X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31954

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel : mgr Katarzyna Okarska
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Publiczne Gimnazjum w Łubnicach
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2016r.

Cele podejmowania stażu:
1.Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka niemieckiego.
2. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
3. Aktywny udział w życiu szkoły i społeczności lokalnej
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
5.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN.Zadania do realizacji.Formy realizacji.Termin.Dowody realizacji.

§8 ust.2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Doskonalić warsztat i metody pracy własnej.

Stwarzać korzystne warunki zdobywania wiedzy (uczenie się przez doświadczenie).

1.Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły. Analiza przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego.
2.Organizacja imprez, uroczystości szkolnych i innych zadań promujących szkołę:
- Akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- konkursów języka niemieckiego,
- prezentacja projektów przez uczniów.
3.Tworzenie samodzielnie oraz wspólnie z innymi nauczycielami opracowań mających wpływ na doskonalenie pracy własnej oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.
- Współpraca przy modyfikacji Koncepcji Pracy Szkoły.
4.Współpraca z samorządem szkolnym.
- współorganizacja zabaw, dyskotek, uroczystości szkolnych dla uczniów,
- Andrzejki- dyskoteka,
- Pozyskanie sponsorów i zbiórka podarunków dla dzieci z Domu Dziecka w Pacanowie,
- Góra Grosza – zbieranie symbolicznego grosika na pomoc dzieciom wychowującym się poza domem rodzinnym,
- Zabawa choinkowa dla uczniów
- Poczta Walentynkowa,
- Dzień Kobiet.
5.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, zapoznawanie się z publikacjami dotyczącymi zagadnień
wychowawczych oraz dydaktycznych.
6. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach:
- Kursie z oligofrenopedagogiki.
7. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania pozwalających na kształcenie umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej: stosowanie metod aktywnych na lekcjach.

Cały okres stażu.Zgodnie z potrzebami młodzieży i harmonogramem szkoły.

-Maj2014- 2016- Listopad 2013-2016r
-Czerwiec 2014-2016r

I sem.- 2013 r

Listopad 2013-2016r

Styczeń 2013-2016r
Luty 2013-2016

Cały okres stażu

Rok Szkolny 2013/2014

2013 /2014

Cały okres stażu

Dokumentacja przebiegu stażu.Regulamin konkursów, potwierdzenia.

Kopia zmodyfikowanej Koncepcji Pracy Szkoły.

Zaświadczenia.

Przykładowe scenariusze lekcji.

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN.Zadania do realizacji.Formy realizacji.Termin.Dowody realizacji.

§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Doskonalić umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela języka niemieckiego.

1. Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej do planowania pracy, pozyskiwania i gromadzenia przydatnych materiałów poprzez komunikowanie się za pomocą Internetu z innymi nauczycielami uczącymi języków obcych - współpraca z informatykiem, korzystanie z fachowej pomocy szkolnego informatyka.
2. Użycie sprzętu i oprogramowania do opracowania nowych narzędzi (testy,sprawdziany,gry językowe,krzyżówki,piosenki) i pomocy dydaktycznych przydatnych szkole.
- Wykorzystanie możliwości połączeń internetowych do gromadzenia, powielania i udostępniania uczniom materiałów zaczerpniętych z Internetu.
- Przeprowadzenie lekcji ćwiczących umiejętność pisania i odpisywania na maile w języku niemieckim.
3. Opracowanie i prowadzenie własnej strony internetowej w języku niemieckim i lub udostępnienie skrzynki e-mailowej do kontaktu uczniów z nauczycielem. Zamieszczanie na stronie lub przesyłanie uczniom:
- informacji o konkursach (termin, miejsce, wyniki);
- zagadek i dodatkowych ćwiczeń językowych dla uczniów;
- informacji o szkole, w której się uczą.

Cały okres stażu.Na bieżąco.

Cały okres stażu.Na bieżąco.

Cały okres stażu.Na bieżąco.

Potwierdzenia.

Kopie opracowanych komputerowo narzędzi (gier językowych,
krzyżówek...
Scenariusze przeprowadzonych zajęć.

Wydruki wybranych materiałów.

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN.Zadania do realizacji.Formy realizacji.Termin.Dowody realizacji.

§8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Aktywnie uczestniczyć w pracach organów szkoły i zespołach zadaniowych.

