X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31650
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Kraków 2013

1. Dane personalne:
a. Imię i nazwisko nauczyciela: Halina Połczyńska
b. Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr. 1 w Krakowie
c. Pełniona funkcja: Nauczyciel przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, wychowawca klasy
d. Okres odbywania stażu: 01.09.2013r. – 31.05.2016r.
2. Cel:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

3. Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. W sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami).


I. UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOLY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO (§ 7, ust. 1, pkt. 1).
II.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. • Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp. IX/X 2013r. Notatki
2. Udział w różnych formach pracy szkoły
• Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem
• Aktywna działalność w zespole przedmiotowym i ewaluacyjnym Wg harmonogramu

Wg planu pracy szkoły Protokoły posiedzeń RP


Potwierdzenia, notatki
3. Współpraca z Radą Rodziców • Organizowanie spotkań z rodzicami
• Udział w konsultacjach indywidualnych Wg harmonogramu
W okresie stażu Wpisy w dziennikach, plany spotkań z rodzicami


III. POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (§ 7, ust. 1, pkt. 2).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Współpraca z opiekunem stażu • ustalenie przebiegu stażu,
• sporządzenie kontraktu (umowy o współpracy pomiędzy stażystą i opiekunem stażu),
• Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

• Konsultacje. IX 2013


Wg harmonog. obserwacji
Wg harmonog. obserwacji
Wg harmonog. konsultacji kontrakt dotyczący współpracy nauczyciela stażysty z opiekunem stażu,
Karty obserwacji zajęć, scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć, karty obserwacji
Notatki, uwagi
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego. • Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
• Udział w szkoleniu „Rozpoczynam staż na stopień nauczyciela mianowanego”
• Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
• Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
• Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli zawodu W okresie stażu

Wg oferty przez okres stażu

W okresie stażu

W okresie stażu Zaświadczenia, protokoły szkoleń RP
Zaświadczenie

Zaświadczenia


Karty obserwacji

Notatki


IV. POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZACYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWGLEDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ OBDYWA STAŻ (§ 7, ust. 1, pkt. 3).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Wnikliwa analiza prawa oświatowego
• Analiza dokumentów (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych)
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
• Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych. W okresie stażu Potwierdzenia, notatki


V. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH (§ 7, ust. 2, pkt. 1).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
• Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy).
• Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego VIII – IX 2013r.

VIII – IX 2013r.


VI 2016r.
Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Notatki


Dokumentacja, sprawozdania

2. Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym. W okresie stażu

VI 2016r.

VI 2016r. Wpisy w dokumentacji stażu

Sprawozdanie z realizacji stażu

Wniosek wraz z dokumentacja formalną
3. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu • Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
• Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
• Wdrażanie aktywizujących metod nauczania.
• Opracowanie prac klasowych, sprawdzianów.
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki, prezentacje, testy).
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne. W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu
Wg harmonogramu
W okresie stażu

Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne

Testy, sprawdziany, analizy
Testy, prace klasowe
Pomoce dydaktyczne

Dzienniki
4. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły • Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych (np. Dzień Patrona.)
• Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
• Prowadzenie gazetki szkolnej.
• Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych Wg harmonogramu

W okresie stażu

Wg potrzeb Scenariusze imprez, uroczystości


Gazetka szkolna
Protokoły
5. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach • Opracowanie szczegółowych konspektów.
• Konsultacja z opiekunem stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji.
• Praca w zespole przedmiotowym, zespole ewaluacyjnym. Wg harmonogramu hospitacji
W okresie stażu

W okresie stażu Arkusze po hospitacyjne, scenariusze zajęć, adnotacje w dziennikach

Protokoły, notatki, plany pracy

Analizy, zaświadczenia


VI. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów • Zbieranie informacji na temat uczniów.
• Przygotowanie IPET

• Przygotowanie uczniów kończących szkołę do wejścia w nowe środowisko
• Pomoc uczniom w ich problemach IX 2013r.,
IX 2014r.
IX 2015r.
W okresie stażu

Cały okres stażu Notatki
Dzienniki zajęć wyrównawczych, plany pracy
Dzienniki zajęć, protokoły

Plan pracy wychowawcy, teczka wychowawcy
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów • Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
• Aktywna współpraca z wychowawcami klas. Wg harmonogramu spotkań
W okresie stażu
W okresie stażu Wpisy w dziennikach, plany spotkań z rodzicami
Wpisy w dziennikach
Notatki
3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. • Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących uczniów
• Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę, (np. Aukcja „Wielkiego Serca”) W okresie stażu

Wg harmonogramu akcji Protokoły

Protokoły, zaświadczenia

4 Przekazywanie dziedzictwa kulturowego • Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych
• Współorganizacja i organizacja wycieczek Wg harmonogramu Sprawozdanie, scenariusze przedstawień
Karty wycieczek, sprawozdania


VII. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji. • Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
• Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.edux.pl; www.interklasa.pl; www.scholaris.pl; www.interklasa.pl; www.wsip.com.pl; www.szkolnictwo.pl; www.profesor.pl; www.awans.net; www.gwo.pl
W okresie stażu

W okresie stażu Wydruki, notatki

2. Publikacje w Internecie. • Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości itp. W okresie stażu Strona internetowa
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy. • Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły.
• Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
• Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Opracowanie multimedialnych materiałów instruktażowych do zajęć przedmiotowych dla zawodu kucharz W okresie stażu

Wg potrzeb

W okresie stażu

W okresie stażu
W okresie stażu

Zaproszenia, dyplomy, podziękowania itp.
Materiały i pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć


Potwierdzenie dyrektora szkoły
Materiały, płyty cd


VIII. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYĆIELA ZADAŃ (§ 7, ust. 2, pkt. 4).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki • Studiowanie literatury, korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, publicznej, pedagogicznej Cały okres stażu notatki
2. Poszerzanie wiedzy i wymiana doświadczeń • Aktywna praca nad samokształceniem
• Udział w warsztatach, wykładach i innych formach doskonalenia zawodowego – wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu Cały okres stażu zaświadczenia
3. Umiejętne zastosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. • Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy wychowawczej. Na bieżąco Dokumentacja - notatki, wpisy do dziennika, notatki.

IX. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ (§ 7, ust. 2, pkt. 5).
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. • Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych.
• Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne. Wg harmonogramu

Wg harmonogramu
Protokoły

Protokoły

2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.
• Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
• Analiza przepisów prawa oświatowego W okresie stażu Notatki

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.