X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31674
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Sławska
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Niepubliczne „Mikołajek” w Miłoszycach, ul. Sadowa 2
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Prusa, ul. Prusa 2
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Posiadane kwalifikacje: pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika ze specjalnością: Poradnictwo – Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, studia podyplomowe: Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog” Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2013 r.
Data zakończenia stażu : 31.05.2016 r.
(01.09.2013-31.08.2015 r. – Przedszkole Niepubliczne „Mikołajek”, 01.09.2015-31.05.2016 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Jelczu-Laskowicach)

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r. poz. 393).

WSTĘP
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w obszarze funkcjonowania przedszkola i szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań placówek. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.

§7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO

Po przeanalizowaniu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego na okres 2 lata i 9 miesięcy. W ciągu pierwszych miesięcy stażu poznałam procedury awansu. W tym celu dokonałam analizy Karty Nauczyciela w sprawach awansu zawodowego nauczyciela oraz wybranych pozycji z zakresu prawa oświatowego:
- Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r. poz. 393).

Uzyskane efekty:
Zapoznanie z prawem oświatowym pozwoliło mi na zrozumienie procedury awansu zawodowego, a tym samym ułatwiła mi przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz jego realizację.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z OPIEKUNEM STAŻU

Kolejnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu: w przedszkolu - z panią mgr xx xxx, natomiast w szkole – z panią mgr xx xxx. We wrześniu 2013 roku oraz we wrześniu 2016 roku zawarłam kontrakty, które w regulowały nasze wzajemne zobowiązania. W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy obserwowałam działania opiekunów stażu podczas prowadzenia przez nich zajęć oraz realizowałam i analizowałam w ich obecności własne scenariusze zajęć. Obserwacja zajęć opiekunów stażu pozwoliła mi na wgląd w nowe metody pracy oraz na wprowadzanie zmian we własnych działaniach wychowawczo-dydaktycznych tym bardziej, że opiekunowie stażu są doświadczonymi nauczycielami. Obserwowałam także zajęcia prowadzone przez koleżanki pracujące w przedszkolu. Umożliwiło mi to poszerzenie warsztatu pracy oraz porównanie rozmaitych metod pracy z dzieckiem na różnych poziomach wiekowych. Współpraca z opiekunami stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Ciekawe rozwiązania metodyczne mogłam następnie wdrażać podczas własnych zajęć. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.

Uzyskane efekty:
Cenne wskazówki i spostrzeżenia opiekunów motywowały mnie do wzmożonej pracy, oraz doskonalenia własnych umiejętności pedagogicznych. Obserwowanie przez opiekunów zajęć, jak i prowadzenie w ich obecności własnych posłużyło mi do określenia mocnych i słabych stron swojej działalności.

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNE I WEWNĄTRZSZKOLNE FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

W czasie stażu brałam aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej. Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej: „Rodzic-nauczyciel – dobra współpraca drogą do sukcesu”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Wykorzystywanie elementów metody Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi” oraz „Strategie budowania dyscypliny w grupie szkolnej”.

Uzyskane efekty:
Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia umiejętności pracy w grupach, ponieważ większość zajęć odbywała się w tej formie. Otrzymane podczas szkoleń materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.

Ponadto samodzielnie studiowałam literaturę fachową m.in.:
• E. Gruszczyk- Kolczyńska „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców
i nauczycieli”,
• M. Bogdanowicz „Leworęczność u dzieci”,
• M. Bogdanowicz „Metoda Dobrego Startu”,
• J. Nowik „Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej”,
• A. Maurer „Dźwięki mowy”,
• M. Dąbrowski „Za trudne, bo trzeba myśleć”,
• D. Lizoń-Szłapowska „Model rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego”,
• A. Brzezińska „Psychologiczne portrety człowieka”.
Uzyskane efekty:
Czerpanie pomysłów zainspirowanych fachową literaturą oraz opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „ Nauczycielka Przedszkola”, „Hobby”, „Bliżej Przedszkola”, „Mały artysta” pozwoliły mi na ustawiczne poszerzanie wiedzy, a także własnego warsztatu pracy.

