X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31850
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Ewelina Lara
Posiadane kwalifikacje: studia licencjackie – kierunek: pedagogika; specjalność: edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016r.
Nazwa i adres placówki: Publiczne Przedszkole w Gidlach, ul. Częstochowska 2, 97-540 Gidle
Opiekun stażu: mgr Jolanta Nowak


Cel główny działania:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki
i wypoczynku.
4.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie
w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrz placówki, poza placówką, samokształcenie.
7.Wspieranie aktywności twórczej dzieci (np. przygotowanie dziecka do udziału w konkursie recytatorskim).
8.Pogłębianie współpracy z rodzicami.
9.Uczestnictwo w akcji zbiórki plastikowych nakrętek „Dla Dominiki”.
10.Udział w Akcji „Góra Grosza”.
11.Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci.
12.Prowadzenie zajęć zgodnie z pedagogicznym systemem kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej.
13.Dekorowanie korytarzy przedszkolnych zgodnie z porą roku.
14.Współtworzenie tablicy informacyjnej dla rodziców, tzw. „Kącika dla rodziców”.
15.Organizowanie zabaw przygotowujących dzieci do posługiwania się językiem angielskim poprzez używanie jak największej ilości pomocy dydaktycznych np.: karty obrazkowe, zabawki, owoce, warzywa, piosenki
w języku obcym.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r., poz.191, z późn.zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013., poz.393)

