X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31797
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Magdalena Gójska
Posiadane wykształcenie: studia licencjackie z pedagogiki specjalnej, specjalności: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie; terapia pedagogiczna; studia magisterskie uzupełniające z pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie
Stanowisko: nauczyciel
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Specjalnych, 05-200 Wołomin
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Planowany czas zakończenia stażu: 31.05.2016 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego:
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:
Opiekun stażu: mgr Anna Ardel

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
1) uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
3) poszerzenie wiedzy dotyczącej systemu oświaty i prawa oświatowego.

Plan pracy napisany zgodnie z podstawą prawną:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Poz. 393)

Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)

PLAN PRACY

I Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust.2.pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz współpraca z opiekunem stażu.
- Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) (rozdział 3a „Awans zawodowy nauczycieli”); Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Poz. 393).
- Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- Dokumentowanie przebiegu realizacji planu zawodowego oraz opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu.

2. Pełnienie funkcji członka zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej
- Udział w pracach nad: opracowaniem planu ewaluacji i narzędzi badawczych; przeprowadzanie badań; analiza wyników i opracowywanie sprawozdań z badań

3. Udział w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora szkoły
- Udział w różnorodnych zespołach zadaniowych w miarę potrzeb

4. Planowanie i organizowanie własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej jako wychowawcy klasy
- Tworzenie dokumentacji wychowawcy klasy:
sporządzanie diagnoz funkcjonalnych uczniów i dokonywanie ich ewaluacji, tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych, programów nauczania i wychowania dla klasy, harmonogramów wycieczek, rozkładu materiału na dany rok szkolny, planów pracy wychowawczej, planów pracy kół zainteresowań, sprawozdań z pracy klasy, sprawozdań ze spotkania zespołów klasowych, wypełnianie dziennika lekcyjnego, wypełnianie arkuszy ocen, świadectw itp.

- Dostosowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów poprzez zindywidualizowane formy pracy, przygotowanie własnych pomocy i środków dydaktycznych, opracowanie kart pracy o różnych poziomach trudności

5. Systematyczne diagnozowanie poziomu funkcjonowania uczniów w klasie oraz ewaluacja podjętych działań i postępów uczniów
- Sporządzanie diagnoz funkcjonalnych uczniów w oparciu o „Inwentarz do Oceny w Rozwoju Społecznym Gunzburga” na podstawie orzeczeń z Poradni, obserwacji, wywiadów, przeprowadzanych zadań diagnostycznych itp.
- Ocena postępów uczniów i skuteczności zastosowanych metod pracy, środków i oddziaływań podczas śródsemestralnych i końcowo rocznych spotkań zespołów klasowych (nauczycieli i specjalistów)
- Ocena bieżąca postępów uczniów i zastosowanych metod
- Ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych na podstawie aktualnej diagnozy funkcjonalnej uczniów

6. Dostosowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów
- Stosowanie zindywidualizowanych metod i form nauczania oraz korzystanie z elementów różnych terapii (np. elementy metody Sherborne) w zależności od potrzeb ucznia
- Przygotowywanie własnych pomocy, kart pracy i środków dydaktycznych
- Sporządzanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów

7. Współpraca z nauczycielami w celu przeprowadzenia wielospecjalistycznej diagnozy ucznia. Pełnienie roli wychowawcy klasy
- Uczestniczenie w zebraniach zespołu klasowego (TEAMu) jako przewodniczący w celu dokonania diagnozy, wzajemnej wymiany informacji i ewaluacji tych działań
- Rozmowy, konsultacje z członkami zespołu w celu poprawy organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.

8. Włączanie rodziców w proces diagnozowania uczniów i w proces ewaluacji ich postępów
- Opracowanie i przeprowadzenie autorskiej ankiety dla rodziców dotyczącej charakterystyki ucznia
- Bieżące rozmowy z rodzicami na temat rozwoju i postępów ucznia
- Opracowanie i przeprowadzenie autorskiej ankiety dla rodziców w celu uzyskania informacji zwrotnej o procesie kształcenia

9. Prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów – organizowanie zajęć dodatkowych
- Pełnienie funkcji lidera koła plastycznego – tworzenie planów pracy i sprawozdań
- Organizowanie konkursów szkolnych np. konkurs plastyczny pt. „Wakacyjne wspomnienia”
- Oprawa plastyczna uroczystości i imprez szkolnych (np. bali, przedstawień szkolnych, akademii i innych) według kalendarza imprez szkolnych
- Prowadzenie akcji edukacyjnych dla całej społeczności szkolnej (np. wykonywanie i wywieszanie plakatów edukacyjnych pt. „Jestem bezpieczny w domu i na ulicy”)

10. Doskonalenie zawodowe w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w zewnętrznych formach doskonalenia
- Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi niepełnosprawnościami oraz wspieranie ich rodzin”
- Udział w różnych kursach, szkoleniach, warsztatach związanych z potrzebami szkoły w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji i podniesienia jakości pracy własnej i szkoły
- Przekazywanie zdobytej wiedzy innym nauczycielom i rodzicom

11. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
- Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, rady szkoleniowe)
- Udział w Radach szkoleniowych przeprowadzanych przez innych nauczycieli

12. Samodzielne poszerzanie wiedzy na temat pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy i umiejętności dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej
- Analiza wybranych pozycji książkowych i dobór z nich odpowiednich treści do możliwości i potrzeb uczniów - tworzenie własnego warsztatu pracy
- Czytanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych.
- Współpraca z biblioteką szkolną.

13. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
- Obserwacja wcześniej umówionych zajęć. Analiza i omówienie zajęć.

14. Prowadzenie zajęć w obecności :
- opiekuna stażu, dyrektora
- innych nauczycieli (organizowanie zajęć otwartych).
- Opracowanie konspektów zajęć.
- Rozmowa na temat przeprowadzonych zajęć z opiekunem/nauczycielami oraz uzyskanie informacji zwrotnych w celu poprawienia jakości własnej pracy.

II Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2.pkt 2)

1. Ocena aktualnego poziomu rozwoju uczniów (diagnozy) oraz uwzględnienie ich potrzeb rozwojowych w planowaniu pracy dydaktycznej.
- Zbieranie informacji o uczniach, rozmowy i wywiad z rodzicami, pracownikami szkoły (nauczycielami, psychologiem, pedagogiem), analiza dokumentacji szkolnej (Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, opinie), obserwacja w celu pozyskania informacji o uczniu
- Dokonywanie diagnozy funkcjonalnej uczniów oraz opracowywanie dla nich IPETów (Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych), które są zgodne z podstawa programową i są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych ucznia i zasobów jego środowiska.
- Opracowywanie autorskich programów nauczania i wychowania dla klasy zgodnych z podstawa programową i potrzebami klasy

2. Pogłębianie wiedzy na temat środowiska ucznia, poznanie jego sytuacji rodzinnej oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami
- Zbieranie informacji o środowisku rodzinnym ucznia od rodziny - rozmowy indywidualne, wywiad, współpraca z rodzicami
- Konsultacje i współpraca z nauczycielami i resztą kadry pedagogicznej w celu bliższego poznania środowiska ucznia
- W razie potrzeby bliższa współpraca z instytucjami: Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Państwowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej itp.

3. Kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań akceptowanych społecznie, zapobieganie problemom społecznym i cywilizacyjnym oraz uwzględnianie ich w planowaniu procesu wychowawczego:
- Obserwowanie u uczniów postaw i zachowań, dokonywanie ich diagnozy funkcjonalnej.
- Opracowywanie Planu Pracy Wychowawczej dla klasy opartego na Programie Wychowawczym Szkoły i uwzględniającego specyficzne potrzeby zespołu klasowego.
- Kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych, higienicznych oraz promowanie kulturalnego zachowania, akceptowanego społecznie. - Przeprowadzenie cyklu lekcji o wyżej wymienionej tematyce, współpracowanie z pielęgniarką szkolną
- Organizowanie apeli dla całej społeczności szkolnej - wyrabianie umiejętności kulturalnego zachowania w szkole i w miejscach publicznych poprzez współorganizowanie i przedstawianie scenek na apelu ogólnoszkolnym prezentujących zachowania akceptowane społecznie i zwroty grzecznościowe;

4. Prowadzenie zebrań z rodzicami, współpraca z rodziną ucznia w celu rozwiązywania problemów
- Prowadzenie zebrań klasowych z rodzicami
- Rozmowy i spotkania indywidualne z rodzicami.
- Organizowanie w razie potrzeby spotkań rodziców z psychologiem i pedagogiem szkolnym w celu wspólnego rozwiązywania problemów ucznia

5. Prezentacja osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym
- Przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach, w tym szkolnych i sporządzanie z nich relacji na stronę internetową szkoły i/lub do gazetki „Szkolniaczek”

6. Uwzględnianie w pracy wychowawczej potrzeb społecznych uczniów. Integracja uczniów ze środowiskiem społecznym.
- Organizowanie wycieczek do różnych miast i miejsc w celu zapoznania uczniów z otaczającym środowiskiem społeczno-przyrodniczym oraz kształtujących zachowania akceptowane społecznie
- Organizowanie świąt i uroczystości klasowych jako wychowawca klasy (np. Wigilia klasowa, Jajeczko klasowe) oraz imprez ogólnoszkolnych np. Mikołajek
- Współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych, bali, konkursów (np. balu andrzejkowego, Mikołajek) oraz zachęcanie uczniów do aktywnego w nich uczestniczenia (w zależności od potrzeb oraz według kalendarza imprez szkolnych)

7. Przybliżanie uczniom środowiska kulturowego i tradycji.
- Udział w różnych formach życia kulturalnego np. Festyn Rodzinny, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, uroczystości pozaszkolne

8. Nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
- Zorganizowanie wizyty strażaka w szkole – pogadanka na temat właściwego zachowania na wypadek zagrożenia pożarowego
- Zorganizowanie wyjścia ogólnoszkolnego do Komendy Straży Pożarnej


III Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2.pkt 3)

1. Korzystanie z komputera przy opracowywaniu dokumentów, środków dydaktycznych, konspektów zajęć
- Sporządzenie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
- Przygotowywanie materiałów i kart pracy dla uczniów na komputerze w różnych programach Microsoft Oficce i przy wykorzystaniu zasobów Internetu
- Sporządzanie konspektów zajęć w formie elektronicznej

2. Angażowanie się w tworzenie strony Internetowej szkoły i artykułów szkolnych
- Pisanie sprawozdań i relacji z wycieczek oraz uroczystości szkolnych oraz umieszczanie ich na stronie Internetowej szkoły www.zss-wolomin.edl.pl
- Umieszczanie artykułów w formie elektronicznej w gazetce samorządowej „Szkolniaczek”, przeznaczonej dla uczniów

3. Publikowanie własnych materiałów w Internecie
- Umieszczanie wybranych dokumentów z realizacji stażu w Internecie (np. planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej www.publikacje.edux.pl)

4. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego, Internetu i komputera w celu doskonalenia zawodowego i pracy szkolnej
- Pozyskiwanie informacji z Internetu na temat szkoleń i kursów doskonalących
- Wyszukiwanie propozycji wycieczek szkolnych ze stron internetowych i dokonywanie rezerwacji grup szkolnych
- Wykorzystanie sprzętu multimedialnego do prezentowania uczniom filmów i materiałów edukacyjnych

5. Wykorzystywanie Internetu na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
- Wykorzystywanie Internetu do pozyskiwania najnowszych informacji na temat aktualnych zmian zachodzących w prawie oświatowym. Sporządzanie komputerowo sprawozdań ze zmian w przepisach i prezentowanie ich podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej.

IV Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań; (§7 ust.2.pkt 4)

1. Samodoskonalenie w dziedzinie psychologii, pedagogiki i dydaktyki
- Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi niepełnosprawnościami oraz wspieranie ich rodzin”
- Udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych i kursach z zakresu pedagogiki/psychologii/oświaty
- Czytanie fachowej literatury

2. Zastosowanie zdobytej wiedzy w celu rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów
- Udział w pracach zespołów klasowych (TEAMów) jako przewodniczący.
- Omawianie problemów wychowawczych uczniów z psychologiem, pedagogiem szkolnym i pozostałymi członkami zespołu.
3. Udzielanie pomocy rodzicom uczniów z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz procesów nauczania i wychowania
- Prowadzenie porad dla rodziców – udzielanie im niezbędnej informacji z zakresu oświaty, pomocy społecznej, kierowanie ich do właściwych placówek pomocowych (np. PCPR, Poradnie, OPS)
- Zapoznanie rodziców z przepisami prawnymi i przysługującymi im prawami podczas zebrań i spotkań indywidualnych nt pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie
- Udzielanie informacji rodzicom na temat rozwoju dziecka, jego terapii oraz procesu kształcenia i wychowania

4. Doskonalenie kompetencji osobowościowych w pracy
- Doskonalenie umiejętności nawiązywanie pozytywnego kontaktu z uczniami.
- Wprowadzanie miłej atmosfery, wzbudzanie w uczniach ciekawości poznawczej do zdobywania wiedzy
- Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i współpracy z uczniami, rodzicami i kadrą pedagogiczną.

V Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust.2.pkt 5)

1. Znajomość przepisów (w tym oświatowych) obowiązujących w szkole oraz zasad funkcjonowania i organizacji placówki
- Znajomość dokumentów: Statut szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyki, Regulamin pracy Rady Pedagogicznej, Plan Nadzoru Pedagogicznego, pozostałe regulaminy itp.
- Prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi
- Znajomość przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy: znajomość Wewnątrzszkolnej instrukcji ewakuacji, regulaminu wycieczek itp.

2. Aktualizowanie wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i śledzenie zmian w prawie oświatowym
- Monitorowanie aktualnych zmian zachodzących w prawie oświatowym i przedstawianie ich na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

3. Umiejętność korzystania z przepisów prawa oświatowego podczas odbywania stażu
- Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela, rozporządzenia oraz prowadzenie dokumentacji i odbywanie stażu według wymogów prawnych

4. Umiejętność posługiwania się przepisami z zakresu pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
- Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
- Udzielanie rodzicom potrzebnych informacji z zakresu pomocy społecznej, kierowanie ich do właściwych placówek pomocowych (np. PCPR, Poradnie, OPS).
- Zapoznanie rodziców z przepisami prawnymi i przysługującymi im świadczeniami społecznymi i pomocą materialną

Opracowała: mgr Magdalena Gójska
Nauczyciel kontraktowy w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie

(podpis stażysty)
Zatwierdzam do realizacji
(miejsce, data)
(podpis i pieczęć dyrektora placówki)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.