X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32004

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Jagienka Maj- Szeleszkiewicz
Nazwa i adres placówki: Przedszkolu Miejskie nr 30

66-400 Gorzów Wlkp.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Imię i nazwisko dyrektora:
Czas trwania stażu: 01.09.2015 – 31.05.2016 r

WSTĘP

Jestem nauczycielem z dwuletnim stażem pracy. Wykształcenie wyższe pedagogiczne uzyskałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, swoje kwalifikacje poszerzyłam na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki przedszkolnej. Podczas stażu chcę zgłębić swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.


Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.
W ramach rozporządzenia będę realizowała m.in:

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa
o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- określenie formy współpracy,
- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
- analiza dokumentacji przedszkola:
roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej
koncepcja pracy przedszkola
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych


Poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie
przedszkola
- zapoznanie się z regulaminem oraz z Instrukcją Bezpieczeństwa pożarowego

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
- zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej na rok 2015/2016
- ze sposobem opracowywanie planów miesięcznych
oraz wpisy do dziennika zajęć
- ze sposobem opracowywanie konspektów zajęć

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizowanego planu rozwoju
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju
§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w których nauczyciel odbywał staż

Poznanie zasad konstruowania planów pracy oraz konspektów zajęć
- opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej wynikającej z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz z rocznego planu pracy
- konstruowanie konspektów zajęć

Prowadzenie grupy tanecznej “Roztańczony przedszkolak”
- systematyczne prowadzenie zajęć tanecznych w grupie 4-latków,
-przygotowywanie dzieci do różnych występów

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- przygotowanie konspektów zajęć
- omówienie zajęć z opiekunem stażu
- przyjęcie uwag do realizacji na przyszłość

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- przygotowanie konspektów zajęć
- omówienie zajęć z opiekunem stażu
- przyjęcie uwag do realizacji na przyszłość

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m. in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji: plany pracy, konspekty zajęć, uroczystości, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem,
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail

Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami
- publikacja planu rozwoju zawodowego, konspektów zajęć w Internecie

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Współpraca z rodzicami
- rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania okolicznościowe

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodzicami

Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych
- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu i w grupie np. Mikołajki
- udział w wycieczkach przedszkolnych i w grupie np. do teatru, biblioteki, wycieczki przyrodnicze
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów
§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
- rozmowa z opiekunem stażu
- notowanie spostrzeżeń.
- wyciąganie wniosków

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli
-obserwacja zajęć dydaktycznych,
-omówienie i zapisywanie spostrzeżeń

..................
( podpis stażysty)

..................
(podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.