X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3251
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

IWONA PIWKO

Nauczyciel – WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I OPIEKUN ŚWIETLICY

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.MICHAŁA KAJKI W DĄBRÓWCE
Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.IX.2008 r. do 31.V.2009 r.)

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01. XII. 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
TERMIN

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień

Współpraca z opiekunem stażu.
Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem
Opracowanie zakresu i tematu zajęć.
Opiekun stażu
Kontrakt
Harmonogram współpracy
Wrzesień

Przygotowanie projektu sprawozdania.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na
stopień nauczyciela kontraktowego.
Opiekun stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
Maj

Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołach zadaniowych.
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Nauczyciele
Protokoły Rady Pedagogicznej
Na bieżąco

Poznanie:
- dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, Program Wychowawczy,
- dokumentów związanych z zajęciami w świetlicy szkolnej; dziennik zajęć wychowawczych, rozkładów zajęć, WSO, Regulaminu ustalania oceny z zachowania, Karta nauczyciela.
Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Pedagog szkolny
Wpisy w dziennikach
Plan pracy świetlicy
Na bieżąco
Wrzesień

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole.
Udział w szkoleniu
wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych
Opiekun stażu
Dyrektor
Zaświadczenie
Wrzesień-
październik


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora.
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciele
Konspekty z zajęć, wnioski, karta obserwacji
Raz w miesiącu

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.
Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.
Opiekun stażu
Dyrektor
Bibliotekarki
Zaświadczenia, wykaz lektur
Na bieżąco


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów szkoły.
Rozmowa
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Inni nauczyciele
Rodzice
Potwierdzenie dyrektora, opiekuna stażu, pedagoga oraz nauczycieli
W trakcie stażu

Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Wychowawcy klas
Notatki z przeprowadzonych rozmów.
W trakcie stażu
Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych
Kontakt z pedagogiem szkolnym,
MOPS.
Opiekun stażu
Dyrektor
Pedagog szkolny
Potwierdzenie dyrektora, pedagoga, opiekuna stażu
Na bieżąco


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Hospitacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń.
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Karta obserwacji
W trakcie stażu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron.
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji.
Opiekun stażu
Samoocena i wnioski do dalszej pracy
Na bieżąco

Pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.
Pomoc przy dekoracjach, strojach potrzebnych przy inscenizacjach.
Nauczyciele, pedagog szkolny, opiekun stażu
Potwierdzenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie imprezy
Na bieżąco

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi stowarzyszeniami oraz innymi klubami sportowymi
Udział w zebraniach, szkoleniach, zawodach.
Opiekun stażu, prezesi kół sportowych, przedstawiciele władz
Zaświadczenia, materiały szkoleniowe, sprawozdania
Na bieżąco

Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych.
Udział w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym, regionalnym, wojewódzkim.
Opiekun stażu Dyrektor szkoły
Komunikaty, sprawozdania, dyplomy, listy uczestników zawodów, zdjęcia
Wg. Kalendarza imprez

Organizacja aktywnego spędzania wolnego czasu przez uczniów.
Zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej.
Dyrektor szkoły
Dziennik zajęć pozalekcyjnych
Na bieżąco

Prowadzenie ULKS przy ZS w Dąbrówce
Prowadzenie dokumentacji ULKS; udział w zawodach.
Dyrektor, opiekun stażu
Potwierdzenie dyrektora
Na bieżąco

Pełnienie funkcji opiekuna wycieczek, rajdów , biwaków oraz opieka podczas dyskotek, ognisk i innych imprez np. sprzątanie świata.
Opieka nad uczniami w czasie wycieczek.
Dyrektor,
opiekun stażu, nauczyciele
Karta wycieczki
Na bieżąco

Współpraca z opiekunem świetlicy opiekuńczo-terapeutycznej i opiekunem harcerzy.
Wykonanie gazetek na temat: alkohol, papierosy ,narkotyki, przeprowadzanie zajęć na świetlicy szkolnej o w/w tematyce .
Opiekun stażu, opiekun świetlicy opiekuńczo-terapeutycznej, opiekun harcerzy.
Potwierdzenie osób odpowiedzialnych,
zdjęcia
W trakcie stażu

Współpraca w realizacji projektu sportowego ,, Szkoda czasu by marnować czas’’.
Treningi w tenisie stołowym, wycieczka rowerowa.
Opiekun stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
Wrzesień
Październik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.