X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31357

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela:
Nauczany przedmiot: nauczyciel wspomagający
Opiekun stażu:

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe podejmowanego stażu:
- Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie oraz przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Poszerzanie wiedzy dotyczącej przepisów systemu oświaty.
- Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy.
- Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
- Uczestniczenie w pracach organów szkolnych, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
§ 7 ust. 2 pkt. 1

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli.

- Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego procedur uzyskiwania awansu zawodowego :
o - Karta Nauczyciela,
o - Ustawa o systemie oświaty
o - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły.
- Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.
- Aktualizowanie wiedzy na temat awansu zawodowego.

2. Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju

- Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- Zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
- Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji.

4. Doskonalenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy.

- Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki, prezentacje multimedialne)
- Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.
- Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego.
- Tworzenie szkolnej bazy materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć rewalidacyjnych.
- Organizowanie i współorganizowanie konkursów klasowych, szkolnych i międzyszkolnych.

5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły

- Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych wraz z dokumentowaniem informacji o nich na szkolnej stronie internetowej.
- Wykonywanie dekoracji na uroczystości szkolne.
- Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych
- Przekazywanie ciekawych scenariuszy, pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom.
- Współpraca ze specjalistami w celu rozwiązywania bieżących problemów edukacyjnych, wychowawczych, psychologicznych.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

- Systematyczne i poprawne prowadzenie dzienników, w tym dzienników zajęć rewalidacji indywidualnej, zajęć dodatkowych.
- Opracowywanie dokumentów, m.in.:
dostosowania wymagań edukacyjnych,
programy zajęć rewalidacyjny,
indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
zeszyty korespondencji z rodzicami
arkusze i karty obserwacji ucznia.
- Przygotowywanie opinii pedagogicznych o uczniach posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7 ust.2 pkt. 2

Poznawanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
- Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
- Aktywna współpraca z wychowawcą klasy, pedagogiem, psychologiem i nauczycielami.
- Zapoznanie się z dokumentacją, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznych.
- Obserwacja uczniów w codziennych sytuacjach

2. Praca z uczniem niepełnosprawnym

- Diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów oraz dostosowywanie do nich wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznych, opracowywanie programów rewalidacji indywidualnej.
- Dostosowywanie metod, form i pomocy dydaktycznych do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.
- Wspieranie ucznia niepełnosprawnego w codziennym radzeniu sobie w klasie i szkole, zachęcanie go do brania udziału w imprezach, akademiach, uroczystościach szkolnych, konkursach.
- Współpraca z rodzicami uczniów, wspólne rozwiązywanie problemów.
- Współpraca ze specjalistami: logopedą, pedagogiem, psychologiem, wspólne opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, omawianie wniosków z przeprowadzonych badań, wniosków z obserwacji uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

3. Praca na rzecz środowiska lokalnego.

- Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, uroczystościach promujących szkołę.
- Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych.
- Poszukiwanie sponsorów nagród w konkursach organizowanych w szkole.
- Współorganizowanie akademii i uroczystości szkolnych.
- Współorganizowanie wycieczek szkolnych i klasowych.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 7 ust. 2 pkt. 3

1. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy

- Przygotowanie scenariuszy zajęć, kart pracy, pomocy dydaktycznych, prezentacji, dekoracji, dyplomów, przy użyciu komputera i Internetu.
- Korzystanie na zajęciach z różnych programów i komputerowych gier edukacyjnych.
- Uzyskiwanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, wiedzy o szkoleniach ze stron WWW lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe)
- Udział w kursach internetowych dla nauczycieli.
- Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły.
- Dokumentowanie przebiegu stażu

2. Publikacje w Internecie
- Publikacja opracowanych przez siebie materiałów, scenariuszy na portalach edukacyjnych.


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej.
§ 7, ust. 2, pkt. 4

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnym szkoleniach dla nauczycieli.
- Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

- Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację.
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
§ 7, ust. 2, pkt. 5

1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

- Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji
- Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.

2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.

- Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN


Podpis nauczyciela Podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.