X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31646
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany


Zadania do realizacji

Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
Doskonalenie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji szkoły oraz form i metod realizacji jej zadań
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

Forma realizacji

Przegląd i analiza stosownych przepisów z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (ustawy, rozporządzenia)
Opracowanie wniosku
Przegląd dokumentacji szkolnej: Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły, Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania itp.
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu
Gromadzenie dokumentacji
Opracowanie zgromadzonej dokumentacji, opis i analiza dokonań, efektów, sformułowanie wniosków
Sformułowanie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

§ 8 ust. 2, pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Zadania do realizacji

Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Badanie poziomu czytelnictwa i preferencji czytelniczych uczniów i pracowników szkoły oraz jakości usług bibliotecznych
Realizowanie edukacji czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem różnorodnych metod i form nauczania
Rozwijanie księgozbioru biblioteki
Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć dotyczących książek i czytania dla rodziców
Realizowanie ogólnopolskiego programu Cała Polska Czyta Dzieciom
Opracowanie i wdrażanie projektów edukacyjnych, programów własnych (czytelniczych, plastycznych, regionalnych itp.) innowacji edukacyjnych
Praca z uczniem zdolnym
Promowanie szkoły w środowisku
Promocja biblioteki wśród społeczności szkolnej
Ocena i analiza własnych działań oraz określanie dalszej drogi rozwoju

Forma realizacji

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego służący własnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
Przeglądanie bibliotecznych stron internetowych
Studiowanie czasopism i literatury fachowej
Udział w warsztatach czytelniczych, dziennikarskich i innych formach doskonalenia dla nauczycieli
Udział w lekcjach otwartych
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej pracy biblioteki i zainteresowań czytelniczych uczniów (ewaluacja podejmowanych działań biblioteki)
Opracowanie harmonogramu i przeprowadzenie lekcji na podstawie własnych scenariuszy Organizowanie i przeprowadzenie różnorodnych akcji pozyskiwania książek, funduszy, sponsorów. Przygotowanie prezentacji multimedialnych, pogadanek itp. np. „Czytaj dziecku 20 minut dziennie – codziennie”
Organizacja i przeprowadzenie projektu edukacyjnego oraz zajęć cyklicznych. Czytanie na śniadanie w klasach 0-III
Opracowanie programu zajęć koła dziennikarskiego i czytelniczo-plastycznego
Realizacja zadań wynikających z planu pracy koła czytelniczo-plastycznego
Koordynacja pracy zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki „Nowinki Filipinki”
Organizacja kiermaszów książek, wernisażu
Udział w festynie szkolnym, drzwiach otwartych
Prezentacja działalności i oferty biblioteki na stronie internetowej szkoły
Podsumowanie realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego
Analiza skuteczności i pożyteczności zrealizowanych zadań pod kątem szkoły, ucznia i swoich predyspozycji zawodowych

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania do realizacji

Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do tworzenia dokumentów
Opracowywanie materiałów na stronę internetową szkoły
Wykorzystanie komputerów, Internetu i tablic interaktywnych oraz programów edukacyjnych (encyklopedii multimedialnych, słowników itp.) do zajęć z edukacji czytelniczej
Pełnienie funkcji opiekuna ICIM
Wykorzystywanie techniki komputerowej do przygotowania konkursów
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji, wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli oraz miejsca publikacji na portalach edukacyjnych.
Wdrażanie bezpłatnego systemu bibliotecznego
Wykorzystanie i zastosowanie umiejętności informatycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych
Zachęcanie uczniów do wykorzystania umiejętności informatycznych


Forma realizacji

Ukończenie kursów on - line, kursów e-learningu, kursów i szkoleń z zakresu obsługi komputera
Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, pisanie protokołów Rady Pedagogicznej, opracowywanie planów pracy, sprawozdań
Redagowanie informacji, komunikatów, zamieszczanie zdjęć
Przygotowywanie scenariuszy zajęć, kart pracy ucznia. Opracowanie prezentacji multimedialnych na zajęcia (samodzielnie lub jako forma pracy z uczniami
Kształcenie u czytelników umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i opracowywania materiałów pozyskanych z Internetu
Udzielanie indywidualnych porad czytelnikom, pomoc w wyszukiwaniu informacji
Opracowywanie regulaminów, plakatów informujących o imprezach i konkursach, dyplomów, znaczków, podziękowań, komunikatów, zaproszeń itp
Publikowanie na stronach internetowych opracowanych materiałów
Komputerowe opracowanie zbiorów
Komputerowe redagowanie gazetki szkolnej
Organizowanie konkursów literackich z wykorzystaniem techniki komputerowej


