X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31655
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień

nauczyciela kontraktowego

Arkadiusz Kruszewski

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zbuczynie
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2015 - 1.06. 2016
Posiadane kwalifikacje: mgr pedagogiki
Studia wyższe: Akademia Podlaska ; Wydział Humanistyczny
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: nauczycielska: przysposobienie obronne i obrona cywilna
Opiekun stażu:

Celem główny planowania rozwoju: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i przepisów związanych z jej funkcjonowaniem.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej oraz szkole.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenie.
6. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
7. Poprawne planowanie czynności opiekuńczo - wychowawczych.
8. Właściwe opracowanie konspektów zajęć i scenariuszy imprez.
9. Nawiązanie i pogłębianie kontaktów z rodzicami uczniów, wychowawcami i psychologiem szkolnym.

I & 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji, zadań i funkcjonowania szkoły

1. Poznanie procedur awansu zawodowego


Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia); zapoznanie się z przepisami dotyczącymi prawa oświatowego.
Dowody realizacji: wykaz obowiązujących przepisów, opracowanie planu awansu zawodowego ( ustawy, rozporządzenia) , znajomość aktów prawnych, sprawozdanie z realizacji stażu.
Termin realizacji: Wrzesień 2015; raz na dwa miesiące.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Formy: Omówienie form współpracy, korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia opiekuna stażu, opracowanie wraz z opiekunem przejrzystych zasad współpracy.
Dowody: Kontakt z opiekunem stażu, plan pracy
Termin: Wrzesień 2015

3. Zapoznanie się z organizacją oraz zasadami funkcjonowania szkoły

Formy: Analizowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły:
- Statut szkoły;
- Program wychowawczy szkoły;
- Wewnątrzszkolny system oceniania;
- Program profilaktyczny;
- Księga jakości: Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole; poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Dowody: notatki, prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych, znajomość i przestrzeganie przepisów BHP
Termin: wrzesień/październik 2015 r. ; cały okres stażu.

4. Organizowanie własnego warsztatu pracy

Formy: Realizacja obowiązującego w świetlicy programu, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych.
Dowody; Plany miesięczne.
Termin: Cały okres stażu

5. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań

Formy: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju, gromadzenie:
- konspektów zajęć świetlicowych;
- prac dzieci;
- zdjęć:

- notatek itp.’
Dowody: Zgromadzone dokumenty
Termin: Cały okres stażu

6.Przygotowanie projektu sprawozdania.

Formy: Autorefleksja, przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego.
Dowody: Maj 2015

7. Poszerzenie wiedzy dotyczącej pracy nauczyciela w oparciu o literaturę.

Formy: Studiowanie literatury dydaktyczno – wychowawczej, prowadzenie spisu lektur przestudiowanych podczas trwania stażu, sporządzanie notatek ze spostrzeżeniami po przestudiowaniu lektur.
Dowody: Wykaz lektury, notatki.
Termin: Cały okres stażu

8. Nabywanie nowych umiejętności oraz zdobywanie doświadczeń w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej

Formy: Udział w radach pedagogicznych, obserwacja pracy współpracowników, uczestnictwo w kursach doskonalenia nauczycieli oferowanych przez szkołę, uczestnictwo w zajęciach otwartych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, podjęcie studiów podyplomowych.
Dowody: Zaświadczenia udziału w kursach, notatki.
Termin: Cały okres stażu

II & 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

1. Dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności

Formy: Autorefleksja, analiza możliwości rozwoju, zaplanowanie własnego rozwoju.
Termin: Wrzesień 2015
Dowody: Powstanie planu rozwoju

2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem

Formy: Opublikowanie scenariuszy w Internecie, udostępnianie własnych konspektów.
Dowody: Adres strony internetowej
Termin: Cały okres stażu

3. Określenie dalszej drogi rozwoju

Formy: Ewaluacja planu rozwoju zawodowego.
Dowody: Zapiski i uwagi do wprowadzonych zmian.
Termin: Cały okres stażu

4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie bezpieczeństwa podczas zabaw i poruszania się po drodze

Formy: Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.
Dowody: Zdjęcia; dziennik zajęć świetlicowych.

5. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej

Formy: Korzystanie ze stron Internetowych, które są poświęcone edukacji, komputerowe opracowywanie pomocy dydaktycznych, tworzenie dokumentacji, w tym związanych ze stażem.
Dowody: Spis wykorzystanych stron Internetowych, przykłady zastosowanych pomocy dydaktycznych, dokumentacja stażu.
Termin: Cały okres stażu

III & 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Obserwacja i analiza możliwości wychowanków.

Formy: Zbieranie informacji o uczniach korzystających ze świetlicy:
- obserwacja uczniów,
- analiza prac plastycznych oraz innych wytworów pracy własnej dzieci,
- rozmowy z rodzicami,
- kontakty z wychowawcą klasy, logopedą,
- dostosowanie wymagań do możliwości uczniów.
Dowody: Dziennik zajęć wychowawczych
Termin: Cały okres stażu

2. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów

Formy: Analiza kart informacyjnych, współpraca z rodzicami, współpraca z wychowawcami klas oraz psychologiem.
Dowody: Karty informacyjne, notatki ze spotkań.
Termin: Cały okres stażu

3. Pogłębianie wiedzy z zakresu wychowawczych oraz opiekuńczych aspektów pracy w świetlicy szkolnej.

Formy: Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły i określenie wychowawczych zadań świetlicy, stała obserwacja zachowań dzieci, indywidualne rozmowy z dzieckiem, stały kontakt z nauczycielami.
Dowody: Dziennik świetlicy, notatki.
Termin: Cały okres stażu

4. Współpraca ze Szkolnym Kołem PCK

Formy: Udział w organizowaniu i przeprowadzaniu akcji, mających na celu pomoc potrzebującym dzieciom.
Dowody: Zdjęcia
Termin: grudzień 2015

IV & 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć


1. Obserwacja zajęć dydaktycznych

Formy: Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli (zajęcia otwarte), omówienie zajęć.
Dowody: Konspekty zajęć, notatki.
Termin: Według harmonogramu hospitacji.

2. Prowadzenie zajęć na świetlicy w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły

Formy: Opracowanie scenariuszy zajęć, analiza zajęć i konsultacje z opiekunem stażu, wyciągnięcie wniosków.
Dowody: Scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia.
Termin: Według harmonogramu hospitacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.