X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31805

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Elwiry Sikory nauczyciela języka angielskiego
w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Cel podstawowy podejmowanego stażu:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Założone cele opracowanego planu rozwoju:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi
Przewidywane efekty

1.
Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły.
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołów przedmiotowych
• Wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczego
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim (współorganizowanie zabaw i dyskotek dla dzieci oraz akcji podejmowanych na terenie szkoły)
• Współpraca z Radą Rodziców
Okres stażu
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej i zespołów przedmiotowych
Efektywna współpraca podczas trwania stażu

2.
Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji i pomocy społecznej.

Zaznajomienie się ze specyfikacją pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uwzględnianie w działaniu własnych opinii i zaleceń PPP w stosunku do wychowanków


Okres stażu
Notatki własne

Znajomość specyfikacji pracy PPP i umiejętność wdrażania jej zaleceń

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi
Przewidywane efekty
1. Prowadzenie zajęć obserwowanych przez Dyrektora Szkoły lub opiekuna stażu. Prowadzenie zajęć obserwowanych przez Dyrektora Szkoły lub opiekuna stażu. Okres stażu Scenariusze z zajęć oraz wnioski z zajęć Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych
2. Prowadzenie zajęć otwartych. Prowadzenie zajęć otwartych dla stażystów i praktykantów.
Okres stażu Karty ewaluacyjne, scenariusze zajęć
Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Cały okres stażu (zgodnie z planem) Wnioski do zajęć Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Okres stażu Wnioski do zajęć Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych
5. Doskonalenie wewnątrzszkolne. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. Okres stażu Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych
6. Doskonalenie zinstytucjonalizowane. Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach. Cały okres stażu Zaświadczenia Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych
7. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej. • Poszerzenie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych .
• Współpraca z biblioteką szkolną. Cały okres stażu • Prowadzenie dziennika lektur
• Potwierdzenie Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi
Przewidywane efekty

1.
Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
Analiza i dobra znajomość dokumentacji wewnątrzszkolnej: Statutu, regulaminów (Rady Pedagogicznej, SU, Regulaminu Pracy, BHP), Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły.

Okres stażu
Notatki własne

Zaświadczenia opiekuna stażu.
Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły.

2.
Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.

Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych

Okres stażu
Notatki własne

Zaświadczenia opiekuna stażu.
Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi
Przewidywane efekty

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami).
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2012
Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego.
Właściwa organizacja przebiegu stażu

2.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
• Rozmowa z opiekunem stażu
• Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

Wrzesień 2012
Kontrakt określający zasady współpracy

Własne notatki
Efektywna współpraca podczas trwania stażu
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć, doskonalenie umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć. Cały okres stażu Wybrane scenariusze zajęć.
Arkusze obserwacji. Doskonalenie warsztatu pracy, korzystanie z doświadczeń opiekuna stażu i modyfikowanie form i kierunków własnego rozwoju.
4. Dzielenie się wiedzą z nauczycielami Udział w zespole samokształceniowym nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć w obecności praktykantów i opiekuna stażu, spotkania, dyskusje, opieka nad nowymi nauczycielami
Cały okres stażu Scenariusze lekcji.
Poświadczenia.
Notatka o współpracy. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, przekazywanie własnej wiedzy i doświadczeń innym nauczycielom, wdrażanie nabytych umiejętności do pracy z uczniem
5. Podnoszenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy Uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczacych sfer dydaktycznej i wychowawczej.
Cały okres stażu Świadectwa ukończenia form doskonalenia Wzrost efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej
6. Rozbudowa własnego warsztatu pracy • Uzupełnianie zaplecza dydaktycznego.
• Studiowanie literatury pedagogicznej i zawodowej.
• Śledzenie oraz wdrażanie najnowszych metod i form pracy na zajęciach językowych
Cały okres stażu Zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć.
Notatka. Doskonalenie warsztatu pracy i efektywne wykorzystanie nabytej wiedzy w procesie dydaktycznym
7. Organizowanie szkolnych konkursów. Opracowanie zagadnień na konkursy, np. wiedzy o krajach anglosaskich, przeprowadzenie konkursów i ogłoszenie wyników.
Cały okres stażu Materiały przygotowane na konkurs oraz sprawozdanie z przebiegu konkursu Wzrost motywacji i zainteresowania nauką języka wśród uczniów
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju i sporządzenie sprawozdania z realizacji planu • Autorefleksja
• Opis realizacji planu rozwoju w postaci sprawozdania
• Zgromadzenie dokumentacji (zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
Cały okres stażu Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju Podsumowanie działań, wnioski do dalszej pracy, zakończenie stażu i ubieganie się o stopień nauczyciela mianowanego
§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wkazówki, uwagi
Przewidywane efekty

1.
Poznawanie środowiska uczniowskiego i lokalnego
• Zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej
• Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów poprzez indywidualne rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami, wychowawcami i innymi nauczycielami, wywiady
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (np. wycieczki)
• Indywidualne kontakty z dzieckiem
• Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły

Cały okres stażu
Bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych)

Notatki własne

Scenariusze zajęć oraz organizowanych imprez

Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów w procesie dydaktycznym i wychowawczym

2.
Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i strukturami samorządowymi
• Współpraca z różnego typu organizacjami
• Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę (Szkolny Klub Wolontariatu)
Cały okres stażu (według potrzeb)
Notatki

Adnotacje w dziennikach

Zdjęcia

Kształtowanie właściwych postaw uczniowskich, pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, z problemami


