X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31605

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: M. S.

Posiadane kwalifikacje : studia wyższe magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w kierunku język polski, specjalność nauczycielska

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Data rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego: 01.09.2008

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2011

Staż pracy: 6 lat

Stanowisko: nauczyciel języka polskiego

Miejsce pracy: ZSTiO w .....


A. Cele operacyjne /§7 ust. 1 Rozporządzenia MENiS/:


1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

B. Wymagania egzaminacyjne /§7 ust. 2 Rozporządzenia MENiS/:


1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

C. Plan działania

I. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.


1.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu -bezpośrednia rozmowa z opiekunem,
- omówienie zadań stażysty i opiekuna stażu
- określenie wzajemnych oczekiwań obu stron i zasad współpracy

2.Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-napisanie planu i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrekcji

3.Samodzielne prowadzenie zajęć języka polskiego i zajęć wychowawczych
-przygotowanie scenariuszy zajęć i pomocy potrzebnych do lekcji

4.Prowadzenie lekcji języka polskiego
i lekcji wychowawczych w obecności opiekuna stażu, Dyrektora Szkoły, Zastępcy Dyrektora oraz omawianie ich w obecności osoby uczestniczącej
- przygotowanie pomocy potrzebnych do lekcji
- omówienie scenariusza zajęć
- konsultacje
- przeprowadzenie lekcji
- analiza przebiegu zajęć

5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (lub innych nauczycieli)
- hospitacja i omówienie jej wyników

6.Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
- realizacja zadań nauczyciela wynikających ze Statutu Szkoły
-udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli
- realizacja dodatkowego przydziału czynności
- udział w zebraniach komisji przedmiotowej
-analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły i planu wychowawczego, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania i innych regulaminów wewnątrzszkolnych
- pełnienie dyżurów nauczycielskich
- współpraca z organami szkolnymi (jak np. świetlica, Internat, Pedagog Szkolny, sekretariat)
- konsultacje i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
w celu doskonalenia pracy wychowawczej i edukacyjnej

7.Przygotowanie, prowadzenie dokumentacji szkolnej
- opracowanie rozkładów materiału nauczania i planu wychowawczego oraz przedmiotowego systemu oceniania, kryteriów ocen
- prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen
- dokumentowanie realizacji zajęć w dziennikach lekcyjnych

8.Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce lub wymagającymi nauczania indywidualnego
- rozmowa, konsultacje z uczniami mało zdolnymi, posiadającymi opinie o dysleksji, dysortografii i in.
- obserwacja i kierowanie uczniów z dysfunkcjami do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
- nauczanie indywidualne

9.Praca z uczniami uzdolnionymi, przygotowującymi się do konkursów lub olimpiad, imprez kulturalnych
- konsultacje, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
- współpraca z grupą artystyczną
- prowadzenie warsztatów słowno-muzycznych

10.Organizowanie akademii okolicznościowych, wieczorków poetyckich oraz uroczystości związanych z Patronem Szkoły -
opracowanie scenariuszy uroczystości
- organizacja prób
- praca z młodzieżą uzdolnioną artystycznie
- współpraca z grupą artystyczną

11.Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu oraz typu i rodzaju szkoły
- pełnienie obowiązków wychowawcy klasy i dyżurów wychowawczych
- zapoznanie się z sytuacją wychowanków
- realizacja planu wychowawczego klasy i programu profilaktycznego szkoły
- integrowanie zespołu klasowego poprzez organizowanie wycieczek, wyjazdów, imprez klasowych
- rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (jak np. Kościół, Policja, organizacje miejskie, domy kultury)
- propagowanie pożądanych zachowań, przeciwdziałanie patologiom i zagrożeniom
- kontakt z organami wewnątrzszkolnym (np. pedagogiem szkolnym, higienistką szkolną, opiekunami w Internacie)
- rozpoznawanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych
- współpraca z innymi wychowawcami i Dyrekcją
- współpraca z rodzicami (zebrania ogólne, spotkania indywidualne) i RR


II. Poznaanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących procedury awansu zawodowego

2.Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty,
w tym Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych MENiS wydanych na ich podstawie
- analiza przepisów
- ich interpretacja
- aktualizowanie wiedzy na temat przepisów oświatowych

3.Poznawanie procedur funkcjonowania wewnątrzszkolnego
- analiza dokumentów: statutu szkoły, programu wychowawczego, planu rozwoju, programu profilaktyki, regulaminów i wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- aktualizacja wiedzy

4.Aktualizowanie wiedzy na temat procedur przeprowadzania egzaminów maturalnych i zawodowych
- ukończenie szkolenia dla egzaminatorów maturalnych z języka polskiego
- lektura aktualnych przepisów, rozporządzeń, biuletynów maturalnych z języka polskiego
- udział w pracach komisji egzaminacyjnych

5. Zdobywanie wiedzy na temat postępowania w sprawie nieletnich uczniów
- analiza prawa
- współpraca z pedagogiem szkolnym
- monitorowanie postępów uczniów z rodzin dyssocjalnych

6. Aktualizowanie znajomości regulaminów wycieczek szkolnych
i przepisów BHP
- zapoznawanie się z przepisami bezpieczeństwa podczas wyjazdów z grupą uczniów
- lektura przepisów


III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Wstępna ocena własnych umiejętności
- autorefleksja
- omówienie z opiekunem stażu możliwości zastosowania nabytych do tej pory umiejętności w pracy zawodowej

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie i segregowanie materiałów dokumentujących realizację planu rozwoju zawodowego (planów pracy, scenariuszy, zaświadczeń, certyfikatów, zdjęć, nagrań, prac uczniów itp.)
- systematyczne omawianie dokumentacji z opiekunem stażu

3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu wewnętrznym i zewnętrznym
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
- udział w konferencjach metodycznych i szkoleniach Rady Pedagogicznej

4.Poszerzanie własnej wiedzy w zakresie języka polskiego, literatury, pedagogiki, psychologii
- samokształcenie
-czytanie czasopism i książek związanych z literaturą i dydaktyką
- konsultacje z innymi nauczycielami, pedagogami


5.Rozwijanie własnych umiejętności psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem
- obserwacja i analiza możliwości ucznia
- próby rozwiązywania konfliktów szkolnych uczniów
- konsultacje z opiekunem stażu i innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym
- aktywne uczestnictwo w zespole przedmiotowym i wychowawczym
- konsultacje z innymi nauczycielami
- rozwijanie i doskonalenie umiejętności
interpersonalnych

6.Stałe doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej
i pedagogicznej oraz wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy dydaktycznej i pedagogicznej
- samodzielne wykonywanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych, programów, scenariuszy, nagrań, reprodukcji itd.
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, programu pisania świadectw
- przygotowywanie testów sprawdzających oraz pomocy dydaktycznych techniką komputerową

7.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- analiza własnej działalności dydaktyczno-wychowawczej
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego I

8.Określenie dalszej drogi rozwoju
- przedstawienie Dyrekcji sprawozdania i dokumentacji
z odbytego stażu
- przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
- autorefleksja i samoocena
- wnioski do dalszej pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.