§ 6 ust. 2 pkt. 1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
Poznanie przepisów prawa oświatowego. - Analiza przepisów prawa oświatowego tj.:
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
z późn. zm.,
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
z późn. zm.
- inne przepisy • notatki własne
z przeanalizowanych dokumentów wrzesień 2015
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. - Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego tj.:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Procedura awansu zawodowego
- Szkolenie dotyczące awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego w RODN „WOM” w Częstochowie • notatki z analizy przepisów,
• zaświadczenie o odbyciu szkolenia wrzesień 2015
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. - Ustalenie zasad wzajemnej współpracy – zawarcie kontraktu
- Omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego
- Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych • kontrakt,
• harmonogram spotkań wrzesień 2015
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. - Sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Przedszkola do zatwierdzenia • zatwierdzony Plan Rozwoju Zawodowego do 20 września 2015
Poznanie organizacji, zadań
i zasad funkcjonowania przedszkola. - Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola:
- Statut Przedszkola,
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Regulamin Rady Rodziców,
- Roczny plan pracy,
- Program wychowawczy,
- Program profilaktyczny,
- Koncepcje pracy przedszkola,
- Procedury i instrukcje obowiązujące w przedszkolu,
- Regulamin pracy • zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
• notatki własne
z przeanalizowanych dokumentów cały okres stażu
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. - Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zał. 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół)
- Zapoznanie z programem realizowanym w placówce – „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba Żabińska, wyd. MAC, 2014 • zapis w dokumentacji przebiegu stażu wrzesień 2015
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego
i higienicznego przebywania
w pracy i na terenie przedszkola - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
- Analiza przepisów dotyczących bezpieczeństwa
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Publicznego Przedszkola w Gidlach • zapis w dokumentacji przebiegu stażu wrzesień 2015
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej
w przedszkolu dokumentacji - Analiza Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
- Opracowywanie miesięcznych planów pracy, rocznych planów pracy,
- Wpisy do dziennika zajęć,
- Opracowywanie scenariuszy zajęć,
- Arkusze diagnozy dziecka,
- Arkusze obserwacji dziecka,
- Indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
- Karty indywidualnej pracy z dzieckiem,
- Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz zebrań
z rodzicami • prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania
i nauczania, scenariuszy, planów miesięcznych
i rocznych, arkuszy diagnozy i obserwacji, indywidualnych programów wspomagania
i korygowania rozwoju dziecka, kart indywidualnej pracy dziecka, protokołów cały okres stażu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego • zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze notatki, itp. cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania. - Opis realizacji sporządzonego Planu Rozwoju Zawodowego • sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego czerwiec 2016
§ 6 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki
Poznanie zasad konstruowania planów pracy. - Opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania Przedszkolnego „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, wyd. MAC oraz możliwości psychofizycznych dzieci ich potrzeb
i zainteresowań. • plan pracy zatwierdzony do realizacji cały okres stażu
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć. - Przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć
z opiekunem stażu • zgromadzone scenariusze cały okres stażu
Zbiórka plastikowych nakrętek „Dla Dominiki”. - Przygotowanie plakatu i pojemnika na plastikowe nakrętki • zdjęcia
• podziękowanie cały okres stażu
Udział w Akcji „Góra Grosza”. - Przygotowanie informacji o akcji charytatywnej dla rodziców • zdjęcia
• zaświadczenie grudzień 2015
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego. - Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in. w:
- szkoleniach:
• Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – plan rozwoju zawodowego, procedury,
• Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – sprawozdanie,
• Spotkania z rodzicami. „Wywiadówka inaczej”,
• Pierwsza pomoc przedmedyczna,
- warsztatach:
• Stymulacja rozwoju ucznia Metodą Dobrego Startu
i Metodą Kinezjologii Edukacyjnej
- kursach:
• Kurs kierowników wycieczek,
• Kurs „Przedszkole talentów”. • zaświadczenia
o ukończonych kursach, szkoleniach, warsztatach cały okres stażu
Współpraca
z logopedą i innymi nauczycielami przedszkola
w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. - Rozmowa z logopedą w przedszkolu,
- Rozmowa z innymi wychowawcami grup przedszkolnych • potwierdzenie logopedy
i wychowawców
o współpracy cały okres stażu
Współorganizowanie imprez
i uroczystości przedszkolnych - Organizacja i współorganizacja imprez i uroczystości przedszkolnych zgodnie z „Planem imprez i uroczystości”
- Organizacja imprez i uroczystości w grupie:
 wrzesień – Obchody Dnia Przedszkolaka;
 listopad – Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia;
 grudzień – Mikołajki;
 grudzień – Wigilia;
 styczeń – Dzień Babci i Dziadka;
 luty – Walentynki;
 marzec – Wielkanoc;
 maj – Dzień Mamy i Taty;
 czerwiec – wyjazd dzieci na wycieczkę. • zdjęcia z występów
i umieszczanie ich
w kronice przedszkolnej
• potwierdzenie Dyrektora
• sprawozdania cały okres stażu
Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci. - Zapoznanie dzieci z tańcami ludowymi, nowoczesnymi, towarzyskimi, tańcami KLANZY • sporządzenie scenariuszy zajęć
