X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31861

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego - nauczyciel przedszkolny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE

1. Imię i nazwisko stażysty:
2. Miejsce odbywania stażu:
3. Posiadane kwalifikacje:

II. STAŻ

1. Data rozpoczęcia stażu:
2. Data zakończenia stażu:
3. Opiekun stażu:
4. Dyrektor przedszkola:


III. CELE STAŻU

*Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

*Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i nabycie umiejętności jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć (rozmów) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie ich z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych,pozaszkolnych i samokształcenia).
6. Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętność.
7. Pogłębienie w wychowankach poczucia własnej wartości i wiary w siebie.
8. Nawiązanie efektywnej wychowawczo współpracy z rodzicami.

IV. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.)
– art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r., nr 235, poz. 1543)


V. PLAN DZIAŁANIA


UBIEGANIE SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
L.p. Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/dokumentacja Termin realizacji Osoby wspierające
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
* Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego (ustawa, rozporządzenia)
*Napisanie planu rozwoju zawodowego
*Notatki z analizy przepisów prawa oświatowego
*Prawidłowo opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego IX 2015 r.
Dyrektor przedszkola,
opiekun stażu

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
*Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, analiza treści zawartych z planie rozwoju zawodowego
* Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu
*Zawarcie pisemnego kontrakt u z opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków zarówno stażysty, jak i opiekuna stażu. Pisemny kontrakt dotyczący warunków współpracy pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu
IX 2015 r. Opiekun stażu
3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Opracowanie zakresu i tematów zajęć
Scenariusze prowadzonych zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu Cały okres stażu
Opiekun stażu
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego (teczka stażysty) Zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze zajęć,
konspekty, notatki własne itp.
Cały okres stażu
Opiekun stażu
5. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego * Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
* Skierowanie wniosku do dyrektora przedszkola o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
*Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
* Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
V 2016 r.
Opiekun stażu
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 01. 12. 2004r.
§ 6 ust.2 pkt 1 znajomości organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
L.p.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/metoda realizacji
Dowody realizacji/
dokumentacja
Termin realizacji
Osoby wspierające
1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
*Analiza podstawowych aktów prawnych regulujących pracę przedszkola:
- Statut Przedszkola,
- Ustawa o Systemie Oświaty,
- Karta Nauczyciela,
- Karta Oceny Ryzyka Zawodowego
- Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
*Notatki własne
* Lista obecności na Radach Pedagogicznych
Cały okres stażu
Dyrektor przedszkola opiekun stażu
2. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz zasad wyboru Programu Wychowania Przedszkolnego
* Analiza Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
* Zapoznanie się z Programem Wychowania Przedszkolnego realizowanym w placówce
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
IX 2015 r.
3. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
Analiza dokumentacji przedszkola:
- Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola,
- Miesięczne plany pracy,
- Konspekty zajęć,
- Dziennik zajęć,
- Arkusz obserwacji dziecka,
- Sprawozdania ze spotkań Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami
* Prawidłowe sporządzanie i prowadzenie dokumentacji przedszkolnej,
* Wpisy w dzienniku zajęć,
* Miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej zatwierdzone do realizacji
Cały okres stażu
Opiekun stażu
4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
* Analiza regulaminu BHP i przepisów przeciwpożarowych
* Udział w szkoleniu BHP
* Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i przekazanie ich do wiadomości wychowanków (adekwatne do ich wieku i możliwości zrozumienia),
* Oświadczenie o znajomości przepisów,
* Świadectwo ukończenia szkolenia BHP
IX 2015
Dyrektor przedszkola, instruktor BHP

