X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31960

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Grażyny Korneszczuk

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIM
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu:01.09.2013r.
Okres stażu:2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu:31. 05.2016r.

CELE MOJEGO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:
1.Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
2.Podniesienie jakości pracy przedszkola.
3.Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Planując własny rozwój zawodowy powołałam się na obecne przepisy prawa tj. na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.poz.393).

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu 1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli. Śledzenie publikacji na stronach internetowych: MEN, portalu Eduseek i tp.
2.Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4.Dokumentowanie realizacji planu.
5.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. VIII/IX. 2013

IX.2013

IX.2013

Okres stażu
VI.2016
Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.
Zgromadzone zaświadczenia, dokumenty, potwierdzenia , scenariusze zajęć, zdjęcia i tp.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola. 1.Analiza dokumentacji: Statutu Przedszkola, Rocznego Planu Pracy, Planów współpracy ze środowiskiem, rodzicami i szkołą, regulaminów. IX. 2013 Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podnoszenie własnych kwalifikacji.

Ankieta dla rodziców dotycząca oceny pracy Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola: kursach, szkoleniach , warsztatach, umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Okres stażu

Okres stażu Dyplomy , zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

Analiza ankiet
Organizowanie konkursów przedszkolnych i międzygrupowych. Opracowanie regulaminu konkursów, przeprowadzenie go, wyłonienie zwycięzców, zadbanie o nagrody.

Okres stażu
Scenariusze, regulaminy konkursów. Potwierdzenie dyrektora.
Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki i instytucje. Kierowanie przygotowaniami wychowanków do uczestnictwa w konkursach, stymulowanie ich aktywności twórczej. Okres stażu Zdjęcia , potwierdzenia dyrektora , artykuły w prasie.
Działania promujące placówkę w środowisku lokalnym. Redagowanie artykułów promujących przedszkole w prasie lokalnej.
Uczestniczenie w różnych akcjach środowiskowych.
Czynny udział podczas „ Dni otwartych przedszkola”- prowadzenie zajęć adaptacyjnych. Cały okres stażu Artykuły
Zdjęcia
Scenariusze zajęć
Potwierdzenie dyrektora
Wzbogacanie warsztatu pracy. Dekoracje sali przedszkolnej w zależności od różnych okoliczności: pór roku , uroczystości, imprez grupowych i tp.
Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych.
Organizacja gazetek tematycznych. Cały okres stażu Opis dorobku potwierdzony przez dyrektora.
Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu. 1.Organizowanie kącików tematycznych zgodnie z zadaniami Planu Pracy Przedszkola Miejskiego.
2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu .
3.Praca w zespołach nauczycielskich. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora.

Obserwacja i analiza możliwości dziecka. Analizy możliwości dziecka
Diagnoza wstępna
Diagnoza końcowa Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora.
§ 8 ust.2pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Korzystanie z Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy. 1.Korzystanie z zasobów sieci internetowej.
2.Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” Okres stażu Teksty publikacji
Potwierdzenia
Wykorzystanie technologii komputerowej do wykonywania pomocy dydaktycznych oraz dokumentacji . 1.Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym.
2. Wykonanie pomocy graficznych.
3.Prowadzenie zajęć z dziećmi z użyciem komputera: program „ KLIK”.
4. Dokonanie analizy jednego z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci. Cały okres stażu Wykonane pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, dyplomy.
Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji oraz inna dokumentacja przedszkolna.
Analiza programu-potwierdzenie dyrektora.


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi koleżankami. 1.Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego , ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego i innych nauczycieli.
3. Prowadzenie zajęć koleżeńskich w ramach WDN.
Cały okres stażu nauczyciela. Kopia sprawozdania-potwierdzona przez dyrektora.


Ankieta dla nauczycieli.

