X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31944
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Małgorzata Piasek
Nauczany przedmiot: nauczyciel bibliotekarz
Długość stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
-Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
-Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu
-Prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego
VIII/IX 2013
2. Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
-Udział w pracach zespołów samokształceniowych, rad pedagogicznych, zespołów metodycznych, kursach, warsztatach
-Samodzielne studiowanie literatury fachowej
-Odwiedzanie bibliotecznych stron WWW
Na bieżąco
3. Udział w konferencjach dla nauczycieli bibliotekarzy
-Konferencje nauczycieli bibliotekarzy
Okres stażu
4. Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez przygotowywanie trwałych środków dydaktycznych (plansze, ankiety)
-Sporządzanie materiałów bibliotecznych potrzebnych w pracy nauczyciela bibliotekarza
Na bieżąco
5. Organizowanie wystaw tematycznych
-Opracowanie i przygotowanie materiałów do wystaw w bibliotece i w szkole
Okres stażu
6. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów czytelniczych
-Udział uczniów w konkursach czytelniczych, literackich
Okres stażu
7. Prowadzenie lekcji bibliotecznych oraz Bibliografii załącznikowej
-Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla klas I i bibliografii załącznikowej dla klas III
IX 2013; 2014; 2015
8. Bieżąca obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów i pracowników szkoły.
-Analizowanie potrzeb czytelniczych pracowników naszej placówki, pogadanki propagujące czytelnictwo, opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej preferencji czytelniczych uczniów i nauczycieli. Okres stażu
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt.2)

1. Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu jako źródła informacji w pracy nauczyciela bibliotekarza. Wykorzystanie komputera do usprawnienia pracy biblioteki.
-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu
-Wykorzystanie komputera podczas tworzenia materiałów niezbędnych w pracy nauczyciela bibliotekarza
-Przygotowywanie materiałów na szkolenia, rady pedagogiczne, informowanie o pracach biblioteki
( sprawozdania półroczne, roczne)
Na bieżąco
2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
2013/2014 r.
3. Opracowywanie zbiorów w bibliotecznym programie komputerowym MOL
Retrospektywne uzupełnianie opisów bibliograficznych w komputerowym programie bibliotecznym MOL
Na bieżąco
4. Funkcjonowanie systemu bibliotecznego MOL
Komputerowa obsługa czytelników w wypożyczalni
Testowanie funkcjonowania elektronicznych kont czytelnika oraz funkcji "zamawiania książki" przez Internet
Cały okres stażu
5. Wykorzystywanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów z innymi bibliotekarzami oraz prenumeraty czasopism
Kontakty e-mailowe z nauczycielami bibliotekarzami oraz redakcjami czasopism
Na bieżąco
6. Kształcenie u czytelników umiejętności poszukiwania konkretnych informacji w katalogu elektronicznymi
Udzielanie indywidualnych instruktaży czytelnikom,
- pomoc w wyszukiwaniu informacji bibliograficznych w bazie danych
Cały okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust.2 pkt.3)

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
-Prowadzenie zespołu samokształceniowego dla zainteresowanych nauczycieli
-Opracowanie i udostępnienie w szkole konspektów zajęć, scenariuszy imprez
Okres stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
-Udział w lekcjach otwartych, zespołach samokształceniowych
Okres stażu
3. Promocja szkoły
-Przygotowanie plansz reklamujących szkołę na Targach Edukacyjnych
VI 2014, 2015
4. Współpraca i konsultacje z innymi nauczycielami
-Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych z innymi nauczycielami – opinie, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań
Na bieżąco
5. Praca w komisjach szkolnych i konkursowych
-Udział w pracach komisji zleconych przez Dyrekcję szkoły lub na prośbę innych nauczycieli
Okres stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust.2 pkt.4a)

1. Opracowanie programu "Cała szkoła czyta dzieciom"
-Przeprowadzenie zajęć w oparciu o założenia akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
Okres stażu
2. Pomoc w organizacji i realizacji uroczystości szkolnych, wystaw
-Udostępnienie materiałów i pomoc przy opracowaniu scenariuszy uroczystości szkolnych, wystaw, konkursów
- Pomoc w przygotowaniu dekoracji na uroczystości szkolne
Okres stażu

Poszerzenie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)
1. Organizacja imprez czytelniczych, wystaw, konkursów, spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi.
-Opracowanie scenariuszy imprez,
- Opracowanie scenariuszy wystaw
Okres stażu
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust.2 pkt.4e)

1. Współpraca z Biblioteką Główną UPH w Siedlcach
- Odwiedziny uczniów w Bibliotece Głównej UPH w Siedlcach
Okres stażu
2. Współpraca z Domem Małego Dziecka lub z Przedszkolem w Siedlcach
-Organizacja wyjść z młodzieżą w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
Okres stażu


Umiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki,
w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust. 2 pkt 5)

1.Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Opis i analiza dwóch przypadków, problemów edukacyjnych.
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.