X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31852
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r. )

§8, ust. 2, pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r.)

Śledzenie ewentualnych zmian. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie własnego projektu planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.


2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego.

Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach organizowanych przez placówki metodyczne oraz wyższe uczelnie techniczne.

Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania informatyki oraz języka polskiego w celu wzbogacenia warsztatu pracy.

Opieka nad salą komputerową – rozbudowa, modernizacje.


3. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyki,
• Wewnątrzszkolne Ocenianie.


§8, ust. 2, pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


1. Wykorzystanie w pracy Internetu
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej
w pracy własnej i z uczniami.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką informatyki i języka polskiego.

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole oraz zadań dla uczniów.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

§ 8 ust.2, pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych (z zachowaniem praw autorskich).
Konsultacje z nauczycielami informatyki z mojej szkoły i innych szkół.
Aktywna praca w ramach zespołu przedmiotowego.

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie w portalu edukacyjnym projektu planu rozwoju zawodowego.
okres stażu
Potwierdzenie publikacji

Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli dotyczące obsługi systemu dziennika elektronicznego Librus oraz sposobów wykorzystania technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej.

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Opracowanie programu i prowadzenie zajęć fakultatywnych z informatyki dla uczniów mających trudności edukacyjne (zajęcia indywidualne).
Okres stażu

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu informatycznego na najciekawszą klasową witrynę internetową.

Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły. Pomoc w organizacji Szkolnych Spotkań ze Sztuką.
Pomoc w organizacji dni otwartych w szkole – prezentacje i pokazy w pracowni informatycznej.

Publikacje na stronie internetowej szkoły
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Prowadzenie zajęć fakultatywnych z informatyki (poziom rozszerzony) dla uczniów zdających ten przedmiot na egzaminie

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania.

Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania informatyki.

§ 8 ust.2, pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.