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania do realizacji

Praca w zespole przedmiotowym
Zajęcia otwarte dla nauczycieli
Zajęcia otwarte dla praktykantów studiów pedagogicznych
Zamieszczanie własnych opracowań na portalach edukacyjnych, na stronie szkoły, w czasopismach
Współpraca z nauczycielami szkoły

Forma realizacji

Opracowanie czytelniczych imprez szkolnych – prezentacja na zespole samokształceniowym
Prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów czytelniczo-plastycznych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
Realizacja zadań zawartych w programie koła dziennikarskiego
Opublikowanie na portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego i innych opracowań własnych
Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, projektów edukacyjnych

§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania do realizacji
Realizacja programu zajęć kół zainteresowań
Realizacja programu zajęć biblioterapeutycznych - innowacja


Forma realizacji
Opracowanie i wdrożenie programu koła dziennikarskiego, koła czytelniczo-plastycznego Opracowanie i prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii w oddziałach zerowych
§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania do realizacji

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
Propagowanie idei czytelnictwa oraz literatury dziecięcej wśród uczniów i rodziców
Rozpowszechnianie wiedzy o sztuce i kulturze
Organizacja czasu wolnego od nauki.
Utworzenie szkolnej mini pracowni plastycznej w pomieszczeniach biblioteki.
Promocja biblioteki szkolnej w środowisku lokalnym

Forma realizacji

Ukończenie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych
Opracowanie i prowadzenie projektu „Cała szkoła czyta dzieciom” – pełnienie funkcji szkolnego koordynatora
Przygotowanie pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników
Organizacja szkolnych konkursów czytelniczych, recytatorskich, plastycznych
Organizowanie spotkań autorskich, lekcji czytania, warsztatów z książką
Organizowanie wyjść do instytucji kultury i mediów
Organizowanie wystaw prac plastycznych inspirowanych literaturą
Prowadzenie koła zainteresowań, gazetki szkolnej
Pozyskanie funduszy na zakup podstawowego wyposażenia
Informowanie środowiska lokalnego o działaniach biblioteki poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Zadania do realizacji

Współpraca ze strukturami samorządowymi
Współpraca z wydawnictwami, księgarniami
Współpraca z Filią Biblioteki Raczyńskich
Współpraca z Politechniką Poznańską - udział w międzynarodowym programie EarthKAM
Prowadzenie zajęć przedmiotowych poza szkołą
Współpraca z przedszkolami
Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym


Forma realizacji

Angażowanie samorządu w pomoc przy organizowaniu szkolnych, międzyszkolnych imprez czytelniczych oraz udział w projektach i programach organizowanych przez samorząd
Organizacja kiermaszów książek, warsztatów czytelniczych
Organizacja lekcji bibliotecznych, udział uczniów w imprezach bibliotecznych, warsztatach
Uczestniczenie w organizowanym przez NASA projekcie wykonywania zdjęć satelitarnych powierzchni Ziemi i Księżyca poprzez cykliczne sesje komputerowe, budowę bazy wykonanych zdjęć, konkurs na najlepsze zdjęcie, wystawę zdjęć
Lekcje muzealne, lekcje biblioteczne itp.
Organizacja warsztatów czytelniczo-plastycznych
Udział w projektach, programach organizowanych przez fundacje np. fundacja ABCXXI Pozyskiwanie funduszy
Prowadzenie wspólnych zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem literatury

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania do realizacji
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych

Forma realizacji
Zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla ucznia z deficytami poznawczymi i problemami w nauce.
Zorganizowanie zajęć z książką dla grupy uczniów nieśmiałych, z niską samooceną.

Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.