X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31370
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.


1. IMIĘ I NAZWISKO: mgr Elżbieta Kwiecień
2. STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel kontraktowy
3. MIEJSCE PRACY: Przedszkole nr w Koluszkach
4. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1.09.2012
5. PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2015
6. CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
7. DYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Mariola Garnys- Jaskóła
8.OPIEKUN STAŻU: mgr Małgorzata Długosz
9. DATA ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:

LP.
ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTOWANIE REALIZOWANYCH ZADAŃ
(Tabela - dop. red.)

§ 7ust.1 pkt. 1
„Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych ,opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego”

1.Pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania i zadań przedszkola
2.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

1.Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki : statut, plan rozwoju przedszkola, regulaminy wewnątrz przedszkolne


1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z rodzicami poprzez:
- zebrania
- rozmowy indywidualne
- zajęcia otwarte
3. Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
- Andrzejki
- Mikołajki
- Dzień Babci i Dziadka
- Powitanie wiosny
- Dzień Mamy i Taty

-Gromadzenie dokumentacji

okres stażu
okres stażu
okres stażu

Zgromadzenie dokumentacji poprzez zapiski własne, kopie przepisów
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Plan współpracy z rodzicami, listy obecności z zebrań, , protokoły z zebrań
Potwierdzenia współpracy, zdjęcia
Zebrane dokumenty


§ 7ust.1pkt.2
„Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenie ustawicznego

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym i zewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu
2.Rozwijanie własnych umiejętności pedagogicznych
-uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych
- udział w różnego rodzaju pozaprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności

-Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

Okres stażu
Okres stażu

własne notatki, zaświadczenia, potwierdzenia
Dzienniczek lektur


§ 7 ust1 pkt. 3
„Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.”

1 Poznanie przepisów prawa oświatowego
2.Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka Analiza dokumentacji.
Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
-Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego

-analiza Praw Ucznia, Karty Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
- stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej

Okres stażu
Okres stażu
Listopad 2012
Na bieżąco
zbiór dokumentacji, notatki
zbiór dokumentacji, notatki
Notatki własne


§ 7 ust. 2 pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.”

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
2.Współpraca z opiekunem stażu
3. Współpraca z dyrektorem
4.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
5. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej
6.Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Rozporządzenie MEN z dnia 01. grudnia 2004r.;
-Karta Nauczyciela-
Ustawa z dnia 26. stycznia 1982r
-śledzenie stron internetowych

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, ich analiza
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik zajęć)
Sprawdzenie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji
Przygotowywanie miesięcznych planów pracy

1.Opracowanie i wdrażanie planu pracy dydaktyczno- wychowawczej.
2. Opracowanie planu pracy kółka kulinarnego „Mniam, mniam.” prowadzenie zajęć z dziećmi z grupy V i VI.

1.Kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie materiałów
2.Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego: wyłonienie zadań, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji (autorefleksja, określenie słabych i mocnych stron własnej działalności).
3.Przygotowanie sprawozdania

cały okres stażu
Wrzesień 2012
Wrzesień 2012
Wrzesień 2012
Wrzesień 2012
Raz w semestrze
Raz w semestrze
Wg potrzeb dyrektora
systematycznie
1-2 razy w semestrze
raz w miesiącu
Na bieżąco
Okres stażu
Na bieżąco oraz po zakończeniu stażu
Po zakończeniu stażu

plan rozwoju zawodowego, notatki
wniosek
kontrakt
plan rozwoju zawodowego
grafik
przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia
przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia
scenariusze zajęć
dziennik zajęć
arkusz obserwacji
plan pracy
Plany pracy dydaktyczno- wychowawczej
Program autorski „Mniam mniam”- plan pracy kółka kulinarnego
Teczka dorobku zawodowego (świadectwa, scenariusze, opisy, zaświadczenia, nagrania, zdjęcia)
Pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego


§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”

1.Poznanie sytuacji wychowanków
2.Przygotowanie uroczystości przedszkolnych oraz wycieczek dla dzieci
3.Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
4.Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach
5.Pełnienie dodatkowych funkcji w Przedszkolu.
6.Prowadzenie zajęć dodatkowych
7.Współpraca z innymi nauczycielami
8. Promocja placówki

-obserwacja dzieci
- rozmowy z dziećmi
- zebrania z rodzicami
- rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców

Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych, wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy:
-policja
-straż pożarna
-park
-cmentarz...

