X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31830
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan Rozwoju Zawodowego

Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli Dz. U. z 2013 r., poz. 393, rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi
zmianami z dnia 14 listopada 2007r. ( Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580.

- nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

Wykształcenie: wyższe magisterskie
Miejsce pracy:
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.
Opiekun stażu:

Główny cel: Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego.


LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
§ 7 ust.2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1
Poznanie procedur awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

wrzesień 2013 r.

maj, czerwiec 2016 r.

wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


2
Współpraca z opiekunem stażu
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
wrzesień 2013 r.
kontrakt zawarty między opiekunem stażu i nauczycielem kontraktowym
3
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych


Aktywny udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
cały okres stażu

cały okres stażu


listy obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej

zaświadczenia z odbytych kursów i szkoleń
4
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli; prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora Szkoły. Omówienie prowadzonych zajęć.

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli

Studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełnienia swoich wiadomości; wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych

Prowadzenie dokumentacji (wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy)

cały okres stażu
scenariusze zajęć

scenariusze zajęć, zdjęcia

bibliografia, notatki własne

dziennik zajęć, plany pracy
4
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły
Opracowanie i realizacja planu pracy wychowawcy świetlicy

Udział i posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Udział w zebraniach Zespołu Nauczania Zintegrowanego

Udział w zebraniach Rady Wychowawczej świetlicy

Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami

Współpraca z biblioteką szkolną

Czynny udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Szlachetna Paczka”

Czynny udział w działaniach promujących szkołę

grudzień 2013 r., 2014r.

cały okres stażu

Wpisy w dzienniku zajęć, miesięczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy

listy obecności na posiedzeniach

potwierdzenie opiekuna stażu

potwierdzenie opiekuna stażu

notatki własne

bajki, książki edukacyjne

zaświadczenie

potwierdzenie dyrektora szkoły i opiekuna stażu

5
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Prowadzenie dokumentacji wychowawcy świetlicy
cały okres stażu
dokumentacja szkoły
§ 7 ust.2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1
Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
Czynny udział w programach i akcjach profilaktycznych organizowanych na terenie szkoły promujących zdrowy tryb życia (cykl zajęć, spotkania z pielęgniarką)

Współpraca ze Strażą Miejską w Gdańsku (spotkania z funkcjonariuszami straży miejskiej na temat bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domu oraz bezpieczeństwa podczas wakacji)
cały okres stażu

wrzesień 2013 r., wrzesień 2014 r., wrzesień 2015 r., czerwiec 2014 r., czerwiec 2015 r.

zaświadczenia
dokumentacja szkoły
zdjęcia

dokumentacja szkoły, wpisy do dziennika, zdjęcia

2
Poznanie środowiska rodziców i uczniów
Prowadzenie rozmów z rodzicami, uczniami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym

analiza dokumentów (karty zgłoszenia do świetlicy, opinie z poradni)

spotkania indywidualne i rozmowy telefoniczne z rodzicami

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb
cały okres

wrzesień

cały okres stażu

cały okres stażu
karty zgłoszenia do świetlicy

opinie z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

notatki własne

plan pracy koła, prace dzieci, adnotacje w dzienniku
3
Uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego
Udział w organizowanych uroczystościach i imprezach (np. Bieg Przymorski)

Odpowiedzialna za organizację festynu rodzinnego z okazji Święta Szkoły
Współpraca z biblioteką osiedlową, współpraca z klubem osiedlowym „Maciuś”, współpraca z Przedszkolem nr 88

cały okres stażu

czerwiec 2014 r.

cały okres stażu
potwierdzenie opiekuna stażu

potwierdzenie dyrektora szkoły lub opiekuna stażu

potwierdzenie dyrektora szkoły lub opiekuna stażu
4
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
Organizacja uroczystości szkolnych (np. Pasowanie na świetliczaka, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka)

Wspieranie twórczych inicjatyw uczniów – pomoc w przygotowaniach do konkursów

Organizacja konkursów wewnątrzświetlicowych i międzyświetlicowych
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
scenariusze
potwierdzenie opiekuna stażu
zdjęcia z imprez

potwierdzenie opiekuna stażu

regulaminy konkursów
potwierdzenia opiekuna stażu
§ 7 ust.2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komputerowej w warsztacie pracy pedagogicznej
Dokumentacja przebiegu stażu w formie pisemnej i elektronicznej

Praktyczne zastosowanie techniki komputerowej w opracowaniu dokumentacji oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych

cały okres stażu

cały okres stażu

Teczka stażysty, CD z zapisem elektronicznym

dokumentacja własna (plany pracy, scenariusze)

2
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
Wykorzystanie Internetu do śledzenia na bieżąco informacji z zakresu przepisów prawa oświatowego, szkoleń, warsztatów

Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy własnej

Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego
cały okres stażu

cały okres stażu

okres stażu
spis stron WWW

dokumentacja własna, spis odwiedzanych stron WWW

adres strony internetowej
3
Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym
Zamieszczanie informacji z życia świetlicy w internecie
cały okres stażu
strona internetowa świetlicy
§ 7 ust.2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych
zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w
rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1
Aktywne realizowanie działań opiekuńczo - wychowawczych
Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych

Zapoznanie się z sytuacją rodzinną wychowanków poprzez analizę kart zgłoszenia dziecka do świetlicy, wywiad z uczniami, nauczycielami, rodzicami, pedagogiem szkolnym; obserwacja zachowania ucznia w kontaktach z rówieśnikami

Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących

Studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii

cały okres stażu

wrzesień każdego roku

cały okres stażu

cały okres stażu

dokumentacja własna
potwierdzenia pedagoga szkolnego

karty zgłoszenia dziecka do świetlicy; orzeczenia wydane przez Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne; rysunki dzieci

wpisy w dzienniku

wykaz literatury

§7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowaniem w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1
Pogłębienie znajomości prawa oświatowego
Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
cały okres stażu
wykaz aktów prawnych
2
Poszerzanie wiedzy dotyczącej podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole
Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły (statutu, planów, regulaminów i programów)
cały okres stażu
wykaz dokumentów
3
Stosowanie przepisów prawa oświatowego oraz dokumentów regulujących pracę szkoły we własnej pracy
Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu
Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych
Praca w zespołach ewaluacji wewnętrznej
wrzesień 2013 r.


cały okres stażu

rok szkolny 2014/2015, 2015/2016
kopie dokumentów


listy obecności

kopie dokumentów

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.


Plan sporządziła:

Plan zatwierdził:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.