X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31976

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Dominika Gorzelanna
Posiadane wykształcenie: wyższe, studia na kierunku: pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną
z językiem angielskim
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Mariola Szkudlarek
Czas trwania stażu: 01.09.2015 – 31.05.2016


Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013., poz.393)

Cele:
CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówce i sposobów jej prowadzenia,
3. Poznanie zasad BHP,
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć,
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i omawianie ich,
6. Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w szkoleniach, różnych formach doskonalenia zawodowego:
-wewnątrzszkolnych,
- pozaszkolnych,
7. Współpraca z rodzicami i poznanie środowiska dziecka,
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci,

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 6 ust. 2 pkt 1)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
1. Zapoznanie
z procedurą awansu zawodowego - Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli - Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego - Dyrektor
- Opiekun stażu - Wrzesień 2015
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - Rozmowa dotycząca przebiegu stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem, pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego - Podpisany kontrakt Opiekun stażu - Wrzesień 2015
- Okres stażu
3. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji placówki - Zapoznanie się
z dokumentacją szkoły, analiza dokumentacji:
- Statut szkoły,
- Regulamin pracy szkoły
- Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej - Notatki własne - Dyrektor
- Opiekun stażu - Okres stażu
4. Zapoznanie się
ze sposobami prowadzenia obowiązującej dokumentacji

5. Zapoznanie się
z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy
- Ustalenie z opiekunem stażu sposobu prowadzenia dokumentacji: dziennik zajęć, miesięczne plany pracy
- Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w szkole - Opiekun stażu - Okres stażu
- Zapoznanie się
z przepisami BHP
w placówce i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
- Praktyczne zastosowanie przepisów w tym zakresie - Notatki własne - Dyrektor
- Opiekun stażu
- Wrzesień 2015
- Okres stażu
6. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze, notatki - Teczka stażysty - Opiekun stażu - Okres stażu
7. Sporządzenie sprawozdania
z przebiegu stażu
i przedłożenie go Dyrektorowi placówki - Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju - Opiekun stażu - Czerwiec 2016
8. Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego - Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji - Pisemny wniosek, dokumentacja stażu - Opiekun stażu - Czerwiec 2016

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 6 ust. 2 pkt 2)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli - Obserwacja zajęć
- Arkusze obserwacji
- Scenariusze zajęć - Opiekun stażu
- Wychowawcy - Raz w miesiącu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły - Opracowanie scenariuszy zajęć
- Konsultacje z opiekunem stażu/ Dyrektorem, analiza przeprowadzonych zajęć
i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy - Scenariusze zajęć - Dyrektor
- Opiekun stażu - Raz w miesiącu
3. Wykorzystanie
w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej - Redagowanie scenariuszy zajęć
- Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, korzystanie
z urządzeń multimedialnych
i programów komputerowych podczas zajęć - Scenariusze zajęć, zdjęcia, teczka stażysty - Opiekun stażu - Cały okres stażu
4. Poszerzanie wiedzy, podnoszenie własnych kwalifikacji
i umiejętności - Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, szkolenia, warsztaty
- Podjęcie studiów magisterskich
- Poszerzanie umiejętności wychowawczych poprzez czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej - Zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkolenia, warsztatu
- Zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich
- Spis przeczytanej literatury, notatki - Dyrektor
- Opiekun stażu - Okres stażu
5. Udział i pomoc
w organizacji uroczystości
oraz wycieczek - Organizacja i pomoc
w organizacji uroczystości
- Udział w uroczystościach i wycieczkach - Fotografie - Dyrektor
- Opiekun stażu
- Inni nauczyciele - Okres stażu

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§ 6 ust. 2 pkt 3)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
1. Pogłębienie wiedzy
o wychowankach w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz sytuacji rodzinnej dzieci - Rozmowa z rodzicami
- Stała obserwacja wychowanków
- Analiza dokumentów wychowanków (opinie
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) -Notatki własne, arkusze obserwacji - Opiekun stażu
- Rodzice - Okres stażu
2. Współpraca
z rodzicami - Zebrania z rodzicami
- Rozmowy indywidualne
- Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka - Notatki własne
- Opiekun stażu - Okres stażu

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt 4)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
1. Ocena własnych umiejętności, analiza słabych
i mocnych stron - Autorefleksja, uwagi opnie dyrektora szkoły oraz opiekuna stażu - Notatki, spostrzeżenia - Dyrektor szkoły
- Opiekun stażu - Okres stażu
2. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych
i obserwowanych zajęć - Rozmowa z opiekunem stażu
- Zapoznanie z arkuszem obserwacji
- Notatki, spostrzeżenia - Opiekun stażu - Wrzesień 2015


5. Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb placówki
(§ 6 ust. 2 pkt 5)

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
1. Realizacja zadań wynikających
z planu rocznego szkoły. - Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych, udział w programach zdrowotnych, ekologicznych, charytatywnych - Scenariusze
- Zdjęcia
- Inni nauczyciele
- W ciągu stażu – rok szkolny 2015/2016
2. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności dydaktyczno - wychowawczych - Studiowanie fachowej literatury - Spis literatury, adresów stron www - Opiekun stażu - Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.