X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31955
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDNEJ
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Justyna Jaśkiewicz
Stanowisko: nauczyciel nauczania zintegrowanego.
Czas odbywania stażu: od 01.09.2015r. do 31.05.2016r.

W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela świetlicy na nauczyciela nauczania zintegrowanego, plan rozwoju zawodowego ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. W poniższym aneksie oprócz naniesionych zmian znajdują się również dodatkowe zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły-
zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego. Zaplanowanie swojej ścieżki kariery.

Sporządzenie aneksu do planu rozwoju zawodowego.


Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego :
• Karta Nauczyciela
• najnowsze rozporządzenia MEN dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.


wrzesień-
październik
Opracowanie
i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie
i zatwierdzenie aneksu do planu rozwoju zawodowego.


2.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.

Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji.Analiza dokumentacji szkoły:
• Statut Szkoły
• Program wychowawczy
• Plan pracy szkoły
• przepisy porządkowe obowiązujące Nauczycieli np. plan dyżurów, obowiązki Wychowawcy, opiekuna wycieczki
Poznanie dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi:
• dziennik zajęć wychowawczych
• rozkłady zajęć itp.
wrzesień- październik

W okresie stażu.
Znajomość przepisów prawnych.
Krótkie notatki z ich analizy.
Wpisy w dziennikach.5.
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania awansu zawodowego.
Na bieżąco
Prowadzenie dokumentacji.
Wpisy w dzienniku.
Konspekty zajęć.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły- zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2

4.

Współorganizowanie imprez
i uroczystości szkolnych.

• Kiermasz świąteczny
• akcja Pola nadziei
• akcja UNICEF
• akcja zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska
• inne
W okresie stażu.
Zaświadczenia, potwierdzenia i zdjęcia.

5.
Publikowanie na stronie internetowej szkoły bieżących informacji na temat imprez szkolnych
i z życia klasy.

Aktualizacja strony internetowej szkoły
Na bieżąco.
Strona internetowa szkoły.

6.
Organizacja warsztatu pracy.
Opracowywanie scenariuszy zajęć i imprez organizowanych z klasą. Gromadzenie materiałów pomocniczych. Wykorzystywanie portali
i serwisów edukacyjnych zawierających materiały dydaktyczne.
Systematyczna prezentacja prac uczniów. Wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi. Dbanie o estetykę i funkcjonalność sali lekcyjnej.
Na bieżąco.
Scenariusze zajęć
i imprez okolicznościowych. Karty pracy. Adresy przydatnych stron internetowych. Dokumentacja szkolna.

7.
Opracowanie planu wychowawczego dla klasy III B Szkoły Podstawowej.
Napisanie planu pracy wychowawczej.
październik
Plan wychowawczy.
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów- zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3


2.
Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków.
Pogłębianie kontaktów
z rodzicami
i wychowawcami klas.
Poznanie środowiska uczniów i ich problemów.

Rozmowa z rodzicami.
Obserwacja.

W okresie stażu.
Charakterystyka wybranego dziecka
w formie notatki własnej.

4.
Pomaganie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mających trudności w nauce.
Wyrównywanie braków szkolnych.

Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych. Obserwacja i diagnozowanie sytuacji uczniów wykazujących trudności w nauce. Rozmowy z rodzicami. Otoczenie szczególną uwagą i opieką uczniów tego wymagających.
Praca z dziećmi słabszymi. Konkursy, gry i zabawy edukacyjne.

W okresie stażu.
Potwierdzenie opiekuna stażu. Teczki uczniów objętych dodatkową pomocą z kartami pracy.

5.
Rozwijanie
i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
Współpraca z biblioteką szkolną, współpraca z nauczycielami
i wychowawcami klas.
Na bieżąco.
Potwierdzenie opiekuna stażu.

6.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych nauczyciela.
Opieka nad uczniami
w czasie zabaw szkolnych, wycieczek i wyjazdów szkolnych, zielonej szkoły itp.
W okresie stażu.
Potwierdzenie od Dyrektora, nauczycieli.

7.
Współpraca
z rodzicami.
Organizacja spotkań
z rodzicami. Indywidualne rozmowy z rodzicami mające na celu lepszą współpracę. Współpraca
z rodzicami przy organizowaniu imprez
i wycieczek.
W okresie stażu.
Notatki z zebrań. Lista obecności. Grafik zebrań.

8.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji
o dziecku.
Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami, wychowawcami klas. Opinie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, orzeczenia
i inne.
Na bieżąco.
Notatki własne sporządzone z opinii
z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

9.
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.
Bieżąca obserwacja uczniów. Indywidualne rozmowy. Współpraca
z rodzicami.
Na bieżąco.
Arkusze obserwacji uczniów.

................................ ..............................
miejscowość i data podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.