1.Wygłaszanie referatów z dziedziny pedagogiki i psychologii dla zainteresowanych nauczycieli dotyczących:
- przemocy i agresji w szkołach
- pracy z uczniem słabym
- pracy z uczniem zdolnym
- pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
- przeprowadzenie zajęć w obecności zainteresowanych nauczycieli.
- dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy.
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli i spotkania
2.Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
3. Konsultacje z nauczycielami uczącymi języków obcych – wymiana poglądów, uwag, dzielenie się doświadczeniem.
- pogadanki, spotkania
4.Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco
Wg potrzeb
Cały okres stażu

Wg opracowanego szkolnego harmonogramu.

-II sem. 2014 r

-Wg Harmonogramu WDN

Cały okres stażu

I sem. 2013
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
Notatki własne.
Przesłanie planu rozwoju zawodowego na stronę internetową.

Zapisy w protokołach

Notatki własne ze spotkań ,nagrania.

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN.Zadania do realizacji.Formy realizacji.Termin.Dowody realizacji.

§8 ust.2 pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Przygotować i wdrożyć autorski program z zakresu działań edukacyjno - wychowawczych.

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu profilaktyczno – edukacyjnego dla uczniów – Bezpieczna Szkoła.

Rok szkolny 2013/2016

Kopia autorskiego programu profilaktyczno – edukacyjnego.
Zapisy w protokołach.Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN.Zadania do realizacji.Formy realizacji.Termin.Dowody realizacji.

§8 ust.2 pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Zorganizowanie Mistrzostw Szkoły w tańcu (Jeder kann tanzen) You can dance
-zaproszenie do udziału szkół z Gminy Łubnice.
2. Konkurs piosenki polskiej, niemieckiej i angielskiej z udziałem zaproszonych szkół.
3. Inscenizacja bajek po niemiecku.
4. Organizacja pokazu mody, który będzie promował ochronę środowiska.
5. Organizacja konkursu Niemcy – nasi zachodni sąsiedzi ( wiedza z różnych dziedzin : kultury ,nauki, historii, sportu).
6. Opracowywanie próbnych zestawów testów dla uczniów klas drugich, którzy chcą zdawać egzamin z jęz. niemieckiego.
- Współpraca z Samorządem Szkolnym w organizowaniu różnych imprez szkolnych.
- Współpraca z Centrum Kultury w Łubnicach (publikacje artykułów w gazecie "Nowiny z Łubnickiej Gminy"z przebiegu szkolnego programu profilaktycznego –Trzymaj Formę).
7. Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
-Służenie radą i pomocą pedagogiczną w przezwyciężaniu trudności związanych z nauką/ podczas dodatkowych dyżurów po zajęciach lekcyjnych /.
- Rozmowy z uczniami na temat właściwego zachowania się uczniów w szkole i w domu.
8.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
- Systematyczna lektura literatury pedagogicznej.
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy pedagogicznej w rozmowach z: uczniami mającymi problemy w domu, w szkole, sprawiającymi kłopoty wychowawcze.

Rok szkolny 2014 /2015

2013 / 2014

Czerwiec 2014

Rok szkolny2015/2016

Rok 2013/2014

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.miesiąc czerwiec 2014 -2016.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Potwierdzenia.Własne notatki.

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN.Zadania do realizacji.Formy realizacji.Termin.Dowody realizacji.

§8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Urzędem Gminy w Łubnicach, z Centrum Kultury w Łubnicach, z Policją, Ośrodkiem Zdrowia w Łubnicach, Biblioteką, Domem Dziecka w Pacanowie.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Cały okres stażu.

Potwierdzenia.Zaświadczenia.

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN.Zadania do realizacji.Formy realizacji.Termin.Dowody realizacji.

§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy od strony pedagogicznej uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi (podczas wywiadówek szkolnych).

- Wskazówki od strony pedagogicznej dla rodziców na temat zachowania się dziecka w szkole (w razie nagłych przypadków uczniów sprawiających kłopoty w szkole).
- Pogadanki dla rodziców podczas wywiadówek
- Porady pedagogiczne dla rodziców podczas dodatkowych dyżurów w celu poświęcania dziecku więcej czasu.
- Analiza indywidualnych przypadków uczniów.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Potwierdzenia.

Ankiety dla rodziców i uczniów.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.