X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31561

Jaka jest marcowa pogoda? Scenariusze zajęć - kl. II

Scenariusz zajęcia zintegrowanego

Klasa: II

Krąg tematyczny: W marcu jak w garncu.

Temat dnia: Jaka jest marcowa pogoda ?

Czas: 1 godzina lekcyjna

Cele operacyjne, czyli przewidywane osiągnięcia ucznia:
• potrafi rozwiązać zagadkę
• umie ułożyć przysłowie z rozsypanki sylabowej
• wie, co oznacza przysłowie „W marcu jak w garncu”
• zna elementy pogody
• wie, jaka pogoda jest charakterystyczna dla danej pory roku
• rozumie znaczenie każdego elementu pogody dla ludzi, roślin i zwierząt
• układa i pisze zdania na temat marcowej pogody
• prowadzi obserwacje pogody
• nazywa kierunki wiatrów i przedstawia je graficznie
• rozumie treść czytanych utworów literackich
• uzupełnia tekst z lukami

Metody pracy:
• podające – rozmowa kierowana, swobodne wypowiedzi uczniów, praca z tekstem
• oglądowe – pokaz
• poszukujące – obserwacja
• czynnościowe – stawianie zadań do wykonania

Formy pracy:
• zbiorowa jednolita
• indywidualna jednolita
• indywidualna zróżnicowana

Środki dydaktyczne:
• zagadka (hasło: MARZEC)
• rozsypanka sylabowa (W MARCU JAK W GARNCU)
• obrazki – symbole pogody, garnek
• wiersz „W marcu jak w garncu”
• opowiadanie Lucyny Krzemienieckiej pt. „O Marcu, pannie Juliannie i o ptaszku”
• ilustracje do treści wysłuchanego opowiadania (panna Julianna)
• karty pracy indywidualnej

Typ lekcji:
• wynikający z realizacji funkcji:
lekcja wprowadzająca i zaznajamiająca uczniów z nowym materiałem
• wynikający z organizacji pracy na lekcji:
lekcja uczenia się pod kierunkiem oraz samodzielnej pracy uczniów

Strategia:
• podająca


Przebieg zajęcia:

1). Wprowadzenie do tematu zajęcia poprzez rozwiązanie zagadki oraz ułożenie przysłowia z rozsypanki sylabowej.

Zagadka
Mówią – że w nim jak w garncu.
Nieustanna zmiana.
Słońce grzeje w południe, mrozek szczypie z rana, a do tego jeszcze przelatują deszcze.

(MARZEC)

Rozsypanka sylabowa
W MARCU JAK W GARNCU

2). Wyjaśnienie znaczenia przysłowia.

3). Co to jest pogoda? – pogadanka nt. zjawisk pogodowych występujących na kuli ziemskiej.
• Wyjaśnienie terminu „pogoda” (są to warunki atmosferyczne wokół nas, na które składa się temperatura i ciśnienie powietrza, zawartość w nim wilgoci, a także obecność lub brak chmur oraz kierunek wiatru).
• Co składa się na pogodę? – przypomnienie elementów pogody (ćw. 1 str. 67 – ćwicz. cz. 3); odczytanie powstałych haseł: temperatura powietrza, zachmurzenie, opady, kierunek wiatru.
• Symbole w kalendarzu pogody – łączenie obrazków z podpisami.

4). Wzorowe czytanie przez nauczyciela wiersza pt. „W marcu jak w garncu”.
• Rozmowa nt. wiersza.
• Wyszukiwanie w nim informacji nt. „Co miesza w garncu pan Marzec”.

5). Wzorowe czytanie przez nauczyciela opowiadania L. Krzemienieckiej pt. „O Marcu, pannie Juliannie i o ptaszku”.

6). Rozmowa na temat opowiadania:
• w jaki sposób Marzec psotnik żartował sobie z panny Julianny?
• do jakiej zabawy możemy przyrównać marcowe żarty?
• jak moglibyśmy opisać marcową pogodę?

7). Samodzielne redagowanie i zapisywanie zdań o marcowej pogodzie (praca indywidualna zróżnicowana).

POZIOM I

Ułóż opis marcowej pogody. Wykorzystaj podane słownictwo.

deszcz, pogoda, marzec, śnieg, słońce, deszcz ze śniegiem, pada, świeci, jest, grzeje, mocniej, cieplej, marcowa, kapryśna, zmienna, często, czasami, nawet


POZIOM II

Uzupełnij luki w tekście odpowiednimi wyrazami z ramki.

zmienna, przymrozek, świeci, kapryśna, psikusy, pogoda, nos, śnieg, po południu, wiatr, psotnik


Marcowa .......................... jest bardzo ........................... i .............................. .

Rano ................................. szczypie w ................. i uszy. W południe często

......................... słońce. ...................................... czasami wieje silny

.......................... . Zdarza się, że wieczorem pada ........................ z deszczem.

To marzec ........................... robi nam takie .............................. .


POZIOM III

Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

• pogoda jest zmienna. Marcowa
• jest przymrozek. Rano
• grzeje W południe mocno słońce.
• wieje Po południu silny wiatr.
• pada śnieg Wieczorem deszczem. z


8). Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.


9). Podsumowanie zajęcia.

10). Zadanie pracy domowej.

Scenariusz zajęcia zintegrowanego

Klasa: II

Krąg tematyczny: W marcu jak w garncu.

