X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31636
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

L.p. ZADANIA ROZWOJOWE FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
- zapoznanie się z aktualnymi przepisami
prawa oświatowego dotyczącymi awansu
zawodowego.
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- śledzenie zmian dokonywanych w Karcie
Nauczyciela
- uzyskanie informacji na temat awansu za
pomocą Internetu
- założenie teczki „Awans zawodowy”
wrzesień 2013

wrzesień 2013

w okresie stażu

w okresie stażu

wrzesień 2013 - potwierdzenie dyrektora szkoły
- rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
- wydruki z Internetu- teczka stażu zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji
- praca nad spełnieniem wymagań na stopień
nauczyciela dyplomowanego
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego. cały okres stażu
cały okres stażu

czerwiec 2016
- teczka „Awans zawodowy”
- ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - przygotowanie sprawozdania z realizacji
zatwierdzonego planu rozwoju. czerwiec 2016 - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - zapoznanie się ze stosownymi przepisami
prawa oświatowego dotyczącymi awansu
zawodowego nauczycieli
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela IX 2013r. - znajomość przepisów prawa oświatowego
- prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego
2.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu - uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zawodowego, szkoleniach
adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
- udział w warsztatach metodycznych
- udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
- studiowanie literatury pedagogicznej cały okres stażu - zaświadczenia ze szkoleń
- zaświadczenia
- udział w szkoleniowych
Radach Pedagogicznych

3. Promocja szkoły w środowisku
- promowanie ciekawych imprez szkolnych
w środowisku lokalnym
- współorganizowanie imprez z udziałem
rodziców
- pozyskiwanie sponsorów
- udział uczniów w konkursach
cały okres stażu - scenariusze imprez
- poświadczenia dyrektora szkoły
- artykuły w gazetach i na stronach www
4. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców - opracowanie i wdrożenie cyklu pedagogizacji rodziców cały okres stażu - kopia opracowanego cyklu pedagogizacji rodziców
- referaty, notatki
5. Prowadzenie dodatkowych zajęć - prowadzenie kroniki klasowej
- przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych
- prowadzenie kółka języka angielskiego cały okres stażu - plan pracy
- kronika klasowa
- dyplomy
- program kółka języka angielskiego
6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych - organizacja imprez klasowych: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Dzień Kobiet, Mikołajki
- konsultacje indywidualne z rodzicami
wyjścia i wycieczki szkolne cały okres stażu
- zdjęcia
- scenariusze imprez
- notatki
7. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy - przygotowywanie pomocy dydaktycznych
- praca w zespole przedmiotowym cały okres stażu - potwierdzenie dyrektora szkoły
8.
Współpraca z rodzicami - organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych
- pomoc w organizowaniu imprez inicjowanych przez RR i SU
według kalendarza uroczystości - scenariusze i zdjęcia
- przygotowywanie dekoracji (zdjęcia)
- poświadczenia dyrektora szkoły
9. Badanie efektywności osiągnięć edukacyjnych uczniów
- przeprowadzenie testu umiejętności
i wiadomości dla uczniów klas IV-VI
okres stażu - opracowanie i interpretacja wyników.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela i wychowawcy - przygotowywanie sprawdzianów, ankiet, testów, scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez, opracowywanie wzorów dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp. techniką komputerową
według potrzeb - potwierdzenie dyrektora szkoły
- wzory dyplomów

2. Korzystanie z Internetu w celu poszerzenia wiedzy i informacji przydatnych w pracy nauczyciela - korzystanie z wiedzy innych nauczycieli
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
- korzystanie ze stron MEN
- prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem komputera
cały okres stażu - zaświadczenia
- opis strony, wydruki www
3. Samodzielne opracowanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem na zajęciach lekcyjnych - przygotowanie prezentacji multimedialnych o tematyce związanej z nauczanym przedmiotem okres stażu - prezentacja multimedialna
4. Wykorzystanie internetu - poszerzanie wiedzy własnej poprzez korzystanie ze stron internetowych oraz wdrażanie zdobytej wiedzy podczas pracy z uczniami.
- udostępnienie uczniom komputerowych programów edukacyjnych zamieszczonych w Internecie
okres stażu - adresy stron www
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
5. Publikowanie w Intenecie swoich osiągnięć - publikowanie konspektów lekcji oraz scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych na stronach internetowych okres stażu - wydruki internetowe

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie publikacji i innych materiałów związaną z wykonywaną pracą
- opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”
- udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych oraz referatów ze spotkań z rodzicami
cały okres stażu - publikacja w Internecie
- publikacja w bibliotece
2.