UCZESTNICTWO W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Od początku swojej pracy systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe celem doskonalenia procesu dydaktycznego. Tematykę warsztatów, szkoleń, kursów, seminariów szukałam i wybierałam pod kątem przydatności i atrakcyjności.
Uczestniczyłam w następujących formach szkolenia zawodowego:
- Kurs „Metody Dobrego Startu”,
- Studia podyplomowe „Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna”,
- Studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
- Szkolenie na temat „Awans zawodowy nauczyciela. Dokumentowanie zadań i wymagań egzaminacyjnych”,
- Szkolenie na temat: „Prezi bez tajemnic – nowe oblicze prezentacji multimedialnej”,
- E-konferencja „Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej”,
- E-konferencja „Jak skutecznie i bezstresowo przeprowadzać sprawdziany w klasach 1-3”,
- E-konferencja „Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej”,
- E-konferencja „Wpływ rozwodów na psychikę dziecka i możliwe konsekwencje w edukacji szkolnej”.

Uzyskane efekty:
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy przedszkola i szkoły.

DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY PEDAGOGICZNEJ

W trakcie stażu: doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych, przygotowywałam scenariusze zajęć i uroczystości, samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, gry, rebusy.
Niejednokrotnie brałam udział w zajęciach koleżeńskich oraz prowadziłam zajęcia dla praktykantów, co dało mi możliwość doskonalenia własnych metod pracy i podniesienia jakości pracy przedszkola.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym.
Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było opracowaniem scenariuszy zajęć. Wspólnie
z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność dzieci.

Uzyskane efekty:
Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w moje pracy. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.

Zwracając szczególną uwagę na indywidualne potrzeby edukacyjne wychowanka na bieżąco zmieniałam i modyfikowałam swój warsztat. W mojej pracy starałam się rozpoznawać indywidualne potrzeby dziecka poprzez własną obserwację, jak również analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a następnie wdrażać rozwiązania odpowiednie do danego problemu wychowawczego.
Swój warsztat pracy starałam się wzbogacać o elementy różnych metod, takich jak: Metoda Dobrego Startu według Marty Bogdanowicz,
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
technika składania papieru - Origami,
metodyka nauczania matematyki wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
elementy metody malowania Dziesięcioma Palcami,
elementy Pedagogiki Zabawy - Klanza,
zabawy badawcze,
techniki relaksacyjne Jacobsona,
elementy kinezjologii edukacyjnej.

W celu urozmaicenia mojej pracy dydaktycznej oraz poszerzenia zainteresowań dzieci organizowałam oraz współorganizowałam następujące wyjścia:
• Wycieczka na przedstawienie „Zaczarowany ołówek”,
• Wycieczka na przedstawienie „Koziołek Matołek”,
• Wyjazd do kina na film „Pszczółka Maja”,
• Wyjazd na farmę Uniwersytetu Przyrodniczego,
• Cykliczne wyjazdy do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – spotkania z artystami,
• Wyjazd do Teatru Lalek na przedstawienie pt. „Och, Emil”,
• Wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej,
• Wycieczka do jednostki Straży Pożarnej.
We wrześniu 2013 roku za zgodą dyrekcji zgłosiłam przedszkole do programu „Cała Polska czyta dzieciom”. Jako lider kampanii stworzyłam plan działań, który został umieszczony na stronie internetowej placówki. W ramach tego planu:
• zorganizowałam wyjście do szkolnej biblioteki,
• utworzyłam „Przedszkolny kącik wymiany książek” (miejsce wymiany książek między rodzicami, dziećmi a przedszkolem),
• koordynowałam przebieg świąt ujętych w planie kampanii,
• przy udziale nauczycielki Agnieszki Bejdy zorganizowałam w przedszkolu spotkanie z burmistrzem oraz radną Jelcza-Laskowic, którzy przeczytali dzieciom bajki oraz rozdali przedszkolakom drobne upominki,
• zorganizowałam akcję czytania bajek psychoedukacyjnych przez panie z innych grup z okazji Święta Pluszowego Misia,
• zachęciłam rodziców do obdarowania dzieci (z okazji Mikołaja) książką ze Złotej Listy książek do czytania dzieciom opracowanej przez Fundację „ABXXI – Cała Polska czyta dzieciom”,
• zorganizowałam Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci w przedszkolu (na wzór przyjęcia urodzinowego),
• koordynowałam akcję czytania bajek przez dzieci z najstarszej grupy oraz rodziców i dziadków w związku z Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzieciom,
• podczas pracy w szkole kontynuowałam kampanię jako opiekun Samorządu Uczniowskiego (zorganizowanie czytania młodszym kolegom przez członków Samorządu, zachęcanie uczniów do czytania poprzez publikacje w Gazetce Samorządu Uczniowskiego) oraz jako wychowawca w oddziale przedszkolnym (codzienne głośne czytanie dzieciom, spotkanie z autorką literatury dziecięcej, zachęcanie do wypożyczania książek z biblioteki szkolnej).

