X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31998

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO .
REALIZOWANY W OKRESIE
od 1 września 2013 roku do 31 maja 2016 roku

W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko : mgr Małgorzata Szczepańska
Placówka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. „ORŁA BIAŁEGO” W PODGÓRZYNIE
Stopień awansu zawodowego : nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu : 1 września 2013 roku

CELE:
1.Podniesienie efektywności moich działań opiekuńczo-wychowawczych.
2.Podniesienie jakości pracy szkoły.
3.Zdobycie stopnia nauczyciela mianowanego.

Opracowany na podstawie:
Na podstawie art.9d.ust.1 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2004 r., Nr 260, poz. 2593, z późn. zm.);

Zatwierdzam do realizacji ........................................ ........................................
miejscowość, data Podpis nauczyciela


Podpis i pieczęć dyrektora szkoły: ........................................
........................................

Podpis opiekuna stażu

( Plan może ulec zmianom w czasie całego okresu stażu).
ZADANIA
Opis sposobu realizacji


DOWODY REALIZACJI I UWAGI
Termin


I Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także
oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§7 ust.2 pkt 1)

1. Poznanie procedury związanej z awansem zawodowym dla nauczyciela mianowanego.

2. Współpraca z opiekunem stażu

3. Podnoszenie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych.

4. Wzbogacanie warsztatu pracy.

5. Planowanie pracy dydaktycznej
i wychowawczej.

6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań.

7. Podsumowanie własnej
pracy.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

- Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.

- Przygotowanie i dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć, określenie mocnych i słabych stron własnej pracy, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.

- Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej tj.:np.:”Jak poprowadzić lekcję wychowawczą, by była ciekawa dla uczniów?”, „Jak zorganizować spotkanie z rodzicami na temat zdrowego stylu życia?”.

- Uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, warsztatach przydatnych w mojej pracy.

- Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.

- Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji w pracy
z dziećmi, sprawdzenie skuteczności działań.
- Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
i poznawczo-praktycznych dla uczniów np. : własne wylewy z gipsu, itp.( wkład własnej pracy).
- Dbanie o estetykę sali i sprzęt. Wzbogacenie wystroju sali – dekoracje.
- Organizowanie konkursów plastycznych, uroczystości i imprez świetlicowych, organizacja kiermaszów szkolnych.
- Zorganizowanie świetlicowej "praco-galerii'.

- Tworzenie rocznych planów pracy świetlicy szkolnej.
- Przygotowywanie tematyki zajęć realizowanych zgodnie rocznym planem pracy świetlicy.
- opracowanie kalendarium uroczystości i imprez świetlicowych tj.: „Wróżby andrzejkowe”, „Kiermasz bożonarodzeniowy i wielkanocny”, „Dzień dziecka”.
- Prowadzenie zajęć w kręgu z socjoterapii oraz „Zabawy ruchowe i taneczne- integracyjne”.

- Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Praca w Zespole Promocji Szkoły (współpraca
z redakcją Gazety Pogórze – Gminy Podgórzyn, zbieranie materiałów do gazetki gminnej).
- Praca w Zespole Profilaktycznym.

- Praca w Zespole w realizacji szkolnego projektu edukacyjnego „Poznajemy swój region”,
- Udział w projekcie edukacyjnym szkolnym ,,Młodzi odwagi do zdrowego życia”,
- Współpraca z rodzicami.
- Opracowanie częściowych sprawozdań
z realizacji planu rozwoju zawodowego, autorefleksja.

- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego.

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Przygotowanie planu rozwoju
zawodowego.


- Kontrakt, harmonogram hospitacji.
- Dokumentacja własna.
- Dziennik zajęć świetlicowych, notatki
własne.
- Scenariusze, konspekty zajęć, arkusze obserwacji.
- Scenariusze prowadzonych zajęć.
- Notatki własne, wnioski.
-Poświadczenia.
- Zgromadzona dokumentacja.
- Zalecenia opiekuna.


- Lista obecności.
- Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia,
- Notaki własne.

