X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31368

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
§ 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MENiS z dnia 01-103-2013 r.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY SPODZIEWANE
EFEKTY
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Wrzesień 2015r.
Postępowanie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w trakcie realizacji awansu zawodowego
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem, ustalenie
Harmonogramu obserwacji zajęć.
Wrzesień 2015r.
Podpisany kontrakt

Omówienie zasad współpracy.
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów
Październik 2015r.
Pozyskane tematyki zajęć i harmonogram zajęć obserwowanych
Konspekty lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji.
Cały okres stażu
Pozyskanie dokumentów niezbędnych do odbycia stażu.
Teczka stażysty.

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Maj 2016 r.
Zaplanowanie sposobu przygotowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji stażu.

Poznanie organizacji oraz zasad funkcjonowania organów szkoły.
Udział w radach pedagogicznych.
Współpraca z Radą Rodziców
Według planu rad pedagogicznych.
Cały okres stażu.
Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Prawidłowo przebiegająca współpraca z Radą Rodziców
Lista obecności
Zapoznanie się z dokumentami regulującymi pracę szkoły

Analiza:
Statutu Szkoły,
Programu Wychowawczego,
Programu Profilaktyki,
Koncepcji Pracy Szkoły,
Regulaminu Rady Rodziców,
Regulaminu Rady Pedagogicznej,
Wrzesień
oraz
cały okres stażu.

Poznanie specyfiki pracy w szkole,
Stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy własnej podporządkowanej zasadom funkcjonowania i organizacji szkoły.
Notatki własne

Zapoznanie się z rodzajem oraz
sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej:
dziennik zajęć, arkusze diagnozy itp.
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach zajęć.

Przygotowywanie scenariuszy zajęć dydaktycznych,
Projektowanie planów miesięcznych.
Wrzesień oraz cały okres stażu.

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Wpisy w dziennikach zajęć.
Wydruki planów miesięcznych.
Scenariusze z przeprowadzonych zajęć.

Opracowanie rozkładu materiału z nauczanych przedmiotów:
Procesy technologiczne w gastronomii.
Procesy produkcji wyrobów cukierniczych.
Technika w produkcji cukierniczej.
Analiza podstawy programowej.
Opracowanie rozkładu materiału.
Wrzesień 2015r.
Prawidłowe sporządzenie rozkładu materiału.
Zatwierdzony rozkład materiału.

Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z nauczanych przedmiotów.
Wrzesień 2015r.
Prawidłowe opracowanie systemu oceniania.
Zatwierdzony system oceniania przedmiotowego.

Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja, udział w spotkaniach Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych., Radach Pedagogicznych.
Wrzesień 2015 r.
Dostosowanie się do planu szkolnego.
Organizacja zajęć własnych.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Wrzesień 2015 r.
Stosowanie zdobytej wiedzy w pracy własnej zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w szkole.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. Notatki własne.

Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Współpraca z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu.

Wzbogacanie wiedzy z zakresu edukacji i wychowania.
Zaświadczenia,
Notatki własne.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp.
Cały okres stażu.
Prawidłowo prowadzona teczka nauczyciela stażysty.
Dokumentacja stażysty (zaświadczenia,
scenariusze zajęć itp.).


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w którym nauczyciel odbywa staż
(§6 ust.2 pkt. 2)

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi.
1 razy w miesiącu
cały okres stażu.
Zdobycie wiedzy z zakresu sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych.
Wnioski z obserwacji i hospitacji.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora.
Opracowanie konspektu lekcji, konsultacja, analiza.
Bezpośrednie prowadzenie zajęć,
Omówienie przeprowadzonych zajęć z nauczycielem obserwatorem
1 razy w miesiącu
cały okres stażu
Zdobycie cennych uwag na temat sposobu prowadzenia zajęć.
Konspekty lekcji, wnioski i uwagi do realizacji.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
Analiza przewodników metodycznych, rocznego planu pracy, programów nauczania oraz podstawy programowej.
Udział w radach pedagogicznych, w pracach zespołów nauczania i diagnozy.
Czytanie czasopism i książek związanych z nauczanymi przedmiotami
Cały okres stażu.
Wzbogacenie warsztatu pracy.
Poszerzenie wiedzy z zakresu konstruowania prawidłowych scenariuszy zajęć,

Umiejętność właściwego wykorzystania form, metod i środków pracy pedagogicznej.
Zaświadczenia.
Potwierdzenie przez opiekuna stażu,
Notatki własne.
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne (liczmany, ilustracje itp.)

Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz multimedialnej techniki pracy.
Wykorzystanie programów komputerowych do przygotowania miesięcznych planów pracy, pisania scenariuszy oraz do przygotowywania zajęć dydaktycznych.
Korzystanie z Internetu w celu studiowania lektury przedmiotu, a także w celu komunikowania
się z dyrektorem szkoły oraz z innymi nauczycielami.
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Korzystanie z portali dydaktycznych.
Korzystanie z multimediów podczas zajęć dydaktycznych oraz spotkań z rodzicami. Wrzesień 2015 oraz
cały okres stażu.
Łatwiejsze i sprawniejsze opracowanie planów pracy i scenariuszy zajęć.
Łatwy i szybki dostęp do wiedzy.
Możliwość zdobycia wiedzy bez konieczności tracenia czasu na dojazd do firmy szkoleniowej. Doskonalszy przekaz wiedzy, wykorzystanie multimediów, jako środków dydaktycznych.
Scenariusze zajęć.
Wykaz przeczytanych publikacji zamieszczonych na stronach Internetu
(strony Internetowe). Zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
Zaświadczenie o publikacji.

Współprowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. Praca z uczniami wymagającymi
pomocy.
Cały okres stażu.
Wzbogacenie wiedzy w zakresie zasad tworzenia
indywidualnych programów korekcyjno kompensacyjnych.
Potwierdzenie opiekuna stażu.
Karty pracy.

Dzielenie się wiedzą z innymi Nauczycielami.
Organizacja zajęć koleżeńskich, a także zorganizowanie zajęć otwartych,
Udostępnianie scenariuszy zajęć, ciekawej literatury oraz interesujących publikacji.
Cały okres stażu.
Wzbogacenie warsztatu pracy.
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
Potwierdzenie opiekuna stażu i innych nauczycieli.


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
(§6 ust.2 pkt. 3)

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku słuchaczy.
Zapoznanie przez opiekuna stażu we współpracy z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu.
Zdobycie niezbędnej wiedzy o środowisku słuchaczy.
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
Poznanie instytucji wspomagających pracę szkoły w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej, rozpoznanie środowiska. Poszukiwania własne
Uzyskanie informacji od dyrektora oraz bogatszych w doświadczenie nauczycieli na temat instytucji wspomagających szkołę w sprawach wychowawczych.
Poznanie zakresu pomocy.
Cały okres stażu.
Współpraca z innymi Nauczycielami.
Zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń.
Posiadana wiedza na temat instytucji wspomagających nauczyciela w sprawach wychowawczych. Spis adresów i telefonów instytucji wspomagających proces wychowawczy.

Współpraca z rodzicami
Współprowadzenie zebrań z rodzicami wraz z opiekunem stażu.
Rozmowy indywidualne z rodzicami.
Przygotowanie i przeprowadzenie według ustalonego terminarza spotkań z rodzicami.
Uzyskanie wiedzy o środowisku ucznia w stopniu umożliwiającym pracę z uczniem.
Protokoły z zebrań.
Notatki z rozmów indywidualnych.
Scenariusz zajęć i zajęć otwartych dla rodziców.
Angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości grupowych.
Według ustalonego terminarza
Uzyskanie wiedzy o środowisku ucznia w stopniu umożliwiającym pracę z uczniem.
Protokoły z zebrań.
Notatki z rozmów indywidualnych.

Gromadzenie informacji o indywidualnych potrzebach wychowawczych uczniów, w tym również przez obserwację oraz gromadzenie i pogłębianie wiedzy w zakresie zaspokajania
tychże potrzeb.
Obserwacja ucznia i rozmowy z nim.
Studiowanie literatury psychologiczno- pedagogicznej,
Współpraca z nauczycielami bogatszymi w doświadczenie.
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowawczych przez studiowanie fachowej literatury.
Cały okres stażu
Prowadzenie arkuszy obserwacji uczniów.
Notatki własne.
Wykaz literatury i publikacji.
Arkusze obserwacji uczniów.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Konstruktywne omówienie zajęć
prowadzonych przez opiekuna stażu.
Cały okres stażu/raz w miesiącu.
Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć.
Zapisy w dzienniku hospitacji notatki własne.

Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
Omówienie prowadzonych zajęć z opiekunem stażu i/ lub dyrektorem.
Cały okres stażu/raz w miesiącu.
Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć.
Zapisy w dzienniku hospitacji
notatki własne.
Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Analiza wniosków i wskazówek do dalszej pracy nauczyciela stażysty.
Cały okres stażu.
Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć.
Zapisy w dzienniku hospitacji
notatki własne......................................... ........................................
(podpis opiekuna stażu) (podpis stażysty)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.