X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31662

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Kinga Bruździak
nauczyciel mianowany

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

Poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego.

Dogłębne poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności.

Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym i słabym.

Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy.

Opracowywanie scenariuszy imprez szkolnych takich jak: Dzień Patrona,
Ślubowanie uczniów klasy pierwszej, Dzień Matki.

Czynny udział w przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE. Zapoznanie z procedurami.
Pedagogizacja rodziców podczas konsultacji i zebrań (specyficzne trudności w uczeniu się, trudności wychowawcze, profilaktyka chorób).
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i na stronach internetowych.

- Analiza dokumentacji: Statut Szkoły, WSO, Szkolny Program Wychowawczy, Roczny Plan Pracy Szkoły, Regulaminy wewnętrzne szkoły i procedury.
- Współtworzenie dokumentacji szkoły: Statut, WSO, Roczny Plan Pracy Szkoły, plan wychowawczy klasy.
- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
- Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu.
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
- Pogłębianie znajomości przepisów prawa oświatowego.
- Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analiza własnej pracy.
- Stosowanie w pracy nowoczesnych metod i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązywania problemów.
- Analiza wyników sprawdzianów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
- Udział w ogólnopolskim sprawdzianie trzecioklasisty Operon i OBUT.
- Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć z uczniem słabym i zdolnym (kółka zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno - kompensacyjne).
- Praca z uczniem zdolnym w formie zajęć dodatkowych.

- Tworzenie klasy edukacji wczesnoszkolnej.
- Dbanie o atrakcyjny wygląd pracowni, gromadzenie pomocy dydaktycznych, przygotowywanie gazetek ściennych.
- Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych.

- Reżyserowanie imprez szkolnych mających na celu kształtowanie u uczniów postaw pożądanych
w procesie wychowawczym, kształcenie umiejętności współdziałania z innymi osobami zaangażowanymi w akademie oraz ćwiczenie dykcji i wymowy.

- Udział w przebiegu sprawdzianu i egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły.

- Pogadanki, prezentacje multimedialne, projekcje filmów. Na bieżąco

Cały staż

Cały staż

Na bieżąco

Na bieżąco

Cały staż

Cały staż

Cały staż - Notatki.

- Potwierdzenia udziałów w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach i konferencjach.
- Notatki.
- Scenariusze.

- Plany zajęć dodatkowych, dzienniki.

- Zgromadzone pomoce dydaktyczne.

- Scenariusze imprez.

- Notatki.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

2.

3.

4. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.

Umieszczanie materiałów na stronach internetowych.

Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.

Opracowywanie prezentacji multimedialnych. - Tworzenie materiałów dydaktycznych (pomocy, scenariuszy zajęć, testów, sprawdzianów, dyplomów) z wykorzystaniem komputera.
-Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu na lekcjach.
- Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.
- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.
- Prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i programów edukacyjnych.
- Opracowywanie prezentacji na zajęcia z uczniami. Cały staż

Na bieżąco

Na bieżąco
- Materiały dydaktyczne.
- Scenariusze lekcji.

- Prezentacje multimedialne.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

3. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem.

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.


Opracowanie materiałów dydaktycznych w postaci segregatora do biblioteki szkolnej.
- Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów, sprawdzianów.
- Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz rodziców.
- Organizowanie rad szkoleniowych dla innych nauczycieli.
- Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń.
- Opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, szkoleń. Cały staż

- Materiały dydaktyczne.
- Dokumentacja szkolna.

- Segregator w bibliotece szkolnej.

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

5. Opracowanie i wdrożenie programu szkolnego koła matematyczno – komputerowego.
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
Opracowanie i wdrożenie programu
konkursu dla uczniów klas I –III i szkolnych konkursów czytelniczych dla uczniów kl. 0 – VI.
Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego klasy zgodnego z programem wychowawczym szkoły.
Realizacja programu WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”. - Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych.

- Opracowanie i przeprowadzenie konkursu.

- Imprezy klasowe, wycieczki.

- Zajęcia praktyczne z uczniami kl. I –III. Podczas trwania stażu
Program szkolnego koła matematyczno – komputerowego dla uczniów klas I -III.
Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
- Program konkursu.

- Program wychowawczy z zatwierdzeniem dyrektora szkoły.

- Zapisy w dzienniku.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

5. Promowanie szkoły w środowisku.

Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych i dla uczniów z trudnościami w nauce.
Organizowanie i prowadzenie konkursów dla uczniów. Przygotowanie dzieci do udziału w różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych.
Organizowanie wycieczek szkolnych i wyjazdów dla uczniów.
Współpraca z rodzicami. -Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych.
-Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole.
- Planowanie i prowadzenie zajęć kółka matematyczno – komputerowego i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.
- Opracowanie regulaminu konkursu, organizacja i przeprowadzenie.

- Opracowanie programów wycieczek szkolnych.

- Zebrania, spotkania indywidualne, udział rodziców w imprezach klasowych i szkolnych. Cały staż - Dokumentacja szkolna.

- Plany zajęć.
- Programy wycieczek.

- Notatki.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

8. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Działdowie.
Współpraca z Biblioteką Wiejską w Uzdowie.
Współpraca z Komendą Policji.

Współpraca z pielęgniarką szkolną.

Współpraca z wydawnictwami szkolnymi.
Nawiązanie współpracy z artystką ludową.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim szkoły (akcje, konkursy).
- Współpraca z leśniczym. - Diagnozowanie uczniów z trudnościami w nauce, kierowanie na badania, udzielanie wsparcia uczniom z trudnościami w nauce i ich rodzicom.
-Wycieczki z uczniami do biblioteki wiejskiej.
- Opracowanie planu spotkań z policjantem, organizowanie pogadanek.
- Profilaktyka chorób, realizacja programów profilaktycznych.
- Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki szkolnej.
- Zajęcia artystyczne z uczniami.

- Konkursy.

- Udział w akcji sadzenie lasu, sprzątanie świata, wycieczki do lasu. Cały staż - Dokumentacja szkolna.

- Plan spotkań z policjantem.

- Scenariusze lekcji.


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

Opis i analiza dwóch przypadków problemów wychowawczych. - Zdiagnozowanie dwóch przypadków problemów wychowawczych.
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
- Współpraca z innymi wychowawcami, rodzicami.
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Cały staż

- Dokumentacja szkolna
- Dokumentacja wychowawcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.