Temat dnia: Jakie są oznaki wiosny ?

Czas: 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne, czyli przewidywane osiągnięcia ucznia:
• mnoży liczby w zakresie 60
• potrafi rozwiązać zagadkę matematyczną i podać hasło
• rozwiązuje zagadki wiosenne
• umie określić zmiany w przyrodzie zachodzące wczesną wiosną
• układa wielozdaniowe wypowiedzi ustne na temat wczesnej wiosny
• uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela
• potrafi wymienić zwiastuny wiosny – nazwy ptaków i kwiatów
• podpisuje ilustracje właściwymi wyrazami
• umie zredagować opis bociana
• poprawnie uzupełnia tekst z lukami


Metody pracy:
• podające – rozmowa kierowana, swobodne wypowiedzi uczniów, praca z tekstem
• oglądowe – pokaz
• czynnościowe – stawianie zadań do wykonania

Formy pracy:
• zbiorowa jednolita
• indywidualna jednolita
• indywidualna zróżnicowana

Środki dydaktyczne:
• zagadka matematyczna (hasło: ZWIASTUNY WIOSNY)
• ilustracje ptaków powracających do nas z ciepłych krajów
• ilustracje wiosennych kwiatów
• podpisy pod ilustracje
• kartoniki ze zdaniami charakterystycznymi dla wiosny
• wiersz Marii Majchrzak „Już wiosna”
• karty pracy indywidualnej
Typ lekcji:
• wynikający z realizacji funkcji:
lekcja wprowadzająca i zaznajamiająca uczniów z nowym materiałem
• wynikający z organizacji pracy na lekcji:
lekcja uczenia się pod kierunkiem oraz samodzielnej pracy uczniów

Strategia:
• podająca


Przebieg zajęcia:

1. Wprowadzenie do tematu zajęcia poprzez rozwiązanie zagadki matematycznej i odczytanie hasła: „Zwiastuny wiosny”.

2. Wzorowe czytanie przez nauczyciela wiersza Marii Majchrzak pt. „ Już wiosna”.
• Rozmowa nt wiersza.
• Co dzieje się wczesną wiosną w świecie przyrody?
• Jakie oznaki wiosny zaobserwowaliście wokół siebie?

3. Zwiastuny wiosny.
• Wypowiedzi dzieci nt wiosennych kwiatów dziko rosnących i tych hodowanych przez człowieka.
Zwrócenie uwagi dzieci na fakt, że są to rośliny znajdujące się pod ochroną.
• Wypowiedzi dzieci nt wiosennych powrotów ptaków.

4. Odgadywanie nazw kwiatów na podstawie opisów.

5. Ustne zredagowanie opisu bociana do pomocniczych pytań nauczyciela.

• Jakim ptakiem jest bocian?
• Jakie ma upierzenie?
• Jak wygląda jego dziób?
• Jaka jest jego szyja?
• Jakie ma skrzydła i nogi?
• Czym się żywi?
• Kiedy do nas przylatuje i jak długo pozostaje?
• Gdzie buduje swoje gniazda?
• Jaki odgłos wydaje?
6. Samodzielne redagowanie i zapisywanie zdań opisujących wygląd bociana (praca indywidualna zróżnicowana).

POZIOM I

Ułóż opis bociana, odpowiadając na pytania. Wykorzystaj podane słownictwo.

1. Jakim ptakiem jest bocian?
2. Jakie ma upierzenie?
3. Jak wygląda jego dziób?
4. Jaka jest jego szyja?
5. Jakie ma skrzydła i nogi?
6. Czym się żywi?
7. Kiedy do nas przylatuje i jak długo pozostaje?
8. Gdzie buduje swoje gniazda?
9. Jaki odgłos wydaje?

Wyrażenia:
• duży ptak
• upierzenie czarno – białe
• dziób: długi, czerwony
• szyja: długa, biała
• skrzydła: duże, czarno – białe
• nogi: długie, czerwone
• pożywienie: gryzonie, krety, żaby
• przylot: marzec, kwiecień
• gniazda: dachy, kominy lub słupy
• klekot: głośny

Czasowniki: jest, posiada, ma, rozkłada, jest osadzona, żywi się, przylatuje, pozostaje, buduje, wydaje


POZIOM II

Uzupełnij tekst opisu bociana odpowiednimi wyrazami z ramki.

przylatuje, dużym, kretami, upierzeniu, pozostaje, dziób, rozkłada, szyi, czarno – białe, nogach, dachach, klekot, żywi się


Bocian jest .............................. ptakiem o czarno – białym

.............................. . Ma długi, czerwony ............................ .

Jego głowa osadzona jest na długiej, białej ........................... .

W locie .......................... swoje duże .......................................

skrzydła. Chodzi na długich, czerwonych ................................

Chętnie ......................... gryzoniami, rybami, .........................

i żabami. .................................. do nas w marcu lub w

kwietniu i ............................. do końca lata. Buduje gniazda

na ........................... , kominach lub słupach. Czasem słychać

jego charakterystyczny, głośny ........................... .


POZIOM III

Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

• dużym jest Bocian ptakiem.
• pióra mają Jego i czarny. biały kolor
• długi nogi Ma i czerwone dziób. długie
• i żaby. Lubi ryby jeść
• gniazda Buduje słupach na dachach. lub


7. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.

8. Podsumowanie zajęcia.

9. Zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.