X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31620

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2012
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr xxx
Dyrektor Szkoły: mgr xxx

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Marta Szykuła
nauczyciel kontraktowy fizyki i matematyki
w Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Jarosławcu
ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego

Główne cele stażu:
1.Poznanie przepisów prawa oświatowego.
2.Nabycie umiejętności oceny, analizowanie i dokumentowanie własnej pracy.
3.Rozwijanie umiejętności zawodowych i pogłębianie wiedzy z zakresu:
-metodyki nauczania matematyki i fizyki
-problematyki opiekuńczo- wychowawczej
4.Wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
5.Pogłębianie kontaktów między szkołą a lokalnym środowiskiem.
6.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w swojej pracy.


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Współpraca z Radą Rodziców.


3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla młodzieży.
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.

4. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

5. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

Według terminarza

W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady

Potwierdzenia

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

2. Udział w pracach zespołu matematyczno- przyrodniczego.


3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania fizyki i matematyki.

5. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa.

6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.


W okresie trwania stażu.
Zaświadczenie z ukończonego szkolenia.

Potwierdzenia.

zaświadczenia

Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r.
Dz. U. Nr 260, poz. 2593 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. uwzględniając zmiany wprowadzone
rozporządzeniem z dnia 14.11.2007r.
Dz. U. Nr 214, poz. 1580

• Karta Nauczyciela.

• Rozporządzenie ME z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.


• Ustawa o systemie oświaty.

• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały ODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Np. www.men.waw.pl
www.wom.lublin.pl

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

3. Zapoznanie się z Prawami Dziecka i Konwencją Praw Ucznia.


W okresie trwania stażu
Potwierdzenia
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Zorganizowanie konkursu fizycznego.

3. Zorganizowanie konkursu EKO 2009

4. Zorganizowanie szkolnego konkursu matematycznego.

5. Opracowanie i przeprowadzenie testu diagnostycznego dla uczniów klas Iw gimnazjum po szkole podstawowej z matematyki i fizyki.

6. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Opracowanie programu zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas III
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
• Konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, analiza przeprowadzonych testów, sprawdzianów
• Modernizowanie pracowni przedmiotowej

7. Publikowanie własnych prac.
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• publikacja scenariuszy lekcji.

8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.

Wrzesień 2009

Raz w miesiącu

W ciągu całego roku szkolnego.

Marzec 2009

Kwiecień-czerwiec 2009

Listopad 2010

Wrzesień 2009
Wrzesień 2010
Wrzesień 2011

Cały okres stażu.

Wrzesień 2009

Cały okres stażu

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Konspekty
Konspekty

Karty hospitacji

Konspekty

Regulamin opracowanie konkursu
i wyników

Notatka

Potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych.

2. Udział w lokalnych imprezach środowiskowych (spotkania, festyny itp.)


3. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.

4. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

5. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych, egzaminów.


6. Prowadzenie dodatkowych zajęć –zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

7. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.

8. Realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy:

• Opracowanie planu pracy wychowawcy klasowego
• Diagnozowanie potrzeb uczniów
• Poznanie wychowanków i ich środowiska
• Opracowanie narzędzi diagnostycznych badających „klimat” panujący w klasie
• Integracja środowiska klasowego

9. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych
i sytuacji rodzinnej uczniów:
• Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
• Analiza orzeczenia i opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Rozmowy z rodzicami uczniów na temat postępów ich dzieci w nauce, w szczególności z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
• Konsultacje z innymi nauczycielami
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
• Konsultacje z kuratorem sądowym

10. Systematyczne informowanie uczniów o postępach dzieci.

11. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.


12. Udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach poświeconych problemom współczesnego świata.

Według planu

W ciągu całego stażu

Scenariusze

Potwierdzenie

Ankieta

Konspekty lekcji wychowawczych

Potwierdzenia pedagoga

Podpis na opinii o zapoznaniu się

Adnotacje w dzienniku

Zapisy w dzienniku

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w czasie zajęć urządzeń multimedialnych, programów edukacyjnych, Internetu.

2. Znajomość podstawowych programów komputerowych.

3. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, pracy w określonych programach, tworzenia stron internetowych, przygotowania prezentacji .

4. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, założenie własnej strony WWW – publikacje.

5. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

6. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

7. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

Cały okres stażu
Potwierdzenia

Adres strony

Zaświadczenia

Konspekty
Plan rozwoju zawodowego

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodzicówa.
( prelekcje, pogadanki, warsztaty prowadzone przy udziale specjalistów).

4.Aktywna praca nad samokształceniem.

Przez cały okres stażu
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.

2. Klasyfikowanie i promowanie uczniów.


3. Analiza przepisów prawa oświatowego.

4. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek turystyczno - krajobrazowych.


5. Udział w konstruowaniu i modyfikacji dokumentów szkolnych.

6. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,
uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji:
Statut Szkoły,
Plan dydaktyczno – wychowawczy i opiekuńczy szkoły,
Plan rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów
.

7. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

W ciągu całego stażu

Notatki

Karty wycieczek

Potwierdzenia

Plan dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy
Szkoły
Statut Szkoły
Plan rozwoju szkoły
Wewnątrzszkolny
system oceniania

Opracowała:
mgr Marta Szykuła
Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom wynikającym z potrzeb szkoły.


Podpis dyrektora:

Zatwierdzono do realizacji dnia:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.