3. Realizacja zadań wynikających z procesu kształcenia i wychowania • Opieka nad uczniem zdolnym oraz mającym trudności w nauce
• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej
• Bieżące diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn, pomoc uczniom w celu wyrównywania braków, prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
• Zaplanowanie działąń dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych służących rozwojowi uczniów zdolnych, m.in. prowadzenie Koła z języka angielskiego
• Wdrażanie nowatorskich form pracy (praca metodami aktywizującymi)
• Organizacja konkursów z wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach Cały okres stażu Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Scenariusze zajęć

Protokoły z przebiegu konkursów Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy, rozwijanie umiejętności językowych

4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych • Opieka nad uczniami podczas dyskotek szkolnych i pozaszkolnych
• Współpraca z innymi nauczycielami przy organizacji wycieczek oraz imprez szkolnych i środowiskowych
• Udział, organizowanie i współ-
organizowanie uroczystości szkolnych i apeli
Cały okres stażu Karty wycieczek

Zdjęcia

Scenariusze imprez

Karty wycieczek

Wpisy w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
Integracja społeczności uczniowskiej i mobilizowanie uczniów do angażowania się w życie klasy i szkoły

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wkazówki, uwagi
Przewidywane efekty

1.
Wykorzystanie znajomości obsługi komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela
• Opracowywanie przy pomocy komputera materiałów i pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji
• Wykorzystywanie zasobów Internetu w pracy zawodowej do przygotowywania lekcji, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i uroczystości szkolnych
• Przygotowywanie dokumentów szkolnych, m.in. programów nauczania, planów pracy dydaktycznej
• Przygotowanie dokumentacji nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
• Korzystanie z encyklopedii multi-
medialnych i programów edukacyj-
nych przy opracowywaniu zajęć


Cały okres stażu

Wrzesień 2012, 2013, 2014

Cały okres stażu
Przykładowe testy

Karty pracy

Spis stron WWW, adresów portali internetowych

Pisemna dokumentacja nauczyciela związana z przebiegiem stażu oraz inne dokumenty szkolne

Scenariusze zajęć
Wzrost efektywności organizacji procesu dydaktycznego, nabywanie i przekazanie umiejętności samodzielnego uczenia się

2.
Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym
• Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć i konkursów szkolnych
• Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju oraz sprawozdania z przebiegu stażu
• Opublikowanie wybranych scenariuszy lekcji
• Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
• Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych

Cały okres stażu

Październik 2012 i czerwiec 2015

Cały okres stażu
Wydruki stron internetowych

Materiały dydaktyczne

Strony WWW

Notatki własne

Zbiór linków
Wzrost efektywności organizacji procesu dydaktycznego, przekazywanie nabytych umiejętności

3.
Wykorzystanie umiejętności informatycznych na zajęciach
• Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w pracowni komputerowej
• Wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, Internetu

Cały okres stażu (według potrzeb)
Dziennik zajęć lekcyjnych

Scenariusze zajęć
Wzrost efektywności organizacji procesu dydaktycznego przez wykorzystanie technologii komputerowej


§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi
Przewidywane efekty
1. Doskonalenie zawodowe • Uczestnictwo w kursach, warsztatach
• Aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej
• Korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzania zasobów wiadomości
• Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej, śledzenie nowości wydawniczych
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania wszelkich trudności wychowawczych i edukacyjnych Cały okres stażu Zaświadczenia o
szkoleniach i ukończo-nych kursach

Spis literatury

Spis stron internetowych

Notatki własne

Opinia opiekuna stażu Podnoszenie własnych kwalifikacji i wdrażanie ich do pracy pedagogicznej

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego • Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych
i zespołach przedmiotowych
• Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych
Cały okres stażu Zapisy w protokołach

Dokumentacja (plany wynikowe, plany wychowawcze i inne) Zdobywanie doświadczeń
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym Systematyczne konsultacje Cały okres stażu Poświadczenie o współ-pracy Zdobywanie doświadczeń, właściwe rozwiązywanie problemów wychowawczych

4. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole
Na bieżąco Opinia opiekuna stażu Nabywanie umiejętności komunikacyjnych


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Dowody realizacji,
wskazówki, uwagi
Przewidywane efekty
1. Analiza oraz posługiwanie się aktami prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej • Analiza podstawowych aktów prawnych
• Analiza dokumentacji szkolnej
• Udział w pracach komisji nadzorującej egzamin gimnazjalny
Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów

Akty prawne,
dokumentacja szkolna Zastosowanie zdobytej wiedzy w swojej pracy
2. Posługiwanie się przepisami regulującymi funkcjonowanie szkoły Analiza dokumentów: statut szkoły, programu wychowawczy szkoły, program profilaktyczny szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, regulaminy, przepisy BHP
Wrzesień 2012 Poświadczenia

Notatki własne Znajomość dokumentów organizujących pracę szkoły, prawidłowa organizacja i przebieg procesu nauczania i bezpieczeństwa w szkole,
3. Znajomość funkcji i zadań instytucji związanych z pomocą społeczną i postępowaniem w sprawach nieletnich Poznanie przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji: GOPS, PPP, Powiatowej Komendy Policji, oraz wskazywanie uczniom i rodzicom możliwości różnych form pomocy
Cały okres stażu Poświadczenia Pomoc na rzecz ucznia i jego rodziny w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i bytowych.
W czasie trwania stażu Plan Rozwoju Zawodowego może ulec zmianom wynikającym z potrzeb pracy szkoły lub prawa oświatowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.