- Dziennik zajęć świetlicy,
-Scenariusze, projekty imprez, uroczystości,regulaminy konkursów.
- Plan pracy świetlicy.
- Dziennik zajęć świetlicy.
- Kalendarz imprez.

-Wzrost umiejętności dzieci.
- Podnoszenie zainteresowań i motywacji uczniów w pokonywaniu trudności. Integracja grupy


- Lista obecności,
- Dokumentacja obrazująca pracę
w zespołach,
- Notatki własne, zdjęcia, prace dzieci.
- Dokumentacja własna.
- Artykuły w gazecie na temat działalności szkoły, opis sukcesów uczniów.
- Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań.
- Plan.
- Wystawy.
- Wycieczki.
-Dokumenty, na podstawie których dokonam ewaluacji pracy.
-Sprawozdanie, autorefleksja.
-Sprawozdania.
IX.2013 r.
IX/X 2013 r.
Okres trwana stażu
2013r.-2016r.
IV-VI 2014r.
X 2013r. – VI 2014r.
VIII.2014r-
VIII 2015r...
V/VI. .2016 r.

II Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (§7 ust.2 pkt 2)

1. Poznanie struktury
i problemów środowiska lokalnego

2. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju.Wdrożenie edukacji -poznajemy swój region.

3. Uwrażliwianie uczniów na problemy społeczne
i cywilizacyjne. Współrealizacja
i uczestniczenie
w uroczystościach szkolnych.

4. EDUKACJA
DLA BEZPIECZEŃSTWA

- Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, rodzicami, uczniami, obserwacja uczniów w kontaktach rówieśniczych.
- Zapoznanie się z dokumentacją szkolną ( opinie
i orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej).
- Pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
- Rozwijanie u uczniów umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

- Wspieranie twórczych inicjatyw uczniów,
pomoc w przygotowaniu się do konkursów świetlicowych i międzyszkolnych
np.:VIII KONKURS PLASTYCZNY pt.: „Rzepiór Krabat, czy ich znacie”, organizowany przez J.eleniogórskie Centrum Inf. i Edukacji Regionalnej „Księżnica Karkonoska”.
Współopracowanie planu do projektu szkolnego
„Poznajemy swój region”.
- Prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej
i prozdrowotnej.

-Współorganizacja uroczystości szkolnych , imprez okazjonalnych, wykonywanie dekoracji tematycznych według potrzeb np. “Apele szkolne”.
- Organizowanie kiermaszów szkolnych.

- Uwrażliwianie uczniów na skutki różnych niebezpiecznych sytuacji:
ruch uliczny,
spotkanie ze zwierzętami
zabawy podczas ferii, wakacji,
BHP na zajęciach plastycznych,
w czasie zabaw ruchowych.
Pogadanki na temat: „Jestem uczestnikiem ruchu drogowego”, „Bezpieczne i niebezpieczne miejsca zabaw”, „Bezpieczny kontakt ze zwierzętami”, „Jak bezpiecznie spędzać czas wolny w czasie ferii
i wakacji”
- Kształtowanie u uczniów nawyków świadomego odmawiania i walki z nałogami- rozmowa
z uczniami, wykonanie plakatów: „Nałogom mówię nie!”.


-Dziennik zajęć świetlicowych.

-Scenariusze.
-Dokumentacja własna.
-Regulamin konkursu.
-Plan,
-prezentacje,
-wystawy prac,
- prezentacja zdjęć na stronie szkoły.

-Dziennik zajęć świetlicowych.
-Regulamin konkurs.
-Zdjęcia, scenariusze przedsięwzięć.
-Poświadczenia.

-Notatki własne,
-zdjęcia,
-prace dzieci.

Okres trwania stażu
2013r.-2016 r./ wg potrzeb.
31.X. 2013r.
IV.-VI. 2014r.
Okres trwania stażu
2013 r.-2016 r./wg potrzeb.
Okres świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
IX.-XI.
2013,2014,2015
I-2014,2015
II-VI-2014, 2015
Okres trwania stażu
2013r.-2016 r.
wg potrzeb
III. 2014 r.-2016 r.
III Umiejętność wykorzystywania technologii komunikacyjnej i informacyjnej. (§7 ust.2 pkt 3)
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy wychowawczej
2. Umiejętne posługiwanie się komputerem i korzystanie
z różnych źródeł wiedzy.
- Przygotowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

- Opublikowanie planu rozwoju na stronie internetowej.
- Publikacje w Internecie (głównie strona szkoły).
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu.

