X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32172
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Przypomnienie procedur awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: ustawy, rozporządzenia

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
- udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli: rady szkoleniowe, warsztaty
- udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych organizowanych przez instytucje pozaszkolne

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
- samodoskonalenie przez studiowanie literatury i czasopism związanych z pracą zawodową

4. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych zadań szkoły
- praca w komisjach nadzorujących przebieg egzaminów maturalnych, zawodowych
- opracowanie i wdrażanie programów
- promocja szkoły w środowisku
- pomoc w organizacji imprez, wycieczek, konkursów

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii informatycznej w pracy dydaktycznej i wychowawczej
- przygotowanie dyplomów, podziękowań oraz dokumentacji z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej
- przygotowanie, opracowanie planów pracy dla grupy wychowawczej
- wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
- przygotowanie i zamieszczanie materiałów na stronie internetowej szkoły

2.Opracowanie materiałów i wykorzystanie ich do tworzenia gazetek tematycznych w internacie
- wykonywanie gazetek o charakterze informacyjnym, profilaktycznym, wychowawczym

3.Wykorzystanie materiałów źródłowych pochodzących z Internetu
- wykorzystanie materiałów do prowadzenia zajęć wychowawczych,
- publikacja własnych artykułów, planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców internatu -stażysty, nauczyciela kontraktowego
2.Aktywność związana z WDN
- udział w różnych formach doskonalenia wewnątrzszkolnego

3.Opracowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych dla chętnych wychowawców internatu
- konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego

4.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń
- publikacje na stronach internetowych własnych artykułów związanych z pracą zawodową oraz planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie programu profilaktyczno – edukacyjnego
Przemocy mówimy NIE
- współpraca z instytucjami wspierającymi funkcję opiekuńczo-wychowawczą internatu
2.Opracowanie projektu z grantów oświatowych lub funduszy unijnych
- projekt

§ 8, ust. 2, pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Rozwijanie zainteresowań młodzieży
- wycieczki dydaktyczno - krajoznawcze, ogniska
2. Przygotowywanie wychowanków do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury
- wyjścia do kina, muzeum itp.
3. Działania zmierzające do poprawy bazy socjalnej i edukacyjnej internatu
- udział w pracach społecznych, dekorowanie wnętrz, dbałość o estetykę
4. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów
- rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami
5. Współpraca z Młodzieżową Radą Internatu
- organizacja imprez w internacie
6. Organizacja międzyszkolnych rozgrywek sportowych
- udział uczniów w meczach sportowych
7. Prowadzenie sekcji porządkowej w internacie
- konkurs czystości
8. Zorganizowanie honorowego oddawania krwi przez wychowanków internatu
- wymiana informacji z kierownictwem Centrum Krwiodawstwa
- planowanie wyjść celem oddania krwi

§ 8 ust. 2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizacji różnego rodzaju akcji, imprez

2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- konsultacje
3. Współpraca z Policją
- organizowanie spotkań profilaktycznych,
4. Współpraca z Sądem Rodzinnym
- organizowanie spotkań dla młodzieży
z kuratorem zawodowym
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania problemów, edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
1. Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych
- zdiagnozowanie problemu
- wyznaczenie celu działań
- podjęcie działań, wdrożenie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.