X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31645

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

I Wypełnianie powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans.


§ 7 ust 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, uczestnictwo w pracach szkolnego zespołu nauczycieli języków obcych.
2. Rzetelne i systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej.
3. Współpraca w przygotowaniu uroczystości szkolnych związanych z kulturą krajów anglojęzycznych.
4. Organizowanie lub pomoc w organizacji w szkole konkursów języka angielskiego:
• szkolnych:
- How do you spell...? -Konkurs dla klas IV,
- Konkurs Słownikowy,
- Szkolny Konkurs Gramatyczny,
- British&American Culture Competition.
• międzyszkolnych:
- Mega Olimpiada,
- Konkurs Oxford.
5. Współpraca z rodzicami.

Dowodem realizacji będą notatki z rozmów i spotkań, dokumentacja szkoły, scenariusze, dyplomy.

Termin realizacji: na bieżąco oraz wg harmonogramu.

§ 7 ust 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Udział w różnorodnych formach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia.
2. Gromadzenie i aktualizowanie własnego zbioru pomocy dydaktycznych ( testy, karty pracy, projekty, itp. ).
3. Uczestnictwo w konferencjach metodycznych, również zdalnych - za pomocą Internetu.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
5. Studiowanie literatury pedagogicznej, dydaktycznej.
6. Praca w zespole przedmiotowym – dzielenie się zdobytą wiedzą.
7. Promowanie swojej wiedzy i doświadczenia ( opublikowanie w internecie planu rozwoju zawodowego, opublikowanie scenariuszy własnych zajęć).

Dowodem realizacji wyżej wymienionych zadań będą zaświadczenia, notatki z konferencji, pisemne wnioski i uwagi dotyczące spotkań i szkoleń, notatki z lektur, arkusze obserwacji, dokumentacja szkolna, zgromadzone materiały własne , scenariusze zajęć, prace dzieci, dziennik lekcyjny, wydruki przykładowych stron www.

Termin realizacji : okres stażu.

§ 7 ust 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela
• wymiana doświadczeń
• nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• rozmowa z opiekunem stażu
• zawarcie kontraktu określającego warunki współpracy
• dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• analiza mocnych i słabych stron, określenie dalszej drogi rozwoju.
2. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego
• Kartą Nauczyciela wraz z późniejszymi zmianami,
• Rozporządzeniem MEN ws. awansu zawodowego nauczycieli z 1 marca 2013 roku,
• Ustawą o systemie oświaty,
• Rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej.
3. Zapoznanie się z dokumentacją szkolną o charakterze wewnętrznym:
• Statut Szkoły,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO),
• Program Rozwoju Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Kodeks etyki Pracowników Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku,
• Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku,
• Zakres obowiązków nauczyciela w klasach 0-VI Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku,
• Obowiązki pracodawcy i pracownika Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku,
• Obowiązki pracowników - dyscyplina pracy,
• Przepisy ochrony przeciwpożarowej,
• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu szkoły,
• Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla pracowników pedagogicznych,
• Regulamin przyznawania nagród z dnia 01.01.2010,
• Regulamin wynagradzania pracowników nie pedagogicznych,
• Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku,
• Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku w sprawie organizacji ewakuowanej ludności z zagrożonych rejonów miasta Gdańska z dnia 07.03.2011r.,
• Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej na terenie szkoły z dnia 03.12.2010r,
• Ryzyko zawodowe w Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku.

Dowodem realizacji będzie kontrakt przedstawiony w formie pisemnej, dokumentacja własna, sprawozdanie z realizacji planu, notatki z lektury przepisów oświatowych i dokumentacji szkolnej.

Termin realizacji: okres stażu.


II Spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Wstępna ocena własnych umiejętności.
• arkusz samooceny nauczyciela.
• pisemne sformułowanie własnych potrzeb w zakresie wiedzy i umiejętności oraz ustalenie program doskonalenia zawodowego w okresie stażu.
2. Opracowanie i wdrażanie rocznych planów pracy na dany rok.
• rozkładów materiału,
• przedmiotowych systemów oceniania,
• indywidualnych programów nauczania dla uczniów z orzeczeniami z poradni pedagogicznej.
3. Przygotowywanie i stosowanie pomocy naukowych, służących podnoszeniu jakości prowadzonych zajęć
• samodzielne przygotowywanie materiałów wizualnych,
• opracowywanie materiałów do powielenia oraz testów ,
• w miarę możliwości, stosowanie materiałów interaktywnych.
4. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas szkoleń.

