X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31804
Przesłano:

Plan nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Szkoła: ..................

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr .............

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 20013 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maj 2016 r.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, ze zm.);
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego.
3. Opracowanie pomocy dydaktycznych – plansze, karty pracy, gazetki, testy, prezentacje multimedialne.
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego
udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
5. Organizacja geograficznych konkursów szkolnych.
6. Praca w zespole przedmiotowym.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Opracowanie dokumentacji, kart pracy, testów przy wykorzystaniu komputera.
2. Wykorzystanie na lekcjach technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
3. Praca na platformie edukacyjnej CKU.
4. Korzystanie z internetu jako źródła informacji.

§8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z niewielkim stażem zawodowym.
3. Publikacje.
4. Aktywny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

1. Opracowanie i realizacja programu fakultetów przedmaturalnych z geografii w formie blended learning (zajęcia stacjonarne i e-learnig).
2. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania z geografii z zakresu podstawowego dla słuchaczy przyjętych do klas drugich po ukończeniu szkoły zawodowej, w której nie było zajęć geografii.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Nawiązanie współpracy z Opec spółka z o.o. w celu przybliżenia sposobów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

§ 8 ust.2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z PTG

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków- rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.