§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Obserwacja zajęć, ich omawianie i ewaluacja
Arkusze obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii
Raz w miesiącu
Dyrektor przedszkola, opiekun stażu, nauczyciele
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola
* Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
* Konsultacje z opiekunem stażu
* Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
* Scenariusze zajęć edukacyjnych
* Notatki i wnioski z rozmów
*Autorefleksja
Raz w miesiącu
Dyrektor przedszkola, opiekun stażu
3. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
* Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN
* Współpraca z innymi nauczycielami
* Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
* Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN
Cały okres stażu
Dyrektor przedszkola, opiekun stażu
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
*Studiowanie czasopism i literatury o tematyce psdagogiczno- psychologicznej
* Śledzenie publikacji internetowych z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej
* Korzystanie z wiedzy i doświadczeń nauczycieli zawartych w wiadomościach na forach internetowych
* Wzbogacenie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne
*Spis literatury psychologiczno- pedagogicznej
* Spis przeczytanych artykułów opublikowanych w Internecie
* Pomoce dydaktyczne
Cały okres stażu -
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
* Przygotowywanie pomocy dydaktycznych przy udziale technologii komputerowej i informacyjnej
* Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
* Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
* Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
* Korzystanie z komputera w trakcie prowadzenia zajęć
* Pomoce dydaktyczne
* Teczka stażysty
* Płyta z zapisem elektornicznym
* Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie
Cały okres stażu
6. Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu
* Dekoracja otoczenia sali przedszkolnej
* Dekorowanie sali odpowiednio do pór roku i świąt
* Pomoc w prowadzeniu gazetki przedszkolnej ,,Smok Feluś”
* Wykonywanie gazetek informacyjnych dla rodziców z zakresu psychologii dziecięcej * Fotografie wykonanych dekoracji
* Kserokopie gazetek
Cały okres stażu
7. Projektowanie oraz realizacja różnorodnych uroczystości i spotkań w przedszkolu
* Aktywny udział w organizowaniu następujących uroczystości: pasowanie na przedszkolaka, spotkanie ze św. Mikołajem, zabawa choinkowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Jubileusz przedszkola.
* Notatki własne
* Scenariusze uroczystości
* Zdjęcia pamiątkowe
Cały okres stażu
Opiekun stażu, nauczyciele
8. Poznanie konstruowania planów pracy
* Zapoznanie się z podstawą programową oraz analiza programów wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
* Opracowanie planów miesięcznych z wykorzystaniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz w oparciu o program wychowawczy Froebla z uwzględnieniem rocznego planu pracy przedszkola
* Prawidłowo opracowany plan pracy zatwierdzony do realizacji Cały okres stażu
Dyrektor przedszkola, opiekun stażu
§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze
środowiskiem uczniów
1. Rozpoznanie możliwości potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza.
* Obserwacja dzieci
* Indywidualne rozmowy z dziećmi
* Prowadzenie kart obserwacji
* Rozmowy z rodzicami
Karty obserwacji dziecka
Cały okres stażu
Opiekun stażu
2. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
* Rozmowy w zespole wychowawczym
* Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
* Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne)
* Karta Informacyjna Dziecka
* Notatki własne
Cały okres stażu -
3. Współpraca z rodzicami
* Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
* Zaangażowanie rodziców w projekt ,,Mielec- moja mała ojczyzna”
* Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki
* Przygotowywanie comiesięcznych ,,ulotek” dla rodziców, uwzględniających tematy z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej
* Przygotowywanie dla rodziców tekstów poznawanych piosenek i wierszyków do powtórzenia w domu
* Ulotki
* Teksty wierszyków i piosenek
* Dokumentacja ze spotkań z rodzicami
Cały okres stażu
* Zachęcanie rodzicó do działań wspomagających placówkę, tj. uczestnictwo w organizowanych uroczystościach przedszkolnych
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
*Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
* Czytanie czasopism dla nauczycieli przedszkolnych
* Śledzenie wpisów na forach internetowych dla nauczycieli przedszkolnych
* Notatki własne
* Rejestr pozycji
Cały okres stażu
5. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych
* Własne poszukiwania
* Informacje od dyrektora i innych nauczycieli
* Poznanie zakresu pomocy
Spis niezbędnych adresów i telefonów kontaktowych instytucji wspomagających proces wychowawczy
Cały okres stażu
Opiekun stażu, nauczyciele
6. Realizacja planu rocznego oraz innych planów obowiązujących w przedszkolu
* Kształtowanie u dzieci tolerancji, poczucia własnej wartości i wiary w siebie
* Rozbudzanie empatii i życzliwości dla innych przez własny przykład
* Czytanie bajek terapeutycznych bądź przekazywanie ich treści w formie teatrzyku
* Spis wykorzystanych bajek terapeutycznych
Cały okres stażu

§ 6 ust.2 pkt 4 umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
1. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
* Rozmowa z opiekunem stażu
* Notowanie spostrzeżeń
* Wyciąganie wniosków
Notatki własne, spostrzeżenia
IX 2015
Opiekun stażu
2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
Teczka stażysty
Cały okres stażu
Opiekun stażu


Zatwierdzam do realizacji:..................................... .............................
podpis nauczyciela stażysty podpis i pieczęć dyrektora przedszkola

...............................
podpis opiekuna stażu


...............................
miejscowość i data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.