X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31957
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2015r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r. Opiekun stażu:
Miejsce odbywania stażu:
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013., poz. 393).

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
7. Współpraca z rodzicami i poznawanie środowiska dziecka.

Plan działania:

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż ( § 6 ust. 2 pkt 1).

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji, uwagi , wskazówki
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego oraz publikacjami (np. w Internecie) dotyczącymi awansu zawodowego.
Wrzesień 2015
Zgromadzenie dokumentacji poprzez zapiski własne lub kopie przepisów.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, omówienie planu rozwoju.
Wrzesień 2015 oraz cały okres stażu.
Omówienie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu.
3. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, zastępstwami, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
Współpraca z gronem pedagogicznym.
Udział w zespole przedmiotowym nauczycieli klas 0-3.
Wrzesień 2015 oraz na bieżąco.
Własne zapiski lub kserokopie dokumentów.
4. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2015
Plan Rozwoju Zawodowego.
5. Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji nauczyciela stażysty
Złożenie wymaganych dokumentów u dyrektora szkoły
Wrzesień 2015
Dokumenty składane przy rozpoczęciu stażu.
6. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, Szkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego.
Wrzesień, Październik 2015
Notatki własne lub kserokopie.
7. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
- opracowywanie planów miesięcznych
-opracowywanie scenariuszy zajęć - wpisy do dziennika zajęć
Cały okres trwania stażu.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Wrzesień 2015
- cały okres stażu.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów: programów, scenariuszy, świadectw, zaświadczeń Wrzesień 2015- cały okres stażu. Teczka stażysty.
10. Przygotowanie projektu sprawozdania.
Opis realizacji niniejszego planu rozwoju zawodowego.
Maj 2016
Sprawozdanie z realizacji stażu.
11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Maj 2016
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwa realizację statutowych zadań szkoły ( § 6 ust. 2 pkt 2 ).

1. Zapoznanie się z podstawą programową oraz programem wychowania.
Analiza aktualnej podstawy programowej i wychowania przedszkolnego.
Wrzesień 2015
Notatki własne.
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi w obecności opiekuna stażu, lub innego nauczyciela. Konstruowanie scenariuszy prowadzonych zajęć.
Prowadzenie zajęć.
Omawianie prowadzonych zajęć z obserwatorami.
Raz w miesiącu Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi z obserwacji.
3. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
Udział w radach pedagogicznych.
Lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Cały okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń.
Kserokopie interesujących artykułów.
Bibliografia
4. Organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek.
Imprezy przedszkolne-przygotowywanie dzieci do różnych uroczystości.
Cały okres stażu.
Scenariusze imprez okolicznościowych, zdjęcia.
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Wykorzystanie portali i serwisów edukacyjnych zawierających materiały dydaktyczne.
Cały okres stażu.
Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
6. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
Gromadzenie dokumentacji.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji, diagnozy edukacyjne,


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów ( § 6 ust. 2 pkt 3 ).

1.
Współpraca z rodzicami. - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka.
Organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach dla rodziców.
Współpraca z rodzicami przy organizowaniu wycieczek i imprez.
Cały okres stażu.
Zeszyt do kontaktów indywidualnych z rodzicami, notatki z zebrań, lista obecności, grafik zebrań.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Lektura pedagogiczna i psychologiczna.
Cały okres stażu.
Bibliografia.
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela.
Opieka nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych, zabaw szkolnych itp.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie od Dyrektora i nauczycieli.

1. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
( § 6 ust. 2 pkt 4.)

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie tematów, zakresu i terminów.
Wrzesień 2015
Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
1 raz w miesiącu.
Cały okres stażu.
Arkusze obserwacji lekcji.
Wnioski z obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
1 raz w miesiącu.
Cały okres stażu.
Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Cały okres stażu.
Teczka stażysty.


Podpis opiekuna stażu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.