X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31670

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Wolna
Placówka oświatowa:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2013- 31.05. 2016)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:

Cel podstawowy podejmowanego stażu:

- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Założone cele opracowanego planu:

- poszerzenie wiedzy z poszczególnych obszarów pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracach organów szkoły,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
- rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
- aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły,
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno- wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
§ 7. ust. 1 pkt1

L.p. Zadania Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. w okresie stażu obecność
2. Aktywne włączanie się w organizację imprez, konkursów i innych zadań promujących szkołę. w okresie stażu fotografie
3. Współpraca podczas organizacji Festynu Rodzinnego. VI fotografie
4. Współpraca z rodzicami- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: zebrania, konsultacje, spotkania indywidualne. w okresie stażu notatki własne
5. Współpraca z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną. cały czas notatki własne
6. Praca w różnego rodzaju komisjach egzaminacyjnych. wg. potrzeb notatki własne
7. Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły:
- organizowanie imprez klasowych,
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek
klasowych, imprez i wyjść pozaszkolnych,
- pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych
- zabawy dla dzieci w okresie stażu notatki własne
8. Współpraca z pedagogiem szkolnym cały rok notatki własne
9. Współpraca z fundacją RECAL w okresie stażu sprawozdanie
10. Utworzenie i prowadzenie gromady zuchowej „Leśne skrzaty” w okresie stażu notatki własne

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego §.7 ust. 1 pkt 2

L.p. Zadania Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu:
- udział w pracach zespołu samokształceniowego,
- uczestniczenie w szkoleniach nauczycieli, radach pedagogicznych.
w okresie stażu notatki własne
2. Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach organizowanych przez placówki oświatowe:
a)
b) w okresie stażu zaświadczenia
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy- budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, tworzenie bazy materiałów dydaktycznych na stronie www.chomikuj.pl w okresie stażu zbiór pomocy dydaktycznych

Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty §.7 ust. 1 pkt 3

L.p. Zadania Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. ze zmianami MEN z 1marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty w okresie stażu notatki własne
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet). w okresie stażu notatki własne
3. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących wyżej wymieniony temat. w okresie stażu notatki własne
4. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego. w okresie stażu notatki własne

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach §.7 ust. 2 pkt 1

L.p. Zadania Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. IX 2013 wniosek
2. Przygotowanie projektu planu rowoju zawodowego IX 2013 projekt
3. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu IX 2013 kontrakt
4. Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. okres stażu notatki własne
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu okres stażu opracowanie konspektów z prowadzonych zajęć ich analiza, konsultacje
6. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora wg harmonogramu hospitacji opracowanie konspektów z prowadzonych zajęć ich analiza
7. notatki własne, fotografie, wykonane pomoce
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne
jego wartości.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod
nauczania.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych- gazetki, testy, puzzle itp.
- Poszukiwanie sposobów radzenia sobie z dziećmi sprawiającymi
problemy wychowawcze. systematycznie
8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennik elektroniczny, dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze ocen. systematycznie dziennik elektroniczny
9. Uczestniczenie w konkursach szkolnych, przeglądach. w okresie stażu zaświadczenia, podziękowania, dyplomy, fotografie
10. Urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci. w okresie stażu fotografie
11. Roczne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu sprawozdanie
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych §.7 ust. 2 pkt 2

L.p. Zadania Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska dzieci i rodziców- uzdolnienia uczniów w okres stażu ankieta
2. Organizacja wycieczek klasowych w najbliższym otoczeniu, (do kina, na cmentarz, do Straży Pożarnej, Muzeum, biblioteki) w okres stażu fotografie, zapis w dzienniku
3. Organizowanie wycieczek wyjazdowych w okres stażu fotografie, zapis w dzienniku
4. Organizacja spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem wg potrzeb notatki własne
5. Pomoc uczniom z deficytami rozwojowymi oraz z uczniem zdolnym. w okres stażu notatki własne
6. Udział w organizacji uroczystości szkolnych, festynów wg potrzeb notatki własne
7. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów w okres stażu zaświadczenia, podziękowania, dyplomy, fotografie
8. Współpraca z rawicki oddziałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w okres stażu fotografie
9. Włączanie rodziców do organizowania i współuczestniczenia w uroczystościach klasowych. w okres stażu fotografie, notatki własne
10. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz lepszego funkcjonowania klasy. w okres stażu notatki własne
11. Udział w programie Szkoła Promująca Zdrowie w okresie stażu sprawozdanie
12. Prowadzenie gazetki szkolnej „Małego Przeglądu” w okresie stażu sprawozdanie

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej §.7 ust. 2 pkt 3

L.p. Zadania Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera w okresie stażu pomoce
2. Wykorzystywanie w swojej pracy encyklopedii multimedialnej i Internetu. w okresie stażu
3. Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli. w okresie stażu
4. Gry i zabawy rozwijające na komputerze. w okresie stażu
5. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem multibooka i tablicy interaktywnej. w okresie stażu
6. Wykorzystywanie audycji telewizyjnych oraz nagrań CD w okresie stażu pomoce
7. Komunikacja z rodzicami- dziennik elektroniczny, telefony. w okresie stażu zapis w dzienniku
8. Opracowanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy z wykorzystaniem komputera. w okresie stażu notatki własne
9. Współpraca w aktualizacji strony internetowej szkoły- gazetka szkolna. w okresie stażu strona internetowa szkoły

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań §.7 ust. 2 pkt 4

L.p. Zadania Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
-Aktywna praca nad samokształceniem w okresie stażu notatki własne
2. Współorganizowanie szkoleń dla rodziców z udziałem takich specjalistów jak: pedagog, psycholog. według potrzeb notatki własne
3. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej. na bieżąco wpisy w zeszycie wychowawcy
4. Dokonywanie diagnozy wstępnej- kierowanie dzieci o obniżonym poziomie i z trudnościami w nauce do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. IX 2013,
w okresie stażu teczki dzieci

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż §.7 ust. 2 pkt 5

L.p. Zadania Termin realizacji Sposób realizacji

1. Pełnienie funkcji kierownika wycieczek krajoznawczych i regionalnych. Przygotowanie wymaganego kompletu dokumentów oraz dbanie o bezpieczeństwo dzieci i przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji wycieczek. w okresie stażu ksero dokumentów
2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji. Statut szkoły, Program wychowawczy szkoły. Plan rozwoju szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania uczniów. IX, X 2013
3. Analiza przepisów prawa oświatowego i Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, Rozporządzenie o Pomocy Społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich. w okresie stażu

opracowała: zatwierdził:
........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.