontraktowego........................................

Podpis opiekuna stażu ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.