Kolejną akcją, której przebieg koordynowałam było „Kasztanobranie”. Dzieci w przedszkolu, a także wspólnie z rodzicami zbierały kasztany, które przekazałam na rzecz firmy farmaceutycznej Pharmeko. Placówka otrzymała od firmy pisemne podziękowania. Przy okazji tej akcji przedszkolaki dowiedziały się o leczniczych właściwościach kasztanów.
Współorganizowałam także bal karnawałowy – zarówno od strony wystroju sal, jak również zaproszenia klauna, który poprowadził zabawę.
Za zgodą dyrekcji zgłosiłam przedszkole do konkursu Akademii Misia Haribo pt. „Poznaj świat z Misiem Haribo”. Grupy wykonały wspólne prace przedstawiające walory Polski. W zamian za zaangażowanie otrzymały pisemne podziękowanie.

W czasie odbywania stażu w szkole pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W związku z tym organizowałam oraz współorganizowałam następujące uroczystości i imprezy ogólnoszkolne:

• „Dyskoteka na dobry początek” (połączona z obchodami Dnia Chłopaka),
• Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia,
• Zabawa andrzejkowa,
• Mikołajki w szkole,
• Koncert kolęd,
• Zabawa choinkowa – bal przebierańców,
• Poczta Walentynowa „Dla każdego coś miłego”,
• Obchody Dnia Kobiet,
• Tydzień ekologiczny w „Trójce u Prusa”,
• Akcje: „Góra Grosza”, „Marzenie Julki”.

Uroczystości przedszkolne i szkolne zostały przeprowadzone w oparciu o opracowane przeze mnie scenariusze, skonsultowane wcześniej z opiekunem stażu. Wszystkie wydarzenia zostały udokumentowane na stronie internetowej.

Uzyskane efekty:
Przygotowywanie różnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień dzieci, zwiększenia ich motywacji, a także promocji przedszkola i szkoły w szerszym środowisku.

Dbałam także o estetyczny wygląd sali oraz korytarza. Starałam się, aby pomieszczenia były ładne i przyjazne, a dzieci tam uczęszczające czuły się bezpiecznie i swobodnie. Samodzielnie wykonywałam dekoracje świąteczne, związane z porami roku oraz wynikające z planu zajęć wychowawczo-dydaktycznych, aktualizowałam gazetki ścienne – zarówno klasową, jak i Samorządu Uczniowskiego. Wraz z członkami Samorządu wznowiłam wydanie gazetki szkolnej w wersji elektronicznej pt. „Wieści z Prusa”.
Systematycznie prowadziłam dziennik zajęć przedszkola oraz świetlicy, opracowywałam także miesięczne plany pracy zgodnie z podstawą programową, plany wychowawcze oraz plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

Uzyskane efekty:
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia zapisów w dziennikach oraz konstruowania planów zgodnych z potrzebami placówki. Systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej dało mi solidną podstawę do napisania sprawozdania oraz oceny własnych działań na każdym etapie realizacji zadań w trakcie stażu.

