X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31945
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

1. § 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Wstępna ocena własnych umiejętności, poziomu dydaktycznego - ewaluacja oraz podsumowanie własnej pracy:
• monitorowanie własnych osiągnięć i rozwoju zawodowego
• skompletowanie i analiza wszystkich dokumentów oceniających dotychczasową pracę
• określenie mocnych i słabych stron
• uświadomienie sobie własnych niedociągnięć wymagających poprawy
• autorefleksja


grudzień 2013


plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - jasne określenie zasad współpracy oraz zawarcie kontraktu
- ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem
- korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu planu rozwoju
- opracowanie projektu sprawozdania
- wzajemna obserwacja zajęć wg potrzeb nauczyciela stażysty i zaleceń opiekuna stażu

grudzień 2013

koniec stażu

cały okres stażu
kontrakt


harmonogram spotkań

plan

sprawozdanie

konspekty

3. Prowadzenie i tworzenie dokumentacji szkolnej
- wpisy w dzienniku lekcyjnym, dzienniku zajęć dodatkowych
- tworzenie planów wynikowych, kryteriów oceniania, dostosowań wymagań edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce


cały okres stażu
dzienniki lekcyjne, plany wynikowe, kryteria oceniania, dostosowanie wymagań

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

- opracowanie regulaminu pracy na lekcjach języka angielskiego
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego
• opracowanie i przygotowanie nowych pomocy i wykorzystanie ich w procesie dydaktyczno –wychowawczym na zajęciach
- w celu podniesienia poziomu pracy
- wykorzystanie najnowszej technologii i sprzętu multimedialnego podczas prowadzenia zajęć
- stosowanie aktywnych metod nauczania

grudzień
2013

cały okres stażu
dokumentacja podjętych działań

5. Publikowanie własnych prac - publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, ciekawych ćwiczeń oraz pomysłów na portalach edukacyjnych
styczeń 2013
cały okres stażu

wydruki
6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego - udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach
- udział w seminariach szkoleniowych wydawnictw językowych on-line
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- praca w zespołach przedmiotowych, komisjach stałych i doraźnych zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady, szkoleń

cały okres stażu certyfikaty

potwierdzenia

protokoły

7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań samodzielnie lub przy współpracy z innymi nauczycielami
- zorganizowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych „English Voyage”
- współorganizowanie wewnątrzszkolnych konkursów językowych
- współorganizowanie imprez i wydarzeń szkolnych (np. Dzień Otwarty Szkoły, Dzień Języków Obcych)
- przeprowadzenie otwartej lekcji języka angielskiego
- opieka nad salą lekcyjną, przystosowanie jej do nauki w atmosferze językowej
- zaangażowanie w europejski program Comenius cały okres stażu scenariusze, notatki, protokoły, zdjęcia, adnotacje w dzienniku zajęć


§7 ust.2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki

1. Poznanie środowiska uczniów i rodziców - obserwacje i rozmowy z uczniami
- rozmowy z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami
- zebrania, konsultacje, dni otwarte oraz spotkania indywidualne z rodzicami cały okres stażu listy obecności, adnotacje w dzienniku, notatki

2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska
- podejmowanie działań naprawczych i korygujących
- dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
- współpraca z pedagogiem szkolnym cały okres stażu wpisy w dzienniku zajęć

4. Praca z uczniami z trudnościami oraz opieka nad uczniami zdolnymi - prowadzenie zajęć dodatkowych (zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do konkursów, sprawdzianu szóstoklasisty, kółka wiedzy o krajach anglojęzycznych)
- umożliwienie uczniom nawiązania korespondencji z młodzieżą z zagranicy cały okres stażu dzienniki zajęć dodatkowych


§ 7 ust.2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania Formy realizacji
Dowody realizacji, uwagi, wskazówki

1.Wykorzystanie najnowszych technologii oraz Internetu w pracy pedagogicznej - wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, zamieszczanie własnych publikacji
- opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, próbnych sprawdzianów szóstoklasisty, dokumentacji szkolnej, dyplomów, pomocy dydaktycznych
- przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
- korzystanie z Internetu podczas zajęć oraz wykorzystywanie edukacyjnych stron WWW oraz narzędzi komputerowych przy zadawaniu pracy domowej
- wykorzystywanie tablicy interaktywnej podczas zajęć
- korzystanie z cyfrowego podręcznika Discover English podczas zajęć
- korzystanie z internetowej aplikacji Vocabulary Trainer wyd. Pearson
- korzystanie z Diagnozy Szkolnej wyd. Pearson cały okres stażu

dokumenty szkolne

wpisy w dziennikach zajęć

adresy stron

wydruki prac domowych uczniów

analiza osiągnięć uczniów
testy i karty pracy

2.Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu
- czytanie tekstów internetowych oraz artykułów na temat awansu zawodowego - portale poświęcone awansowi
- korzystanie z forów internetowych w celu wymiany doświadczeń i wiedzy na temat awansu na stopień nauczyciela mianowanego
- udział w konferencjach metodycznych on-line
cały okres stażu adresy stron

certyfikaty


§ 7 ust.2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych - studiowanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki dotyczącej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas pracy z uczniami
- udział w warsztatach/szkoleniach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki pracy

cały okres stażu

wykaz literatury

potwierdzenia udziału

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych - poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, rozmowy wychowawcze, współpraca z rodzicami, konsultacje z innymi nauczycielami
- organizowanie pomocy koleżeńskiej i wychowawczej uczniom
- współorganizowanie imprez oraz wyjść i wycieczek klasowych, szkolnych

cały okres stażu
wpisy w dzienniku

§7 ust.2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz analiza aktów prawnych dotyczących awansu
- dokładna analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących ścieżek awansu zawodowego
- stałe konsultacje z dyrektorem szkoły, opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami
- założenie teczki „Awans zawodowy”
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania
- samodzielne studiowanie czasopism, literatury, portali internetowych z zakresu awansu zawodowego

początek oraz cały okres stażu
zbiór dokumentacji

teczka „Awans zawodowy”

wniosek, plan rozwoju, sprawozdania

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego - dokładna analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzeń MENiS dotyczących funkcjonowania oświaty i jego zmian, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących w placówce planów i programów

cały okres stażu
notatki

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

- udział w Radach Pedagogicznych i zespołach przedmiotowych
- praca w komisjach stałych i doraźnych

cały okres stażu wpisy w protokołach, potwierdzenia


*) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)


Zatwierdzam do realizacji:

........................................ data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.