X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3189
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Mirosława Skatuła Rybnik 29. 09.06r.
Nauczyciel nauczania zintegrowanego
Szkoła Podstawowa nr 21
im. Karola Miarki
w Rybniku

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W CELU UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

NA OKRES ODBYWANIA STAŻU – od 1 września 2006r. do 31 maja 2009r.

Podstawy opracowania planu:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Statut Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku.
• Program wychowawczy szkoły.
• 5-letni plan rozwoju szkoły
• Indywidualne zainteresowania, preferencje i potrzeby.
Cele:
• Podniesienie jakości pracy szkoły.
• Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno-wychowawczych.
• Własny rozwój zawodowy i nabywanie nowych kompetencji.
• Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
• Wspieranie rozwoju szkoły.

§ 8.2.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Staż związany z własnym awansem zawodowym.

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
3. Przedłożenie dyrektorowi szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu.
4. Opracowanie planu rozwoju.
5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych; gromadzenie i ciągła aktualizacja dokumentów związanych z awansem
6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zamierzeń.
wrzesień 2006
wrzesień 2006
wrzesień 2006
wrzesień 2006
cały okres stażu
czerwiec 2009
Właściwie skonstruowany plan rozwoju zawodowego
Kopia wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowany plan rozwoju
Zaświadczenia, notatki, scenariusze imprez, konspekty, referaty, sprawozdania, plany
Sprawozdanie

2. Poszerzanie swojej wiedzy oraz umiejętności
1. Uczestniczenie w kursach, warsztatach, szkoleniach (w tym obsługi komputera),

2. Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii
cały okres stażu
na bieżąco
Zaświadczenia
Zestawienie bibliografii, recenzje
uwagi

3. Poszukiwanie nowych rozwiązań

1. Obserwacje zajęć prowadzonych przez innych
2. Korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji
3. Gromadzenie ciekawych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi
cały okres stażu
na bieżąco
cały okres stażu
Scenariusze zajęć
Wydruki stron
Scenariusze zajęć i imprez

4. Aktywizacja uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań - promowanie szkoły

1. Przygotowywanie scenariuszy imprez okolicznościowych i organizowanie przedstawień dla rodziców, uczniów innych klas, dla środowiska np. na festynie
2. Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
3. Praca indywidualna i zespołowa z wybranymi uczniami w ramach pracy z uczniem zdolnym
4. Zorganizowanie konkursu ortograficznego dla uczniów klas III pod hasłem „Potyczki z ortografią”
W miarę potrzeb i propozycji
W zależności od terminów konkursów
Od listopada 2006/2007
Rok szk. 2007/2008
Marzec 2007, 20008, 2009
Scenariusze uroczystości
Dyplomy i podziękowania
Dziennik zajęć, potwierdzenie dyrektora szkoły, program autorski
Testy konkursowe

5. Prowadzenie pedagogizacji rodziców 1. Przeprowadzenie prelekcji na zebraniach
z rodzicami na tematy:
• Znaczenie odrabiania pracy domowej.
• Wpływ telewizji na zachowanie dzieci.
• Czy moje dziecko jest dyslektykiem.
• Czas wolny dzieci w młodszym wieku szkolnym.
• Rodzina w oczach dziecka.
Cały okres stażu
Protokoły z zebrań, referaty

§ 8.2.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizacji warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

1.Zdobywanie kwalifikacji posługiwania się techniką komputerową
2.Tworzenie dokumentacji szkolnej
• pisanie protokołów z posiedzeń RP
3. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych: testów sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń, wypisywanie świadectw
4. Korzystanie z internetu i programów multimedialnych
2007
na bieżąco
cały okres stażu
cały okres stażu
Zaświadczenie o ukończonym kursie
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Wydruki komputerowe
Przykładowe materiały

§ 8.2.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców

1. Opracowanie scenariuszy zajęć. Przygotowanie środków dydaktycznych, wykonanie dekoracji i zaproszeń
2. Analiza przeprowadzonych zajęć, opis zajęć
Cztery razy w ciągu stażu
Scenariusze, opisy zajęć, zaproszenia

2. Promocja własnych osiągnięć i dzielenie się swoją wiedzą

1. Przygotowanie i wygłoszenie referatów na radzie pedagogicznej
2. Udostępnienie własnych materiałów do zbioru bibliotecznego w celu wykorzystania ich przez innych nauczycieli
3. Publikacje opracowanych materiałów
Jeden raz w roku
W okresie stażu
2007
Treść referatu
Potwierdzenie bibliotekarza
Potwierdzenie publikacji

§ 8.2.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie programów

1. Opracowanie i wdrożenie programów autorskich
2. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych - szkolnego koła ortograficznego
3. Opracowanie ewaluacji programu wychowawczego
2007/2008
w okresie stażu
maj 2007, 2008, 2009
Kopie programów
Potwierdzenie dyrektora szkoły


§ 8.2.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Zadania dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
2. Przygotowywanie uczniów do szkolnych i międzyszkolnych konkursów
3. Współudział w organizowaniu różnorodnych imprez szkolnych na rzecz środowiska
4. Przygotowywanie uczniów do występów
5. Kultywowanie regionalnych tradycji, przybliżenie uczniom gwary śląskie - udział w konkursie gwary śląskiej
6. Opracowanie testu dla klasy III
W okresie stażu
W zależności od terminu konkursu
Zgodnie z kalendarzem imprez
Według potrzeb
Maj 2007, 2008, 2009
Do końca I semestru 2006/2007
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Podziękowania , dyplomy
Scenariusze, potwierdzenia dyrektora szkoły
Scenariusze
Dyplomy podziękowania
Test

§ 8.2.4eWykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z instytucjami na rzecz oświaty

1. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
• kierowanie uczniów do badania
• udział w szkoleniach prowadzonych przez pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej
2. Współpraca z Domem Dziecka w Gorzycach i w Rybniku
• organizacja zbiórki ubrań i słodyczy wśród uczniów, w celu przekazania do Domu Dziecka w Gorzycach
• przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów dla dzieci z Domu Dziecka w Rybniku
3. Współpraca z Domem Kultury w Rybniku-Niedobczycach
• organizacja wyjść na spektakle teatralne i poranki filmowe
• spotkanie z Mikołajem
4. Współpraca z policją
• zorganizowanie zajęć dotyczących bezpieczeństwa dla uczniów kl. I
5. Współpraca ze strażą pożarną
• spotkanie z pracownikami straży pożarnej
• Przygotowanie uczniów do konkursu pożarniczego
6. Współpraca ze strażą miejską
7. Udział w pracach komisji socjalnej szkoły
W okresie stażu
Co roku w okresie Bożego Narodzenia
Jeden raz w okresie stażu
W okresie stażu
W grudniu każdego roku
2008/2009
2006, 2007, 2008
kwiecień 2008
2008/2009
wg potrzeb
Potwierdzenie PPP
Podziękowanie
Podziękowanie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Potwierdzenie
Podziękowanie
Potwierdzenie
Potwierdzenie

§ 8.2.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania problemów
edukacyjnych i wychowawczych
W okresie stażu
Opis i analiza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.