W czasie stażu wyniki swojej pracy na bieżąco poddawałam ewaluacji. Obserwowałam podejście do zajęć moich wychowanków, dzięki czemu mogłam efektywnie planować dalszą pracę. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Po przeprowadzeniu samoanalizy doszłam do następujących wniosków:
• praca nauczyciela sprawia mi dużą satysfakcję,
• sympatia do dzieci skutkuje natychmiastową wzajemnością,
• bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdego wychowanka,
• warto stosować różnorodne metody pracy oraz dostosowywać je do dzieci (kiedy jedna metoda nie sprawdzi się w danej grupie, to nie znaczy, że w innej będzie podobnie),
• współpraca z rodzicami jest podstawą sukcesu w osiąganiu zamierzonych efektów wychowawczo-dydaktycznych.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZDOBYWANIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ ROZWOJU DZIECI, ICH ŚRODOWISKA ORAZ SYTUACJI RODZINNEJ

Istotnym elementem dla mnie jako wychowawcy jest jak najlepsze poznanie swojej grupy. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, zapoznanie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych dotyczących dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżyły mi ich sytuację rodzinną. W dużym stopniu opierałam się na bieżącej obserwacji dzieci, ich funkcjonowaniu w grupie, postępach w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Duży walor poznawczy miała dla mnie analiza prac dzieci, którą przeprowadzałam w sposób ciągły. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami, pedagogiem, psychologiem i logopedą.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami swoich podopiecznych. Chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych. Z tego zadania wywiązywałam się organizując zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz - omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy - często poruszane były zagadnienia pedagogizacji rodziców. Ponadto prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica. Systematycznie informowałam opiekunów o postępach i trudnościach edukacyjnych ich dzieci.
Oprócz osobistych spotkań, prowadziłam e-maila grupowego, poprzez którego kontaktowałam się z rodzicami, tablicę informacyjną oraz zeszyty do korespondencji.

Uzyskane efekty:
Dzięki rozpoznaniu potrzeb moich wychowanków mogłam wdrożyć odpowiednie działania wspomagające ich rozwój. Wnioski z obserwacji i diagnoz pozwoliły mi na zorganizowanie pracy dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb. Skłaniało mnie to do poszukiwania ciekawych metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w literaturze pedagogicznej. Rozmowy indywidualne z rodzicami były okazją do ustalenia wspólnego kierunku postępowania z dziećmi w różnych sytuacjach.

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECI

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości swoich podopiecznych starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Zachęcałam oraz przygotowywałam dzieci do konkursów:
• „Poznaj świat z Misiem Haribo”,
• „Festiwal Tańca” w przedszkolu,
• wewnątrzprzedszkolny konkurs recytatorski „Jesienna poezja”,
• gminny konkurs „Nasza okolica”,
• szkolny konkurs „Las i my”.

Organizowałam oraz współorganizowałam wraz z innymi nauczycielami zajęcia z okazji nietypowych świąt w przedszkolu („Dzień Kota”, „Dzień Życzliwości”, „Dzień Dinozaura”, „Dzień Teatru”).
Wraz z moją grupą włączyłam do akcji:
• „Nie bij mnie – kochaj mnie”,
• „Góra Grosza”,
• „Paczka na Ukrainę od przedszkolaków”,
• zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,
• zbiórka sadzonek żonkili dla Hospicjum w Oławie,
• „Marzenie Julki” (przygotowanie kartek urodzinowych dla chorej dziewczynki).