Współpraca z nauczycielami uczącymi w Szkole Podstawowej w Kruszewcu - wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych
- współtworzenie regulaminów do konkursów szkolnych
- udostępnianie scenariuszy, planów,
sprawdzianów
- prowadzenie zajęć otwartych cały okres stażu

- regulaminy
- scenariusze
- poświadczenie dyrektora szkoły
- scenariusze zajęć
3. Pedagogizacja rodziców - prowadzenie szkoleń dla rodziców z wybranych tematów dotyczących problemów dydaktycznych i wychowawczych, pojawiających się w okresie nauki ich dzieci cały okres stażu - materiały szkoleniowe

4. Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętrzynie - analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych, realizacja zaleceń PPP-P
- kierowanie uczniów na badania do PPP-P cały okres stażu
na bieżąco - notatki
- dokumentacja szkolna


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Praca wychowawcza - opracowanie i wdrożenie programu wychowawcy klasy w oparciu o program wychowawczy szkoły i program profilaktyki
- pogłębianie wiedzy w zakresie potrzeb wychowawczych uczniów
cały okres stażu - plan wychowawcy klasy
2. Opracowywanie wymagań edukacyjnych dla klas I-VI szkoły podstawowej w oparciu o Nową Podstawę Programową - tworzenie wymagań edukacyjnych dla klas I-VI
- wdrożenie wymagań IX 2013 r. - wymagania edukacyjne
3. Opracowanie programu integrującego zespół klasowy - program imprez klasowych, wycieczek, pomocy koleżeńskiej i jego realizacja, diagnoza, monitoring i ewaluacja cały okres stażu - sprawozdanie, karty wycieczki, opis uzyskanych efektów

4. Rozwijanie zainteresowań
w ramach prowadzenia kółka języka angielskiego - opracowanie programu okres stażu - przykładowe scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami. - diagnozowanie środowiska uczniów
- rozmowy z rodzicami
- współpraca z PPP-P w Kętrzynie
- organizowanie pomocy dzieciom cały okres stażu - notatki
- zapisy w dzienniku
2. Organizacja wycieczek szkolnych.
- organizacja jednodniowych wycieczek szkolnych cały okres stażu - karty wycieczek
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
- harmonogram
3. Wycieczki przedmiotowe lub turystyczne - organizacja i przeprowadzenie kilkudniowych wycieczek
- organizacja wycieczek związanych z kulturą spędzania wolnego czasu (kino, teatr, muzeum) okres stażu - karty wycieczki
- sprawozdania
- zapisy w dzienniku szkolnym
4. Organizowanie konkursów szkolnych oraz udział w konkursach na szczeblu gminnym - organizacja konkursów wg potrzeb - poświadczenie dyrektora szkoły
- regulaminy konkursów

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z Policją - zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z uczniami
- pogadanki na temat bezpieczeństwa cały okres stażu - zapisy w dziennikach lekcyjnych
- poświadczenie pracownika policji
2. Działania na rzecz pomocy uczniom - współpraca z PPP-P w Kętrzynie
- analiza możliwości i osiągnięć uczniów- dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia na podstawie orzeczenia PPP-P cały okres stażu - opinie
- opisane wymagań
3. Współpraca ze Służbą Zdrowia - spotkania z pielęgniarką szkolną, cały okres stażu - poświadczenia pracowników
4. Uwrażliwianie na potrzeby innych - zbiórka nakrętek plastikowych z przeznaczeniem dla osób potrzebujących
- zbiórka pokarmu dla zwierząt ze schroniska w Pudwągach okres stażu - poświadczenia dyrektora szkoły
- sprawozdanie ze zbiórek

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opisywanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych - zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
- ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu cały okres stażu - opracowany opis i analiza
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Współpraca z rodzicami, pedagogiem, psychologiem, logopedą, kuratorem, poradnią psychologiczno - pedagogiczną - opis i analiza przypadków.
cały okres stażu - opis i analiza
- wpisy w dzienniku lekcyjnym
- sprawozdania
Plan rozwoju jest otwarty i może ulec zmianom (w zależności przydziału czynności osobie realizującej)

Kruszewiec, 02.09.2013r. Opracowała: Marta Lender

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.