Potwierdzenie dyrektora.
Dzielenie się swoją wiedza poprzez publikacje. Publikacje na stronach internetowych opracowanych artykułów i scenariuszy zajęć oraz ich publikacje
Korzystanie z zasobów stron internetowych dla nauczycieli Okres stażu Potwierdzenie
Udział w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleniowych rad pedagogicznych. Przygotowanie materiałów szkoleniowych Okres stażu Wyciąg z protokółów rad pedagogicznych
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Wdrożenie projektu edukacyjnego; „Bezpieczny przedszkolak.”
Przystąpienie do realizacji programu edukacyjnego "Czyste powietrze wokół nas" we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
1.Realizacja, opracowanie cyklu zajęć konkursów, przedstawień, spacerów, wycieczek oraz uczestniczenie w różnych przedstawieniach.
1.Wdrażanie programu wg wskazówek programowych.
Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed eksplozją na dym tytoniowy. Cały okres stażu. Plany miesięczne , wpisy do dziennika, sprawozdanie z realizacji, Potwierdzenie dyrektora.
Opracowanie i wdrożenie własnego programu: „Baśniowy świat w działalności artystycznej dziecka”. 1.Prowdzenie zajęć różnymi metodami, formami oraz technikami, stymulowanie aktywności twórczej dziecka. Drugi rok stażu Sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust.2pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z trudnościami.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- pedagogiczną. W razie potrzeby, kierowanie dzieci do poradni na badania psychologiczno –pedagogiczne.
Badania logopedyczne- przekazanie wyników badania rodzicom, w celu umówienia się na zajęcia indywidualne z logopedą.
Realizacja zaleceń.
Pedagogizacja rodziców :
„ Dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole”,
„ Dziecko nadpobudliwe i agresywne”
„ Poczytaj mi mamo , poczytaj mi tato.” X 2014r.

IX2014r.

Czas realizacji zaleceń wg. potrzeb dziecka. Dokumentacja z obserwacji dzieci.
Potwierdzenie dyrektora.
Potwierdzenie rodziców -RR
Karta pracy indywidualnej.
Zgromadzenie materiałów pomocniczych do ćwiczeń logopedycznych-potwierdzenie dyrektora.
Potwierdzenie dyrektora.
Referaty-potwierdzenie dyrektora.
Współpraca z Biblioteką Publiczną. Według ustalonego harmonogramu- wspólne organizowanie imprez.
Rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych. Trzeci rok stażu Harmonogram spotkań,
Opis sytuacji, zdjęcia – potwierdzenia z biblioteki.
Potwierdzenie dyrektora.
Włączenie rodziców w życie przedszkola. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców w oparciu o realizowane programy.
Wspólne organizowanie uroczystości i imprez.
Cały okres stażu Lista obecności rodziców.
Relacje w sprawozdaniach
Potwierdzenie dyrektora.
Współorganizowanie imprez z innymi instytucjami. W zależności od potrzeb i możliwości. Cały okres stażu Opis sytuacji potwierdzony przez dyrektora.


§ 8 ust.2 pkt 4 e

Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
Przygotowanie oraz udział wychowanków w różnorodnych akcjach. Przygotowanie oraz udział wychowanków w akcji „Wielkie sprzątanie świata”, Święto Ziemi”.
Uczestniczenie wraz z rodzicami dzieci w „Ogólnopolskiej akcji zbierania nakrętek” na rzecz hospicjum „Małego Księcia” z Lublina na zakup wózków inwalidzkich dla potrzebujących dzieci.
Przygotowanie i udział wychowanków w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy przy współpracy z Radzyńskim Domem Kultury.
Cały okres stażu


Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Uzyskanie znaczących osiągnięć Sukcesy wychowanków w konkursach i wystawach organizowanych przez środowisko lokalne
Wizyty w Komendzie Policji:
Dni otwarte
Spotkanie z policjantem „Przedszkolak bezpieczny na drodze”
Współpraca ze szkołą Filia Szkoły Nr.2
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla młodszych koleżanek.
Uzyskanie nagród dyrektora Okres stażu

Według możliwości Dyplomy, zaświadczenia

Potwierdzenia

§ 8 ust.2pkt5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju
Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Rozpoznanie, opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych. Rozwiązywanie, opis problemów edukacyjnych i wychowawczych wg potrzeb.
Praca z dzieckiem zdolnym- dokonanie monografii dziecka zdolnego za pomocą techniki psychologiczno – pedagogicznej według eksperymentu E. Hoppego. Celem badania jest określenie aspiracji dziecka w stosunku do jego możliwości. 2013/2014
2015/2016 Opisy i analizy poszczególnych przypadków – potwierdzenie kopi przez dyrektora

Przedstawiony plan ma charakter otwarty, będzie uzupełniany i modyfikowany w miarę potrzeb.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.