Realizowałam wraz z moimi podopiecznymi program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”, program profilaktyki higieny jamy ustnej „Akademia Aquafresh” oraz wspomnianą wcześniej kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”. Wiosną - w trosce o zdrowe odżywianie dzieci - wspólnie z rodzicami wprowadziliśmy zwyczaj przynoszenia do szkoły zdrowych przekąsek zastępujących słodycze. Zajęcia dotyczące prawidłowych nawyków żywieniowych połączone z praktycznym wymiarem tego zagadnienia znacząco wpłynęły na świadomość dzieci.
Rozbudzałam zainteresowanie przyrodą poprzez realizowanie przedszkolnej koncepcji „Farming for health”, która zakłada nie tylko radosne korzystanie z dóbr natury, ale również dbałość o środowisko naturalne. Pod moim okiem dzieci uczyły się sadzenia oraz pielęgnacji warzyw w przedszkolnym ogródku, brały udział w kiszeniu kapusty oraz systematycznie opiekowały się przedszkolnym zwierzętami (świnką morską oraz królikami).

Uzyskane efekty:
Wzbogacenie oferty edukacyjnej zwiększyło motywację dzieci do aktywnego udziału w zajęciach, a mi dało możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności. Udział w konkursach oraz akcjach pozwolił poszerzyć zainteresowania moich podopiecznych.

KULTYWOWANIE TRADYCJI RODZINNEJ ORAZ PRZEDSZKOLNEJ/SZKOLNEJ

W utrzymywaniu kontaktów z rodzicami służyły również uroczystości z ich udziałem. W czasie stażu organizowałam:
• „Pasowanie na przedszkolaka’ (połączone z nadaniem nazwy grupie),
• „Jasełka”,
• „Dzień Babci i Dziadka”,
• „Dzień Mamy i Taty”,
• „Zakończenie roku przedszkolnego”,
• „Pożegnanie przedszkola” (przez najstarszą grupę),
• „Ognisko klasowe”.
Współorganizowałam Piknik rodzinny w przedszkolu.

Angażowałam rodziców w następujące działania:
• opiekę nad dziećmi podczas wycieczek,
• pomoc w zorganizowaniu uroczystości (przygotowanie strojów, utrwalanie treści wierszy, pieczenie ciast),
• archiwizowanie ważnych wydarzeń na płytach CD,
• zakup prezentów z okazji Mikołaja oraz Dnia Dziecka,
• włączenie do akcji „Kasztanobranie” i „Cała Polska czyta dzieciom”.

Uzyskane efekty:
Praca nad organizacją wyżej wymienionych przedsięwzięć rozwinęła moje umiejętności przygotowywania i przeprowadzania różnych uroczystości. Przyczyniła się do zintegrowania środowiska rodzinnego i przedszkolnego/szkolnego.

ORGANIZOWANIE KONKURSÓW DLA DZIECI

Byłam organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu recytatorskiego „Jesienna poezja” oraz „Festiwalu Tańca” w przedszkolu. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego przygotowałam szkolny konkurs literacki pod hasłem „Misie i niedźwiadki”. Byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie quizów o zdrowym odżywianiu i o tematyce ekologicznej dla klas IV-VI oraz konkursu „Ekologia na serio i na wesoło” (scenki o plakaty ekologiczne).
Brałam aktywny udział w przygotowaniu Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej dla klas I-III.

Uzyskane efekty:
Dzięki pracy nad przygotowaniem konkursów mogłam aktywnie włączyć się w życie placówki oraz rozwinąć umiejętność tworzenia regulaminów, projektowania dyplomów, podziękowań oraz wyszukiwania sponsorów.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI PRACĘ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNĄ

W celu prawidłowego oddziaływania na dzieci niezbędne jest stworzenie im takich sytuacji, w których będą mogły poznawać nowe środowiska społeczne, ciekawych ludzi, zdobywać wiedzę na temat otaczającej ich rzeczywistości. Na bieżąco starłam się współpracować z różnym instytucjami.
• Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu pomocy dzieciom ze specyficznymi problemami edukacyjnymi. Wspierałam również potrzebę obserwowania dzieci w środowisku przedszkolnym, starałam się ułatwić to zadanie
i w odpowiedni sposób organizować pracę grupy, tak by specjaliści mogli mieć szeroki materiał do diagnozy. Brałam udział w spotkaniach organizowanych przez Poradnię na temat rozpoznawania trudności i zaburzeń rozwojowych u dzieci oraz dotyczącego dojrzałości szkolnej.
• Moi podopieczni mieli możliwość odwiedzenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Jelczu-Laskowicach. Celem wycieczki było spotkanie z pracownikami straży, poznanie specyfiki ich pracy oraz obejrzenie sprzętu, jakim dysponuje straż na co dzień. Podczas rozmowy o bezpieczeństwie dzieci utrwaliły sobie numeru ratunkowy straży pożarnej, zobaczyły, jak wygląda wewnątrz specjalistyczny wóz i pomierzyły kaski ochronne. Poznały również technikę trzymania węża strażackiego.
• Co roku dzieci brały również udział w spotkaniach na temat bezpieczeństwa organizowanych przez firmę Autoliv.