• zdjęcia cały okres stażu
Prowadzenie zajęć zgodnie
z pedagogicznym systemem kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej. - Wykorzystanie metod i technik „Edukacji przez ruch”, m.in.:
 graficznych, rytmicznych ćwiczeń grafomotorycznych;
 ćwiczeń manipulacyjnych;
 ćwiczeń spontanicznego ruchu całego ciała;
 ćwiczeń rytmicznego ruchu całego ciała;
 zabaw i gier dydaktycznych;
 kinezjologicznych zabaw i gier dydaktycznych;
 zabaw i gier interakcyjnych;
 orgiami.
- Łączenie ruchu z muzyką oraz twórczością plastyczną • sporządzenie scenariuszy zajęć
• zdjęcia cały okres stażu
Realizacja rocznego planu pracy przedszkola - Opracowanie i realizacja rocznego planu pracy przedszkola dla grupy dzieci 4-5 letnich • przygotowanie rocznego plany pracy przedszkola cały okres stażu
Wykonywanie dodatkowych prac
w ramach wynagrodzenia zasadniczego - Przygotowywanie dekoracji płaskich oraz przestrzennych przeznaczonych na korytarze przedszkolne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych,
- Współtworzenie tablicy informacyjnej dla rodziców, tzw. „Kącika dla rodziców”:
• Wywieszanie ciekawych artykułów dotyczących dzieci
w wieku przedszkolnym,
• Umieszczanie tekstów piosenek oraz wierszy, których aktualnie uczą się dzieci,
• Umieszczanie informacji o uroczystościach i planowanych wycieczkach.
- Redagowanie gazetki przedszkolnej. • zdjęcia
• potwierdzenie współpracy
• egzemplarze gazetki cały okres stażu
Organizowanie zabaw przygotowujących dzieci do posługiwania się językiem angielskim - Korzystanie z jak największej ilości pomocy dydaktycznych, zarówno tych znajdujących się w sali lub na terenie placówki, jak i tych przygotowanych specjalnie na potrzeby omawianego tematu (nauczyciel pokazuje przedmiot, przedstawia wyraz w języku angielskim, uczy poprawnej wymowy);
- Korzystanie z kart obrazkowych;
- Osłuchanie poprzez wydawanie poleceń w języku angielskim oraz słuchanie piosenek;
- Udział dzieci w zabawach muzyczno-ruchowych, ilustracyjnych, naśladowczych;
- Zagadki słuchowe – odsłuchiwanie nagrań z odgłosami maszyn, zwierząt, itp. • sporządzenie scenariuszy zajęć
• pomoce dydaktyczne cały okres stażu
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania. - Czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, stron internetowych • recenzje przeczytanych książek, artykułów cały okres stażu
Uczestnictwo
w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia. - Uczestniczenie w radach szkoleniowych,
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli • potwierdzenie udziału
w radach szkoleniowych
• arkusz obserwacji cały okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami.
- Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie,
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli • portale internetowe
• plan dostępny
w dokumentacji przedszkola cały okres stażu
Uczestnictwo
w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań - Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej,
- Czynny udział w pracach zespołu do spraw aktualizacji zapisów w dokumentach prawa wewnętrznego,
- Udział w WDN • notatki służbowe ze spotkań zespołu cały okres stażu
Wykorzystanie
w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej - Przygotowywanie dokumentacji z wykorzystaniem technik komputerowych,
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych,
- Organizowanie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem komputera, projektora.
• dokumentacja
• pomoce dydaktyczne
• sporządzenie scenariuszy zajęć cały okres stażu
Uwzględnienie indywidualizacji
w pracy z dziećmi - Systematyczna obserwacja i analiza możliwości dzieci,
- Dostosowywanie zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci,
- Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy z dzieckiem. • arkusze obserwacji dziecka
• arkusze diagnozy dziecka
• karty indywidualne cały okres stażu
§ 6 ust. 2 pkt. 3 Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
Współpraca
z rodzicami. - Opracowanie i realizacja „Planu współpracy z rodzicami”:
• Rozmowy z rodzicami,
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
• Informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka,
• Spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte,
• Spotkania z rodzicami na uroczystościach przedszkolnych,
• Prowadzenie zeszytu współpracy z rodzicami
• Prowadzenie zeszytów korespondencji z rodzicami dzieci dojeżdżających. • plan współpracy
z rodzicami,
• zeszyt do kontaktów indywidualnych z rodzicami cały okres stażu
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci. - Stała obserwacja dziecka,
- Rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- Współpraca z rodziną,
- Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych • notatki,
• arkusze obserwacji,
• zaświadczenia cały okres stażu
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych - Obserwacja dziecka, diagnoza,
- Regularny udział w spotkaniach z rodzicami,
- Rozmowy z rodzicami,
- Przygotowanie dzieci do różnych konkursów, np. recytatorskich, piosenki itp.
- Udział w wycieczkach przedszkolnych
- Nawiązanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gidlach, Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku • zdjęcia cały okres stażu
§ 6 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub Dyrektora. - Przygotowanie scenariuszy zajęć,
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora,
- Omówienie zajęcia • scenariusze zajęć,
• arkusz obserwacji cały okres stażu, co najmniej 1 raz w miesiącu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli. - Obserwacja zajęć i omawianie ich. • notatki własne,
• scenariusz zajęcia,
• wnioski z obserwacji cały okres stażu, co najmniej 1 raz w miesiącu
Samoocena umiejętności, analiza mocnych i słabych stron - Autoanaliza i samoocena • sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
• wnioski do dalszej pracy czerwiec 2016

....................................

podpis stażysty

.....................................

podpis opiekuna stażu


.....................................
podpis Dyrektora
Gidle, dn. 17 września 2015 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.