X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31972

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
9. Współpraca z rodzicami i poznanie środowiska dziecka.
10. Uczestnictwo w akcji zbierania nakrętek, baterii.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
na stopień nauczyciela kontraktowego
(Ustawy i Rozporządzenie) - notatki z analizy przepisów
- poprawnie opracowany i zaakceptowany plan rozwoju zawodowego Dyrektor
Opiekun stażu wrzesień 2015

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - omówienie i ustalenie przebiegu stażu
- omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
- zawarcie kontraktu miedzy stażystą a opiekunem - notatki
- kontrakt Opiekun stażu wrzesień 2015
i na bieżąco przez okres stażu

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola - zapoznanie z dokumentacją
przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
* Koncepcja pracy Przedszkola
*Regulamin Rady Pedagogicznej
*Regulamin wycieczek
- notatki własne
- potwierdzenie opiekuna stażu Opiekun stażu Od września do maja

Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
- analiza regulaminu BHP i p/poż
- poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- zaświadczenie uczestnictwa w kursie

Opiekun stażu wrzesień 2015

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji


- zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
- opracowywanie planów miesięcznych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie scenariuszy zajęć
- zapoznanie z ramowym rozkładem dnia
- organizacją PPP
- zeszyt obserwacji
- arkusz oceny gotowości szkolnej dziecka - prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej , planów miesięcznych, wpisy w dzienniku, scenariusze zajęć, zeszyt obserwacji, arkusz oceny gotowości szkolnej dziecka

Cały okres stażu

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego (planów, zaświadczeń, scenariuszy)
- prawidłowo prowadzona teczka nauczyciela stażysty


Cały okres stażu

Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu oraz stopnia zrealizowania planu rozwoju - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przebiegu stażu
- dokumentacja nauczyciela stażysty
- zaświadczenia z ukończenia kursów Opiekun stażu czerwiec 2015
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego - sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji - pisemny wniosek
- dokumentacja potwierdzająca realizację stażu Czerwiec 2015

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.


ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Zapoznanie z podstawą programową , programem wychowawczym, programem adaptacyjnym, Warto czytać dzieciom, Dziecko w swoim żywiole
- analiza podstawy programowej i programów
- wykorzystanie programów w pracy - notatki własne Okres stażu

Zorganizowanie wewnątrz przedszkolnego konkursu ,,Zgadnij jaka to bajka?”
-przygotowanie regulaminu organizacja i przeprowadzenie konkursu
-potwierdzenie dyrektora,
- prace plastyczne dzieci Maj 2016
Zorganizowanie akcji ,,Podziel się książką”
-zbiórka książek i przekazanie ich potrzebującym -potwierdzenie odbioru zebranych książek Cały rok

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach
- udział w RP
- udział w WDN
- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych - zaświadczenia o ukończonych kursach Okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie - portale internetowe
-plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez cały okres stażu
Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia - hospitowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych -referat Okres stażu

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie
z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- przygotowywanie materiałów na spotkania
z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- opracowywanie dokumentacji związanych
z własnym stażem.
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail

- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne
-wydruk z intrernetu
Cały rok
Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi w obecności opiekuna stażu, Dyrektora lub innych nauczycieli - prawidłowe prowadzenie zajęć według sporządzonego scenariusza - scenariusze z zajęć Okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.


ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami
i zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe
- pedagogizacja rodziców - teczka wychowawcy grupy
- artykuły Od września do maja

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci

- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka - notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia Okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych

- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
-udział w wycieczkach przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów
- potwierdzenie n-la współpracującego
- zdjęcia
Okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora

- zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
- wzbogacenie warsztatu pracy
- poznanie swoich mocnych i słabych stron - scenariusze zajęć
- notatki własne Opiekun stażu Przez cały rok

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna

- obecność i obserwacja zajęć raz w miesiącu
- omówienie zajęcia
- zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji Okres stażu

.....................................
( podpis stażysty)

.....................................
( podpis opiekuna stażu)
Mielno, dn.20.09.2015r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.