Uzyskane efekty:
Współpraca z instytucjami przyczyniła się do wzmocnienia moich oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych oraz pomocy rodzinom w trudnościach wychowawczych. Pozwoliła na wykrycie trudności u dzieci oraz wdrożenie odpowiednich działań. Spotkanie ze strażakami oraz z pracownikami Autoliv wzbogaciło wiedzę moich podopiecznych.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej

ORGANIZOWANIE WARSZTATU PRACY ORAZ PROMOCJA DZIAŁAŃ PLACÓWKI PRZY UŻYCIU TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

W dobie komputeryzacji i Internetu prawie niemożliwym staje się praca bez korzystania z tych technologii. Komputer był jednym z moich podstawowych narzędzi pracy. Bardzo często służył mi do wykonywania czy wyszukiwania materiałów potrzebnych do przeprowadzania zajęć takich jak: karty pracy, fotografie, ilustracje, prezentacje oraz filmy edukacyjne. Często sam komputer był pomocą dydaktyczną. Dzięki Internetowi mam dostęp do informacji dotyczących aktualnych rozporządzeń, jak również wiadomości dotyczących procesu wychowawczo-dydaktycznego.
W swojej pracy wykorzystywałam znajomość następujących programów:
• Picasa - program graficzny, przeznaczony do tworzenia grafiki oraz obróbki zdjęć cyfrowych, przy jego pomocy przetwarzałam zdjęcia na stronę internetową szkoły,
• Power Point - program do tworzenia prezentacji multimedialnej, korzystałam z niego przy tworzeniu prezentacji dotyczących zagadnień poruszanych podczas zajęć („Zwiastuny wiosny”, „Świat jest piękny, dbajmy o niego”),
• Prezi - program do tworzenie profesjonalnych prezentacji multimedialnych, wykorzystany przeze mnie do stworzenia prezentacji dorobku zawodowego,
• OpenOffice - wykorzystałam do tworzenia i opracowywania: Planu rozwoju zawodowego
i sprawozdań, planów pracy, programu kampanii, scenariuszy zajęć i imprez, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, opracowywania materiałów metodycznych i innych związanych z zadaniami dydaktycznymi i wychowawczymi wynikającymi z potrzeb przedszkola, szkoły i własnych.
W celu urozmaicenia zajęć sięgałam do nagrań dźwiękowych różnego typu, jak również do bajek i filmów edukacyjnych.
Stworzyłam na własne potrzeby bazę linków do przydatnych w mojej pracy portali:
• www.blizejprzedszkola.pl
• www.wychowanieprzedszkolne.pl
• www.edux.pl
• www.kuratorium.wroclaw.pl
• www.men.gov.pl
• www.literka.pl
• www.portalwiedzy.onet.pl
• www.vulcan.edu.pl
• www.awans.net
• www.mac.pl
• www.calapolskaczytadzieciom.pl.
Korzystałam online z zasobów Biblioteki Pedagogicznej dzięki dostępowi do publikacji Ibuk Libra.