Dowodem realizacji będzie wypełniony arkusz samooceny, wstępna pisemna ocena własnych możliwości, opracowane dokumenty, zatwierdzone przez dyrektora szkoły, materiały dydaktyczne, testy, scenariusze.

Termin realizacji: na bieżąco.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

6. Poznanie środowiska uczniowskiego - zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej i zespołu wychowawczego.
7. Systematyczny kontakt z wychowawcami klas, psychologiem, pedagogiem oraz rodzicami.
8. Praca z uczniami słabymi:
• współpraca w zespole tworzącym IPET,
• opracowanie programu pracy z uczniami słabymi,
• prowadzenie zajęć wyrównawczych.
9. Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
10. Praca z uczniami zdolnymi
• współpraca w zespole tworzącym IPET,
• opracowanie programu pracy z tymi uczniami.
11. Udział w różnego rodzaju akcjach dotyczących środowiska lokalnego, jak na przykład „piknik rodzinny”.
12. Uwzględnianie problematyki społecznej i cywilizacyjnej w planowaniu lekcji języka angielskiego,
13. Organizowanie lub pomoc w organizacji w szkole różnych wydarzeń dotyczących kultury krajów anglojęzycznych:
• Dzień Języków Obcych,
• Dni angielskie.
14. Opieka nad uczniami w czasie wyjść do teatru, kina oraz w czasie wycieczek.
15. Udział w akcjach społecznych organizowanych przez szkołę (np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi)
16. Realizacja elementów programów profilaktycznych dotyczących przemocy, komunikacji w grupie, uzależnień

Dowodem realizacji tego zadania będzie dokumentacja szkolna, notatki z rozmów, sprawozdania z wycieczek, imprez.

Termin realizacji: ustalony na bieżąco, zgodny z harmonogramem imprez szkolnych.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Ukończenie szkoleń z zakresu wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
• Obsługa dziennika elektronicznego,
• Obsługa tablicy interaktywnej.
2. Obsługa dziennika elektronicznego.
3. Używanie tablicy interaktywnej.
4. Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera.
5. Propagowanie wśród uczniów używania dodatkowych materiałów szkoleniowych do podręczników, zamieszczonych na stronie wydawnictwa Oxford i innych stron internetowych z materiałami do nauki języka angielskiego.
6. Korzystanie z Internetu w celu pozyskiwanie informacji oraz kontaktu z nauczycielami i rodzicami.
7. Korzystanie z materiałów multimedialnych, płyt CD i DVD.
8. Publikowanie w Internecie:
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego,
• opublikowanie własnych scenariuszy zajęć.

Dowodem realizacji w/w zadań będzie dziennik lekcyjny, scenariusze zajęć, informacje z Internetu, bibliografia wykorzystanych materiałów i inne dowody wykorzystywania przeze mnie techniki komputerowej , wydruk z linkami do powyższych stron.

Termin realizacji: na bieżąco.

§ 7ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Studiowanie literatury i prasy pedagogicznej.
2. Rozmowy z uczniami, rodzicami, wychowawcami.
3. Współpraca z psychologiem, pedagogiem szkolnym i innymi doświadczonymi nauczycielami.
4. Analiza opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
5. Opracowanie planu pracy z uczniami z szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
6. Dostosowanie wymagań do zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dowodem realizacji w/w zadań będzie dokumentacja szkolna, dzienniki, harmonogram dyżurów, notatki z rozmów.

Termin realizacji: na bieżąco.

§ 7ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.
2. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
3. Umiejętność korzystania z przepisów prawa w określonych sytuacjach.

Dowodem realizacji w/w zadań będą notatki, opis konkretnych przypadków posługiwania się odpowiednimi przepisami.

Termin realizacji: na bieżąco.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.