X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31834

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE:
1. Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Aneta Maria Gil
2. Nazwa szkoły: Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie
3. Stanowisko: nauczyciel- bibliotekarz

II. STAŻ:
1. Data rozpoczęcia stażu: 10.09.2015
2. Data zakończenia stażu: 09.06.2016
3. Czas trwania stażu: 9 miesięcy

III. CELE STAŻU:
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

2. Cele szczegółowe:
• Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły i biblioteki szkolnej oraz przepisami dotyczącymi nauki i pracy.
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i bibliotece szkolnej oraz sposobów jej prowadzenia.
• Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia uczniom bezpiecznych oraz higienicznych warunków w trakcie ich przebywania na terenie szkoły i biblioteki szkolnej.
• Doskonalenie warsztatu pracy bibliotekarza umożliwiające stworzenie uczniom odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności.
• Zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).
• Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego.
• Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu oraz omawianie ich.
• Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawianie obserwowanych zajęć.
• Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z uczniami i ich rodzicami lub opiekunami.
• Nawiązanie i rozwijanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

IV. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

V. PLAN DZIAŁANIA:

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt 1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI

OSOBY WSPIERAJĄCE

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
TERMINY

Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego nauczycieli i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia.
Bieżące zapoznawanie się z informacjami w Internecie i prasie dotyczącymi oświaty.
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły

Właściwe opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

IX 2015

Nawiązanie kontaktu i współpracy z opiekunem stażu.

Bezpośrednia rozmowa na temat przebiegu stażu.
Konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem.

Opiekun stażu

Opracowanie i stosowanie zasad współpracy.

IX 2015

Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go w celu zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego.
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
IX 2015

Poznanie zasad BHP i PPOŻ obowiązują-cych w szkole.
Udział w szkoleniach BHP i PPOŻ, lektura własna obowiązujących przepisów.
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Koordynator ds. BHP
Zaświadczenia o odbytych szkoleniach.
IX 2015

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowa-nia szkoły.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły, biblioteki szkolnej, tj. ustawy i rozporządzenia, Statut Szkoły i akty prawne regulujące organizację i działalność biblioteki.
Opiekun stażu
Notatki własne z analizy dokumentów.
IX-X 2015

Zapoznanie się z dokumentami obowiązujący-mi w szkole: Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowaw-czy, Szkolny Program Profilaktyki, Procedury interwencji do szkolnego programu profilaktyki, regulamin biblioteki.
Analiza dokumentacji. Dokonywanie samodzielnych wpisów do dokumentów.
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Specjalista ds. kadrowych

Wpisy w dziennikach.
IX-X 2015

Poznanie tygodniowego rozkładu zajęć w szkole, dyżurów, zastępstw oraz zasad współpracy dyrektora z pracownika-mi.
Obserwacja, udział w spotkaniach, Radach Pedagogicznych, rozmowy z innymi nauczycielami.
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Inni nauczyciele
Organizacja pracy nauczyciela- bibliotekarza. Organizacja zajęć i udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli.
IX 2015-V 2016

Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnie- niem zajęć obserwowa- nych
i prowadzo-nych.
Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
Opiekun stażu
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
IX 2015- V 2016

Przygotowa-nie projektu sprawozdania ze stażu.


Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opiekun stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
V 2016

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyj-nego na stopień nauczyciela kontraktowe-go wraz z dołączoną dokumentacją.

Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji.
Opiekun stażu

Wniosek i wymagana dokumentacja.
VI 2016

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków).

Obserwacja zajęć prowadzo-nych przez opiekuna stażu.

Uczestnictwo w zajęciach, omówienie i zapisanie wyników obserwacji.
Opiekun stażu

Wnioski z obserwacji.
IX 2015- V 2016
min. 1 raz w miesiącu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariuszy lekcji bibliotecznych, ich konsultacja, analiza, ewaluacja.
Opiekun stażu

Konspekty lekcji bibliotecznych, wnioski i uwagi do realizacji.
IX 2015- V 2016
min. 1 raz w miesiącu

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkol-nym, pozaszkolnym.
Udział w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli i bibliotekarzy, zbieranie informacji pomocnych w pracy.
Opiekun stażu
Dyrektor
Inni nauczyciele
Zaświadczenia potwierdzające udział w kursach i szkoleniach.
IX 2015-V 2016

Samokształce- nie
Lektura czasopism i książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury fachowej z zakresu bibliotekozna-wstwa.

Opiekun stażu
Notatki własne z przeczytanych lektur i czasopism.

IX 2015- V 2016

Wspomaganie aktywności twórczej uczniów i rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
Przygotowanie konkursów i zachęcanie uczniów do wzięcia w nich udziału. Przygotowywanie wystaw i gazetek tematycznych związanych z działalnością biblioteki.

Opiekun stażu
Inni nauczyciele

Protokoły z przeprowadzonych konkursów, fotografie wystaw i gazetek przygotowywanych w bibliotece szkolnej.

IX 2015-V 2016

Doskonalenie multimedia-nych technik pracy w celu udostępnienia innym nauczycielom wiedzy i doświadczenia oraz wzbogacenia swojego warsztatu pracy.

Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych. Przygotowanie materiałów multimedialnych na zajęcia.

Opiekun stażu

Adresy stron internetowych, materiały multimedialne.

IX 2015- V 2016

Stworzenie uczniom odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy oraz dostępu do informacji.
Udoskonalenie warsztatu pracy bibliotekarza. Dbanie o księgozbiór, jego właściwe gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie.
Opiekun stażu
Sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej.
IX 2015- V 2016

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Nawiązanie współpracy z wychowawca-mi, nauczycielami oraz rodzicami.
Rozmowy z nauczycielami i wychowawcami oraz rodzicami uczniów.
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Rodzice
Notatki własne z przeprowadzonych rozmów.
IX 2015-V 2016

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Rozmowy ze szkolnym pedagogiem i psychologiem, nauczycielami oraz obserwacja uczniów.
Opiekun stażu
Pedagog
Psycholog
Inni nauczyciele

Wnioski własne z przeprowadzonych rozmów i obserwacji.
IX 2015-V 2016

Zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Lektura czasopism i książek z zakresu biblioterapii, pedagogiki i psychologii.

Opiekun stażu
Streszczenia i notatki własne.
IX 2015-V 2016

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4 Umiejętność omówienia prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Obserwacja zajęć według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie wniosków.
Opiekun stażu

Wnioski z obserwacji .

IX 2015- V 2016

Opracowanie zajęć przeprowadzo-nych w obecności opiekuna stażu.
Analiza scenariuszy i dokonanie ewaluacji zajęć.
Opiekun stażu
Scenariusze zajęć, potwierdzenie w dzienniku zajęć.
IX 2015- V 2016

Ocena własnych umiejętności, dokonanie analizy mocnych i słabych stron.
Dokonanie samooceny, uwzględnienie wniosków opiekuna dotyczących prowadzenia zajęć, kontaktów z uczniami.
Opiekun stażu
Samoocena i wnioski do dalszej pracy.
IX 2015- V 2016

........................................
Nauczyciel stażysta

....................................
Opiekun stażu


Zatwierdzam do realizacji

........................................

Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły


Leszno, dnia .....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.