Drogą elektroniczną prowadziłam korespondencję z rodzicami dzięki założonej poczcie e-mail, co zwiększyło różnorodność form współpracy. Drogą e-mailową przekazywałam zdjęcia, teksty poznanych przez dzieci wierszy i piosenek oraz informacje dla rodziców. Publikowałam notatki o konkursach i ważnych wydarzeniach z życia przedszkola i szkoły na stronie internetowej placówek, co przyczyniło się do kreowania ich pozytywnego wizerunku. Prowadziłam także - w zakładce Samorządu Uczniowskiego - internetową gazetkę szkolną w wersji elektronicznej o nazwie „Wieści z Prusa”.
W celu dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam plan rozwoju zawodowego na www.publikacje.edu.pl, scenariusz zajęć Metodą Dobrego Startu oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym www.edux.pl. Przygotowałam elektroniczną prezentację swojego dorobku zawodowego. Pozyskiwałam wiele informacji oraz publikacji w zakresie dydaktyki, pedagogiki i psychologii. Dzięki dostępowi do Internetu wyszukiwałam również tematy interesujących mnie szkoleń oraz dokonywałam zgłoszeń drogą elektroniczną.
Należę również do różnych grup na portalu www.facebook.com: Portal Nauczycieli Przedszkola, Przedszkolanki.com, Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Nauczyciele edukacji początkowej – klasa 1, Nauczyciele wczesnoszkolni, Kiermasz nauczycielski. Wymienione grupy są dla mnie źródłem inspiracji i motywacji. Stanowią również miejsce wymiany doświadczeń.

Uzyskane efekty:
Wykorzystywanie Internetu w mojej pracy zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć oraz zwiększyło motywację dzieci. Dzięki technologii komputerowej prowadzona przeze mnie dokumentacja jest czytelna i przejrzysta. Internet jest dla mnie bogatym źródłem informacji na temat awansu zawodowego, prawa oświatowego oraz nowych metod i form pracy z dziećmi. Stanowi także dobre narzędzie komunikacji oraz przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku przedszkola i szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela

SYSTEMATYCZNE POGŁĘBIANIE WIEDZY Z ZAKRESU DYDAKTYKI, PSYCHOLOGII ORAZ PEDAGOGIKI

W okresie stażu samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez czytanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, kursach zewnętrznych, studiach podyplomowych i związanych z nimi praktykach. Dużo wskazówek, rad i sugestii, jak ciekawie prowadzić zajęcia zdobyłam śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Systematycznie gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi. Korzystałam z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Oławie.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest kontakt z rodzicami. Indywidualne spotkania pozwalały na systematyczną analizę zachowań i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W czasie takich spotkań – zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych – oprócz bieżących spraw organizacyjnych i wychowawczych znajdowałam czas na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców. W ten sposób ułatwiałam im zrozumienie niektórych problemów, co z kolei przekładało się na efektywną pomoc dziecku.

Uzyskane efekty:
Zapoznanie się z literaturą metodyczną w ciągu ostatnich lat oraz uczestniczenie
w różnych formach doskonalenia zawodowego, przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności pracy pedagogicznej. Prowadząc zajęcia, starałam się wykorzystywać metody aktywizujące, co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływa lepszą percepcję poznanych przez dzieci treści. Kierunek zdobywania wiedzy był ściśle związany z sytuacjami i problemami, jakie napotykałam w codziennej pracy.

UMIEJĘTNE STOSOWANIE WIEDZY W CELU ROZWIĄZYWANIA BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW

W okresie stażu na bieżąco rozpoznawałam i rozwiązywałam problemy edukacyjne i wychowawcze moich podopiecznych w oparciu o wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną. W celu przeciwdziałaniu konfliktom w grupie, opracowałam z dziećmi kodeks zachowań. Bardzo często korzystałam z zabaw dążących do zintegrowania grupy. Prowadziłam wiele zajęć związanych z prawami i obowiązkami dzieci. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie.
W miarę potrzeb informowałam rodziców o pojawiających się problemach. Podczas spotkań indywidualnych wspólnie szukaliśmy rozwiązania.
W czasie stażu prowadziłam arkusze osiągnięć edukacyjnych dzieci, na bieżąco dokonywałam obserwacji i diagnozy, informacje te pozwalały mi na poznanie możliwości rozwojowych dzieci, skupienie się nad sferami, które wymagają usprawnienia. Korzystałam
z posiadanej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej, a także zwracałam się o pomoc do rodziców, psychologa i pedagoga. W niektórych przypadkach kierowałam uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zawarte w opiniach wyniki rozpoznania dawały mi pełniejszy i dokładniejszy obraz sytuacji i stanowiły podpowiedź, jak dalej postępować w danym przypadku.