-Tworzenie pomocy naukowych przy pomocy komputera.
- Wymiana informacji z nauczycielami drogą
e-mailową.
- Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio
i video.
- Wykorzystywanie serwerów edukacyjnych
do wymiany poglądów i materiałów.


- Scenariusze zajęć.
- Zbiór pomocy.
- Zgromadzone materiały.

Okres trwania stażu
2013r.-2016 r.

IV Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. (§7 ust.2 pkt 4)
1. Rozpoznanie problemów środowiska uczniów.Edukacja kulturalnego zachowania
i przeciwdziałania agresji oraz patologii w szkole.

2.Praca z dziećmi zdolnymi oraz z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyrównywanie braków szkolnych.


3. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej Praw Człowieka.
- Realizacja elementów profilaktyczno- wychowawczego programu przeciwdziałania agresji u dzieci - zajęcia w kręgu z socjoterapii pt.: „Jak żyć z ludźmi”.
- Przeciwdziałanie przemocy i agresji w środowisku szkolnym pogadanki: „Przemoc i agresji mówimy NIE!”(kontrakty klasowe, rozmowy indywidualne).
- Wdrażanie do posługiwania się kulturalnym słownictwem - pogadanki: „Dbamy o kulturę języka, nie używamy wulgaryzmów”- rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami .
-Budowanie więzi koleżeńskich i przyjacielskich poprzez wzajemną akceptację i szeroko pojętą pomoc-pogadanki na temat: „Chcę być dobrym kolegom”.
- Wspomaganie pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole-obserwacja uczniów w sytuacjach po zajęciach dydaktycznych.

- Prowadzenie zajęć dotyczących Praw Dziecka.

- Prowadzenie gazetki dla rodziców o tematyce wychowawczej i zdrowotnej.

- Współpraca z wychowawcami, pedagogiem, oraz
z rodzicami uczniów sprawiającymi trudności wychowawcze-(własna analiza potrzeb i problemów w postawach uczniów).

- Praca z uczniem zdolnym.
- Rozwijanie talentów u dzieci poprzez przygotowanie i zachęcanie do udziału w konkursach np.: plastycznych.
- Wyrównywanie braków wśród uczniów mające problemy w nauce np.:pomoc w odrabianiu lekcji, gry i zabawy edukacyjne.

-Organizowanie zajęć dotyczących Praw Człowieka
i Praw Dziecka.

- Dziennik zajęć świetlicowych.
-Dokumentacja własna(indywidualizacja, podniesienie wiary dziecka we własne możliwości).
- Karty ćwiczeń.
-Notatki własne.
-Prace plastyczne- plakaty,
(poprawa zachowania, wzrost świadomości uczniów.
Rozwiązywanie najistotniejszych problemów; zaspokajanie potrzeb
uczniów *+i rodziców; lepsza- współpraca).
- Notatki własne.
- Dziennik zajęć świetlicowych.

- Dziennik zajęć świetlicowych.
Okres trwania stażu
2013r.-2016 r.

Okres trwania stażu
2013r.-2016 r.
Okres trwania stażu
2013r.-2016 r./ wg potrzeb.

V Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie
funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż. (§7 ust.2 pkt 5)

1. Poszerzenie wiedzy
z zakresu prawa oświatowego.

2. Znajomość i stosowanie przepisów dotyczących opieki i pomocy społecznej
Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy
o systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, dokumentów prawa oświatowego
i wewnątrzszkolnego.
Zapoznanie się z Konwencją o Prawach Dziecka.
Zapoznanie się z Rozporządzeniem MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach. Ustawa o postępowaniu
w sprawach nieletnich.
Znajomość dokumentacji szkolnej
- Notatki własne.
- Dokumentacja szkoły
Okres trwania stażu
2013 r.-2016 r.
Na bieżąco

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.