X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31956

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELKA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Agata Nazarczuk
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Małe Morze im. Macieja Płażyńskiego w Pucku
3. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4. Posiadane kwalifikacje:
- studia wyższe magisterskie: Ateneum –Szkoła Wyższa w Gdańsku,
kierunek: Filologia angielska, specjalność: Nauczycielska (2014-2016);
- studia licencjackie: Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni,
kierunek: Filologia Angielska, specjalność: Filologia angielska- media, kultura, tłumaczenie (2011-2014);
-studia podyplomowe: Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni,
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (2012-2013).

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
2. Termin zakończenia stażu 31.05.2016
3. Opiekun stażu: mgr Małgorzata Parylak – dyrektor szkoły

III. CELE STAŻU
Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły:
- przepisy związane z funkcjonowaniem Szkoły podstawowej;
- sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
- przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
• Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć.
• Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której przeprowadzone zostały zajęcia.
• Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz samokształcenie.

IV. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6;
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4;
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r., nr 235, poz. 1543).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 1 marca 2013, poz. 393)- §6.1 i §6.2.

V. PLAN DZIAŁANIA
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
§ 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MEN z dnia 13-03-2013 r)
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli - Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z 01.03.2013 wraz z późniejszymi zmianami)
- Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie
- Napisanie planu rozwoju IX.2015 Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków stażysty IX.2015 Kontakt zawodowy.
Omówienie zasad współpracy
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły - Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły IX.2015 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją Zapoznanie się z:
- Statutem Szkoły
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
- Regulaminem pracy
- Regulaminem przyjęć do szkół
-Dziennikami zajęć
-Regulaminem dyżurów, wycieczek
-Tygodniowym rozkładem zajęć w szkole
-Planem dyżurów, zastępstw
-Zespołami przedmiotowymi
-Udziałem w Radach Pedagogicznych IX.2015 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu Notatki własne z analizy dokumentacji
5. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji - Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej IX.2015 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp.
- Analiza własnych działań i ocena skuteczności Cały okres stażu Wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty
7. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. - Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju V.2016 Sprawozdanie z realizacji stażu.
8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją - Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji V.2016 Wniosek.
Dokumentacja z realizacji planu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
§ 6 ust. 2 pkt 2 (Rozporządzenie MEN z dnia 13-03-2013 r)
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych - Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów
- Gromadzenie dokumentacji Cały okres stażu Scenariusze zajęć.
Testy i karty pracy uczniów.
Notatki własne.
2. Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji. - Obserwacje i rozmowy pohospitacyjne
- Analiza i wnioski z własnej praktyki pedagogicznej Cały okres stażu Dokumenty pohospitacyjne.
Arkusze z obserwacji lekcji.
Notatki własne, wnioski i refleksje.
3. Doskonalenie warsztatu pracy - Wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne
- Studiowanie lektury pedagogicznej Cały okres stażu. Pomoce dydaktyczne.
Notatki własne.

4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych - Współpraca z nauczycielami i psychologami, także z innych placówek, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena Cały okres stażu Kontakty interpersonalne m. in. z uczniami, rodzicami, psychologami z innych placówek.
5. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu - Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia nauczycieli Cały okres stażu. Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
§ 6 ust. 2 pkt 3 (Rozporządzenie MEN z dnia 13-03-2013 r)
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Nawiązanie współpracy z wychowawcami i nauczycielami - Rozmowy z wychowawcami i nauczycielami
Cały okres stażu Arkusze obserwacji.
2. Poznanie i udzielania wsparcia w środowisku uczniów - Obserwacje uczniów
- Diagnoza potrzeb uczniów oraz udzielenie odpowiedniego wsparcia. Cały okres stażu Arkusze obserwacji i wywiadu. Arkusze pracy z uczniami, indywidualne zapisy dzieci.
3. Kontakty z pracownikami placówek współpracujących ze szkołą (PPP, Policja, Sądy, kuratorzy) oraz rodzicami uczniów. - Nawiązanie współpracy w celu poszerzenia wiedzy o uczniach.
- Udzielanie wsparcia dla rodziców, lekcja pokazowa dla rodziców.
- Analiza dokumentacji oraz indywidualnych teczek. Cały okres stażu Arkusze wywiadu.
Plany pracy z indywidualnymi uczniami.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
§ 6 ust. 2 pkt 4 (Rozporządzenie MEN z dnia 13-03-2013 r
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Szkoły. - Opracowanie scenariusza zajęć (scenariusz), konsultacja, analiza Cały okres stażu, według wcześniej ustalonych terminów Scenariusze z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
Opinia osoby obserwującej.
2. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. - Publikacje na stronie internetowej Planu rozwoju
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
- Wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowania zajęć oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów Cały okres stażu według harmonogramu Teczka stażysty. Płyta z zapisem elektronicznym.
Scenariusze zajęć.

4. Analiza i samoocena swoich zachowań. - Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Cały okres stażu Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. - Samoocena VI.2016 r. Teczka stażysty.
Sprawozdanie z okresu stażu.

........................................
Nauczyciel stażysta

........................................
Opiekun stażu

Zatwierdzam do realizacji
........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły
Puck, dnia ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.