Uzyskane efekty:
Zastosowanie wiedzy pedagogicznej oraz psychologicznej w mojej pracy ułatwiło refleksję nad postępowaniem swoim i dzieci. Niejednokrotnie pozwalało na samokrytycyzm w stosunku do siebie oraz na tolerancję w stosunku do innych. Dawało także szeroki wachlarz możliwości rozwiązania różnych problemów.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego.
Poznawałam zasady organizacji, zadania i zasady funkcjonowania placówek poprzez analizę przepisów związanych z ich funkcjonowaniem, a także dokumentacji przedszkolnej i szkolnej. Realizacja tego zadania przyjmowała następujące formy: przeanalizowałam Statut, regulaminy, programy pracy: wychowawczy i profilaktyczny, uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu, modyfikowaniu i wdrażaniu dokumentów.
Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem. Zapoznałam się także z Rozporządzeniem MEN: w sprawie podstawy programowej, dotyczącego programów nauczania, BHP oraz zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Znajomość prawa była dla mnie niezbędna przy planowaniu wycieczek. Analizując różnorodne przepisy zapoznałem się także z Konwencją Praw Dziecka, co okazało się pomocne w zorganizowaniu Obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

Uzyskane efekty:
Znajomość przepisów pozwoliła mi na odpowiednie wykorzystanie ich w mojej pracy. Poznałam źródła, do których sięgam w razie problemów i wątpliwości. Orientacja w podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

PODSUMOWANIE

W okresie od 1 września 2013 roku do 31 maja 2016 roku starałam się sumienie
i z właściwym zaangażowaniem realizować zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego. Uważam, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, doświadczenia i odkrywał przede mną różnorodne możliwości rozwiązywania problemów. Czas ten pokazał mi, jakim jestem nauczycielem, jakie są moje mocne strony, a nad czym muszę jeszcze popracować. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na jakość mojej pracy, jak również na funkcjonowanie placówek.
Przez okres stażu starałam się zgłębić swoją wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki prowadzenia zajęć oraz nabywać nowe umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i wychowawcy. Zrozumiałam, iż do każdego dziecka należy podejść w sposób indywidualny, dlatego starałam się poznać motywy postępowania każdego z nich, a także zrozumieć ich zachowania i reakcje, aby w razie potrzeby wpłynąć na ich postawy, niwelować niestosowne zachowania oraz pojawiające się przejawy agresji. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie przedszkolne i szkolne, chęć i radość z organizowania i przygotowywania uroczystości, udział w konkursach, wycieczkach, akcjach charytatywnych, działaniach Samorządu Uczniowskiego.
W czasie trwania stażu znacznie pogłębiłam swoją wiedzę w każdym aspekcie swojej pracy. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak: kursy, szkolenia, konferencje, studia podyplomowe, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Nauczyłam się planować swoją pracę oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną. Starałam się dzielić zdobytą wiedzą i nowymi pomysłami, ale również korzystać z wiedzy innych nauczycieli, co było dla mnie bardzo cennym doświadczeniem.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikację, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Rola nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wymaga nie tylko wiedzy z zakresu metod i form pracy, ale przede wszystkim zrozumienia, empatii i elastyczności w codziennej pracy. Codzienny uśmiech i postępy moich wychowanków, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy. Wszystko, czego nauczyłam się przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.
Wiele podjętych zadań ma charakter ciągły lub ich realizacja jest rozłożona na kilka lat, dlatego zamierzam nadal rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się oraz dzielić doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu mam solidną podstawę do radzenia sobie z różnym sytuacjami.

sprawozdanie opracowała: Katarzyna Sławska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.