X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31938
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr xxx
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2015r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r. Opiekun stażu: mgr xxx Miejsce odbywania stażu: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013., poz. 393).

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
7. Współpraca z rodzicami i poznawanie środowiska dziecka.

Plan działania:

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż ( § 6 ust. 2 pkt 1).

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji, uwagi , wskazówki
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego oraz publikacjami (np. w Internecie) dotyczącymi awansu zawodowego. Wrzesień 2015 Zgromadzenie dokumentacji poprzez zapiski własne lub kopie przepisów.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, omówienie planu rozwoju. Wrzesień 2015 oraz cały okres stażu. Omówienie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu.
3. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, zastępstwami, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Współpraca z gronem pedagogicznym. Udział w zespole przedmiotowym nauczycieli klas 0-3. Wrzesień 2015 oraz na bieżąco. Własne zapiski lub kserokopie dokumentów.
4. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2015 Plan Rozwoju Zawodowego.
5. Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji nauczyciela stażysty Złożenie wymaganych dokumentów u dyrektora szkoły Wrzesień 2015 Dokumenty składane przy rozpoczęciu stażu.
6. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, Szkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego. Wrzesień, Październik 2015 Notatki własne lub kserokopie.
7. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. - opracowywanie planów miesięcznych -opracowywanie scenariuszy zajęć - wpisy do dziennika zajęć
Cały okres trwania stażu. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2015- cały okres stażu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów: programów, scenariuszy, świadectw, zaświadczeń Wrzesień 2015- cały okres stażu. Teczka stażysty.
10. Przygotowanie projektu sprawozdania. Opis realizacji niniejszego planu rozwoju zawodowego. Maj 2016 Sprawozdanie z realizacji stażu.
11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2016 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwa realizację statutowych zadań szkoły ( § 6 ust. 2 pkt 2 ).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki.
1. Zapoznanie się z podstawą programową oraz programem wychowania. Analiza aktualnej podstawy programowej i wychowania przedszkolnego. Wrzesień 2015 Notatki własne.
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi w obecności opiekuna stażu, lub innego nauczyciela. Konstruowanie scenariuszy prowadzonych zajęć.
Prowadzenie zajęć.
Omawianie prowadzonych zajęć z obserwatorami. Raz w miesiącu Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi z obserwacji.
3. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w radach pedagogicznych. Lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego. Cały okres stażu Zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń.
Kserokopie interesujących artykułów. Bibliografia
4. Organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek. Imprezy przedszkolne-przygotowywanie dzieci do różnych uroczystości. Cały okres stażu. Scenariusze imprez okolicznościowych, zdjęcia.
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie portali i serwisów edukacyjnych zawierających materiały dydaktyczne. Cały okres stażu. Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
6. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych Gromadzenie dokumentacji. Cały okres stażu. Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji, diagnozy edukacyjne,

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów ( § 6 ust. 2 pkt 3 ).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki.
1.
Współpraca z rodzicami. - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka. Organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach dla rodziców. Współpraca z rodzicami przy organizowaniu wycieczek i imprez.
Cały okres stażu. Zeszyt do kontaktów indywidualnych z rodzicami, notatki z zebrań, lista obecności, grafik zebrań.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. Lektura pedagogiczna i psychologiczna. Cały okres stażu. Bibliografia.
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela. Opieka nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych, zabaw szkolnych itp. Cały okres stażu. Potwierdzenie od Dyrektora i nauczycieli.

1. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
( § 6 ust. 2 pkt 4.)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów. Wrzesień 2015 Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. 1 raz w miesiącu.
Cały okres stażu. Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. 1 raz w miesiącu. Cały okres stażu. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Cały okres stażu. Teczka stażysty.


Podpis opiekuna stażu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.