X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3198
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - pedagog szkolny

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku

Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Zgodnie z: (§6 ust.2 pkt 1).

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

LP
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Wrzesień 2008r. Poznanie wymagań
dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
2. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Wrzesień 2008r.- Maj 2009 r. Organizacja zajęć własnych.
3. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem. Wrzesień 2008r. Omówienie zasad współpracy.
4. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2008r. Plan Rozwoju Zawodowego.
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Wrzesień, Październik 2008 r. Notatki własne.
6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik pedagoga, teczki uczniów, list uczniów. Wrzesień 2008- Maj 2009 r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego.
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2008- Maj 2009 r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji. Wrzesień 2008- Maj 2009 r. Teczka stażysty.
9.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2009 r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2009 r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły zgodnie z: (§6 ust.2 pkt 4)

1. Podnoszenie własnych kwalifikacji – uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu. - zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy,
- aktywny udział w warsztatach i kursach organizowanych w CDN (kursy doskonalące),
- udział w radach pedagogicznych,
- uczestnictwo w radach szkoleniowych,
Okres stażu.
Zaświadczenia z kursów.
Lista obecności na radach pedagog.
Potwierdzenie prowadzących.

2. Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną. Samodzielne studiowanie literatury i innych źródeł. - czytanie czasopism pedagogicznych,
- lepsze wykorzystanie i poznawanie nowych metod pracy z grupą,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki wychowawczej i pracy dydaktycznej.
Okres stażu. Notatki

3. Wykonywanie dodatkowych prac w szkole. - wykonywanie gazetek, dekoracji,
- realizacja zadań wg kalendarza imprez w szkole. Okres stażu. Teczka stażysty
- notatki

4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. - publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego,
-przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera,
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej (komputerowej). Okres stażu. Teczka stażysty
- dyskietka z zapisem elektronicznym.

5. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi pedagogami Zamieszczenie niniejszego planu rozwoju w Internecie.
Pomoc praktykanta w poznaniu obowiązków pedagoga Październik 2008
Okres stażu
Adres strony internetowej
Dziennik pedagoga

6. Doskonalenie warsztatu pracy Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych lekcji prowadzącym. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Okres stażu Arkusz hospitalizacji
Opinia osoby hospitowanej
7. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Konsultacje z innymi pracownikami szkoły Okres stażu Dziennik pedagoga

Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów zgodnie z: (§6 ust.2 pkt 3)

1. Zapoznanie z celami i zasadami wychowawczymi szkoły. - analiza progr. wychowawcz. szkoły podstawowej w Lesku
- zadania pedagoga
-opracowanie planu pracy na rok 2008/2009 Wrzesień , październik 2008 - notatki własne,
- programy wychowawcze-ksero,
- opracowany plan wychowawczy
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. - spotkania z rodzicami
- rozmowy indywidualne z rodzicami,
- wywiady,
- odwiedziny w domach wychowanków w obecności wychowawcy Wg potrzeb
Okres stażu - przeprowadzone wywiady środowiskowe,
- notatki własne,

3. Współpraca z wychowawcami klas oraz higienistką szkolną Rozmowy dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanków.
Okres stażu - notatka

4. Współpraca z Policją, kuratorem sądowym, CPR, Poradnią Psychologiczno-Pedagoiczną Rozmowy dotyczące sytuacji wychowanków Okres stażu -notatka
5. Współpraca z rodzicami, udzielanie rodzicom wsparcia, porad Indywidualne rozmowy z rodzicami Wg potrzeb Zeszyt kontaktów z rodzicami

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
zgodnie z: (§6 ust.2 pkt 4)

1. Wstępna ocena własnych umiejętności. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. Wrzesień 2008 r. notatka
2. Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Hospitacja wg wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
Zbieranie informacji. Okres stażu
Wg wcześniej ustalonych terminów. Wnioski z obserwacji i hospitacji.
Notatki.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. - opracowanie scenariusza zajęć (konspekt),
- konsultacja,
- analiza. Wg wcześniej ustalonych terminów. Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych Gromadzenie dokumentacji jej analiza, korzystanie z wniosków Okres stażu. Scenariusze zajęć, dziennik pedagoga
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2009 Teczka stażysty.
Sprawozdanie z okresu stażu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli( Dz. U. Nr.260, poz. 2593)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.