Korzystanie z doświadczenia psychologów, pedagogów i logopedy
Przygotowanie dzieci do konkursów

1.Prowadzenie kroniki przedszkolnej
2.Redakcja gazetki przedszkolnej

1.Zajęcia kółka kulinarnego
- Przekazywanie ważnych informacji o dzieciach tj. sytuacja rodzinna
-Dzielenie się doświadczeniem
-Prowadzenie otwartych zajęć dla innych nauczycieli
- Udostępnianie do wykorzystania samodzielnie opracowanych scenariuszy zajęć , uroczystości szkolnych i innych materiałów.

1.Udział w konkursach organizowanych przez środowiska lokalne.
2. Publikowanie zdjęć i tekstów lokalnej prasie oraz na lokalnej stronie internetowej.
3. Zamieszczanie ciekawych artykułów dla rodziców, zabaw itp.

Okres stażu
Okres stażu
Wg potrzeb cały okres stażu
Okres stażu
Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu notatki, karty obserwacji, podsumowanie półrocza, lista obecności z zebrań
karta wycieczki, zdjęcia
Notatki
Dyplomy, podziękowania
Kronika przedszkolna, zdjęcia
Egzemplarze gazetki.
Dzienniki zajęć dodatkowych
Potwierdzenie nauczycieli, scenariusze zajęć, imprez
Podziękowania , dyplomy , zdjęcia
Egzemplarze gazety, strona internetowa
Egzemplarze gazetki przedszkolnej


§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

1.Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji środków audiowizualnych
2.Opracowanie dokumentacji Planu rozwoju zawodowego
3.Wykorzystanie internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi
nauczycielami
4.Korzystanie z umiejętności obsługi komputera w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy, planów miesięcznych, zaproszeń
Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (Telewizor, radio, DVD)

Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego
Umieszczenie scenariuszy zajęć oraz artykułów na stronie internetowych portali dla nauczycieli
Przygotowanie pomocy dydaktycznych, planów, scenariuszy, zaproszeń

cały okres stażu
wrzesień 2010
raz w semestrze
okres stażu scenariusze, zdjęcia

Plan rozwoju zawodowego
adres strony internetowej
pomoce dydaktyczne, plany, scenariusze, zaproszenia


§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.”

§ 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”

1.Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
2.Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej
3.Pedagogizacja rodziców
4.Nawiązanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
5.Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi

1.Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty
2.Nawiązanie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola
3.Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu
4. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek grupowych

Udział w :
- konferencjach
- warsztatach
- szkoleniach

Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie
Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem
Umieszczenie na stronie internetowej przedszkola ciekawostek i artykułów dla rodziców
Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych zaistniałych w przedszkolu
Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej
Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach. Zgromadzenie podstawowych aktów prawnych
Udział w spotkaniu z policjantem ruchu drogowego w celu poznania zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kontrola pojazdów przed wyjazdami dzieci na wycieczki autokarowe
Udział w pokazach organizowanych przez strażaków
Analiza dokumentacji przedszkolnej:
-statutu przedszkola
-obowiązujących regulaminów
-przepisów BHP i innych dokumentów
Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wycieczek

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Raz w semestrze
Wg potrzeb
Okres stażu
Okres stażu
Wg terminarza
Okres stażu
Wg terminarza Zaświadczenia

Notatki
Potwierdzenia
Adres strony przedszkola
Notatki, potwierdzenia
Przykładowe scenariusze zajęć
notatki, wykaz dokumentów
potwierdzenie, zdjęcia
Notatki
Karty wycieczek


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO OPRACOWAŁAM NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. ( Rozdział 3a awans Zawodowy nauczycieli);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).


Zatwierdzam do realizacji:
........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.